do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy w sprawozdaniu Rb-N należy wykazywać należności pochodzące od podmiotu wykreślonego z ewidencji działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 06.04.2016

  W sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań, należności wykazuje się do momentu wykreślenia dłużnika z właściwego rejestru, chyba że dług został przejęty przez następcę prawnego dłużnika. Czy w związku z tym powinniśmy wykazywać w tym sprawozdaniu należności, których nadal dochodzimy, pomimo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej podmiotów, którym udzielono wsparcia?

 • W jaki sposób wykazać płatność ratalną w sprawozdaniach Rb-28S oraz Rb-Z

  Porada aktualna | data dodania: 08.03.2016

  Jak ująć w ewidencji księgowej nieruchomość gruntową, którą gmina otrzymała od Agencji Nieruchomości Rolnych i przeznaczyła na cel inny niż zawarty w umowie? Czy zobowiązanie wynikające ze zmiany przeznaczenia gruntu, wypłacane w ratach, należy wykazać w sprawozdaniach Rb-28S oraz Rb-N?

 • Jak ująć w ewidencji księgowej gminy przekazany wkład niepieniężny

  Porada aktualna | data dodania: 25.01.2016

  Gmina przekazała wkład niepieniężny w postaci: nieruchomości, budynków, budowli i urządzeń infrastruktury wodociągowej do spółki z o.o., w której jest jednym z udziałowców. Jak ująć w księgach rachunkowych gminy taką operację gospodarczą?

 • Jaka jednostka sporządza jednostkowe sprawozdanie budżetowe Rb-50

  Porada aktualna do dnia 2016-03-31 | data dodania: 14.01.2016

  Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - samorządowa jednostka organizacyjna gminy prowadzi obsługę administracyjną i finansową gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Natomiast zadanie z zakresu administracji rządowej, na które przyznana jest dotacja z budżetu państwa, dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, wykonywane są przez same szkoły. SAPO dokonywała jedynie płatności za zakupione z dotacji podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Czy SAPO może sporządzać zbiorcze sprawozdanie Rb-50 ze wszystkich szkół i gimnazjów, czy każda jednostka oświatowa musi takie sprawozdanie sporządzać odrębnie?

 • Czy niewymagalne zobowiązania należy ująć w sprawozdaniu Rb-Z

  Porada aktualna | data dodania: 30.12.2015

  Do państwowej jednostki budżetowej pod koniec starego roku wpłynęły dwie faktury i były przetrzymane w biurku kierownika tej jednostki. Kierownik przed końcem roku miał urlop wypoczynkowy i wyjechał za granicę, do pracy wrócił 7 stycznia nowego roku. Termin płatności na fakturach przypadał na 3 i 4 stycznia, a zapłata za nie nastąpiła dopiero po przekazaniu ich przez kierownika jednostki - 8 stycznia. Czy w sprawozdaniu Rb-Z na koniec starego roku wykazać wartości tych faktur?

 • Czy nieotrzymanie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu oznacza, że wydatki na to zadanie nie stanowią wydatków strukturalnych

  Porada aktualna do dnia 2017-09-01 | data dodania: 02.11.2015

  Jednostka budżetowa przygotowywała się do realizacji projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, niemniej ostatecznie, pomimo pozytywnej weryfikacji wniosku, projekt nie uzyskał dofinansowania. Przedsięwzięcie będzie realizowane, niemniej z pominięciem środków europejskich. Czy fakt, że projekt jednak nie uzyskał dofinansowania, oznacza, że wydatek ten nie stanowi wydatku strukturalnego?

 • Czy odsetki od należności cywilnoprawnych należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S

  Porada aktualna | data dodania: 24.09.2015

  Czy w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowa jednostka budżetowa w kolumnie 10 "zaległości netto" wykazuje naliczone na koniec kwartału odsetki od należności cywilnoprawnych (§ 092)?

 • Czy zapłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciąganych na realizację przedsięwzięć dofinansowanych ze środków UE stanowi wydatek strukturalny

  Porada aktualna do dnia 2017-09-01 | data dodania: 24.08.2015

  Gmina realizuje szereg zadań inwestycyjnych, w tym również dofinansowanych ze środków unijnych. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe środki finansowe w znacznej części pochodzą z zaciąganych kredytów i pożyczek. Czy w odniesieniu do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE zapłata odsetek (klasyfikowanych w paragrafie 8070 klasyfikacji wydatków budżetowych) od zaciąganych kredytów i pożyczek stanowi wydatek strukturalny?

 • Czy wydatki związane z wycinką drzew pod budowę drogi powiatowej stanowią wydatek strukturalny

  Porada aktualna do dnia 2017-09-01 | data dodania: 24.08.2015

  Powiat rozpoczął przygotowania do realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi (ma ona status drogi powiatowej). W chwili obecnej nie ma jeszcze wiążących decyzji ani umów, z których wynikałoby, czy przedsięwzięcie zostanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niemniej prowadzone są starania w tym zakresie. Sytuacja ta nie zmieni się w momencie ponoszenia części wydatków - w tym wydatków związanych z wycinką drzew. Czy wydatki związane ze wspomnianą wycinką (powiat ma wszystkie wymagane zezwolenia) stanowią wydatki strukturalne? Jak wpłynie na kwestię ewidencjonowania wydatków strukturalnych otrzymanie dofinansowania przedsięwzięcia ze środków z budżetu Unii Europejskiej?

 • Czy ośrodek sportu i rekreacji może wykazać budowę studni głębinowej w sprawozdaniu Rb-WSa

  Porada aktualna do dnia 2017-09-01 | data dodania: 22.07.2015

  Ośrodek sportu i rekreacji, będący gminnym zakładem budżetowym, dokonał wydatku polegającego na budowie studni głębinowej. Czy ośrodek może ujmować tego typu wydatki w kodzie 45 klasyfikacji i wykazać w sprawozdaniu Rb-WSa?

 • Czy wydatki na konserwację zabytków ruchomych ze środków pochodzących od darczyńców prywatnych stanowią wydatki strukturalne

  Porada aktualna do dnia 2017-09-01 | data dodania: 22.07.2015

  Muzeum otrzymuje darowizny od różnych podmiotów, w tym również od osób fizycznych. Ich przeznaczeniem jest m.in. konserwacja zabytków ruchomych. Zabytki te umieszczone są w inwentarzu muzeum i - zgodnie z obowiązującym prawem - nie są wpisane do rejestru zabytków. Czy wydatkowanie środków na cel zadeklarowany przez darczyńcę stanowi wydatek strukturalny?

 • Czy dane z rachunku pomocniczego utworzonego dla warsztatu terapii zajęciowej należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-23

  Porada aktualna do dnia 2018-06-05 | data dodania: 22.07.2015

  Przy państwowej jednostce budżetowej (zakład karny) utworzono warsztat terapii zajęciowej. Wyodrębniona została ewidencja księgowa, wpływ środków następuje na wyodrębniony rachunek pomocniczy, którego właścicielem jest jednostka budżetowa. Po zakończeniu roku jednostka jest zobowiązana zwrócić środki pozostające z rozliczenia rocznego dofinansowania. Na koniec roku pozostaje saldo na rachunku pomocniczym. Czy saldo rachunku bankowego pomocniczego dla warsztatu terapii zajęciowej na koniec każdego miesiąca należy prezentować w Rb-23 (poz. 56)? Czy w bilansie jednostki budżetowej należy zaprezentować kwotę pozostającą na koniec roku z rozliczenia warsztatu terapii zajęciowej?

 • Jakie dane wykazać w jednostkowym sprawozdaniu budżetowym Rb-27ZZ

  Porada aktualna do dnia 2016-07-02 | data dodania: 30.06.2015

  Podczas przeprowadzanej kontroli finansowej dotyczącej prawidłowości pobierania i rozliczania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, inspektorzy kontroli finansowej stwierdzili, iż podległa jednostka organizacyjna gminy (środowiskowy dom samopomocy) nieprawidłowo sporządzała jednostkowe sprawozdanie budżetowe Rb-27ZZ. Inspektorzy zakwestionowali błędne wypełnienie w tym sprawozdaniu danych w kolumnie "Dochody potrącone na rzecz JST" oraz wykazanie w kolumnie "Dochody przekazane" wyłącznie dochodów w wysokości należnych budżetowi państwa. Czy kontrolujący mieli rację?

 • Jak wykazać w Rb-27ZZ opłatę komorniczą, o którą pomniejszono wyegzekwowaną należność budżetową

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 30.06.2015

  Państwowa jednostka budżetowa skierowała tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego z wnioskiem o egzekucję należności budżetowej. Urząd skarbowy ściągnął należność od dłużnika i przekazał ją na rachunek bankowy jednostki, pomniejszając wpłatę o opłatę komorniczą. W jaki sposób rozliczyć tę wpłatę w ewidencji księgowej jednostki oraz wykazać w sprawozdawczości budżetowej?

 • Jak zaksięgować odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym

  Porada aktualna | data dodania: 30.06.2015

  W oddziale przedszkolnym dzieci przebywają często ponad 5 godzin. Dyrektor zawarł z rodzicami umowę cywilnoprawną, w której rodzice określili godziny pobytu dzieci w placówce. Powyżej 5 godzin płacą 1 zł za godzinę. W umowie określony jest termin zapłaty za poprzedni miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca. Często rodzice płacą po terminie, wystawiane są wtedy wezwania do zapłaty. Czy w takiej sytuacji należy również naliczać odsetki za zwłokę i księgować je Wn 221, Ma 750 - § 092?

 • Jak zaksięgować dochód z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  Porada aktualna do dnia 2016-07-12 | data dodania: 30.06.2015

  Jak prawidłowo ewidencjonować na kontach księgowych gminnego ośrodka pomocy społecznej i gminy oraz jak wykazać w sprawozdaniach budżetowych tych jednostek dane dotyczące należnych dochodów z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

 • Kiedy należy wyodrębnić ewidencję szczegółową dla wydatków z dotacji udzielonych z budżetu państwa

  Porada aktualna | data dodania: 16.06.2015

  Samorządowa jednostka budżetowa, która w imieniu JST realizuje bezpośrednio zadania z zakresu administracji rządowej, prowadzi ewidencję księgową dla wydatków z dotacji na te zadania. Łącznie z wydatkami z dotacji księgowane są wydatki z zadań własnych. Czy należy wyodrębnić ewidencję szczegółową dla wydatków z dotacji celowych?

 • Czy w razie opóźnienia dłużnika z zapłatą należności z tytułu kosztów procesu można dochodzić odsetek ustawowych od tych kosztów na podstawie art. 481 § 1 k.c.

  Porada aktualna | data dodania: 02.06.2015

  Na rzecz jednostki w styczniu 2015 r. zostały zasądzone koszty procesu. Do dzisiaj jednostka nie uzyskała zasądzonej kwoty. Czy w takiej sytuacji jednostka powinna naliczyć odsetki za opóźnienie na podstawie art. 481 § 1 k.c. i wykazać je w sprawozdaniu Rb-27S? Jak powinno przebiegać księgowanie tych odsetek?

 • Jak wykazać w sprawozdaniu Rb-27S dochód z lat ubiegłych

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2015

  Jesteśmy jednostką budżetową. W związku z korektą faktury za odpady wystawioną w bieżącym roku z datą 31 grudnia 2014 r. powstało na koniec roku saldo na koncie 201 (Wn). Księgowania w roku poprzednim: Wn 201, Ma 402. W roku bieżącym zwrócono jednostce nadpłatę w wysokości 20 zł, zaksięgowano operację jako dochód i odprowadzono do jednostki nadrzędnej. Czy prawidłowo zaksięgowano operację w roku bieżącym: Wn 221, Ma 201 oraz Wn130, Ma 221? Czy nie powinno być odzwierciedlenia tej operacji na koncie 720? Jak w sprawozdaniu Rb-27S wykazać dochody z lat poprzednich w wysokości 20 zł?

 • Czy dotacje przekazywane z budżetu powiatu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej na zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego stanowią wydatek strukturalny

  Porada aktualna do dnia 2017-09-01 | data dodania: 11.05.2015

  Z budżetu powiatu udzielane są dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w tym na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Czy dotacje te powinny zostać ujęte w ewidencji powiatu jako wydatki strukturalne w kodzie 76. Infrastruktura ochrony zdrowia?

 • Jak w sprawozdaniu Rb-27S wykazywać decyzje w sprawie umorzenia lub odroczenia podatku

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 11.05.2015

  Jak prawidłowo ująć w ewidencji księgowej decyzje w sprawie umorzenia bądź odroczenia podatku? Czy pod datą wydania decyzji, czy pod datą doręczenia i czy analogicznie ujmujemy te decyzje w sprawozdaniu Rb-27S? Jak wykazać rzetelne dane w sprawozdaniu Rb-27S co do skutków wynikających z decyzji o rozłożeniu na raty i odroczeniu płatności podatków lokalnych wydanych na podstawie Ordynacji podatkowej?

 • W jaki sposób ująć w ewidencji księgowej dochód z tytułu dzierżawy autobusu szkolnego

  Porada aktualna | data dodania: 11.05.2015

  Dyrektor zespołu szkół podpisał umowę w sprawie dzierżawy autobusu szkolnego z inną firmą (nie budżetową). Dyrektor ma pełnomocnictwo od burmistrza miasta. Dochody z dzierżawy autobusu (środek trwały) mają być przekazywane na dochody budżetu miasta. Czy w związku z tą sytuacją prawidłowe będzie księgowanie: 221/720 (kwota czynszu - § 075) czy 201/760 (kwota czynszu - § 0750) i wykazywanie w sprawozdaniu Rb-27S w odpowiednim paragrafie? Czy podstawą do zapłaty dzierżawy może być wystawiany przez zespół rachunek uproszczony (zespół nie jest podatnikiem VAT)?

 • Według którego rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej należy sporządzić sprawozdania z poniesionych w 2014 r. wydatków strukturalnych?

  Porada aktualna do dnia 2017-09-01 | data dodania: 19.03.2015

  W chwili obecnej trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Czy jego zapisy znacząco różnią się od dotychczas obowiązującego? Ponadto proszę o informację, czy wejście w życie nowelizowanego rozporządzenia będzie miało wpływ na sprawozdania o wydatkach strukturalnych za 2014 r.?

 • Jak ewidencjonować wydatki ponoszone w ramach wyodrębnionych rachunków dochodów

  Porada aktualna do dnia 2017-09-01 | data dodania: 19.03.2015

  Szkoła gromadzi dochody na wydzielonym rachunku i ponosi z nich wydatki, w tym również o charakterze strukturalnym. Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania tych wydatków i w jaki sposób należy tę ewidencję prowadzić? Czy należy sporządzać odrębne sprawozdanie z tych wydatków?

 • Czy dotacja z budżetu gminy na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru stanowi wydatek strukturalny

  Porada aktualna do dnia 2017-09-01 | data dodania: 11.03.2015

  Z budżetu miasta udzielane są dotacje na zabytki będące w posiadaniu różnych podmiotów - dla parafii (na zabytki sakralne), dla instytucji publicznych, jak również dla osób fizycznych. Czy dotacje udzielane na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane wykonywane przy zabytkach stanowią wydatek strukturalny?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK