do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Ewidencja i sprawozdawczość dochodów z opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2016

  Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych ośrodka pomocy społecznej i urzędu gminy wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz w jakim sprawozdaniu budżetowym wykazać te opłaty?

 • VAT po centralizacji - ujęcie w planie finansowym i w Rb-Z i Rb-N jednostki organizacyjnej JST

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2016

  Czy po centralizacji VAT jednostka budżetowa w swoim planie finansowym powinna zabezpieczyć środki w § 453 "Podatek od towarów i usług VAT"? Czy w związku z centralizacją VAT jednostka budżetowa powinna sporządzać sprawozdanie Rb-Z i Rb-N z tytułu VAT?

 • Ewidencja księgowa wpłat na Fundusz Wsparcia Policji

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2016

  Czy wpłaty przekazywane przez powiat na podstawie zawartych porozumień na Fundusz Wsparcia Policji (§ 230 lub § 617) powinny być ujęte na koncie 409? W której pozycji rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) powinny być te wpłaty wykazywane?

 • Korekta dochodów w sprawozdaniu Rb-NDS związana z różnicami kursowymi

  Porada aktualna do dnia 2018-01-12 | data dodania: 20.10.2016

  Czy jednostka, która ewidencjonuje w swoich księgach rachunkowych różnice kursowe pochodzące z wpływów związanych z projektami unijnymi, powinna skorygować dochody wykazane w sprawozdaniu Rb-NDS?

 • Jak wykazać w bilansie w sprawozdaniach Rb-Z i Rb-N odsetki od zobowiązań i należności

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2016

  Zgodnie z przyjętą w naszej jednostce polityką rachunkowości, odsetki od należności finansowych księgowane są na koncie 250, a odsetki od zobowiązań finansowych - na koncie 134. Wycena dokonana na 31 grudnia 2015 r. wykazuje po stronie należności również odsetki naliczone na 31 grudnia, podobnie wygląda to dla zobowiązań finansowych (kredytów). W bilansie JST odsetki wykazywane są zarówno po stronie należności, jak i zobowiązań. Czy takie działanie jest prawidłowe? Czy może odsetki powinny być prezentowane w Innych aktywach i Innych pasywach, a w pozycjach Należności i Zobowiązania finansowe tylko pozycje z Rb-N i Rb-Z?

 • Środki finansowe programu "Aktywny samorząd" w sprawozdaniu Rb-N

  Porada aktualna | data dodania: 03.10.2016

  Czy w sprawozdaniu Rb-N należy ujmować środki finansowe, które znajdują się na rachunku bankowym programu "Aktywny samorząd" realizowanym przez PCPR na podstawie porozumienia i umowy zawartej z PFRON?

 • Kto odpowiada za błędy w sprawozdaniu finansowym - orzeczenie GKO

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2016

  Czynności dotyczące sprawozdawczości budżetowej są czynnościami jednostki wobec podmiotów uprawnionych do otrzymywania sprawozdań. Zatem wchodzą one w zakres reprezentacji jednostki i nie jest możliwe przekazanie tych kompetencji innym osobom. Nie można również scedować odpowiedzialności za ten element działalności na pracownika, nawet jeżeli pełni ważną funkcję skarbnika i głównego księgowego.

 • Ujęcie należności od PUP w sprawozdaniu Rb-N

  Porada aktualna | data dodania: 03.08.2016

  Ewidencja księgowa prac społecznie użytecznych w naszej jednostce przebiega następująco PK - naliczenie w kwocie 324 zł; Wn konto Zespołu 4 - 129,60 (40%), Wn konto Zespołu 2 - 194,40 (60%)/Ma konto Zespołu 2 - 324,00. Czy takie ujęcie prac społecznie użytecznych można uznać za prawidłowe? Czy należność od powiatowego urzędu pracy (niewymagalną) należy ująć w sprawozdaniu Rb-N w poz. N5.3 w grupie III?

 • Klasyfikacja budżetowa licencji na oprogramowanie komputerowe

  Porada aktualna | data dodania: 03.08.2016

  Jak należy klasyfikować od 1 stycznia 2016 r. zakup nowych licencji na oprogramowanie komputerowe w cenie jednostkowej brutto do 3500 zł?

 • Jaką nazwę jednostki wykazuje się w sporządzanych sprawozdaniach budżetowych Rb-50 i Rb-27ZZ

  Porada aktualna | data dodania: 03.08.2016

  Czy w zbiorczych sprawozdaniach budżetowych Rb-50 i Rb-27ZZ jako jednostka sprawozdawcza powinna być wykazana jednostka samorządu terytorialnego?

 • Jak wykazać przeciętną wielkość zatrudnionych pracowników w sprawozdaniu budżetowym Rb-70

  Porada aktualna do dnia 2018-01-12 | data dodania: 27.06.2016

  Państwowa jednostka budżetowa będąca dysponentem środków budżetowych III stopnia zatrudnia pracowników wielu grup zawodowych. W jednostce występuje stosunkowa duża fluktuacja zatrudnionych osób. W związku z tym zawsze występują problemy z ustaleniem w okresie sprawozdawczym przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełnozatrudnionych. Czy z uwagi na te trudności dane w kwartalnym sprawozdaniu Rb-70 w zakresie średniorocznego zatrudnienia można wykazać w zaokrągleniu do pełnych osób?

 • Potrącenie kary umownej z wynagrodzenia należnego wykonawcy

  Porada aktualna | data dodania: 13.06.2016

  Policealna szkoła zawodowa - samorządowa jednostka budżetowa, której organem prowadzącym jest samorząd województwa wielkopolskiego, złożyła wniosek na dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednym z dokumentów-załączników do wniosku była dokumentacja projektowo-kosztorysowa, którą Wykonawca dostarczył z opóźnieniem. Na jakim dokumencie powinny być wystawione i naliczone kary umowne dla wykonawcy?

 • Czy zaangażowanie wydatków budżetowych należy wykazać w wysokości planu finansowego

  Porada aktualna | data dodania: 04.05.2016

  Ośrodek pomocy społecznej jako samorządowa jednostka budżetowa realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej. W sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie 5 "Zaangażowanie" ośrodek pomocy społecznej wykazuje kwoty wynikające z umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Czy takie działanie jest prawidłowe?

 • Czy w sprawozdaniu Rb-N należy wykazywać należności pochodzące od podmiotu wykreślonego z ewidencji działalności gospodarczej

  Porada aktualna | data dodania: 06.04.2016

  W sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdań, należności wykazuje się do momentu wykreślenia dłużnika z właściwego rejestru, chyba że dług został przejęty przez następcę prawnego dłużnika. Czy w związku z tym powinniśmy wykazywać w tym sprawozdaniu należności, których nadal dochodzimy, pomimo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej podmiotów, którym udzielono wsparcia?

 • W jaki sposób wykazać płatność ratalną w sprawozdaniach Rb-28S oraz Rb-Z

  Porada aktualna | data dodania: 08.03.2016

  Jak ująć w ewidencji księgowej nieruchomość gruntową, którą gmina otrzymała od Agencji Nieruchomości Rolnych i przeznaczyła na cel inny niż zawarty w umowie? Czy zobowiązanie wynikające ze zmiany przeznaczenia gruntu, wypłacane w ratach, należy wykazać w sprawozdaniach Rb-28S oraz Rb-N?

 • Jak ująć w ewidencji księgowej gminy przekazany wkład niepieniężny

  Porada aktualna | data dodania: 25.01.2016

  Gmina przekazała wkład niepieniężny w postaci: nieruchomości, budynków, budowli i urządzeń infrastruktury wodociągowej do spółki z o.o., w której jest jednym z udziałowców. Jak ująć w księgach rachunkowych gminy taką operację gospodarczą?

 • Jaka jednostka sporządza jednostkowe sprawozdanie budżetowe Rb-50

  Porada aktualna do dnia 2016-03-31 | data dodania: 14.01.2016

  Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych - samorządowa jednostka organizacyjna gminy prowadzi obsługę administracyjną i finansową gminnych szkół podstawowych i gimnazjów. Natomiast zadanie z zakresu administracji rządowej, na które przyznana jest dotacja z budżetu państwa, dotyczące wyposażenia szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, wykonywane są przez same szkoły. SAPO dokonywała jedynie płatności za zakupione z dotacji podręczniki i materiały ćwiczeniowe. Czy SAPO może sporządzać zbiorcze sprawozdanie Rb-50 ze wszystkich szkół i gimnazjów, czy każda jednostka oświatowa musi takie sprawozdanie sporządzać odrębnie?

 • Czy niewymagalne zobowiązania należy ująć w sprawozdaniu Rb-Z

  Porada aktualna | data dodania: 30.12.2015

  Do państwowej jednostki budżetowej pod koniec starego roku wpłynęły dwie faktury i były przetrzymane w biurku kierownika tej jednostki. Kierownik przed końcem roku miał urlop wypoczynkowy i wyjechał za granicę, do pracy wrócił 7 stycznia nowego roku. Termin płatności na fakturach przypadał na 3 i 4 stycznia, a zapłata za nie nastąpiła dopiero po przekazaniu ich przez kierownika jednostki - 8 stycznia. Czy w sprawozdaniu Rb-Z na koniec starego roku wykazać wartości tych faktur?

 • Czy nieotrzymanie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu oznacza, że wydatki na to zadanie nie stanowią wydatków strukturalnych

  data dodania: 02.11.2015

  Jednostka budżetowa przygotowywała się do realizacji projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, niemniej ostatecznie, pomimo pozytywnej weryfikacji wniosku, projekt nie uzyskał dofinansowania. Przedsięwzięcie będzie realizowane, niemniej z pominięciem środków europejskich. Czy fakt, że projekt jednak nie uzyskał dofinansowania, oznacza, że wydatek ten nie stanowi wydatku strukturalnego?

 • Czy odsetki od należności cywilnoprawnych należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S

  data dodania: 24.09.2015

  Czy w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowa jednostka budżetowa w kolumnie 10 "zaległości netto" wykazuje naliczone na koniec kwartału odsetki od należności cywilnoprawnych (§ 092)?

 • Czy zapłata odsetek od kredytów i pożyczek zaciąganych na realizację przedsięwzięć dofinansowanych ze środków UE stanowi wydatek strukturalny

  data dodania: 24.08.2015

  Gmina realizuje szereg zadań inwestycyjnych, w tym również dofinansowanych ze środków unijnych. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe środki finansowe w znacznej części pochodzą z zaciąganych kredytów i pożyczek. Czy w odniesieniu do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE zapłata odsetek (klasyfikowanych w paragrafie 8070 klasyfikacji wydatków budżetowych) od zaciąganych kredytów i pożyczek stanowi wydatek strukturalny?

 • Czy wydatki związane z wycinką drzew pod budowę drogi powiatowej stanowią wydatek strukturalny

  data dodania: 24.08.2015

  Powiat rozpoczął przygotowania do realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi (ma ona status drogi powiatowej). W chwili obecnej nie ma jeszcze wiążących decyzji ani umów, z których wynikałoby, czy przedsięwzięcie zostanie dofinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niemniej prowadzone są starania w tym zakresie. Sytuacja ta nie zmieni się w momencie ponoszenia części wydatków - w tym wydatków związanych z wycinką drzew. Czy wydatki związane ze wspomnianą wycinką (powiat ma wszystkie wymagane zezwolenia) stanowią wydatki strukturalne? Jak wpłynie na kwestię ewidencjonowania wydatków strukturalnych otrzymanie dofinansowania przedsięwzięcia ze środków z budżetu Unii Europejskiej?

 • Czy ośrodek sportu i rekreacji może wykazać budowę studni głębinowej w sprawozdaniu Rb-WSa

  data dodania: 22.07.2015

  Ośrodek sportu i rekreacji, będący gminnym zakładem budżetowym, dokonał wydatku polegającego na budowie studni głębinowej. Czy ośrodek może ujmować tego typu wydatki w kodzie 45 klasyfikacji i wykazać w sprawozdaniu Rb-WSa?

 • Czy wydatki na konserwację zabytków ruchomych ze środków pochodzących od darczyńców prywatnych stanowią wydatki strukturalne

  data dodania: 22.07.2015

  Muzeum otrzymuje darowizny od różnych podmiotów, w tym również od osób fizycznych. Ich przeznaczeniem jest m.in. konserwacja zabytków ruchomych. Zabytki te umieszczone są w inwentarzu muzeum i - zgodnie z obowiązującym prawem - nie są wpisane do rejestru zabytków. Czy wydatkowanie środków na cel zadeklarowany przez darczyńcę stanowi wydatek strukturalny?

 • Czy dane z rachunku pomocniczego utworzonego dla warsztatu terapii zajęciowej należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-23

  data dodania: 22.07.2015

  Przy państwowej jednostce budżetowej (zakład karny) utworzono warsztat terapii zajęciowej. Wyodrębniona została ewidencja księgowa, wpływ środków następuje na wyodrębniony rachunek pomocniczy, którego właścicielem jest jednostka budżetowa. Po zakończeniu roku jednostka jest zobowiązana zwrócić środki pozostające z rozliczenia rocznego dofinansowania. Na koniec roku pozostaje saldo na rachunku pomocniczym. Czy saldo rachunku bankowego pomocniczego dla warsztatu terapii zajęciowej na koniec każdego miesiąca należy prezentować w Rb-23 (poz. 56)? Czy w bilansie jednostki budżetowej należy zaprezentować kwotę pozostającą na koniec roku z rozliczenia warsztatu terapii zajęciowej?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK