do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2019 r. – powiązanie z ewidencją księgową

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2019

  W dodatku specjalnym do styczniowego PORADNIKA wskazano, w jaki sposób należy przenosić dane z kont ewidencji syntetycznej i pomocniczej do poszczególnych części sprawozdania finansowego za 2019 r. - zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego.

 • Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) za 2019 r. – powiązanie z ewidencją księgową

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2019

  W dodatku specjalnym do styczniowego PORADNIKA wskazano, w jaki sposób należy przenosić dane z kont ewidencji syntetycznej i pomocniczej do poszczególnych części sprawozdania finansowego za 2019 r. - rachunku zysków i strat jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego.

 • BILANS jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego za 2019 r. – powiązanie z saldami kont księgowych

  Porada aktualna | data dodania: 23.12.2019

  W dodatku specjalnym do styczniowego PORADNIKA wskazano, w jaki sposób należy przenosić dane z kont ewidencji syntetycznej i pomocniczej do poszczególnych części sprawozdania finansowego za 2019 r. - bilansu jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego.

 • Nieprawidłowe wykazanie należności ujętych na koncie 221 w bilansie urzędu gminy

  Porada aktualna | data dodania: 17.12.2019

  Nieprawidłowość

 • Zmniejszenie środków na wydatki jednostki budżetowej pochodzących z dotacji dla JST

  Porada aktualna | data dodania: 26.11.2019

 • Kwota wykazywana na zaangażowaniu wydatków w paragrafie 417

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2019

 • Przekroczenie planu wydatków

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2019

 • Niewymagalne należności podatkowe w sprawozdaniu Rb-N

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2019

 • Kto podpisuje sprawozdanie finansowe likwidowanej jednostki budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2019

  Organ administracji rządowej likwiduje podległą jednostkę budżetową. Jednostka ma być postawiona w stan likwidacji na koniec 2019 r. Kto powinien podpisać jej sprawozdanie finansowe za 2019 r., które będzie sporządzone w 2020 r.? Wtedy nie będzie już zatrudnionego ani głównego księgowego, ani kierownika jednostki. Czy organ likwidujący może wydać zarządzenie, w którym wskaże, że sprawozdanie ma być podpisane przez osoby pełniące funkcje kierownika jednostki i głównego księgowego do końca 2019 r.?

 • Nieodprowadzone do budżetu JST dochody a sprawozdania budżetowe

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2019

 • Sprawozdanie elektroniczne a odręczny podpis

  Porada aktualna | data dodania: 04.08.2019

  PROBLEM: Czy sprawozdania (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie Rb-27S) podpisane podpisem elektronicznym powinno się również po wydrukowania podpisywać odręcznie?

 • Co należy zrobić ze świadczeniem niepobranym z kasy w terminie

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2019

  Ośrodek pomocy społecznej wypłaca również gotówką przez kasę świadczenia m.in.: z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, wychowawcze 500+, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, zasiłki okresowe. Nie zawsze świadczenie zostanie pobrane przez uprawnioną osobę w dniu podjęcia gotówki z banku. Czy niepobrane w terminie świadczenie można wpłacić na rachunek sum depozytowych i pobrać z rachunku sum depozytowych po pobraniu świadczenia przez uprawnioną osobę? Czy świadczenie z końcem miesiąca powinno być odprowadzone na rachunek bieżący jednostki i pobrany w dniu przyjścia po świadczenie przez uprawnioną osobę? Każde rozwiązanie ma wpływ na sprawozdanie Rb-28S.

 • Jak rozliczyć koszty zastępstwa procesowego finansowanego z różnych źródeł

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2019

  Jednostka organizacyjna gminy realizuje jako organ właściwy wierzyciela zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przyłącza się do postępowania egzekucyjnego, kierując odpowiedni wniosek o ściągnięcie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami zastępstwa procesowego (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opłaty za czynności adwokackie). Adwokat w ramach umowy podpisanej z jednostką zajmuje się zastępstwem procesowym. Umowa ta finansowana jest z różnych źródeł, tj. środki własne gminy oraz środki z dotacji. Jednostka otrzymując wpłaty na rachunek dochodowy, ma wątpliwości, m.in.:

 • Zlikwidowana jednostka – jak poprawić błędy w sprawozdaniu łącznym

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2019

  Jednostka sporządziła łączne sprawozdania finansowe (dokonano agregacji w Bestii). Po weryfikacji pokazuje błędy w pozycji stan na koniec roku poprzedniego. Jest to różnica do sprawozdań jednostek budżetowych, które już nie istnieją (chodzi o placówkę gimnazjum, która została wchłonięta do szkoły podstawowej). Zlikwidowana jednostka nie złoży już sprawozdań, żeby wykazać stan na koniec roku poprzedniego. Czy może pozostać różnica i wystarczy napisać wyjaśnienie, czy nasza jednostka sama może poprawić stan na koniec roku poprzedniego?

 • Kary umowne w sprawozdaniu Rb-27S

  Porada aktualna | data dodania: 20.05.2019

 • Nadpłacone zobowiązania jednostki wykazywane jako zobowiązania ze znakiem minus

  Porada aktualna | data dodania: 20.05.2019

 • Nieopłacone koszty upomnienia od wydanych decyzji – ewidencja księgowa

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  Jesteśmy jednostką budżetową i wystawiamy decyzje administracyjne, a do nieopłaconych w terminie również upomnienia. Czy na koniec roku nieopłacone koszty upomnienia od decyzji ujętej w odpisach aktualizujących również należy ująć na konie 290?

 • Jak wykazywać w sprawozdaniu Rb-27S kwoty udzielonych przez organ podatkowy umorzeń?

  Porada aktualna | data dodania: 26.03.2019

 • Zestawienie zmian funduszu jednostki

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2019

 • Wykazanie w bilansie nieprawidłowej wielkości należności i zobowiązań

  Porada aktualna | data dodania: 14.02.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Wycena nieruchomości na potrzeby Informacji dodatkowej

  Porada aktualna | data dodania: 04.01.2019

  Czy jednostka - w celu wypełnienia punktu 1.5 Informacji dodatkowej „Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu leasingu” - ma obowiązek dokonania wyceny nieruchomości w używaniu, jeżeli nie ma takich danych?

 • Nieformalne udzielanie ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Burmistrz miasta zawierał nieformalne porozumienia z osobami prawnymi zalegającymi z wpłatami na poczet podatku od nieruchomości. Polegało to na tym, że zamiast wydawać decyzje o odroczeniu terminów płatności podatku lub zaległości podatkowej albo o rozłożeniu zaległych płatności na raty, umawiał się ustnie z podatnikami, że jeśli będą wpłacać od czasu do czasu jakieś kwoty, to nie będzie wobec nich wszczynana egzekucja. Postępowanie to leżało w interesie nie tylko podatników, ale i gminy miejskiej. Ponieważ nie były wydawane decyzje o odroczeniu terminów płatności albo rozłożeniu na raty należności podatkowych, gmina miejska nie wykazywała tych ulg w sprawozdaniu Rb-PDP. To miało wpływ na ustalenie subwencji ogólnej dla tej gminy w zawyżonej

 • Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu budżetowym

  Porada aktualna | data dodania: 30.11.2018

  Samorządowa jednostka budżetowa pobiera opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi. Opłaty te są uiszczane na podstawie przekazywanych pism zawierających kosztorys ilości zrealizowanych godzin usług i stawki procentowej miesięcznego kosztu usługi uzależnionego od dochodu usługobiorcy lub jego rodziny. Opłaty te wpłacane są w terminie następnego miesiąca przelewem na konto bankowe samorządowej jednostki budżetowej. W jakim miesiącu trzeba ująć w ewidencji księgowej oraz czy wykazać w sprawozdaniu budżetowym Rb-27ZZ należności z opłat za usługi świadczone w grudniu, które płatne są w styczniu kolejnego roku?

 • Czy środki pieniężne w drodze ujmuje się w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2018

  W jednostce budżetowej płatność za usługi korzystania z pływalni przyjmowana jest za pośrednictwem kart płatniczych. Ewidencja zapłaty przebiega z wykorzystaniem konta 141 „Środki pieniężne w drodze”. W jaki sposób powinno przebiegać księgowanie wpływów ze sprzedaży usług płatnych kartami płatniczymi? Czy środki pieniężne ewidencjonowane na koncie 141 należy ujmować w należnościach sprawozdań Rb-27S i Rb-N?

 • Brak kontroli formalnej i merytorycznej sprawozdań jednostkowych Rb-28S

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: W sprawozdaniu rocznym Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki budżetowej samorządu terytorialnego za 2017 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) wykazano zaangażowanie wydatków budżetowych w kwocie przekraczającej o ponad 25 000 zł faktycznie wykonane wydatki. Kwota ta dotyczyła zobowiązań zaciągniętych na podstawie umów zawartych w 2017 r., których wykonanie miało nastąpić w 2018 r. Mimo tego błędu skarbnik JST, zobowiązany zakresem obowiązków do kontrolowania pod względem formalnym i merytorycznym sprawozdań jednostek budżetowych podległych gminie, nie zakwestionował prawidłowości tego sprawozdania.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK