do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Nadzór budowlany nad pracami remontowymi – paragraf 417 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2018

  Pytanie: Czy jeśli jest zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności (z uprawnieniami) umowa zlecenia, której przedmiotem jest nadzór budowlany nad pracami remontowymi, to taki wydatek należy ująć w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych” czy w paragrafie 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”? Jeśli chodzi o nadzór nad inwestycją, to ujmuję go w paragrafie 605. Zastanawiam się nad pracami remontowymi – czy przez analogię do inwestycji można zastosować paragraf 427?

 • Zakup środków ochrony indywidualnej pracownika – paragraf 302 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 18.02.2018

  Pytanie: Według tabeli przydziału odzieży roboczej wydajemy pracownikom odzież (jest lista, na której pracownik podpisuje odbiór). Do tych wydatków stosuję paragraf 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”. Teraz poza tabelą należnej odzieży kupiliśmy wodery jako środek ochrony indywidualnej (bez listy, bez pokwitowania, ale dla konkretnego pracownika). Jest to zakup jednorazowy związany z pracą pracownika w wykopach. Wydatek ten ujmuję w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Czy postępuję prawidłowo?

 • Opłata za wykonane czynności kontrolne – paragraf 430 czy 451?

  Porada aktualna | data dodania: 18.02.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie mam ująć wydatek poniesiony na podstawie decyzji sanepidu za wykonane czynności kontrolne? Czy prawidłowy będzie paragraf 430 (usługa), czy może paragraf 451 (opłata na rzecz budżetu państwa)? Nadmienię, że nie było to związane z kontrolą żywności w stołówce, lecz brakiem aktualnych wyników badań środowiska pracy palacza w zakresie czynników pyłowych i czynników chemicznych. Zapis w decyzji brzmi: Zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy z 14 marca 1985 r. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej za czynności kontrolne w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego pobiera opłatę w wysokości kosztów ich wykonania. Stanowi to podstawę do nałożenia opłaty za wykonane czynności kontrolne. Wysokość opłaty w kwocie 260 zł

 • Koszty rozbiórki komina – paragraf 427 czy inne?

  Porada aktualna | data dodania: 16.02.2018

  Pytanie: W przypadku inwestycji wszystkie koszty z nią związane ujmuje się jako wydatek inwestycyjny (paragraf 605). Czy taką zasadę stosujemy, jeśli chodzi o remonty? Musimy rozebrać komin, ale żeby to zrobić, trzeba uiścić opłatę skarbową za zgodę wydaną przez konserwatora zabytków. Poza tym trzeba mieć projekt rozbiórki, który też na pewno będzie kosztował. Czy te dodatkowe wydatki związane z rozbiórką komina można zaliczyć do jednego zadania remontowego? Czy każdy wydatek to inny paragraf?

 • W jakim paragrafie dochodów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem czwartej cyfry, należy ująć pomoc otrzymaną ze środków EFR na rzecz ROW w formie refundacji części poniesionych kosztów inwestycyjnych?

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2018

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej) klasyfikacja paragrafów przychodów i środków, a także wydatków i środków jest

 • Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej – jaki paragraf

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2018

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatek poniesiony w związku z wezwaniem do odbioru rzeczy znalezionej?

 • Czy zakup drzwi w kwocie 8500 zł można zaklasyfikować do § 606

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2018

  W naszej jednostce w polityce rachunkowości pozostał zapis, że wydatkami majątkowymi są zakupy (jak dawniej) powyżej kwoty 3500 zł. Kiedy byliśmy na szkoleniu ze środków trwałych, zasugerowano nam, że zakupy inwestycyjne mogą wystąpić, jeżeli ich wartość jednostkowa przekroczy 3500 zł (i taki jest zapis w polityce rachunkowości), czyli nie musimy przyjmować kwoty przekraczającej 10 000 zł. Czy w związku z tym koszt wymiany drzwi o wartości 8500 zł to § 427 czy § 606?

 • Kocioł c.o. wraz z montażem – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 02.02.2018

  Pytanie: Mam fakturę, na której napisano: „Montaż, kocioł c.o. wraz z osprzętem i sterownikiem”. Jaki paragraf wydatków należy zastosować? Czy całość ująć w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – paragraf 094 czy 097?

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  Pytanie: Mam należność za grudzień 2017 r. z PUP (refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych). Czy otrzymaną w 2018 r. wpłatę powinnam ująć w nowym paragrafie 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, a refundacje otrzymywane w 2017 r. powinny być klasyfikowane w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów”? Czy ja to źle interpretuję i wszystko należy ująć w paragrafie 097? Chodzi o zakład budżetowy.

 • Zakup komputera wraz z oprogramowaniem – paragraf 421 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  Pytanie: Zakupiliśmy komputer, w skład którego wchodzi stacja główna, monitor i program Office. Łączna wartość zakupu nie przekracza 10 000 zł. Czy wszystko powinnam ująć w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, czy może monitor i stację główną – w paragrafie 421, a program Office – w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Obowiązek stosowania ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

  Porada aktualna | data dodania: 26.01.2018

  Otrzymaliśmy (miejski zarząd ulic i mostów) z urzędu miasta pismo nakładające na nas obowiązek stosowania zapisów ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jakich kont księgowych powinniśmy zatem użyć do zaksięgowania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz jaki paragraf klasyfikacji budżetowej zastosować (chodzi mi o należności, a nie zobowiązania)? Kiedy takie naliczenie trzeba zrobić – w momencie upływu terminu płatności faktury? Nie do końca wiem, jak to potraktować, gdyż nie jest to ani należność główna, ani odsetki, ani też kara.

 • Przegląd okresowy stanu technicznego budynku – paragraf 430, 439 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 24.01.2018

  Pytanie: Czy przegląd okresowy stanu technicznego budynku powinien być klasyfikowany w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” czy w paragrafie 439 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”? Mam protokół kontroli okresowej. To nie jest ekspertyza, tylko okresowy przegląd, więc wydaje mi się, że właściwy będzie paragraf 430.

 • W jakim paragrafie dochodów ująć wpływ za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

  Porada aktualna | data dodania: 24.01.2018

  Czy opłatę za duplikat Karty Dużej Rodziny należy zaklasyfikować w paragrafie 061 czy 069?

 • Zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu nadmiernie wypłaconego zleceniobiorcy wynagrodzenia i składek przekazanych do ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2018

  Samorządowa jednostka budżetowa w 2014 r. zawarła z osobą niebędącą jej pracownikiem umowę zlecenia. Osoba ta złożyła oświadczenie, że pobiera przynajmniej najniższe wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Jednak w 2016 r. jednostka budżetowa miała kontrolę ZUS, który sprawdził, że osoba ta nie otrzymywała najniższego wynagrodzenia. Jednostka wystąpiła do zleceniobiorcy o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia i składek przekazanych do ZUS. Na jakie konto powinna wpłynąć wpłata – na dochody czy wydatki budżetowe? Jak zaewidencjonować te operacje na kontach księgowych?

 • Zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego w celach podróży służbowych – paragraf 421 czy 441?

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2017

  Jesteśmy ośrodkiem sportu. Mamy dużo obiektów, które musimy utrzymać. Samochód służbowy – oprócz jazdy na obiekty – jest także używany w celach odbycia podróży służbowych. W którym paragrafie wydatków należy ujmować zakup paliwa do tego samochodu? Czy będzie to paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, czy 441 „Podróże służbowe krajowe”?

 • Wymiana drzwi wejściowych – paragraf 427 czy 606?

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2017

  W 2018 r. w urzędzie planujemy wymianę drzwi wejściowych na antywłamaniowe. Szacunkowy koszt to 8500 zł. Czy planowany wydatek powinnam zaklasyfikować do kategorii „remont” i zastosować paragraf 427, czy może uznać za wydatek majątkowy i zaplanować wydatki w paragrafie 606?

 • Dochód z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości – paragraf 075 czy 097?

  Porada aktualna | data dodania: 20.12.2017

  Pytanie: Jaki powinnam zastosować paragraf w sytuacji bezumownego korzystania z nieruchomości (jest to nasz dochód)? Ja stosuję paragraf 075 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa…”, ale na szkoleniu powiedziano mi, że wpływy te powinnam ujmować w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów”, bo jest to bezumowne. Proszę bardzo o pomoc.

 • Koszty podróży związane wykonaniem umowy-zlecenia – paragraf 417 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2017

  Pytanie: Dyrektor szkoły zawarł umowę-zlecenie z osobą z zewnątrz na przeprowadzenie warsztatów. W umowie tej znalazł się zapis o wypłacie wynagrodzenia, jak również zapis dotyczący zwrotu kosztów podróży na podstawie poniesionych przez tę osobę wydatków (bilety PKS). W jakim paragrafie należy ująć koszty podróży? Czy w tym samym co umowę-zlecenie?

 • Zakup szelek bezpieczeństwa do pracy na wysokości – paragraf 421 czy 302?

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2017

  Pytanie: W jakim paragrafie powinnam ująć zakup szelek bezpieczeństwa do pracy na wysokości? Czy będzie to paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy może powinnam potraktować to jako niezbędny element indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem i ująć w paragrafie 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”?

 • Koszty gospodarowania odpadami (opłata recyklingowa) – paragraf 606 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 28.11.2017

  Pytanie: Na fakturze za lodówkę mam wyszczególnione koszty KGO jako koszty gospodarowania odpadami (inaczej opłata recyklingowa). Przeczytałam gdzieś w internecie, że powinnam je potraktować jako normalny element ceny i doliczyć do wartości lodówki (paragraf 606). Czy tak jest na pewno?

 • Wpływy za media – paragraf 097 czy 083?

  Porada aktualna | data dodania: 27.11.2017

  Pytanie: Obciążamy notami księgowymi inną jednostkę budżetową, która prowadzi działalność w tym samym budynku. Do tej pory moja poprzedniczka wszystkie wpływy za media (tj. energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, kanalizacja, śmieci) ujmowała w paragrafie 097, ale ja mam wątpliwości. Według mnie powinien to być paragraf 083. Proszę o podpowiedź, jak powinno być prawidłowo.

 • Księgowanie wydatków w szkole podstawowej przekształconej z gimnazjum

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Jak będzie wyglądało księgowanie wydatków w szkole podstawowej przekształconej z gimnazjum, w której funkcjonują klasy gimnazjalne? Czy podział na klasyfikacje budżetowe musi zostać dokonany na zasadzie proporcjonalności wydatków, czy też można go dokonać na wybranych wydatkach, np. tylko płace?

 • Zakup butli z gazem – paragraf 421 czy 426?

  Porada aktualna | data dodania: 20.11.2017

  Pytanie: W przedszkolu co miesiąc kupujemy butle z gazem na potrzeby kuchni. Jak prawidłowo klasyfikować te zakupy? Czy właściwy będzie paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 426 „Zakup energii”. W zasadzie w objaśnieniach do paragrafu 426 mamy: Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody. Czy ma zatem znaczenie rodzaj nośnika?

 • Klasyfikacja wydatków w szkole przekształconej z gimnazjum

  Porada aktualna | data dodania: 14.11.2017

  Jak będzie wyglądało księgowanie wydatków w szkole podstawowej przekształconej z gimnazjum, w której funkcjonują klasy gimnazjalne. Czy podział na klasyfikacje budżetowe musi zostać dokonany na zasadzie proporcjonalności wydatków, czy też można go dokonać na wybranych wydatkach, np. tylko płace?

 • Klasyfikacja wydatków na zakup tablicy interaktywnej

  Porada aktualna | data dodania: 31.10.2017

  W polityce rachunkowości jednostki budżetowej zapisano, że pomoce dydaktyczne i meble o wartości powyżej 3500 zł umarza się jednorazowo w miesiącu zakupu. Jednostka zakupiła za 8000 zł tablicę interaktywną – pomoc dydaktyczną. Czy przy takim zapisie w polityce rachunkowości to będzie wydatek z paragrafu 6060 czy 4240?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK