do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Wymiana zużytych opon – paragraf 430 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Pytanie: Jak prawidłowo powinnam zaklasyfikować wymianę opon w samochodzie służbowym? Nie chodzi tu o sezonową wymianę (z zimowych na letnie i odwrotnie), tylko o wymianę na nowe, ponieważ obecne z racji wieku nie nadają się do dalszej eksploatacji. Zgodnie z oceną warsztatu głębokość bieżnika osiągnęła poziom wskaźnika zużycia grożący niebezpieczeństwem .

 • Studium wykonalności projektu – paragraf bieżący czy inwestycyjny?

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2018

  Pytanie: Jaki powinnam zastosować paragraf dla studium wykonalności w przypadku projektu z UE (kwota 5000 zł)? Czy będzie to wydatek bieżący czy inwestycyjny? Studium wykonalności projektu jest czymś w rodzaju biznesplanu inwestycji. Jest ono częścią fazy przedinwestycyjnej projektu.

 • Opłata za ubezpieczenie NNW – paragraf 443 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2018

  Pytanie: Uiściliśmy opłatę za ubezpieczenie NNW uczestników programu Szkolnego Klubu Sportowego. Ja zastosowałabym tu paragraf 443 mimo braku literalnego wyszczególnienia wydatków na ubezpieczenia osobowe w opisie do paragrafu, bo opis paragrafu nie jest katalogiem zamkniętym. Czy może jednak właściwy będzie paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Ewidencja księgowa zakupu licencji i jego aktywacja

  Porada aktualna | data dodania: 26.07.2018

  Jak ująć w ewidencji bilansowej, w jakim paragrafie (421 czy 430) oprogramowanie w kwocie do 10 000 zł (8700 zł), aktywacja 5000 zł? Aktywacja jest osobną usługą dokonywaną w ciągu 3 miesięcy od zakupu oprogramowania.

 • Odsetki od nieterminowej płatności – odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika, ewidencja księgowa

  Porada aktualna | data dodania: 20.07.2018

  W samorządowej jednostce budżetowej zdarzyło się nieterminowe regulowanie zobowiązań pieniężnych, czego konsekwencją była zapłata odsetek. Sytuacja miała miejsce w przypadku płatności faktury VAT, odbiorca zmienił rachunek bankowy, pieniądze wróciły do jednostki budżetowej na konto bankowe. Kolejna płatność była już po terminie. Pracownik wpłacił odsetki na konto budżetowe jednostki. Jak ująć w księgach rachunkowych zapłatę odsetek w przypadku cofnięcia ich na konto budżetowe jednostki bez możliwości pokrycia przez pracownika i jak w przypadku wpłaty przez pracownika na konto bankowe jednostki? W jakim paragrafie należy ująć kwotę odsetek i jak wykazać w sprawozdaniu finansowym Rb-28S?

 • Nabywanie spadków przez gminę – rozwiązania księgowe w pytaniach i odpowiedziach

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2018

  Sposób ewidencji operacji gospodarczych związanych z ujmowaniem spadków i spłatą zobowiązań spadkowych wymaga w szczególności zwrócenia uwagi na zapisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (dalej: k.c.). Gmina jako spadkobierca powołany w ostatniej kolejności do dziedziczenia ustawowego nie może odrzucić spadku, na co wskazuje zapis art. 1023 § 1 k.c. Ponadto gmina zawsze przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co w praktyce oznacza przyjęcie spadku z zobowiązaniami.

 • W jakim paragrafie (§ 430 czy § 443) należy ująć abonament RTV?

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2018

  Abonament RTV, czyli opłata radiowo-telewizyjna powinien być ujęty w § 430 „Zakup usług pozostałych”, jak wynika z załącznika nr 4 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z opisem do tego paragrafu, obejmuje on wydatki funduszu operacyjnego, którego przeznaczenie jest niejawne, oraz wydatki na zakup usług (z

 • Jak klasyfikować zwrot VAT z urzędu skarbowego?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje paragraf 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”. Czy w paragrafie tym należy ujmować zwroty VAT z urzędu s karbowego wynikające z deklaracji VAT-7 za listopad i grudzień poprzedniego roku, uzyskane w roku następnym (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwrot VAT następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia na rachunek bankowy podatnika)? Czy w paragrafie 094 należy także ujmować zwroty VAT z u rzędu s karbowego uzyskane w trakcie roku kalendarzowego w wyniku złożenia, w tym roku, korekt deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe?

 • Sprzedaż odpadów – paragraf 097 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Sprzedajemy odpady, a konkretnie zużyty olej jadalny. Jaki paragraf dochodów należy tu zastosować? Czy właściwy będzie paragraf 097?

 • Artykuły spożywcze z przeznaczeniem dla uczniów – paragraf 422 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2018

  Pytanie: W jednostce oświatowej zostały zakupione napoje i lody z przeznaczeniem na organizację dnia sportu dla uczniów. Chciałabym się utwierdzić w prawidłowości klasyfikacji budżetowej. Czy do tego typu wydatków powinnam zastosować paragraf 422 „Zakup środków żywności”, czy może właściwy będzie paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”?

 • Porozumienia zawierane pomiędzy JST na podstawie ustawy o systemie pieczy zastępczej a klasyfikacja budżetowa

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć dochody i wydatki wynikające z porozumień zawieranych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 191 ust. 5 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

 • Klasyfikacja budżetowa wpłaty od sponsora z tytułu umowy sponsorskiej

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Jednostka budżetowa pozyskała od sponsora środki na zakup specjalnej altanki dla matek karmiących. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć w jednostce budżetowej wpłatę od sponsora z tytułu zawartej umowy sponsorskiej? W ramach planu wydatków jednostka budżetowa będzie zobligowana zakupić środek trwały - tj. przedmiotową altankę.

 • Opłata stała za usługi wodne – klasyfikacja budżetowa

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Jak zaksięgować opłatę stałą za pobór wód podziemnych wpłaconą w 2018 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie?

 • Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: Wójt gminy zawarł umowę o dzieło na kwotę 3000 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 4170). Na dzień podpisania umowy plan finansowy wydatków w podanej podziałce klasyfikacji budżetowej wynosił 2000 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł.

 • Zakup szyby i jej wstawienie – paragraf 421 i 427?

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Pytanie: Otrzymałam fakturę za zakup szyby i jej wstawienie. Czy powinnam rozdzielić tę fakturę na dwa paragrafy: 427 „Zakup usług remontowych” i 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”? Niestety, nie mam tych zasad określonych w polityce rachunkowości. Jakie postępowanie będzie prawidłowe? Czy jest jakaś interpretacja w tym zakresie? Czy można uznać za właściwe, że jeżeli mam materiały wraz remontem razem, to stosuję paragraf 427, a jeżeli mam same materiały, a remont wykonują pracownicy zakładu, to materiały ujmuję w paragrafie 421?

 • Zwrot kosztów postępowania – paragraf 461 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Wyrokiem sądu zostaliśmy zobowiązani do zapłaty na rzecz skarżącej nas strony (osoby fizycznej) kwoty tytułem zwrotu kosztów postępowania. Czy dobrze rozumiem, że taki wydatek powinnam ująć w paragrafie 461 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (zapis księgowy: Wn 761, Ma 130). Pod wyciągiem umieszczę wyrok sądu. Czy tak będzie prawidłowo?

 • Wyjazd nauczyciela i uczniów na konkurs – paragraf 441 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  Pytanie: Nauczyciel wraz z dwoma uczniami pojechał na konkurs (środek transportu - pociąg). Nauczyciel otrzymał delegację i na tej podstawie zostaną mu zwrócone środki za wyjazd. Ponadto wykupił ze swoich środków bilety dla uczniów. Czy w tym przypadku, aby dokonać zwrotu, wystarczy oświadczenie nauczyciela i dołączone bilety? Zastanawiam się, czy uczniom przysługuje też dieta, jeśli spełnią warunki. Jaką klasyfikację wydatków trzeba tu zastosować - nauczyciel to paragraf 441, a uczniowie - to 430?

 • W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatek na badania psychiatryczne dla kierowcy zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  Badania psychiatryczne dla kierowcy zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej należy ująć w § 428 „Zakup usług zdrowotnych”. Zgodnie z opisem załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł

 • Klasyfikacja budżetowa dochodu z tytułu wydania licencji taksówkarskiej

  Porada aktualna | data dodania: 27.04.2018

  W jakiej klasyfikacji budżetowej ujmować dochody gminy z tytułu wydanej licencji na przewóz osób taksówką oraz zwrot części kwoty z tej licencji w przypadku rezygnacji osoby wpłacającej z prowadzenia takiej działalności lub czasowego zawieszenia działalności?

 • Dofinansowanie na fotowoltaikę – paragraf 605, 606 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. Mamy składać wniosek o dofinansowanie na fotowoltaikę (około 30 000 zł). Czy to będzie wydatek inwestycyjny z paragrafu 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” czy 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”? A może będą to wydatki bieżące?

 • Zakup odzieży roboczej – paragraf 302 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  Pytanie: Czy zakup odzieży roboczej wyszczególnionej w zarządzeniu kierownika jednostki (takiej jak np. rękawice winylowe, fartuchy ochronne jednorazowe), której pracownicy używają podczas wykonywania obowiązków w pracy, należy sfinansować z paragrafu 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”? Odzież ta nie jest przypisana do poszczególnych pracowników, bo to odzież jednorazowa. Każdy uprawniony używa jej w miarę potrzeby. Mam jednak wątpliwości, czy nie zastosować paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. W opisie paragrafu 302 nie ma słowa na temat, że odzież musi być wydana i przypisana do pracownika. Czy brak wyraźnej możliwości przypisania na karcie odzieży poszczególnym pracownikom oznacza, że nie można tego

 • W jakim paragrafie klasyfikacji wydatków należy ująć opłatę wnoszoną do Krajowej Informacji Skarbowej za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów dotyczących podatku od towarów i usług?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Zasady wydawania interpretacji indywidualnych zostały zawarte w rozdziale 1a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa). Zgodnie z art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia

 • W jakim rozdziale ewidencjonować wydatek dotyczący utrzymania zwierząt w schronisku?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Zasady prawidłowej ewidencji poszczególnych wydatków do właściwych rozdziałów określa rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej:

 • Naprawa opon – paragraf 427 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Pytanie: Proszę o podpowiedź, jak zaklasyfikować fakturę składającą się z 4 poniższych pozycji: 1) opony - 2 sztuki, 2) demontaż/montaż, 3) wymiana zaworu, 4) utylizacja zużytych opon. Myślę, że powinno to być ujęte w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych”.

 • W jakim rozdziale ująć wypłatę z tytułu kosztów zatrudnienia opiekunki w OPS

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej, m.in. usługi opiekuńcze jako zadanie własne. W celu realizacji zadania zatrudnia opiekunki na umowę o pracę i ponosi z tego tytułu koszty w zakresie § 401, 404, 411, 412, 421, 444 itp. W jakim rozdziale należy sklasyfikować wydatki: 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” czy 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK