do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Porozumienia zawierane pomiędzy JST na podstawie ustawy o systemie pieczy zastępczej a klasyfikacja budżetowa

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć dochody i wydatki wynikające z porozumień zawieranych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 191 ust. 5 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

 • Klasyfikacja budżetowa wpłaty od sponsora z tytułu umowy sponsorskiej

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Jednostka budżetowa pozyskała od sponsora środki na zakup specjalnej altanki dla matek karmiących. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć w jednostce budżetowej wpłatę od sponsora z tytułu zawartej umowy sponsorskiej? W ramach planu wydatków jednostka budżetowa będzie zobligowana zakupić środek trwały - tj. przedmiotową altankę.

 • Opłata stała za usługi wodne – klasyfikacja budżetowa

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Jak zaksięgować opłatę stałą za pobór wód podziemnych wpłaconą w 2018 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie?

 • Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: Wójt gminy zawarł umowę o dzieło na kwotę 3000 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 4170). Na dzień podpisania umowy plan finansowy wydatków w podanej podziałce klasyfikacji budżetowej wynosił 2000 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł.

 • Zakup szyby i jej wstawienie – paragraf 421 i 427?

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Pytanie: Otrzymałam fakturę za zakup szyby i jej wstawienie. Czy powinnam rozdzielić tę fakturę na dwa paragrafy: 427 „Zakup usług remontowych” i 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”? Niestety, nie mam tych zasad określonych w polityce rachunkowości. Jakie postępowanie będzie prawidłowe? Czy jest jakaś interpretacja w tym zakresie? Czy można uznać za właściwe, że jeżeli mam materiały wraz remontem razem, to stosuję paragraf 427, a jeżeli mam same materiały, a remont wykonują pracownicy zakładu, to materiały ujmuję w paragrafie 421?

 • Zwrot kosztów postępowania – paragraf 461 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Wyrokiem sądu zostaliśmy zobowiązani do zapłaty na rzecz skarżącej nas strony (osoby fizycznej) kwoty tytułem zwrotu kosztów postępowania. Czy dobrze rozumiem, że taki wydatek powinnam ująć w paragrafie 461 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (zapis księgowy: Wn 761, Ma 130). Pod wyciągiem umieszczę wyrok sądu. Czy tak będzie prawidłowo?

 • Wyjazd nauczyciela i uczniów na konkurs – paragraf 441 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  Pytanie: Nauczyciel wraz z dwoma uczniami pojechał na konkurs (środek transportu - pociąg). Nauczyciel otrzymał delegację i na tej podstawie zostaną mu zwrócone środki za wyjazd. Ponadto wykupił ze swoich środków bilety dla uczniów. Czy w tym przypadku, aby dokonać zwrotu, wystarczy oświadczenie nauczyciela i dołączone bilety? Zastanawiam się, czy uczniom przysługuje też dieta, jeśli spełnią warunki. Jaką klasyfikację wydatków trzeba tu zastosować - nauczyciel to paragraf 441, a uczniowie - to 430?

 • W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatek na badania psychiatryczne dla kierowcy zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  Badania psychiatryczne dla kierowcy zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej należy ująć w § 428 „Zakup usług zdrowotnych”. Zgodnie z opisem załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł

 • Klasyfikacja budżetowa dochodu z tytułu wydania licencji taksówkarskiej

  Porada aktualna | data dodania: 27.04.2018

  W jakiej klasyfikacji budżetowej ujmować dochody gminy z tytułu wydanej licencji na przewóz osób taksówką oraz zwrot części kwoty z tej licencji w przypadku rezygnacji osoby wpłacającej z prowadzenia takiej działalności lub czasowego zawieszenia działalności?

 • Dofinansowanie na fotowoltaikę – paragraf 605, 606 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. Mamy składać wniosek o dofinansowanie na fotowoltaikę (około 30 000 zł). Czy to będzie wydatek inwestycyjny z paragrafu 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” czy 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”? A może będą to wydatki bieżące?

 • Zakup odzieży roboczej – paragraf 302 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  Pytanie: Czy zakup odzieży roboczej wyszczególnionej w zarządzeniu kierownika jednostki (takiej jak np. rękawice winylowe, fartuchy ochronne jednorazowe), której pracownicy używają podczas wykonywania obowiązków w pracy, należy sfinansować z paragrafu 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”? Odzież ta nie jest przypisana do poszczególnych pracowników, bo to odzież jednorazowa. Każdy uprawniony używa jej w miarę potrzeby. Mam jednak wątpliwości, czy nie zastosować paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. W opisie paragrafu 302 nie ma słowa na temat, że odzież musi być wydana i przypisana do pracownika. Czy brak wyraźnej możliwości przypisania na karcie odzieży poszczególnym pracownikom oznacza, że nie można tego

 • W jakim paragrafie klasyfikacji wydatków należy ująć opłatę wnoszoną do Krajowej Informacji Skarbowej za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów dotyczących podatku od towarów i usług?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Zasady wydawania interpretacji indywidualnych zostały zawarte w rozdziale 1a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa). Zgodnie z art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od

 • W jakim rozdziale ewidencjonować wydatek dotyczący utrzymania zwierząt w schronisku?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Zasady prawidłowej ewidencji poszczególnych wydatków do właściwych rozdziałów określa rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

 • Naprawa opon – paragraf 427 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Pytanie: Proszę o podpowiedź, jak zaklasyfikować fakturę składającą się z 4 poniższych pozycji: 1) opony - 2 sztuki, 2) demontaż/montaż, 3) wymiana zaworu, 4) utylizacja zużytych opon. Myślę, że powinno to być ujęte w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych”.

 • W jakim rozdziale ująć wypłatę z tytułu kosztów zatrudnienia opiekunki w OPS

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej, m.in. usługi opiekuńcze jako zadanie własne. W celu realizacji zadania zatrudnia opiekunki na umowę o pracę i ponosi z tego tytułu koszty w zakresie § 401, 404, 411, 412, 421, 444 itp. W jakim rozdziale należy sklasyfikować wydatki: 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” czy 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”?

 • Klasyfikacja budżetowa wydatku na usługę pogrzebową

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Ośrodek pomocy społecznej opłaca usługę pogrzebową za osobę nieznaną bądź osobę, która nie miała rodziny. Na takie świadczenie nie jest wydawana decyzja administracyjna. Czy wydatek należy sklasyfikować w rozdziale 85219 § 430?

 • Klasyfikacja budżetowa zakupu wodomierza

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Jak zaklasyfikować zakup i montaż nowego wodomierza (licznika)? Nie jest to tylko wymiana, ale zakup i montaż nowego licznika do poboru wody ze studni. Wcześniej w tym miejscu nie było licznika.

 • Zakup artykułów spożywczych – paragraf 421 czy 422?

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2018

  Pytanie: Mam fakturę za artykuły spożywcze (chleb, warzywa, nabiał). Artykuły te zostały zakupione w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników konkursu szkolnego (uczniowie szkoły podstawowej). Nigdy nie miałam takich wydatków. Z jakiego paragrafu powinnam za nie zapłacić? Czy właściwy będzie paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 422 „Zakup środków żywności”?

 • Naprawa podnośnika – paragraf 421, 430 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2018

  Pytanie: Dostałam dwie faktury kosztowe od tego samego wykonawcy. Na pierwszej fakturze mam dwie pozycje: 1. Naprawa bezpieczników, 2. Montaż lamp. Na drugiej fakturze mam: Materiały, lampy, bezpieczniki, taśmy. Jakie paragrafy klasyfikacji budżetowej powinnam zastosować? Pierwszą fakturę ujęłabym odpowiednio w paragrafie 427 i 430, a drugą fakturę - w paragrafie 421. Czy dobrze myślę? Obie faktury są opisane jako naprawa podnośnika.

 • Badania wstępne kandydata do pracy – paragraf 303 czy 428?

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2018

  Pytanie: Z jakiego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych opłacić fakturę za badania wstępne kandydata do pracy? Paragraf 428 stosuje się w przypadku zakupu usług zdrowotnych pracowników. Jaki zatem paragraf będzie właściwy w sytuacji, gdy badania lekarskie robi kandydat do pracy przed podpisaniem umowy o pracę?

 • Instruktaż: Ustalanie planu finansowego i kontrola wstępna wydatków – procedury kontroli zarządczej

  Porada aktualna | data dodania: 26.03.2018

  Kontrola w samorządowej jednostce budżetowej wykazała, że dyrektor jednostki oraz jego dwaj zastępcy nabyli ze środków budżetowych wysokiej klasy smartfony - każdy o wartości 6835,08 zł (łącznie 20 505,24 zł). Smartfony nabyto na raty (12 rat płatnych w ciągu tego samego roku budżetowego - 2017). Raty regulowano łącznie z abonamentem telefonicznym w wysokości 120 zł miesięcznie za każdy smartfon. Wydatki z tego tytułu zostały zaliczone do paragrafów: 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz 436 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Umowy o zakup urządzeń oraz harmonogramy spłat nie zostały przedłożone do kontrasygnaty głównemu księgowemu jednostki. Mimo to główny księgowy akceptował faktury wystawione do tych umów,

 • Instalacja toalety wolno stojącej – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2018

  Pytanie: Chcemy zainstalować toaletę wolno stojącą (toi toi) w okolicach rynku miejskiego. W jakim paragrafie należy zaplanować taki wydatek?

 • Nadzór budowlany nad pracami remontowymi – paragraf 417 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2018

  Pytanie: Czy jeśli jest zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności (z uprawnieniami) umowa zlecenia, której przedmiotem jest nadzór budowlany nad pracami remontowymi, to taki wydatek należy ująć w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych” czy w paragrafie 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”? Jeśli chodzi o nadzór nad inwestycją, to ujmuję go w paragrafie 605. Zastanawiam się nad pracami remontowymi – czy przez analogię do inwestycji można zastosować paragraf 427?

 • Zakup środków ochrony indywidualnej pracownika – paragraf 302 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2018

  Pytanie: Według tabeli przydziału odzieży roboczej wydajemy pracownikom odzież (jest lista, na której pracownik podpisuje odbiór). Do tych wydatków stosuję paragraf 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”. Teraz poza tabelą należnej odzieży kupiliśmy wodery jako środek ochrony indywidualnej (bez listy, bez pokwitowania, ale dla konkretnego pracownika). Jest to zakup jednorazowy związany z pracą pracownika w wykopach. Wydatek ten ujmuję w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Czy postępuję prawidłowo?

 • Opłata za wykonane czynności kontrolne – paragraf 430 czy 451?

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie mam ująć wydatek poniesiony na podstawie decyzji sanepidu za wykonane czynności kontrolne? Czy prawidłowy będzie paragraf 430 (usługa), czy może paragraf 451 (opłata na rzecz budżetu państwa)? Nadmienię, że nie było to związane z kontrolą żywności w stołówce, lecz brakiem aktualnych wyników badań środowiska pracy palacza w zakresie czynników pyłowych i czynników chemicznych. Zapis w decyzji brzmi: Zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy z 14 marca 1985 r. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej za czynności kontrolne w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego pobiera opłatę w wysokości kosztów ich wykonania. Stanowi to podstawę do nałożenia opłaty za wykonane czynności kontrolne. Wysokość opłaty w kwocie 260 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK