do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • W jakim paragrafie klasyfikacji wydatków należy ująć opłatę wnoszoną do Krajowej Informacji Skarbowej za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów dotyczących podatku od towarów i usług?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Zasady wydawania interpretacji indywidualnych zostały zawarte w rozdziale 1a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa). Zgodnie z art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od

 • W jakim rozdziale ewidencjonować wydatek dotyczący utrzymania zwierząt w schronisku?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Zasady prawidłowej ewidencji poszczególnych wydatków do właściwych rozdziałów określa rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

 • Naprawa opon – paragraf 427 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Pytanie: Proszę o podpowiedź, jak zaklasyfikować fakturę składającą się z 4 poniższych pozycji: 1) opony - 2 sztuki, 2) demontaż/montaż, 3) wymiana zaworu, 4) utylizacja zużytych opon. Myślę, że powinno to być ujęte w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych”.

 • W jakim rozdziale ująć wypłatę z tytułu kosztów zatrudnienia opiekunki w OPS

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej, m.in. usługi opiekuńcze jako zadanie własne. W celu realizacji zadania zatrudnia opiekunki na umowę o pracę i ponosi z tego tytułu koszty w zakresie § 401, 404, 411, 412, 421, 444 itp. W jakim rozdziale należy sklasyfikować wydatki: 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” czy 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”?

 • Klasyfikacja budżetowa wydatku na usługę pogrzebową

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Ośrodek pomocy społecznej opłaca usługę pogrzebową za osobę nieznaną bądź osobę, która nie miała rodziny. Na takie świadczenie nie jest wydawana decyzja administracyjna. Czy wydatek należy sklasyfikować w rozdziale 85219 § 430?

 • Klasyfikacja budżetowa zakupu wodomierza

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Jak zaklasyfikować zakup i montaż nowego wodomierza (licznika)? Nie jest to tylko wymiana, ale zakup i montaż nowego licznika do poboru wody ze studni. Wcześniej w tym miejscu nie było licznika.

 • Zakup artykułów spożywczych – paragraf 421 czy 422?

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2018

  Pytanie: Mam fakturę za artykuły spożywcze (chleb, warzywa, nabiał). Artykuły te zostały zakupione w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników konkursu szkolnego (uczniowie szkoły podstawowej). Nigdy nie miałam takich wydatków. Z jakiego paragrafu powinnam za nie zapłacić? Czy właściwy będzie paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 422 „Zakup środków żywności”?

 • Naprawa podnośnika – paragraf 421, 430 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2018

  Pytanie: Dostałam dwie faktury kosztowe od tego samego wykonawcy. Na pierwszej fakturze mam dwie pozycje: 1. Naprawa bezpieczników, 2. Montaż lamp. Na drugiej fakturze mam: Materiały, lampy, bezpieczniki, taśmy. Jakie paragrafy klasyfikacji budżetowej powinnam zastosować? Pierwszą fakturę ujęłabym odpowiednio w paragrafie 427 i 430, a drugą fakturę - w paragrafie 421. Czy dobrze myślę? Obie faktury są opisane jako naprawa podnośnika.

 • Badania wstępne kandydata do pracy – paragraf 303 czy 428?

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2018

  Pytanie: Z jakiego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych opłacić fakturę za badania wstępne kandydata do pracy? Paragraf 428 stosuje się w przypadku zakupu usług zdrowotnych pracowników. Jaki zatem paragraf będzie właściwy w sytuacji, gdy badania lekarskie robi kandydat do pracy przed podpisaniem umowy o pracę?

 • Instruktaż: Ustalanie planu finansowego i kontrola wstępna wydatków – procedury kontroli zarządczej

  Porada aktualna | data dodania: 26.03.2018

  Kontrola w samorządowej jednostce budżetowej wykazała, że dyrektor jednostki oraz jego dwaj zastępcy nabyli ze środków budżetowych wysokiej klasy smartfony - każdy o wartości 6835,08 zł (łącznie 20 505,24 zł). Smartfony nabyto na raty (12 rat płatnych w ciągu tego samego roku budżetowego - 2017). Raty regulowano łącznie z abonamentem telefonicznym w wysokości 120 zł miesięcznie za każdy smartfon. Wydatki z tego tytułu zostały zaliczone do paragrafów: 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz 436 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Umowy o zakup urządzeń oraz harmonogramy spłat nie zostały przedłożone do kontrasygnaty głównemu księgowemu jednostki. Mimo to główny księgowy akceptował faktury wystawione do tych umów,

 • Instalacja toalety wolno stojącej – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2018

  Pytanie: Chcemy zainstalować toaletę wolno stojącą (toi toi) w okolicach rynku miejskiego. W jakim paragrafie należy zaplanować taki wydatek?

 • Nadzór budowlany nad pracami remontowymi – paragraf 417 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2018

  Pytanie: Czy jeśli jest zawierana z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności (z uprawnieniami) umowa zlecenia, której przedmiotem jest nadzór budowlany nad pracami remontowymi, to taki wydatek należy ująć w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych” czy w paragrafie 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”? Jeśli chodzi o nadzór nad inwestycją, to ujmuję go w paragrafie 605. Zastanawiam się nad pracami remontowymi – czy przez analogię do inwestycji można zastosować paragraf 427?

 • Zakup środków ochrony indywidualnej pracownika – paragraf 302 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2018

  Pytanie: Według tabeli przydziału odzieży roboczej wydajemy pracownikom odzież (jest lista, na której pracownik podpisuje odbiór). Do tych wydatków stosuję paragraf 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”. Teraz poza tabelą należnej odzieży kupiliśmy wodery jako środek ochrony indywidualnej (bez listy, bez pokwitowania, ale dla konkretnego pracownika). Jest to zakup jednorazowy związany z pracą pracownika w wykopach. Wydatek ten ujmuję w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Czy postępuję prawidłowo?

 • Opłata za wykonane czynności kontrolne – paragraf 430 czy 451?

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie mam ująć wydatek poniesiony na podstawie decyzji sanepidu za wykonane czynności kontrolne? Czy prawidłowy będzie paragraf 430 (usługa), czy może paragraf 451 (opłata na rzecz budżetu państwa)? Nadmienię, że nie było to związane z kontrolą żywności w stołówce, lecz brakiem aktualnych wyników badań środowiska pracy palacza w zakresie czynników pyłowych i czynników chemicznych. Zapis w decyzji brzmi: Zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy z 14 marca 1985 r. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej za czynności kontrolne w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego pobiera opłatę w wysokości kosztów ich wykonania. Stanowi to podstawę do nałożenia opłaty za wykonane czynności kontrolne. Wysokość opłaty w kwocie 260 zł

 • Koszty rozbiórki komina – paragraf 427 czy inne?

  Porada aktualna | data dodania: 16.02.2018

  Pytanie: W przypadku inwestycji wszystkie koszty z nią związane ujmuje się jako wydatek inwestycyjny (paragraf 605). Czy taką zasadę stosujemy, jeśli chodzi o remonty? Musimy rozebrać komin, ale żeby to zrobić, trzeba uiścić opłatę skarbową za zgodę wydaną przez konserwatora zabytków. Poza tym trzeba mieć projekt rozbiórki, który też na pewno będzie kosztował. Czy te dodatkowe wydatki związane z rozbiórką komina można zaliczyć do jednego zadania remontowego? Czy każdy wydatek to inny paragraf?

 • Wezwanie do odbioru rzeczy znalezionej – jaki paragraf

  Porada aktualna | data dodania: 13.02.2018

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatek poniesiony w związku z wezwaniem do odbioru rzeczy znalezionej?

 • Czy zakup drzwi w kwocie 8500 zł można zaklasyfikować do § 606

  Porada aktualna | data dodania: 08.02.2018

  W naszej jednostce w polityce rachunkowości pozostał zapis, że wydatkami majątkowymi są zakupy (jak dawniej) powyżej kwoty 3500 zł. Kiedy byliśmy na szkoleniu ze środków trwałych, zasugerowano nam, że zakupy inwestycyjne mogą wystąpić, jeżeli ich wartość jednostkowa przekroczy 3500 zł (i taki jest zapis w polityce rachunkowości), czyli nie musimy przyjmować kwoty przekraczającej 10 000 zł. Czy w związku z tym koszt wymiany drzwi o wartości 8500 zł to § 427 czy § 606?

 • W jakim paragrafie dochodów klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem czwartej cyfry, należy ująć pomoc otrzymaną ze środków EFR na rzecz ROW w formie refundacji części poniesionych kosztów inwestycyjnych?

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2018

  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej) klasyfikacja paragrafów przychodów i środków, a także wydatków i środków jest

 • Refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – paragraf 094 czy 097?

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  Pytanie: Mam należność za grudzień 2017 r. z PUP (refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych). Czy otrzymaną w 2018 r. wpłatę powinnam ująć w nowym paragrafie 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, a refundacje otrzymywane w 2017 r. powinny być klasyfikowane w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów”? Czy ja to źle interpretuję i wszystko należy ująć w paragrafie 097? Chodzi o zakład budżetowy.

 • Zakup komputera wraz z oprogramowaniem – paragraf 421 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  Pytanie: Zakupiliśmy komputer, w skład którego wchodzi stacja główna, monitor i program Office. Łączna wartość zakupu nie przekracza 10 000 zł. Czy wszystko powinnam ująć w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, czy może monitor i stację główną – w paragrafie 421, a program Office – w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • W jakim paragrafie dochodów ująć wpływ za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

  Porada aktualna | data dodania: 29.01.2018

  Czy opłatę za duplikat Karty Dużej Rodziny należy zaklasyfikować w paragrafie 061 czy 069?

 • Obowiązek stosowania ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

  Porada aktualna | data dodania: 26.01.2018

  Otrzymaliśmy (miejski zarząd ulic i mostów) z urzędu miasta pismo nakładające na nas obowiązek stosowania zapisów ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jakich kont księgowych powinniśmy zatem użyć do zaksięgowania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz jaki paragraf klasyfikacji budżetowej zastosować (chodzi mi o należności, a nie zobowiązania)? Kiedy takie naliczenie trzeba zrobić – w momencie upływu terminu płatności faktury? Nie do końca wiem, jak to potraktować, gdyż nie jest to ani należność główna, ani odsetki, ani też kara.

 • Przegląd okresowy stanu technicznego budynku – paragraf 430, 439 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 24.01.2018

  Pytanie: Czy przegląd okresowy stanu technicznego budynku powinien być klasyfikowany w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” czy w paragrafie 439 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”? Mam protokół kontroli okresowej. To nie jest ekspertyza, tylko okresowy przegląd, więc wydaje mi się, że właściwy będzie paragraf 430.

 • Zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu nadmiernie wypłaconego zleceniobiorcy wynagrodzenia i składek przekazanych do ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2018

  Samorządowa jednostka budżetowa w 2014 r. zawarła z osobą niebędącą jej pracownikiem umowę zlecenia. Osoba ta złożyła oświadczenie, że pobiera przynajmniej najniższe wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Jednak w 2016 r. jednostka budżetowa miała kontrolę ZUS, który sprawdził, że osoba ta nie otrzymywała najniższego wynagrodzenia. Jednostka wystąpiła do zleceniobiorcy o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia i składek przekazanych do ZUS. Na jakie konto powinna wpłynąć wpłata – na dochody czy wydatki budżetowe? Jak zaewidencjonować te operacje na kontach księgowych?

 • Zakup paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego w celach podróży służbowych – paragraf 421 czy 441?

  Porada aktualna | data dodania: 21.12.2017

  Jesteśmy ośrodkiem sportu. Mamy dużo obiektów, które musimy utrzymać. Samochód służbowy – oprócz jazdy na obiekty – jest także używany w celach odbycia podróży służbowych. W którym paragrafie wydatków należy ujmować zakup paliwa do tego samochodu? Czy będzie to paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, czy 441 „Podróże służbowe krajowe”?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK