do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Niezapewnienie kontroli list płac

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Listy płac dla pracowników jednostki były sporządzane, kontrolowane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzane do wypłaty przez tę samą osobę: inspektora ds. płac. Pracownik ten podpisywał listy płac także na dowód wykonania kontroli wstępnej należącej do głównego księgowego jednostki, mimo że nie był do tego upoważniony.

 • Wymiana karty SIM – paragraf 421 czy 436?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie powinnam ująć wymianę karty SIM? Na fakturze mam: abonament, ratę za sprzęt i za wydanie karty SIM. Wcześniej wszystko było księgowane w paragrafie 436 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (abonament + rata). Wiem, że dużo jednostek rozbija koszty: abonament - paragraf 436, a rata - paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Czy umowę na usługę telefoniczną z opcją otrzymania aparatu telefonicznego należy traktować jak umowę pożyczki? Dyrektor jednostki budżetowej przecież nie może zaciągać pożyczek.

 • Wpływy z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności (40 euro) – paragraf 095 czy 097?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: Szkoła wynajmuje sale różnym firmom. Wystawia faktury sprzedażowe. Z powodu nieterminowego regulowania płatności wystawia noty odsetkowe oraz noty księgowe dotyczące zapłaty 40 euro (przeliczonej na złote) z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności. Rekompensata ta jest pobierana na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Do jakiego paragrafu dochodów należy kwalifikować wpływy rekompensat - do paragrafu 095 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” czy 097 „Wpływy z różnych dochodów”? Według mnie prawidłowy będzie paragraf 097, ale z drugiej strony z firmami były zawarte umowy, więc może właściwy jest paragraf 095.

 • Założenie przez zakład energetyczny plomby po awarii – paragraf 426 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie wydatków należy ująć założenie przez zakład energetyczny plomby po awarii? Czy właściwy będzie paragraf 426 „Zakup energii” czy 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Zakup wyposażenia sali do terapii małego dziecka – paragraf 421 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: W poradni psychologiczno-pedagogicznej powstanie sala do terapii małego dziecka. Będą do niej zakupione drabinki, półkule sensoryczne, gruszka rehabilitacyjna itp. Czy wydatki te powinnam ująć w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy w paragrafie 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek”?

 • Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy – jaki paragraf?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: Mamy do zapłaty karę umowną za niedotrzymanie warunków umowy. Chodzi o niewykorzystanie odpowiedniej ilości gazu na ogrzewanie w danym roku. Jaki paragraf należy tu zastosować?

 • Szklenie okna – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: Jak potraktować szklenie okna - jako remont i odtworzenie wartości użytkowej czy jako usługę naprawy? Czy powinno się zastosować paragraf 427 „Zakup usług remontowych” czy paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Wyjaśnienie MF: Jak klasyfikować dochody dotyczące wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa?

  Porada aktualna | data dodania: 06.12.2018

  Pytanie RIO Lublin: Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zgłaszane są problemy w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

 • Split payment – rozksięgowanie wpłat na pomocniczym koncie VAT

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2018

  Czy mając wpłatę na konto VAT do rachunku podstawowego, czyli wydatków i dochodów, należy wpłaty księgować na koncie 130 z wyodrębnioną analityką? Czy powinno się stworzyć nowy numer konta w planie kont, na którym będą księgowane wyciągi bankowe z konta VAT? Taka sama sytuacja dotyczy konta ZFŚS, czyli 135, i pozostałych rachunków, czyli konta 139, czy do nich też zakładane jest z automatu konto VAT?

 • Licencja na obsługę świadczenia „Dobry Start” (300+) – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2018

  Pytanie: Czy zakup licencji do obsługi wniosków o świadczenie „Dobry Start” (300+) w oprogramowaniu do obsługi świadczeń wychowawczych (Sygnity) to paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 430 „Zakup usług pozostałych”? Czy traktować to jako zakup nowej licencji i ująć na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”? Czy jeśli to pierwszy zakup, nowa licencja, a nie przedłużenie, to zastosować paragraf 421 i ująć na koncie 020, a jeśli przedłużenie, to zaklasyfikować do paragrafu 430 i nie ujmować na koncie 020?

 • Wymiana grzejników c.o. w obiekcie – paragraf 427, 430 czy 605?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2018

  Pytanie: Mam fakturę o treści: Instalacje c.o. Opis do faktury brzmi: Wymiana grzejników c.o. w obiekcie . Chodzi o wymianę starych, ponad 20-letnich kaloryferów. Do którego paragrafu powinnam zakwalifikować tę fakturę?

 • Zakup paliwa do aut przeznaczonych do nauki jazdy – paragraf 421 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2018

  Pytanie: Pracuję w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej. W ramach projektu unijnego dostaliśmy m.in. 2 auta do nauki jazdy. W jakim paragrafie powinnam ujmować zakup paliwa do tych aut? Auta będą służyły tylko i wyłącznie do celów dydaktycznych. Nie można nimi jechać np. po odbiór wyników egzaminów czy w innych sprawach. Czy właściwy będzie paragraf 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek”? Rozważam zastosowanie paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, ale w końcu chodzi o cel dydaktyczny.

 • Wynagrodzenie dla inspektora ochrony danych osobowych – paragraf 417 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie ująć fakturę VAT dotyczącą wynagrodzenia dla inspektora ochrony danych osobowych? Faktura została wystawiona na podstawie umowy zlecenia zawartej z firmą zajmującą się RODO.

 • Wykonanie i montaż barierek – paragraf 430 czy 470?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie wydatków ująć wykonanie (na zamówienie) i montaż barierek ze stali nierdzewnej (wartość 5500 zł)?

 • Klasyfikacja wydatków usług remontowych

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  Jak ująć w klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczące faktur za zakup usług remontowych, na których wymienione są materiały użyte do naprawy, usługa wymiany i usługa naprawy?

 • Zmiany w uchwale budżetowej w związku ze zmianą planowania wydatków budżetowych w grupach paragrafów

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  Zmiany w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w uchwale w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy w związku ze zmianą planowania wydatków budżetowych w grupach paragrafów

 • Zaniechanie prowadzenia szczegółowej ewidencji zobowiązań

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej jednostki budżetowej nie prowadzono ewidencji zobowiązań według podziałek klasyfikacji budżetowej. W związku z tym dane na temat wysokości zobowiązań były wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S na podstawie zestawień, sporządzanych na koniec każdego kwartału przez referenta księgowego. Główny księgowy twierdził, że skoro w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont w opisie zasad funkcjonowania kont zespołu 2 zawarte jest stwierdzenie „ewidencja szczegółowa do konta 201 może być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej”, to nie ma takiego obowiązku i jednostka może (ale nie musi) prowadzić tak szczegółową ewidencję.

 • Zakup strojów dla drużyny reprezentującej szkołę na zawodach sportowych – paragraf 421 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: Czy jednostka budżetowa (szkoła) może zakupić stroje dla drużyny reprezentującej szkołę na zawodach sportowych i czy wydatki takie należy ująć w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, bo w paragrafie 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek” moim zdaniem raczej nie. Na forum dla księgowych otrzymałam informację, że jeśli to nie jest szkoła sportowa, to ponoszenie tego rodzaju wydatków jest ryzykowne, ponieważ nie wiążą się z działalnością statutową. Czy szkoła, jeżeli chodzi o uczniów, może zakupić tylko to, co będzie im służyło jako pomoc dydaktyczna?

 • Kontynuacja licencji na oprogramowanie antywirusowe – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie wydatków budżetowych należy zaewidencjonować wydatek związany z przedłużeniem, kontynuacją licencji na oprogramowanie antywirusowe? Wartość oprogramowania na jedno stanowisko komputerowe wynosi 150 zł.

 • Badanie techniczne autobusu szkolnego – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie należy ująć badanie techniczne autobusu szkolnego? Czy właściwy będzie paragraf 427 „Zakup usług remontowych” czy 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Zakup koszulek z logo szkoły dla pracowników obsługi – paragraf 302 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: W lutym 2018 r. szkoła wypłaciła pracownikom obsługi ekwiwalenty za fartuchy, obuwie, kamizelki robocze. Następnie dyrekcja zakupiła na sezon letni po dwie koszulki bawełniane z logo szkoły dla tych pracowników (uzasadnienie - są bardziej przewiewne i wygodniejsze niż sztuczne fartuchy). Czy mimo że zostały wypłacone ekwiwalenty, mogę te koszulki sfinansować z paragrafu 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” czy lepiej z paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”?

 • Zamontowanie drzwi między pomieszczeniami – paragraf 430, 427 czy inwestycyjny?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową i nie mamy dużego doświadczenia w inwestycjach, dlatego proszę o podpowiedź, jaki paragraf wydatków będzie właściwy. Prace będą polegały na wykuciu otworu w ścianie pod zamontowanie drzwi między pomieszczeniami. Koszt to około 8000 zł. Prawdopodobnie będzie potrzebne pozwolenie na budowę. I tu mamy wątpliwość, czy będzie to inwestycja, czy możemy to zaplanować i wykonać w ramach usług remontowych?

 • Dofinansowanie studiów podyplomowych – paragraf 430 czy 470?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: Pracownik rozpoczął studia. Sam opłacił czesne, a następnie złożył wniosek o refundację. Dostał decyzję, że jakaś kwota zostanie mu zrefundowana. Jaki paragraf wydatków powinnam zastosować? Zastanawiam się nad paragrafem 430 „Zakup usług pozostałych”. Zaznaczam, że pracodawca nie podpisał żadnej umowy z tym pracownikiem.

 • Zakup artykułów spożywczych – paragraf 421 czy 422?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: Z okazji narodowego czytania zakupiliśmy ciastka i kawę w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników. W jakim paragrafie wydatków to ująć - 421 czy 422?

 • Wykonanie tablicy upamiętniającej odzyskanie niepodległości – jaki paragraf

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  W jakiej klasyfikacji budżetowej zakwalifikować wydatek dotyczący zakupu lub wykonania pomników i tablic upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości? Czy tablice powyżej 10 000 zł będą stanowić samodzielny środek trwały, czy zwiększą wartość budynku, na którym zostaną powieszone?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK