do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Zakup butli z gazem – paragraf 421 czy 426?

  Porada aktualna | data dodania: 20.11.2017

  Pytanie: W przedszkolu co miesiąc kupujemy butle z gazem na potrzeby kuchni. Jak prawidłowo klasyfikować te zakupy? Czy właściwy będzie paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 426 „Zakup energii”. W zasadzie w objaśnieniach do paragrafu 426 mamy: Paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody. Czy ma zatem znaczenie rodzaj nośnika?

 • Klasyfikacja wydatków w szkole przekształconej z gimnazjum

  Porada aktualna | data dodania: 14.11.2017

  Jak będzie wyglądało księgowanie wydatków w szkole podstawowej przekształconej z gimnazjum, w której funkcjonują klasy gimnazjalne. Czy podział na klasyfikacje budżetowe musi zostać dokonany na zasadzie proporcjonalności wydatków, czy też można go dokonać na wybranych wydatkach, np. tylko płace?

 • Dochód z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w sprawozdaniu Rb-34S

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2017

  PROBLEM: Samorządowa jednostka oświatowa wynajmuje salę gimnastyczną indywidualnym najemcom. Dochody z tytułu najmu, zgodnie z uchwałą JST, gromadzone są na wydzielonym rachunku dochodów. Z tytułu najmu wystawiane są najemcom faktury. Podatek należny szkoła odprowadza na rachunek JST w następnym miesiącu, jednocześnie jednostka nie korzysta z możliwości odliczania podatku naliczonego. Jak prawidłowo prowadzić ewidencję księgową takich operacji gospodarczych i jakie paragrafy zastosować? Jak w sprawozdaniu Rb-34S wykazać dochody, jeżeli na koncie w ostatnim dniu miesiąca jest dochód łącznie z podatkiem od towarów i usług? Czy należy zastosować techniczny zapis ujemny do operacji odprowadzenia VAT należnego do JST? Wykazanie w sprawozdaniu Rb-34S dochodu w wartości netto powoduje

 • Klasyfikacja wydatków na zakup tablicy interaktywnej

  Porada aktualna | data dodania: 31.10.2017

  W polityce rachunkowości jednostki budżetowej zapisano, że pomoce dydaktyczne i meble o wartości powyżej 3500 zł umarza się jednorazowo w miesiącu zakupu. Jednostka zakupiła za 8000 zł tablicę interaktywną – pomoc dydaktyczną. Czy przy takim zapisie w polityce rachunkowości to będzie wydatek z paragrafu 6060 czy 4240?

 • Kto powinien złożyć podpis na piśmie w sprawie przeniesień w planach finansowych szkół?

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2017

  Pytanie: Chcemy dokonać zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Czy pismo w sprawie przeniesień w planach finansowych szkół podpisują dyrektorzy szkół, jako osoby odpowiadające za budżet szkoły, czy podpisuje dyrektor Centrum Usług Wspólnych (CUW) – jako obsługujący?

 • Umowa o dzieło na malowanie pomieszczeń – paragraf 417 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2017

  Pytanie: Proszę o pomoc, w którym paragrafie mogę zaksięgować umowę o dzieło na malowanie pomieszczeń? Czy powinien być to paragraf 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”, czy może paragraf 427 „Zakup usług remontowych”? A czy faktury na zakup farb i artykuły malarskie można zakwalifikować do remontów i opłacić z paragrafu 427, czy raczej należy zaliczyć do zakupów – paragraf 421?

 • Wymiana grzejników – paragraf 430 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2017

  Pytanie: Z uwagi na rozpoczęty sezon grzewczy w pomieszczeniach na parterze, gdzie funkcjonuje ośrodek pomocy społecznej, zaplanowana jest pilna wymiana grzejników. W jakim paragrafie wydatków to ująć?

 • Odszkodowanie za zalanie budynku – nowy paragraf 095 czy 097?

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2017

  Pytanie: W wyniku nawałnic ponieśliśmy szkody. Czy odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej za zalanie budynku przedszkola powinnam ująć w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów”, czy w nowym paragrafie 095 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”?

 • Klasyfikacja budżetowa wpłat do OPS

  Porada aktualna | data dodania: 19.10.2017

  Ośrodek pomocy społecznej otrzymuje wpłaty na konto i do kasy od osób fizycznych z przeznaczeniem na działalność w zakresie pomocy społecznej oraz odszkodowania na utracone mienie od firmy ubezpieczeniowej. Czy wymienione wpłaty można zaksięgować odpowiednio w § 096 i § 097, a następnie wykazać w sprawozdaniu Rb-27S?

 • Przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w szkołę podstawową a klasyfikacja wydatków

  Porada aktualna | data dodania: 12.10.2017

  PROBLEM: Czy w przypadku, gdy w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego określono datę rozpoczęcia działalności ośmioletniej szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum na dzień 1 września 2017 r., to oznacza, że 1 września 2017 r. przestaje funkcjonować gimnazjum? Jeżeli tak, to czy w planie finansowym szkoły podstawowej powinien funkcjonować rozdział 80110 obejmujący wydatki związane z działalnością 2 i 3 klasy gimnazjum?

 • Faktura za zamontowanie hydrantów, drobne remonty

  Porada aktualna | data dodania: 26.09.2017

  Pytanie: Mamy kosztorys od firmy na 9000 zł obejmujący zamontowanie hydrantów, drobne remonty, wymianę baterii, umywalek itp. Wykonawcą jest jedna firma. Wszystko ma być zapłacone z paragrafu 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”. Jak kontrahent powinien wystawić fakturę – jedną pozycją na kwotę 9000 zł, ale tak ująć w treści, by pasowało?

 • Badania laboratoryjne – paragraf 430 czy 439?

  Porada aktualna | data dodania: 26.09.2017

  Pytanie: Czy zlecone badania laboratoryjne dotyczące np. zagęszczenia zasypki kanalizacji deszczowej czy pomiarów nośności podłoża drogi wykonywane przez specjalistyczne laboratorium drogowe to paragraf 430 „Zakup usług pozostałych” czy 439 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”? Zastanawiam się, czy traktować to jako analizę, opinię czy po prostu jako pozostałą usługę? Moim zdaniem to usługa, ale jedna ze szkolących stwierdziła, że jest to wydanie opinii o danej próbce, jej analiza i według niej prawidłowy jest paragraf 439. Jak będzie prawidłowo?

 • Odprawa z tytułu odwołania członka zarządu – paragraf 302 czy 401?

  Porada aktualna | data dodania: 26.09.2017

  Pytanie: W jakim paragrafie wydatków ująć 1-miesięczną odprawę za odwołanie członka zarządu? Czy zastosować paragraf 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” czy 401 „Wynagrodzenia osobowe pracowników”?

 • Ustalenie wartości początkowej przy zakupie używanych komputerów

  Porada aktualna | data dodania: 25.09.2017

  Szkoła zakupiła używane komputery – do pracowni informatycznej (jako pomoce dydaktyczne, umarzane jednorazowo, z paragrafu 424) oraz dla nauczycieli – do prowadzenia e-dziennika (też umarzane jednorazowo, ze względu na niską wartość początkową, z paragrafu 421). Komputery w dniu zakupu zostały zaewidencjonowane na koncie 013. Osobno do tych komputerów były dokupione myszy, kable i inne części oraz licencje na oprogramowanie komputerowe: systemowe oraz użytkowe (pakiet biurowy). Jak należy sklasyfikować wydatki na te części i jak je ująć w ewidencji środków trwałych – jako zwiększenie wartości środków trwałych czy jako osobne środki trwałe/wartości niematerialne i prawne?

 • Udrożnienie rowu – paragraf 430 czy 470?

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  Pytanie: Jaki paragraf zastosować do usługi udrożnienia rowu – czy właściwy będzie paragraf 427 „Zakup usług remontowych” czy 430 „Zakup usług pozostałych”? Skoro konserwacje są ujmowane w paragrafie 427, to udrożnienie również potraktowałabym jako remont, bo rów nie spełnia teraz swojego zadania. Proszę o pomoc.

 • Naprawa monitoringu – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  Pytanie: Ostatnio po burzy musieliśmy naprawić monitoring. Nie jestem pewna, czy fakturę za naprawę dać w paragraf 427 „Zakup usług remontowych” czy 430 „Zakup usług pozostałych”? Na fakturze mam opis: „Naprawa monitoringu wideo”. Odpowiedź: Fakturę wystawioną w sposób

 • Klasyfikacja budżetowa wydatków poniesionych na wykonanie strony internetowej

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej sklasyfikować wydatek związany z wykonaniem strony internetowej w kwocie 50 000 zł oraz nakłady na utrzymanie strony w kwocie 30 000 zł? Czy strona stanowi wartość niematerialną i prawną? Jak przyjąć stronę internetową na stan?

 • Odsetki karne – paragraf 458, 807 czy 811?

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2017

  Pytanie: Pracownik za późno dokonał przelewu raty kredytu. Bank naliczył nam odsetki od przeterminowanej raty. Z jakiej podziałki klasyfikacji budżetowej należy dokonać wydatku – czy z paragrafu takiego, jak odsetki od kredytu, czy z paragrafu 458 „Pozostałe odsetki”? Nadmieniam, że pracownik ten zostanie obciążony wysokością zapłaconych odsetek.

 • Badanie gleby i ścieków oraz opracowanie dokumentacji – całość to paragraf 439 czy inaczej?

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2017

  Pytanie: Na fakturze mam trzy pozycje:

 • Zakup dzienników elektronicznych – paragraf 430 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2017

  Pytanie: Z jakiego paragrafu powinna być zapłacona faktura za dzienniki elektroniczne na kwotę 4500 zł – czy właściwy będzie paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”, czy 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”? Czy powinno się wpisać to do księgi inwentarzowej i ująć na koncie 020, czyli jako wartości niematerialne i prawne?

 • Opłata za udział w forum – paragraf 430 czy 470?

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2017

  Pytanie: W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć zryczałtowaną opłatę za udział w Forum Oświaty Samorządowej w III kwartale 2017 r.? Czy właściwy będzie paragraf 430 „Zakup usług pozostałych” czy 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”?

 • Zakup certyfikatu kwalifikowanego – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2017

  Pytanie: W jaki paragraf klasyfikacji budżetowej wrzucić zakup certyfikatu kwalifikowanego służącego do weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz do świadczenia usług certyfikacyjnych z nim związanych. Certyfikat ma okres ważności 2 lata. W ramach usługi dostaliśmy kartę, certyfikat i oprogramowanie na płytce. Do końca 2010 r. był to paragraf 475, ale nie wiem, jak obecnie to sklasyfikować – czy prawidłowy będzie paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”, czy 430 „Zakup usług pozostałych”, czy może certyfikat to paragraf 430, natomiast zakup czytnika, oprogramowania to paragraf 421? Czy certyfikat ten może stanowić wartość niematerialną i prawną?

 • Zakup dystrybutora wody z przeznaczeniem do sekretariatu – paragraf 421 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 01.08.2017

  Dostarczono nam zamówiony dystrybutor wody źródlanej. Umieszczony został w sekretariacie urzędu. W jakim paragrafie klasyfikacji wydatków go ująć? Czy prawidłowy będzie paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”?

 • Zakup usługi serwisowej – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 01.08.2017

  Mamy zawartą umowę serwisową na obsługę kotłowni gazowej. W jej treści znajduje się zapis, że serwis prowadzi comiesięczną obsługę kotłowni, a przeglądu i konserwacji dokona kilka razy w roku. Otrzymaliśmy fakturę za nadzór serwisowy kotłowni. W którym paragrafie należy ją ująć – 427 „Zakup usług remontowych” czy 430 „Zakup usług pozostałych”? Czy ma znaczenie, jaka treść podana jest na fakturze? A gdyby w nazwie towaru/usługi podane było: „Czynności serwisowe i konserwacyjne”, to jaki paragraf wówczas należy zastosować?

 • Odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy – paragraf 097, 069 czy 063?

  Porada aktualna | data dodania: 28.07.2017

  Pytanie: Zgodnie z wyrokiem sądu w marcu wypłaciliśmy nauczycielowi odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy. Po naszym odwołaniu sąd wyższej instancji przyznał nam rację i ten oto pracownik zwrócił nam kwotę odszkodowania i koszty postępowania sądowego. W jakim paragrafie mam to teraz ująć: 097 „ Wpływy z różnych dochodów”, 069 „Wpływy z różnych opłat” czy może w nowym, obowiązującymi od 1 stycznia 2017 r., paragrafie 063 „Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego”? Proszę o pomoc.