do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Ujmowanie dowodów księgowych niezgodnie z dekretacją

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Na dowodach księgowych dotyczących zakupów środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowo budowanej siedziby jednostki wskazano nieprawidłowy sposób księgowania:

 • Ewidencja zespołów komputerowych

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Jednostka zakupiła zespoły komputerowe składające się z monitora o wartości 280 zł i stacji o wartości powyżej 500 zł. W polityce rachunkowości jednostki zapisano, że zakupy o wartości:

 • Obowiązkowa treść rachunku

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Jednostka budżetowa otrzymała rachunek. W polu „sprzedawca” jest pieczątka z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu oraz symbolami NIP i REGON. Czy rachunek może nie zawierać adresu wystawcy?

 • Ewidencja należności wymagalnych i niewymagalnych

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Rodzic nie wpłacił do 10 września opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym za wrzesień. Jak należy to ująć w ewidencji księgowej, żeby było widać, że na koniec III kwartału kwota ta stanowi zaległość ?

 • Osoba upoważniona do podpisania noty księgowej zewnętrznej

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Czy noty księgowe obciążeniowo-uznaniowe musi podpisywać główna księgowa i dyrektor jednostki?

 • Zasady korygowania noty księgowej zewnętrznej

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Jednostka budżetowa wystawiła we wrześniu notę księgową obciążeniową innej jednostce budżetowej na kwotę 800 zł. Po miesiącu okazało się, że w nocie błędnie podano kwotę należności. Prawidłowo powinno być 600 zł. Jak skorygować ten błąd, skoro należność wynikająca z noty została ujęta w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości za wrzesień ?

 • Wyjaśnienie RIO: Czy środki z programu ERASMUS wpływające w bieżącym roku, ale na wydatki konkretnego projektu do poniesienia w następnym roku, powinny być księgowane w bieżącym roku przez konto 901 czy przez konto 909?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie jednostki: W ramach programu ERASMUS podpisywane są umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacj i na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe naszego powiatu . Umowy podpisywane są z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do okresu realizacji projektu , a środki wpływają niezwłocznie po podpisaniu umowy, np . środki wpływają w lipcu danego roku, a zgodnie z umową o dofinansowanie okres realizacji projektu rozpoczyna się w styczniu następnego roku. Środki, które wpływają, zgodnie z zawartymi umowami, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS, wpływają na realizację konkretnego projektu i nie mogą być na nic innego wykorzystane.

 • Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu budżetowym

  Porada aktualna | data dodania: 30.11.2018

  Samorządowa jednostka budżetowa pobiera opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi. Opłaty te są uiszczane na podstawie przekazywanych pism zawierających kosztorys ilości zrealizowanych godzin usług i stawki procentowej miesięcznego kosztu usługi uzależnionego od dochodu usługobiorcy lub jego rodziny. Opłaty te wpłacane są w terminie następnego miesiąca przelewem na konto bankowe samorządowej jednostki budżetowej. W jakim miesiącu trzeba ująć w ewidencji księgowej oraz czy wykazać w sprawozdaniu budżetowym Rb-27ZZ należności z opłat za usługi świadczone w grudniu, które płatne są w styczniu kolejnego roku?

 • Potrącanie VAT ze realizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa

  Porada aktualna | data dodania: 30.11.2018

  PROBLEM: Starostwo powiatowe w imieniu jednostki samorządu terytorialnego - powiatu pobiera dochody na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa. Część opłat wnoszona jest z podatkiem od towarów i usług. Bywają sytuacje, że kontrahenci nie zapłacą w terminie opłat wraz z podatkiem. Wówczas starostwo powiatowe musi rozliczyć należny VAT i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Terminy przekazywanego podatku i odprowadzanych dochodów budżetowych nie pokrywają się ze sobą. Czy okresowo VAT można przekazywać wraz z pobranymi dochodami budżetu państwa na rachunek wojewody w określonych ustawowo terminach według stanu zgromadzonych środków na 10 i 20 dzień danego miesiąca, a w kolejnych okresach pomniejszać o wartość skorygowanego podatku z

 • Przypis na koncie podatnika, któremu wydano decyzję na zajęcie pasa drogowego

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2018

  PROBLEM: Decyzja na zajęcie pasa drogowego wydana została 24 września 2018 r., odebrana 8 października 2018 r. Decyzja stała się ostateczna 22 października 2018 r. Podatnik zapłacił opłatę 10 października 2018 r. Na decyzji jest zapis, że termin płatności to 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Z jaką datą (chodzi o datę księgowania) powinien być zrobiony przypis na koncie podatnika, któremu wydano decyzję na zajęcie pasa drogowego?

 • Czy środki pieniężne w drodze ujmuje się w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2018

  W jednostce budżetowej płatność za usługi korzystania z pływalni przyjmowana jest za pośrednictwem kart płatniczych. Ewidencja zapłaty przebiega z wykorzystaniem konta 141 „Środki pieniężne w drodze”. W jaki sposób powinno przebiegać księgowanie wpływów ze sprzedaży usług płatnych kartami płatniczymi? Czy środki pieniężne ewidencjonowane na koncie 141 należy ujmować w należnościach sprawozdań Rb-27S i Rb-N?

 • Split payment – rozksięgowanie wpłat na pomocniczym koncie VAT

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2018

  Czy mając wpłatę na konto VAT do rachunku podstawowego, czyli wydatków i dochodów, należy wpłaty księgować na koncie 130 z wyodrębnioną analityką? Czy powinno się stworzyć nowy numer konta w planie kont, na którym będą księgowane wyciągi bankowe z konta VAT? Taka sama sytuacja dotyczy konta ZFŚS, czyli 135, i pozostałych rachunków, czyli konta 139, czy do nich też zakładane jest z automatu konto VAT?

 • Instruktaż: Jak prawidłowo postępować z nadpłatami w dochodach budżetowych?

  Porada aktualna | data dodania: 29.10.2018

  Nadpłaty to dochody nienależnie wpłacone na konto jednostki - przykładowo podwójnie zapłacona faktura czy zaokrąglona kwota wynikająca z decyzji, bo dłużnik nie pamiętał jej dokładnie albo zapłacił po terminie i „dołożył” kwotę na pokrycie odsetek. Mamy zatem bardzo różne kwoty nadpłat - od kilku groszy nawet po tysiące złotych. Pojawia się więc pytanie - co zrobić z nadpłatą?

 • Zasady ewidencji majątku trwałego po zmianach – nowy próg 10 000 zł

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Problem : Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175) od 1 stycznia 2018 r. zmieniła próg kwotowy, do wysokości którego podatnicy mogą dokonywać jednorazowej amortyzacji - z 3500 zł do 10 000 zł. Jak w związku ze zmianą limitu wartości środków trwałych zdefiniować zasady ewidencji majątku trwałego?

 • Nieprzekazanie gminnym jednostkom budżetowym nieruchomości w trwały zarząd

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Wszystkie gminne jednostki budżetowe użytkowały nieruchomości zajęte na potrzeby realizacji ich zadań statutowych (siedziby, nieruchomości konieczne do wykonywania zadań) bez formalnego przekazania im ich w trwały zarząd. Nieruchomości figurowały w księgach rachunkowych urzędu gminy i przez ten urząd były amortyzowane.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych ewidencji szczegółowej niezgodnie z polityką rachunkowości

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Według polityki rachunkowości jednostki budżetowej ewidencja szczegółowa do konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” powinna być prowadzona w technice komputerowej za pomocą oprogramowania X. Faktycznie była jednak prowadzona częściowo w technice komputerowej (w zakresie należności podatkowych), a częściowo ręcznie - w zakresie należności cywilnoprawnych (np. z tytułu czynszów najmu i dzierżawy). Ewidencja ręczna była prowadzona na luźnych karatach kontowych, nieoznaczonych nazwą jednostki, nazwą ewidencji, symbolem konta syntetycznego, do którego była prowadzona, oraz utrzymywanych w nieuporządkowanym zbiorze.

 • Ekonomiczny okres użyteczności licencji na oprogramowanie komputerowe

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Szkoła zakupiła w 2016 r. licencję na dziennik elektroniczny za 1750 zł. Według umowy licencja została nabyta na 2 lata (2016/2017 i 2017/2018). Opłata zgodnie z opisem na fakturze została wniesiona za rok. W 2017 r. otrzymaliśmy fakturę na rok szkolny 2017/2018, czyli na każdy rok została wystawiona osobna faktura. Czy prawidłowe było ujęcie tego wydatku w 2016 r. w paragrafie 4210 i na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” (sugerowałam się umową na 2 lata), a w 2017 r. - w paragrafie 4300, z pominięciem konta 020? Jak ująć fakturę obejmującą kolejny rok szkolny 2018/2019, wystawioną do umowy nabycia licencji na 2018/2019? Czy wartość z faktury należy ująć wyłącznie w paragrafie wydatkowym 4210 bez księgowania na koncie 020?

 • Ewidencja środków finansowych otrzymanych w ramach programu „Dobry start”

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2018

  PROBLEM: Samorządowa jednostka budżetowa - placówka opiekuńczo-wychowawcza instytucjonalnej pieczy zastępczej rozpoczęła wykonywanie programu „Dobry start”, który wszedł w życie od 1 czerwca 2018 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, świadczenie to przysługuje m.in. dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych raz w roku na dziecko. W powiatowej jednostce samorządu terytorialnego ww. zadanie z zakresu administracji rządowej realizować będzie inna samorządowa jednostka budżetowa - powiatowe centrum pomocy rodzinie, która w swoim planie finansowym ma zaplanowane środki finansowe na wypłatę tego świadczenia. W związku z tym, że placówka

 • Nieprawidłowa ewidencja rozrachunków z izbą rolniczą

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: Rozrachunki z izbą rozliczą z tytułu udziału w dochodach uzyskanych przez gminę z podatku rolnego były ewidencjonowane na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” urzędu gminy.

 • Zaniechanie prowadzenia szczegółowej ewidencji zobowiązań

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej jednostki budżetowej nie prowadzono ewidencji zobowiązań według podziałek klasyfikacji budżetowej. W związku z tym dane na temat wysokości zobowiązań były wykazywane w sprawozdaniu Rb-28S na podstawie zestawień, sporządzanych na koniec każdego kwartału przez referenta księgowego. Główny księgowy twierdził, że skoro w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont w opisie zasad funkcjonowania kont zespołu 2 zawarte jest stwierdzenie „ewidencja szczegółowa do konta 201 może być prowadzona według podziałek klasyfikacji budżetowej”, to nie ma takiego obowiązku i jednostka może (ale nie musi) prowadzić tak szczegółową ewidencję.

 • Ujęcie w ewidencji omyłkowej podwójnej zapłaty zobowiązania

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Zobowiązanie jednostki budżetowej wynikające z faktury zostało przez pomyłkę opłacone dwa razy. Jak należy prawidłowo zaksięgować nadwyżkę ponad wartość faktury? Czy jako nadpłatę Wn 201 i Ma 130 z odpowiednim paragrafem ?

 • Zasady prowadzenia ewidencji pozabilansowej obcych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Czy prowadzenie ewidencji pozabilansowej obcych środków trwałych w programie księgowym w formie kartotek szczegółowych jest wystarczające? Czy te kartoteki mogą zastąpić prowadzenie ewidencji na kontach pozabilansowych „09”?

 • Rewitalizacja i modernizacja budynków w ramach projektu z dofinansowaniem środków unijnych

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Projekt obejmuje następujące kategorie wydatków: dokumentacja projektowa, roboty budowlane i konserwatorskie, nadzór autorski, konserwatorski i budowlany wielobranżowy, zakup serwera i pierwszego wyposażenia. W lipcu zostały zakończone roboty budowlane i konserwatorskie. Pozostał do realizacji zakup serwera i wyposażenia. Czy należy przekazać do użytkowania (jeden nowy budynek) i zwiększyć wartość dwóch modernizowanych i rewitalizowanych obiektów, a amortyzację naliczyć od zwiększonej wartości od sierpnia 2018 r.? Czy dopiero po oddaniu do użytkowania pierwszego wyposażenia, które będzie dostarczone i zamontowane we wrześniu br., całość projektu (inwestycji) rozliczyć we wrześniu i rozpocząć naliczanie amortyzacji od października 2018 r.?

 • Darowizna nieruchomości w księgach rachunkowych darczyńcy i obdarowanego

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Gmina przekazała budynek hali sportowej instytucji kultury, dla której jest organizatorem na podstawie zarządzenia wójta (nie ma aktu notarialnego o przekazaniu darowizny). Wartość środka trwałego została wyksięgowana z ewidencji wartości środków trwałych (konto 011) i zaksięgowana na konto pozabilansowe. Instytucja kultury wprowadziła do własnej ewidencji środków trwałych wartość hali sportowej na konto 011. Czy takie działanie jest prawidłowe? Jak prawidłowo dokonać przeniesienia wartości środka trwałego do ewidencji gminy?

 • Korekta dokumentów ubezpieczeniowych – ewidencja księgowa

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Jak należy zaewidencjonować w księgach rachunkowych korekty dokumentów ubezpieczeniowych za lata ubiegłe? Czy nadpłacone kwoty składek należy odprowadzić na dochody jednostki samorządu terytorialnego?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK