do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Defraudacja środków depozytowych

  Porada aktualna | data dodania: 21.07.2017

  Nieprawidłowość: Saldo konta 139/2 „Inne rachunki bankowe – środki depozytowe” w starostwie powiatowym było o 123 000 zł niższe niż kwota depozytów złożona w gotówce z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umów o zamówienie publiczne i wadiów przetargowych, wynikająca z salda konta 240/3 „Pozostałe rozrachunki – sumy depozytowe”. Szczegółowa kontrola wykazała, że różnica powstała na skutek wykonania w latach 2014–2016 wielu przelewów na konta skarbnika powiatu i jednego z członków zarządu powiatu. Różnica nie została wykryta i wyjaśniona w czasie inwentaryzacji rocznych za lata 2014–2016, ponieważ wykonał je skarbnik gminy, stwierdzając w protokole z inwentaryzacji, że saldo konta

 • Nieprawidłowa ewidencja rozliczeń budżetu z jednostkami budżetowymi

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Nieprawidłowość: W ewidencji budżetu gminy konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” i 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” wykazywały „skumulowane salda” dochodów i wydatków jednostek budżetowych za 2016 r., w kwotach: saldo Wn 222 – 8900,00 zł oznaczające dochody pobrane przez jednostki budżetowe oraz saldo Ma – 89 976 054,00 zł – oznaczające środki przekazane jednostkom na pokrycie ich wydatków.

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji pomocniczej środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Nieprawidłowość: W ewidencji pomocniczej środków trwałych – w księdze inwentarzowej środków trwałych oraz na indywidualnych kartach środków trwałych urzędu gminy były ewidencjonowane obiekty zbiorcze obejmujące grunty leżące w jednej miejscowości (w przypadku gruntów będących własnością jednostki) lub prawa użytkowania wieczystego do gruntów położonych w całej gminie (w przypadku prawa użytkowania wieczystego do gruntów przysługującego gminie).

 • Ewidencja twardych dysków przeznaczonych do rozbudowy serwera

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Jednostka budżetowa otrzymała nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania 15 sztuk dysków twardych o łącznej wartości 12 500 zł, przeznaczonych do zamontowania w serwerze. Na dowodzie PT – „Przekazanie/przyjęcie środka trwałego” wskazana jest liniowa metoda amortyzacji oraz stawka amortyzacyjna 30%. W jaki sposób należy ująć w ewidencji te dyski twarde – każdy pojedynczo (ich wartość oscyluje pomiędzy 450 a 1022 zł), czy w łącznej kwocie jako środki niskocenne, czy może w łącznej kwocie na zwiększenie wartości serwera?

 • Należności sporne w ewidencji księgowej

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Problem : Mam ostatnio w czasie szkoleń wiele pytań o należności sporne – jak je ujmować w ewidencji, w sprawozdaniach itd. Zauważam przy tym częsty brak rozróżnienia należności spornych i należności dochodzonych na drodze sądowej w procesie windykacji. Wynika to prawdopodobnie stąd, że często należności sporne rozstrzygane są również na drodze sądowej. Uporządkujmy to zatem.

 • Nieprawidłowa ewidencja zwrotu środków do budżetu

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Nieprawidłowość : Wpływ na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków na wydatki, niewykorzystanych w danym roku budżetowym przez jednostki budżetowe, ewidencjonowano zapisem ujemnym na kontach: Wn 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”, Ma 133 „Rachunek budżetu”.   Prawidłowy

 • Zbiorcze księgowanie zaangażowania wydatków

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Czy w przypadku księgowania zaangażowania wydatków budżetowych na podstawie faktury można księgować zaangażowanie zbiorczo w odniesieniu do wszystkich zrealizowanych wydatków w danym dniu, uwzględniając podziałkę klasyfikacji budżetowej i czy w takim wypadku należy szczegółowo opisywać, czego zaangażowanie dotyczy?

 • Delegowanie uprawnień w zakresie kontroli merytorycznej dowodów księgowych

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2017

  Na jakiej podstawie sporządzić wzór upoważnienia dla podległego pracownika sporządzany przez kierownika wydziału w celu sprawdzania i podpisywania wszelkich dokumentów pod względem merytorycznym?

 • Ewidencja terenów zielonych

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2017

  Jak ująć w Klasyfikacji Środków Trwałych dokument PT dotyczący zagospodarowania terenu?

 • Planowana termomodernizacja budynku

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Pytanie: Planujemy termomodernizację i przygotowujemy dokumentację projektową. Mam faktury za:

 • Nieprawidłowe ewidencjonowanie rozrachunków

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Nieprawidłowość : Na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” urzędu gminy były zaewidencjonowane: rozrachunki z tytułu wpłat na PFRON, rozrachunki z radnymi z tytułu wypłacanych im diet za posiedzenia rady gminy oraz diet z tytułu podróży służbowych, rozrachunki z osobami prawnymi prowadzącymi

 • Jak zaksięgować w szkole PT otrzymane z gminy

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Jak zaksięgować w szkole PT z gminy „Modernizacja budynku szkoły”

 • Nieprawidłowa ewidencja licencji na programy komputerowe

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  Nieprawidłowość : W jednostce zakupiono licencję na program komputerowy o wartości powyżej 3500 zł i w pełnej wartości ujęto na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”. Wartość początkowa tego oprogramowania była w kolejnych latach sukcesywnie powiększana o koszty jego aktualizacji.   Prawidłowy sposób

 • Wyksięgowanie wartości niematerialnej i prawnej

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  W jednostce z dniem 31 marca 2017 r. wygasła licencja na użytkowanie dostępu do serwisu. Czy do wyksięgowania tej licencji wystarczy dowód PK – „Polecenie księgowania”, z datą 3 kwietnia 2017 r. (1 i 2 kwietnia to sobota i niedziela)? Czy do zdjęcia ze stanu licencji jest wymagany oprócz tego protokół komisji bądź notatka osoby odpowiedzialnej za nadzór nad oprogramowaniem?

 • Nieprawidłowe pobieranie podatków lokalnych przez inkasentów

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  Nieprawidłowość : Inkasenci podatków lokalnych (rolny, leśny, od nieruchomości) pobierali podatki zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych (przedsiębiorstw i spółek, posiadających nieruchomości i gospodarstwa rolne).   Prawidłowy sposób postępowania : Jednostka musi zaniechać pobierania podatków

 • Rozliczenie nadpłat

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  Problem: Jak prawidłowo postępować z nadpłatami w dochodach budżetowych?

 • Wykazywanie nieprawidłowych sald przez konta syntetyczne zespołu 0 i 1

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Nieprawidłowość : W księgach rachunkowych jednostki budżetowej, prowadzonych za pomocą oprogramowania komputerowego, konta: 011, 071, 013 i 072 oraz 101 i 135 wykazywały na koniec 2016 r. (b.z.) i na początek roku 2017 (b.o.) jednocześnie salda po stronie Wn i Ma. Nieprawidłowość była wynikiem niewłaściwego księgowania

 • Czy można przepisać księgę inwentarzową

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Czy istnieje możliwość i podstawa prawna do przepisania księgi inwentarzowej szkoły, która jest nieczytelna, i jakie zasady należy przy tym zachować?

 • Nieprawidłowe ujmowanie kosztów jednostki z tytułu opłaty komorniczej

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Nieprawidłowość: W jednostce budżetowej stwierdzono błędne ujmowanie kosztów jednostki z tytułu opłaty komorniczej na koncie 402 „Usługi obce”. Prawidłowy sposób postępowania: Koszty jednostki budżetowej z tytułu opłat komorniczych powinny być ujmowane na koncie 761

 • Nieprawidłowe księgowanie na koncie 221

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Nieprawidłowość: W jednostce budżetowej na stronie Wn konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” dokonywano raz w miesiącu przypisu należności z tytułu czynszów najmu i dzierżawy w kwocie zbiorczej, stanowiącej różnicę między przypisem należności ogółem za ten miesiąc a

 • Odmowa zatwierdzenia wydatku przez głównego księgowego

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  W szkole przeprowadzono remont klas za kwotę 30 tys. zł, na podstawie umowy zawartej jednoosobowo przez dyrektora. Umowa nie została przedstawiona do kontrasygnaty głównemu księgowemu. Główny księgowy otrzymał fakturę, pod którą była podpięta ta umowa, z której wynikało, że wykonawca otrzyma zapłatę za remont klas w kwocie 30 tys. zł oraz sporządzi kosztorys powykonawczy na wszystkie inne prace, które nie były ujęte w ofercie. Oferta nie zawierała przedmiaru robót. W kosztorysie powykonawczym w punktach zostały wymienione różne prace (malowanie, gipsowanie), jednak też bez podania żadnych obmiarów. Po wykonaniu prac nie został też sporządzony protokół odbioru robót (nie przewidywała tego umowa), a kosztorys powykonawczy nie został

 • Ustalenie wartości prac remontowych

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Czy przed każdym remontem powinien być zrobiony przedmiar robót? Czy wystarczy tylko pod fakturą umowa i protokół odbioru robót, w której jest określona umowna kwota wynagrodzenia za np. przeprowadzenie remontu korytarzy (malowanie, kafle, gipsowanie). Chodzi o remont na kwotę ok. 35 000 zł?

 • Wiosenne porządki w księgach inwentarzowych

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Problem: Prawidłowo prowadzone księgi inwentarzowe zapewniają kontrolę nad majątkiem jednostki. Jak zatem je uporządkować?

 • Zakup gruntu na raty – ewidencja księgowa

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2017

  Nasza jednostka zakupiła grunty na raty. Jak zaksięgować taką operację?

 • Wydatki budżetowe – podstawowe informacje, ewidencja, klasyfikacja i sprawozdawczość

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2017

  Wydatki budżetowe to środki pieniężne pochodzące z budżetu, przeznaczone na finansowanie zadań państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz związków publicznoprawnych. Stanowią kluczową pozycję budżetu, gdyż są podstawą określania środków niezbędnych do sfinansowania tych zadań. W naszym cyklu „Księgowość od podstaw” omówimy wydatki budżetowe realizowane przez jsfp, podstawowe informacje, zasady ewidencji księgowej, sprawozdawczości i klasyfikacji.