do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Nieprawidłowa ewidencja zwrotu środków do budżetu

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

 • Zbiorcze księgowanie zaangażowania wydatków

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Czy w przypadku księgowania zaangażowania wydatków budżetowych na podstawie faktury można księgować zaangażowanie zbiorczo w odniesieniu do wszystkich zrealizowanych wydatków w danym dniu, uwzględniając podziałkę klasyfikacji budżetowej i czy w takim wypadku należy szczegółowo opisywać, czego zaangażowanie dotyczy?

 • Delegowanie uprawnień w zakresie kontroli merytorycznej dowodów księgowych

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2017

  Na jakiej podstawie sporządzić wzór upoważnienia dla podległego pracownika sporządzany przez kierownika wydziału w celu sprawdzania i podpisywania wszelkich dokumentów pod względem merytorycznym?

 • Ewidencja terenów zielonych

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2017

  Jak ująć w Klasyfikacji Środków Trwałych dokument PT dotyczący zagospodarowania terenu?

 • Planowana termomodernizacja budynku

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Pytanie: Planujemy termomodernizację i przygotowujemy dokumentację projektową. Mam faktury za:

 • Nieprawidłowe ewidencjonowanie rozrachunków

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Nieprawidłowość : Na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” urzędu gminy były zaewidencjonowane: rozrachunki z tytułu wpłat na PFRON, rozrachunki z radnymi z tytułu wypłacanych im diet za posiedzenia rady gminy oraz diet z tytułu podróży służbowych, rozrachunki z osobami prawnymi prowadzącymi

 • Jak zaksięgować w szkole PT otrzymane z gminy

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Jak zaksięgować w szkole PT z gminy „Modernizacja budynku szkoły”

 • Nieprawidłowa ewidencja licencji na programy komputerowe

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  Nieprawidłowość : W jednostce zakupiono licencję na program komputerowy o wartości powyżej 3500 zł i w pełnej wartości ujęto na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”. Wartość początkowa tego oprogramowania była w kolejnych latach sukcesywnie powiększana o koszty jego aktualizacji.   Prawidłowy sposób

 • Wyksięgowanie wartości niematerialnej i prawnej

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  W jednostce z dniem 31 marca 2017 r. wygasła licencja na użytkowanie dostępu do serwisu. Czy do wyksięgowania tej licencji wystarczy dowód PK – „Polecenie księgowania”, z datą 3 kwietnia 2017 r. (1 i 2 kwietnia to sobota i niedziela)? Czy do zdjęcia ze stanu licencji jest wymagany oprócz tego protokół komisji bądź notatka osoby odpowiedzialnej za nadzór nad oprogramowaniem?

 • Nieprawidłowe pobieranie podatków lokalnych przez inkasentów

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  Nieprawidłowość : Inkasenci podatków lokalnych (rolny, leśny, od nieruchomości) pobierali podatki zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych (przedsiębiorstw i spółek, posiadających nieruchomości i gospodarstwa rolne).   Prawidłowy sposób postępowania : Jednostka musi zaniechać pobierania podatków

 • Rozliczenie nadpłat

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  Problem: Jak prawidłowo postępować z nadpłatami w dochodach budżetowych?

 • Wykazywanie nieprawidłowych sald przez konta syntetyczne zespołu 0 i 1

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Nieprawidłowość : W księgach rachunkowych jednostki budżetowej, prowadzonych za pomocą oprogramowania komputerowego, konta: 011, 071, 013 i 072 oraz 101 i 135 wykazywały na koniec 2016 r. (b.z.) i na początek roku 2017 (b.o.) jednocześnie salda po stronie Wn i Ma. Nieprawidłowość była wynikiem niewłaściwego księgowania

 • Czy można przepisać księgę inwentarzową

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Czy istnieje możliwość i podstawa prawna do przepisania księgi inwentarzowej szkoły, która jest nieczytelna, i jakie zasady należy przy tym zachować?

 • Nieprawidłowe ujmowanie kosztów jednostki z tytułu opłaty komorniczej

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Nieprawidłowość: W jednostce budżetowej stwierdzono błędne ujmowanie kosztów jednostki z tytułu opłaty komorniczej na koncie 402 „Usługi obce”. Prawidłowy sposób postępowania: Koszty jednostki budżetowej z tytułu opłat komorniczych powinny być ujmowane na koncie 761

 • Nieprawidłowe księgowanie na koncie 221

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Nieprawidłowość: W jednostce budżetowej na stronie Wn konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” dokonywano raz w miesiącu przypisu należności z tytułu czynszów najmu i dzierżawy w kwocie zbiorczej, stanowiącej różnicę między przypisem należności ogółem za ten miesiąc a

 • Odmowa zatwierdzenia wydatku przez głównego księgowego

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  W szkole przeprowadzono remont klas za kwotę 30 tys. zł, na podstawie umowy zawartej jednoosobowo przez dyrektora. Umowa nie została przedstawiona do kontrasygnaty głównemu księgowemu. Główny księgowy otrzymał fakturę, pod którą była podpięta ta umowa, z której wynikało, że wykonawca otrzyma zapłatę za remont klas w kwocie 30 tys. zł oraz sporządzi kosztorys powykonawczy na wszystkie inne prace, które nie były ujęte w ofercie. Oferta nie zawierała przedmiaru robót. W kosztorysie powykonawczym w punktach zostały wymienione różne prace (malowanie, gipsowanie), jednak też bez podania żadnych obmiarów. Po wykonaniu prac nie został też sporządzony protokół odbioru robót (nie przewidywała tego umowa), a kosztorys powykonawczy nie został

 • Ustalenie wartości prac remontowych

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Czy przed każdym remontem powinien być zrobiony przedmiar robót? Czy wystarczy tylko pod fakturą umowa i protokół odbioru robót, w której jest określona umowna kwota wynagrodzenia za np. przeprowadzenie remontu korytarzy (malowanie, kafle, gipsowanie). Chodzi o remont na kwotę ok. 35 000 zł?

 • Wiosenne porządki w księgach inwentarzowych

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2017

  Problem: Prawidłowo prowadzone księgi inwentarzowe zapewniają kontrolę nad majątkiem jednostki. Jak zatem je uporządkować?

 • Zakup gruntu na raty – ewidencja księgowa

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2017

  Nasza jednostka zakupiła grunty na raty. Jak zaksięgować taką operację?

 • Wydatki budżetowe – podstawowe informacje, ewidencja, klasyfikacja i sprawozdawczość

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2017

  Wydatki budżetowe to środki pieniężne pochodzące z budżetu, przeznaczone na finansowanie zadań państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz związków publicznoprawnych. Stanowią kluczową pozycję budżetu, gdyż są podstawą określania środków niezbędnych do sfinansowania tych zadań. W naszym cyklu „Księgowość od podstaw” omówimy wydatki budżetowe realizowane przez jsfp, podstawowe informacje, zasady ewidencji księgowej, sprawozdawczości i klasyfikacji.

 • Faktura sprzedażowa – ewidencja księgowa na przełomie roku

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Jak ująć w ewidencji księgowej samorządowej jednostki budżetowej podatek od towarów i usług z faktury za usługę wykonaną w roku ubiegłym?

 • Jak prawidłowo dokumentować zmianę na stanowisku kasjera

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Kasjerka jednostki nagle zachorowała i nie przyszła do pracy. Aby otworzyć kasę dla petentów, osoba sprawująca zastępstwo w kasie przeliczyła gotówkę i zapisała jej stan na zwykłej kartce papieru. Po powrocie do pracy kasjerki, główna księgowa poleciła, aby sporządziła ona protokół przekazania kasy osobie zastępującej ze wstecznymi datami i go podpisała. Czy takie polecenie jest prawidłowe? Co w sytuacji, jeśli okaże się, że było manko – kogo ono obciąży?

 • Ewidencja wynagrodzenia płatnika w przedszkolu miejskim

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej (przedszkole miejskie) wynagrodzenie przysługujące jednostce za pobieranie i odprowadzanie składek do ZUS (zarachowane na poczet zapłaty zobowiązań wobec ZUS): Wn 229/Ma 760 czy Wn 221 Ma 720? Na jakich kontach zaksięgować wynagrodzenie przysługujące jednostce za pobieranie i odprowadzanie podatków na rzecz budżetu państwa (zarachowane na poczet zapłaty zobowiązań wobec urzędu skarbowego): Wn 225/Ma 760, czy Wn 221/ Ma 720?

 • Przedłużenie abonamentu na prenumeratę gazety – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 16.02.2017

  Pytanie: Jak prawidłowo ująć przedłużenie abonamentu na prenumeratę gazety – wydanie internetowe. Czy będzie to paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Wycena ujawnionych w drodze inwentaryzacji środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 26.01.2017

  Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że w myśl art. 3 ust. 1 pkt 15 uor, przez środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Opis wykrytych aktywów nie rozstrzyga w