do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Nieprawidłowe saldo konta 223 w organie

  Porada aktualna | data dodania: 24.02.2018

 • Konsekwencje niezamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 r.

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  Nieprawidłowość: Księgi rachunkowe analityczne kont zespołu 2, prowadzone za pomocą innego programu niż konta syntetyczne jednostki, nie zostały trwale zamknięte po zakończeniu roku obrotowego 2016 r. Po zakończeniu roku były do nich wprowadzane zapisy korygujące, na podstawie dowodów PK –„Polecenie księgowania”. Efektem tego postępowania była niezgodność sum sald kont analitycznych i szczegółowych prowadzonych do poszczególnych kont syntetycznych z saldami odpowiednich kont syntetycznych oraz niezgodność kwot należności i zobowiązań wykazanych w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-28S z kwotami ujętymi w ewidencji księgowej.

 • Jak rozliczyć dotację celową otrzymaną w 2017 r.?

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  Powiat (my) otrzymał z gminy w 2017 r. dotację celową na budowę drogi. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi wykonawca nie zrealizował w 2017 r. zadania (wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu do 30 maja 2018 r.). Powiat podpisał z wykonawcą aneks wydłużający termin realizacji zadania. Podpisaliśmy też z gminą aneks do umowy dotacji, z zapisem, że: Gmina nie wnosi sprzeciwu, aby dotacja niewykorzystana w 2017 r. została wykorzystana w 2018 r., zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Rozliczenie zostanie dokonane zgodnie z art. 251 ust. 2. Umowa dotyczy budowy drogi (wybór w trybie ustawy o zamówieniach publicznych). Zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających. Czy mogliśmy tak postąpić – rozliczyć w 2018 r. dotację otrzymaną w 2017 r.? Czy

 • Dokumentowanie likwidacji pozostałych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  W polityce rachunkowości jednostki nie zapisano wyraźnie, jaki dowód powinien być używany przy likwidacji pozostałych środków trwałych. W jednostce przyjęto zwyczajowo, że likwidacja środków trwałych jest dokumentowana dowodem LT – „Likwidacja środka trwałego”, a likwidacja wyposażenia – tylko protokołem faktycznej likwidacji. Czy taki sposób jest prawidłowy i można go przyjąć w polityce rachunkowości?

 • Jak należy wystawić OT dla nieruchomości nabytej w użytkowanie wieczyste?

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  Gmina nabyła za zaległości podatkowe prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynku posadowionego na tym gruncie. Na budynek wystawiono OT – „Przyjęcie środka trwałego”. Czy dla gruntu też należy wystawić OT?

 • Termin ujęcia przychodu pozostałych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 21.02.2018

  Jednostka zakupiła wyposażenie. Faktura za zakup została wystawiona 29 stycznia i dostarczona jednostce razem z towarem 2 lutego. W związku z tym czy przyjęcie pozostałych środków trwałych powinno być ujęte pod datą 29 stycznia czy 2 lutego?

 • Przekazanie środków trwałych z jednostki nadrzędnej

  Porada aktualna | data dodania: 21.02.2018

  Szkoła otrzymała na podstawie umowy darowizny z jednostki nadrzędnej 10 komputerów o wartości jednostkowej 1500 zł. Czy ich przychód powinien być zaksięgowany na kontach 013/072 czy na kontach 013/760 i 401/072?

 • 10 rad przed zamknięciem ksiąg rachunkowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.02.2018

  Problem: Przełom roku to czas inwentaryzacji i zamykania ksiąg rachunkowych, do którego warto się sumiennie przygotować. Jest to zawsze bardzo trudny okres dla każdego księgowego. To czas wzmożonych prac w działach księgowości, podczas których należy zamknąć księgi rachunkowe. Jakie czynności trzeba obowiązkowo wykonać przed zamknięciem ksiąg?

 • Bilans za 2017 r. gimnazjum włączonego do szkoły podstawowej od 1 września 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2018

  Na dzień 31 sierpnia 2017 r. gimnazjum nie posiada żadnych zobowiązań i należności. Salda były jedynie na kontach: 011, 013, 014, 020, 071, 072, 800, 860 (konta 800 i 860 bilansują się – kwoty są takie same). Umorzenie środków trwałych wynosi 100%. Salda te zostały wyksięgowane w gimnazjum ze znakiem minus, natomiast ze znakiem plus zaksięgowane w szkole podstawowej.

 • Refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – paragraf 094 czy 097?

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  Pytanie: Mam należność za grudzień 2017 r. z PUP (refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych). Czy otrzymaną w 2018 r. wpłatę powinnam ująć w nowym paragrafie 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, a refundacje otrzymywane w 2017 r. powinny być klasyfikowane w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów”? Czy ja to źle interpretuję i wszystko należy ująć w paragrafie 097? Chodzi o zakład budżetowy.

 • Obowiązek stosowania ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

  Porada aktualna | data dodania: 26.01.2018

  Otrzymaliśmy (miejski zarząd ulic i mostów) z urzędu miasta pismo nakładające na nas obowiązek stosowania zapisów ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Jakich kont księgowych powinniśmy zatem użyć do zaksięgowania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz jaki paragraf klasyfikacji budżetowej zastosować (chodzi mi o należności, a nie zobowiązania)? Kiedy takie naliczenie trzeba zrobić – w momencie upływu terminu płatności faktury? Nie do końca wiem, jak to potraktować, gdyż nie jest to ani należność główna, ani odsetki, ani też kara.

 • Korekta odpisu na ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 25.01.2018

  Z jakiejś publikacji wynikało, że można przelać więcej środków na rachunek ZFŚS, ale nie wolno mniej. W takim razie gdy po korekcie naliczenia odpisów na fundusz na koniec roku okaże się, że odpis powinien być trochę mniejszy, np. o 230 zł, to trzeba koniecznie tę kwotę zwrócić na konto wydatków, czy można ją zostawić na rachunku ZFŚS na kolejny rok?

 • Kwalifikacja licencji na użytkowanie oprogramowania komputerowego

  Porada aktualna | data dodania: 25.01.2018

  Jednostka zawarła umowę licencji na oprogramowanie komputerowe, w której zapisano, że jest zawierana na rok. Okres licencji ma ulegać automatycznie wydłużeniu o kolejne roczne okresy, jeśli jednostka w odpowiednim terminie nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Czy tę licencję należy przyjąć do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych i amortyzować, czy może należy ją zakupić ze środków bieżących i odpisać w koszty w miesiącu zakupu?

 • Zasady gromadzenia środków na wydzielonym rachunku dochodów własnych

  Porada aktualna | data dodania: 24.01.2018

  Przy szkole średniej funkcjonuje rachunek wydzielonych wpływów. Czy istnienie obowiązek księgowania kosztów na kontach Zespołu 4 i Zespołu 5 tak jak w dawnym gospodarstwie pomocniczym, czy tylko na kontach Zespołu 4 (koszty rodzajowe)?

 • Konto 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”

  Porada aktualna | data dodania: 24.01.2018

  Problem : Ewidencja na koncie 080 często sprawia księgowym kłopot w różnych aspektach, np. czy każde zadanie inwestycyjne lub zakup inwestycyjny należy księgować przez konto 080? Jaka jest rola komórki merytorycznej przy zadaniach inwestycyjnych?

 • Czy istnieje obowiązek naliczenia odsetek od kar nakładanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

  Porada aktualna | data dodania: 24.01.2018

  Do kar pieniężnych nakładanych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, na podstawie art. 52a ust. 4 tej ustawy, stosujemy przepisy działu III – Zobowiązania podatkowe, ustawy – Ordynacja podatkowa. W związku z tym od kar pieniężnych niezapłaconych lub zapłaconych z opóźnieniem naliczaliśmy odsetki za zwłokę. Wymieniony art. 52a ust. 4 został uchylony. Czy w związku z tym od nałożonych kar pieniężnych w dalszym ciągu należy naliczać odsetki?

 • Zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu nadmiernie wypłaconego zleceniobiorcy wynagrodzenia i składek przekazanych do ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2018

  Samorządowa jednostka budżetowa w 2014 r. zawarła z osobą niebędącą jej pracownikiem umowę zlecenia. Osoba ta złożyła oświadczenie, że pobiera przynajmniej najniższe wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Jednak w 2016 r. jednostka budżetowa miała kontrolę ZUS, który sprawdził, że osoba ta nie otrzymywała najniższego wynagrodzenia. Jednostka wystąpiła do zleceniobiorcy o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia i składek przekazanych do ZUS. Na jakie konto powinna wpłynąć wpłata – na dochody czy wydatki budżetowe? Jak zaewidencjonować te operacje na kontach księgowych?

 • Nieprawidłowa ewidencja i inwentaryzacja obcych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 28.12.2017

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy środki trwałe otrzymane w dzierżawę od powiatu zostały ujęte w ewidencji bilansowej na koncie 013. Inwentaryzacja przeprowadzona w jednostce nie ujawniła, że są to obce środki trwałe, które powinny figurować w ewidencji pozabilansowej jednostki. O wynikach spisu z natury obcych środków trwałych nie powiadomiono starostwa powiatowego.

 • Naliczanie odsetek od należności spornych

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2017

  Czy od należności spornych, które zostały przekazane do sądu w celu wydania nakazu zapłaty, należy naliczać i księgować dalej odsetki ustawowe?

 • Montaż instalacji gazowej w samochodzie – wydatki inwestycyjne czy bieżące?

  Porada aktualna | data dodania: 22.12.2017

  W samochodzie będącym środkiem trwałym o wartości początkowej 100 000 zł zostanie zamontowana instalacja gazowa za kwotę 2500 zł. Czy o koszt instalacji należy zwiększyć wartość początkową samochodu, czy też zaliczyć wydatki na ten cel do kosztów bieżących?

 • Naliczanie odsetek od należności nieściągalnych

  Porada aktualna | data dodania: 22.12.2017

  Czy od należności, co do której komornik wydał decyzję o umorzeniu postępowania ze względu na nieściągalność, należy nadal naliczać odsetki? Należność nie będzie umorzona, tylko ponownie będziemy składać wniosek do komornika o jej egzekucję.

 • Jak należy amortyzować środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji

  Porada aktualna do dnia 2017-12-30 | data dodania: 08.12.2017

  PROBLEM: W trakcie przeprowadzanej inwentaryzacji ujawniono, że część środków trwałych zakupionych w latach wcześniejszych nie jest ujęta w ewidencji środków trwałych, a co za tym idzie, nigdy nie była amortyzowana. W jaki sposób ująć te środki trwałe w trakcie inwentaryzacji?

 • Ewidencja księgowa zakupu udziału w spółce z o.o.

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Gmina A od gminy B odkupiła jeden udział w spółce z o.o. Nabycie miało formę umowy kupna-sprzedaży zawartej przed notariuszem. Udział ten nie zostanie zarejestrowany w KRS ze względu na proporcjonalnie małą liczbę posiadanych udziałów przez gminę A. Czy gmina A na podstawie umowy kupna-sprzedaży może zaewidencjonować wartość udziałów na koncie 030, pomimo że nie jest wykazana w KRS?

 • Ewidencja księgowa umorzonej należności

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  PROBLEM: Jednostka budżetowa administracji rządowej w drodze decyzji administracyjnej nakłada kary pieniężne na przedsiębiorców. Kary te stanowią dochód budżetu państwa. Zgodnie z ustawą, kary pieniężne podlegają pod dział III Ordynacji podatkowej. Do przedsiębiorcy, który nie zapłaci w terminie, wystawia się upomnienie. Jeżeli po otrzymaniu upomnienia nie zapłaci, wystawiany jest tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego w celu przeprowadzenia egzekucji. Urząd skarbowy po przeprowadzeniu egzekucji np. ściąga część kwoty i umarza postępowanie, ponieważ przedsiębiorca likwiduje działalność gospodarczą i zostaje wykreślony z rejestru przedsiębiorców (jednoosobowa działalność gospodarcza). Dodatkowo nie posiada żadnego majątku. Czy na podstawie tego postanowienia z urzędu

 • Korekta błędnie wyliczonych należności za odbytą podróż służbową

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Pracownik źle wyliczył koszty delegacji. Różnica jest bardzo mała, bo dwa grosze, ale chciałabym, żeby było uczciwie – my jako jednostka jesteśmy winni te grosze. Czy będzie prawidłowo, jeżeli wystawię notę uznaniową i na jej podstawie przelejemy zobowiązanie na rachunek bankowy pracownika?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK