do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak ująć w ewidencji księgowej rozwiązanie odpisu aktualizującego należności

  Porada aktualna | data dodania: 04.08.2019

  W naszej jednostce należność podatkowa przypisywana jest na kontach - Wn 221/Ma 720 (np. 756/75615/0310). Tworzony jest odpis aktualizujący na tę należność, np. 100% na kontach: Wn 761/Ma 290, a nie na koncie 720 (taki jest zapis w polityce rachunkowości), a odpis do odsetek: Wn 751/Ma 290.

 • Nieprawidłowe ujmowanie prawa użytkowania wieczystego

  Porada aktualna | data dodania: 29.07.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieprawidłowe prowadzenie konta 231

  Porada aktualna | data dodania: 29.07.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieustalenie zasad stosowania uproszczeń w ewidencji materiałów

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Zasady tworzenia zakładowego planu kont

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2019

 • Sposób prowadzenia analityki do konta 976

  Porada aktualna | data dodania: 26.07.2019

 • Nieprawidłowe udokumentowanie nieodpłatnego przekazania środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 26.07.2019

 • Zasiłek chorobowy – ewidencja księgowa

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2019

  Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej wypłatę zasiłku chorobowego?

 • Co należy zrobić ze świadczeniem niepobranym z kasy w terminie

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2019

  Ośrodek pomocy społecznej wypłaca również gotówką przez kasę świadczenia m.in.: z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, wychowawcze 500+, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki stałe, zasiłki okresowe. Nie zawsze świadczenie zostanie pobrane przez uprawnioną osobę w dniu podjęcia gotówki z banku. Czy niepobrane w terminie świadczenie można wpłacić na rachunek sum depozytowych i pobrać z rachunku sum depozytowych po pobraniu świadczenia przez uprawnioną osobę? Czy świadczenie z końcem miesiąca powinno być odprowadzone na rachunek bieżący jednostki i pobrany w dniu przyjścia po świadczenie przez uprawnioną osobę? Każde rozwiązanie ma wpływ na sprawozdanie Rb-28S.

 • Ewidencja księgowa zakupu sprzętu dla OSP ze środków gminy oraz związku OSP

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2019

  Gmina realizuje projekt polegający za zakupie sprzętu dla jednostek OSP w partnerstwie z oddziałem wojewódzkim związku OSP, współfinansowany ze środków UE. Gmina otrzymuje fakturę, na której wykazanych jest 2 płatników: gmina (płatność 15%) i związek OSP (85%). Na podstawie otrzymanej faktury przyjmuje się zakupiony sprzęt w 100% do ewidencji pozostałych środków trwałych (konto 013). Czy w księgach urzędu należy ewidencjonować wyłącznie wkład własny gminy? Jak zaksięgować koszty umorzenia?

 • Rozliczenie środków przekazanych szkole przez gminę na wycieczkę szkolną

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2019

  PROBLEM: Uczniowie szkoły podstawowej specjalnej (powiatowej jednostki budżetowej) wyjeżdżają na wycieczkę - zieloną szkołę. Szkoła otrzymała pismo od gminy o jednorazowej pomocy przyznanej dla uczniów w formie „dofinansowania wyjazdu młodzieży na wycieczkę w ramach programu profilaktyka zdrowotna dzieci zamieszkałych na obszarach szczególnego zagrożenia środowiska” w kwocie 70 zł za 1 ucznia. W piśmie gmina prosi o przedłożenie (po wyjeździe), wraz z listą uczestników wycieczki, faktury, noty obciążeniowej lub rachunku - w tytule pisząc dofinansowanie wyjazdu (…).

 • Mylnie ujęty przypis należności i odpis aktualizujący

  Porada aktualna | data dodania: 19.06.2019

 • Jak zaksięgować ujawnione środki trwałe?

  Porada aktualna | data dodania: 19.06.2019

 • Ewidencja księgowa wypłaty z ubezpieczenia na naprawę samochodu

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  PROBLEM: Samochód służbowy, objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC, uległ wypadkowi w listopadzie 2018 r. W grudniu ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie na rachunek jednostki. Równowartość otrzymanego odszkodowania została odprowadzona jako dochód budżetowy na rachunek organu (do końca roku nie wiadomo było, czy będzie możliwość i zgoda ubezpieczyciela na naprawę samochodu). Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, pomimo że zgłoszona została chęć naprawy samochodu i bezgotówkowe jej rozliczenie. Po odwołaniu wyrażono zgodę na naprawę, z tym że ubezpieczyciel zapłacił warsztatowi różnicę między faktycznym kosztem naprawy a wcześniej przekazanym odszkodowaniem. Pozostała część zostanie przekazana bezpośrednio na rachunek warsztatu. Faktura za naprawę samochodu

 • Księgowanie raportu kasowego – wpłaty gotówkowe oraz kartą płatniczą

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  Jako zakład budżetowy prowadzimy ewidencję sprzedaży usług poprzez kasę fiskalną. Raport dobowy wpisywany jest do raportu kasowego, w którym również ujmuje wydatki (faktury zakupowe, czeki, zaliczki). Na koniec miesiąca dekretowany jest raport kasowy. Od kwietnia wprowadzono możliwość płatności kartą płatniczą. Raport dobowy fiskalny teraz wykazuje razem płatność gotówką i kartą płatniczą. Proszę o podanie prawidłowej ewidencji w raporcie kasowym (konto 101). Czy należy wpisywać tylko płatność gotówką? Czy do każdej kasy fiskalnej prowadzić oddzielny raport kasowy?

 • Dochody wykonane a otrzymane – wpłata należności przez terminal płatniczy

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  PROBLEM: Jednostka budżetowa (starostwo powiatowe) dokonuje miesięcznych przeksięgowań zrealizowanych dochodów (800/222). Co oznacza pojęcie "zrealizowane" w związku z uruchomieniem w naszej jednostce możliwości płatności dochodów (np. opłat za prawo jazdy itp.) przez terminal płatniczy? Na koniec każdego miesiąca dochody wykonane (księgowane na koncie 130, 141 - terminal) i dochody otrzymane (księgowane na koncie 130) różnią się kwotą, którą wpłacono terminalem, a nie została ona jeszcze zaksięgowana na koncie 130. Które dochody powinny być przeksięgowane na fundusz jednostki - dochody wykonane czy otrzymane?

 • Brak dekretacji na dowodach księgowych

  Porada aktualna | data dodania: 13.06.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nienaliczanie odsetek od zaległych należności cywilnoprawnych

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieprawidłowe dokonywanie odpisów aktualizujących należności

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieprawidłowa ewidencja zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych

  Porada aktualna | data dodania: 20.05.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Dysponowanie środkami na rachunku VAT do split payment

  Porada aktualna | data dodania: 20.05.2019

 • Nadpłacone zobowiązania jednostki wykazywane jako zobowiązania ze znakiem minus

  Porada aktualna | data dodania: 20.05.2019

 • Jaki jest termin zapłaty opłaty za przedszkole?

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2019

 • Zakup telefonu na raty – ewidencja księgowa

  Porada aktualna | data dodania: 15.05.2019

  Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa zakupu aparatu telefonicznego, spłacanego w ratach, na fakturze za usługi telekomunikacyjne?

 • Podzielona płatność – rozliczenie nadpłaty przekazanej do gminy

  Porada aktualna | data dodania: 15.05.2019

  PROBLEM: Jesteśmy oświatową jednostką samorządową podległą gminie. W momencie, kiedy weszły w życie przepisy o spit payment, zmieniliśmy sposób księgowania VAT w naszych księgach, rozdzielając kwotę netto i kwotę VAT na odrębnych kontach księgowych. Zgodnie z zaleceniami gminy, kwotę VAT cząstkową (różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym), wynikającą z deklaracji VAT, przekazywaliśmy organowi za lipiec i sierpień. Jednocześnie wszystkie dochody z danego miesiąca (kwotę netto i VAT) przekazywaliśmy na koniec miesiąca w całości na konto organu. W związku z tym za lipiec i sierpień przekazaliśmy pieniądze podwójnie. Jest to kwota 1254,69 zł. W naszych księgach w roku 2018 ujęte są te środki bez klasyfikacji budżetowej. W sprawozdaniu Rb-27S za lipiec i sierpień

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK