do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Niezgodność sald kont w bilansie zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych

  Porada aktualna | data dodania: 14.02.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Ewidencja operacji podziału geodezyjnego gruntów

  Porada aktualna | data dodania: 14.02.2019

 • Instruktaż: Jak naliczać odpisy aktualizujące należności?

  Porada aktualna | data dodania: 14.02.2019

  Co najmniej na koniec roku obrotowego, ale przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do naliczenia i ujęcia w księgach rachunkowych odpisów aktualizujących należności.

 • Nieprawidłowe salda kont 015 i 855

  Porada aktualna | data dodania: 04.02.2019

  Nieprawidłowość : Na koniec roku na kontach: 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek” i 855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek” figurowały salda po niewłaściwej stronie (na koncie 015 - saldo Ma wyrażone liczbą ujemną, na koncie 855 - saldo Wn wyrażone liczbą ujemną). Zgodnie z wyjaśnieniami głównej księgowej kwota sald była prawidłowa. Salda były jedynie ujęte po niewłaściwej stronie po awarii oprogramowania służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki. Ponieważ jednak salda były wyrażone liczbą ujemną, nie korygowano tego błędu. Przyjęto, że ich treść ekonomiczna jest prawidłowa.

 • Nierozliczenie inwentaryzacji nakładów na środki trwałe w budowie

  Porada aktualna | data dodania: 04.02.2019

  Nieprawidłowość: W protokole w weryfikacji nakładów na środki trwałe w budowie samorządowej jednostki organizacyjnej za 2017 r. stwierdzono, że na koncie 080 figurują nakłady z lat 2000-2012 w kwocie 78 760 zł. Nakłady te dotyczyły dokumentacji projektowej dwóch inwestycji, które nigdy nie zostały podjęte. Figurowały tam także nakłady w kwocie 4908 zł przechodzące saldem otwarcia jeszcze sprzed 2000 r., co do których nie można ustalić, czego dotyczyły. Mimo że przy tych pozycjach podano wyjaśnienie wskazujące na konieczność zdjęcia tych nakładów z ewidencji, w końcowym protokole inwentaryzacji w drodze weryfikacji stwierdzono, że saldo konta 080 jest prawidłowe. Nie urealniono go.

 • Nieuzgodnienie sald kont syntetycznych i kont pomocniczych na koniec roku

  Porada aktualna | data dodania: 04.02.2019

  Nieprawidłowość: Na koniec roku obrotowego salda kont syntetycznych: 011, 013, 071 i 072 były niezgodne z saldami prowadzonych do nich kont pomocniczych. Konta syntetyczne i konta pomocnicze były prowadzone za pomocą dwóch różnych programów komputerowych. W trakcie kontroli ustalono, że niezgodność sald wynikała z pomyłek przy wprowadzaniu danych na konta pomocnicze.

 • Aktualizacja wersji programów FK w polityce rachunkowości

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2019

  Problem : Czy w polityce rachunkowości musi być numer aktualnej wersji programu FK, na którym jednostka pracuje? Czy po każdej aktualizacji powinna być wprowadzana zmiana w polityce rachunkowości? Czy można zrobić zapis, że program jest na bieżąco aktualizowany?

 • Czy jednostka budżetowa może regulować płatności przed upływem terminu?

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2019

  Problem: Na różnych szkoleniach słyszy się opinię, że jednostki budżetowe nie powinny płacić zobowiązań z faktur (rachunków) zaraz po ich otrzymaniu. Ich realizacja może nastąpić dopiero przed samym upływem terminu ich płatności. Z jakich przepisów wynika taka interpretacja?

 • Ewidencja nieodpłatnie otrzymanych pozostałych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2019

  Problem: Starostwo powiatowe przekazało jednostce budżetowej protokołem przekazania pozostałe środki trwałe o wartości początkowej 1000 zł. Czy prawidłowe jest ujęcie tego przychodu zapisami: Wn 013, Ma 760 i Wn 401, Ma 072?

 • Sposób ewidencji gaśnic przeciwpożarowych

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2019

  Problem: Czy gaśnice przeciwpożarowe powinny być ewidencjonowane w księdze inwentarzowej pozostałych środków trwałych? Jestem nowym pracownikiem i spotkałam się z sytuacją, że gaśnic nie wpisuje się do księgi, tylko prowadzi się odrębny rejestr (wykaz) gaśnic. Czy taki sposób jest poprawny?

 • Brak kasy a faktury gotówkowe

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2019

  Problem: Jak należy rozwiązać problem regulowania rozrachunków z pracownikami w przypadku faktur gotówkowych? Jednostka nie ma kasy. Pracownicy w niektórych sytuacjach muszą płacić gotówką. Do tej pory stosowano zasadę zwrotu środków na konto pracownika. Czy to jest poprawne? Czy nie należałoby jednak wprowadzić procedury zaliczek jednorazowych (stałych) ?

 • Ewidencja mebli

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2019

  W polityce rachunkowości szkoły zapisano, że meble są ewidencjonowane bez względu na wartość na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” oraz w księdze inwentarzowej środków trwałych. Jednostka zakupiła 100 krzeseł za kwotę 9300 zł (jedno krzesło - 93 zł). Czy można je wprowadzić do pozabilansowej ewidencji ilościowej? Czy jednak trzeba każde krzesło osobno wprowadzić do książki inwentarzowej, prowadzonej do konta 013? Czy ewentualnie dopuszczalna jest zmiana polityki rachunkowości szkoły, zgodnie z którą meble o wartości początkowej do 500 zł byłyby ujmowane wyłącznie ilościowo?

 • Nota korygująca do faktury wystawionej przez urząd gminy

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2019

  Jednostka państwowa otrzymała fakturę, na której widnieje gmina jako sprzedawca, a wystawcą jest urząd gminy. Na kogo należy wystawić notę korygującą: na sprzedawcę czy wystawcę?

 • Czy oprogramowanie systemowe jest częścią składową serwera?

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2019

  Jednostka budżetowa zakupiła w 2018 r. serwer. Na serwer składa się dysk, szufladka i oprogramowanie do serwera. Aby środek trwały był zdatny do użytku, są potrzebne te trzy elementy. W związku z tym księgowa chce ująć je jako jeden środek trwały, nie wyodrębniając oprogramowania systemowego. Może jednak powinno być ono wyodrębnione i przyjęte na stan jako wartość niematerialna i prawna?

 • Zasady funkcjonowania konta 241 „Rozliczenie niedoborów, szkód, nadwyżek”

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2019

  Problem : Pierwszy kwartał to w księgowości czas rocznych rozliczeń. Jednym z nich jest rozliczenie inwentaryzacji. Inwentaryzacja oznacza m.in. doprowadzenie do zgodności ewidencji księgowej do tego, co mamy w rzeczywistości. W praktyce mogą wystąpić różnice inwentaryzacyjne. Na jakim koncie je księgować? Czy w jednostce powinno funkcjonować konto 241 „Rozliczenie niedoborów, szkód, nadwyżek”?

 • Przyjęcie na stan środków trwałych kosztów zakończonej inwestycji

  Porada aktualna | data dodania: 04.01.2019

  Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) przeprowadziła inwestycję - termomodernizację budynku szkoły. Budynek ten jest oddany w trwały zarząd jednostce budżetowej. Czy właściwe będzie przyjęcie wartości inwestycji jako inwestycji w obcym środku trwałym (dokumentem OT), a następnie przekazanie tych nakładów dla jednostki budżetowej (dokumentem PT)? Czy w takim przypadku dokument OT wystawiany jest na nakłady na termomodernizację czy jednak jako zwiększenie wartości budynku?

 • Ujmowanie dowodów księgowych niezgodnie z dekretacją

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Na dowodach księgowych dotyczących zakupów środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowo budowanej siedziby jednostki wskazano nieprawidłowy sposób księgowania:

 • Ewidencja zespołów komputerowych

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Jednostka zakupiła zespoły komputerowe składające się z monitora o wartości 280 zł i stacji o wartości powyżej 500 zł. W polityce rachunkowości jednostki zapisano, że zakupy o wartości:

 • Obowiązkowa treść rachunku

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Jednostka budżetowa otrzymała rachunek. W polu „sprzedawca” jest pieczątka z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu oraz symbolami NIP i REGON. Czy rachunek może nie zawierać adresu wystawcy?

 • Ewidencja należności wymagalnych i niewymagalnych

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Rodzic nie wpłacił do 10 września opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym za wrzesień. Jak należy to ująć w ewidencji księgowej, żeby było widać, że na koniec III kwartału kwota ta stanowi zaległość ?

 • Osoba upoważniona do podpisania noty księgowej zewnętrznej

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Czy noty księgowe obciążeniowo-uznaniowe musi podpisywać główna księgowa i dyrektor jednostki?

 • Zasady korygowania noty księgowej zewnętrznej

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Jednostka budżetowa wystawiła we wrześniu notę księgową obciążeniową innej jednostce budżetowej na kwotę 800 zł. Po miesiącu okazało się, że w nocie błędnie podano kwotę należności. Prawidłowo powinno być 600 zł. Jak skorygować ten błąd, skoro należność wynikająca z noty została ujęta w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości za wrzesień ?

 • Wyjaśnienie RIO: Czy środki z programu ERASMUS wpływające w bieżącym roku, ale na wydatki konkretnego projektu do poniesienia w następnym roku, powinny być księgowane w bieżącym roku przez konto 901 czy przez konto 909?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie jednostki: W ramach programu ERASMUS podpisywane są umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacj i na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe naszego powiatu . Umowy podpisywane są z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do okresu realizacji projektu , a środki wpływają niezwłocznie po podpisaniu umowy, np . środki wpływają w lipcu danego roku, a zgodnie z umową o dofinansowanie okres realizacji projektu rozpoczyna się w styczniu następnego roku. Środki, które wpływają, zgodnie z zawartymi umowami, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS, wpływają na realizację konkretnego projektu i nie mogą być na nic innego wykorzystane.

 • Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu budżetowym

  Porada aktualna | data dodania: 30.11.2018

  Samorządowa jednostka budżetowa pobiera opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi. Opłaty te są uiszczane na podstawie przekazywanych pism zawierających kosztorys ilości zrealizowanych godzin usług i stawki procentowej miesięcznego kosztu usługi uzależnionego od dochodu usługobiorcy lub jego rodziny. Opłaty te wpłacane są w terminie następnego miesiąca przelewem na konto bankowe samorządowej jednostki budżetowej. W jakim miesiącu trzeba ująć w ewidencji księgowej oraz czy wykazać w sprawozdaniu budżetowym Rb-27ZZ należności z opłat za usługi świadczone w grudniu, które płatne są w styczniu kolejnego roku?

 • Potrącanie VAT ze realizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa

  Porada aktualna | data dodania: 30.11.2018

  PROBLEM: Starostwo powiatowe w imieniu jednostki samorządu terytorialnego - powiatu pobiera dochody na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa. Część opłat wnoszona jest z podatkiem od towarów i usług. Bywają sytuacje, że kontrahenci nie zapłacą w terminie opłat wraz z podatkiem. Wówczas starostwo powiatowe musi rozliczyć należny VAT i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Terminy przekazywanego podatku i odprowadzanych dochodów budżetowych nie pokrywają się ze sobą. Czy okresowo VAT można przekazywać wraz z pobranymi dochodami budżetu państwa na rachunek wojewody w określonych ustawowo terminach według stanu zgromadzonych środków na 10 i 20 dzień danego miesiąca, a w kolejnych okresach pomniejszać o wartość skorygowanego podatku z

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK