do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Ustalenie wartości początkowej przy zakupie używanych komputerów

  Porada aktualna | data dodania: 25.09.2017

  Szkoła zakupiła używane komputery – do pracowni informatycznej (jako pomoce dydaktyczne, umarzane jednorazowo, z paragrafu 424) oraz dla nauczycieli – do prowadzenia e-dziennika (też umarzane jednorazowo, ze względu na niską wartość początkową, z paragrafu 421). Komputery w dniu zakupu zostały zaewidencjonowane na koncie 013. Osobno do tych komputerów były dokupione myszy, kable i inne części oraz licencje na oprogramowanie komputerowe: systemowe oraz użytkowe (pakiet biurowy). Jak należy sklasyfikować wydatki na te części i jak je ująć w ewidencji środków trwałych – jako zwiększenie wartości środków trwałych czy jako osobne środki trwałe/wartości niematerialne i prawne?

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 222 w organie

  Porada aktualna | data dodania: 05.09.2017

  Nieprawidłowość: W księgach rachunkowych organu jednostki samorządu terytorialnego ewidencję analityczną do konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” prowadzono według tytułów pobieranych dochodów, w podziale na:

 • Nieprawidłowe ewidencjonowanie prawa użytkowania wieczystego gruntów

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2017

  Nieprawidłowość: Na koncie 011 urzędu jednostki samorządu terytorialnego była ujęta wartość gruntów Skarbu Państwa oddanych jednostce samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste. W księgach rachunkowych nie była ujęta wartość prawa użytkowania wieczystego tych gruntów ani jego umorzenie.

 • Nieprawidłowe ewidencjonowanie i rozliczenie nakładów inwestycyjnych

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  Nieprawidłowość: W ewidencji analitycznej do konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” starostwa powiatowego na jednej karcie kontowej zaewidencjonowano nakłady poniesione na budowę dróg i parkingów w czterech różnych miejscowościach, budowanych kolejno w latach 2011–2017. Po zakończeniu ostatniej inwestycji całkowita wartość nakładów z tej kartoteki została przeniesiona na konto 011 „Środki trwałe” jako jeden obiekt inwentarzowy środków trwałych o nazwie „Polepszenie warunków komunikacyjnych”, o wartości początkowej 10 987 567 zł.

 • Instruktaż – Obieg dokumentów księgowych związanych z delegacjami pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 01.08.2017

  Kontrola zausterkowała prawidłowość i terminowość rozliczania delegacji przez pracowników jednostki, wskazując jako przyczynę nieustalenie obiegu dokumentów związanych z delegowaniem pracowników. Jak prawidłowo powinien być ustalony obieg dokumentów księgowych związanych z delegacjami?

 • Prowadzenie ewidencji na koncie 290 niezgodnie z jego treścią ekonomiczną

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2017

  Nieprawidłowość: Na stronie Ma konta 290 „Odpisy aktualizujące należności” w urzędzie miejskim ewidencjonowano kwoty umorzonych należności podatkowych i cywilnoprawnych, saldo konta 290 wykazywało wielkość umorzeń narastająco od roku założenia tego konta (2014).   Prawidłowy sposób postępowania : Konto 290

 • Naliczanie amortyzacji (umorzenia) od wartości gruntów

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2017

  Nieprawidłowość: W starostwie powiatowym naliczano amortyzację i umorzenie od wartości gruntów stanowiących zasób powiatowy gruntów, z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) dla gruntów: zabudowanych – takich jak dla posadowionych na tych gruntach budynków i budowli, niezabudowanych – wynoszących 10% wartości

 • Jak postąpić z naliczonymi odsetkami ustawowymi, których wartość jest niska

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Czy jednostka może odstąpić od egzekwowania odsetek, jeżeli ich wartość jest niska i nie przekracza kosztów wysyłki?

 • Remont czy ulepszenie, zakup bieżący czy majątkowy

  Porada aktualna | data dodania: 24.07.2017

  Problem : Wiele jednostek jest obecnie na etapie ustalania planów na rok kolejny, pisania wniosków o środki na remonty, zakupy, inwestycje w roku kolejnym. Tu właśnie często pojawia się dylemat, czy zadanie, które planujemy, powinno zostać ujęte jako remont czy ulepszenie, zakup bieżący czy majątkowy?

 • Defraudacja środków depozytowych

  Porada aktualna | data dodania: 21.07.2017

  Nieprawidłowość: Saldo konta 139/2 „Inne rachunki bankowe – środki depozytowe” w starostwie powiatowym było o 123 000 zł niższe niż kwota depozytów złożona w gotówce z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umów o zamówienie publiczne i wadiów przetargowych, wynikająca z salda konta 240/3 „Pozostałe rozrachunki – sumy depozytowe”. Szczegółowa kontrola wykazała, że różnica powstała na skutek wykonania w latach 2014–2016 wielu przelewów na konta skarbnika powiatu i jednego z członków zarządu powiatu. Różnica nie została wykryta i wyjaśniona w czasie inwentaryzacji rocznych za lata 2014–2016, ponieważ wykonał je skarbnik gminy, stwierdzając w protokole z inwentaryzacji, że saldo konta

 • Nieprawidłowa ewidencja rozliczeń budżetu z jednostkami budżetowymi

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Nieprawidłowość: W ewidencji budżetu gminy konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” i 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” wykazywały „skumulowane salda” dochodów i wydatków jednostek budżetowych za 2016 r., w kwotach: saldo Wn 222 – 8900,00 zł oznaczające dochody pobrane przez jednostki budżetowe oraz saldo Ma – 89 976 054,00 zł – oznaczające środki przekazane jednostkom na pokrycie ich wydatków.

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji pomocniczej środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Nieprawidłowość: W ewidencji pomocniczej środków trwałych – w księdze inwentarzowej środków trwałych oraz na indywidualnych kartach środków trwałych urzędu gminy były ewidencjonowane obiekty zbiorcze obejmujące grunty leżące w jednej miejscowości (w przypadku gruntów będących własnością jednostki) lub prawa użytkowania wieczystego do gruntów położonych w całej gminie (w przypadku prawa użytkowania wieczystego do gruntów przysługującego gminie).

 • Ewidencja twardych dysków przeznaczonych do rozbudowy serwera

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Jednostka budżetowa otrzymała nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania 15 sztuk dysków twardych o łącznej wartości 12 500 zł, przeznaczonych do zamontowania w serwerze. Na dowodzie PT – „Przekazanie/przyjęcie środka trwałego” wskazana jest liniowa metoda amortyzacji oraz stawka amortyzacyjna 30%. W jaki sposób należy ująć w ewidencji te dyski twarde – każdy pojedynczo (ich wartość oscyluje pomiędzy 450 a 1022 zł), czy w łącznej kwocie jako środki niskocenne, czy może w łącznej kwocie na zwiększenie wartości serwera?

 • Należności sporne w ewidencji księgowej

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Problem : Mam ostatnio w czasie szkoleń wiele pytań o należności sporne – jak je ujmować w ewidencji, w sprawozdaniach itd. Zauważam przy tym częsty brak rozróżnienia należności spornych i należności dochodzonych na drodze sądowej w procesie windykacji. Wynika to prawdopodobnie stąd, że często należności sporne rozstrzygane są również na drodze sądowej. Uporządkujmy to zatem.

 • Nieprawidłowa ewidencja zwrotu środków do budżetu

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Nieprawidłowość : Wpływ na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków na wydatki, niewykorzystanych w danym roku budżetowym przez jednostki budżetowe, ewidencjonowano zapisem ujemnym na kontach: Wn 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”, Ma 133 „Rachunek budżetu”.   Prawidłowy

 • Zbiorcze księgowanie zaangażowania wydatków

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Czy w przypadku księgowania zaangażowania wydatków budżetowych na podstawie faktury można księgować zaangażowanie zbiorczo w odniesieniu do wszystkich zrealizowanych wydatków w danym dniu, uwzględniając podziałkę klasyfikacji budżetowej i czy w takim wypadku należy szczegółowo opisywać, czego zaangażowanie dotyczy?

 • Delegowanie uprawnień w zakresie kontroli merytorycznej dowodów księgowych

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2017

  Na jakiej podstawie sporządzić wzór upoważnienia dla podległego pracownika sporządzany przez kierownika wydziału w celu sprawdzania i podpisywania wszelkich dokumentów pod względem merytorycznym?

 • Ewidencja terenów zielonych

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2017

  Jak ująć w Klasyfikacji Środków Trwałych dokument PT dotyczący zagospodarowania terenu?

 • Planowana termomodernizacja budynku

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Pytanie: Planujemy termomodernizację i przygotowujemy dokumentację projektową. Mam faktury za:

 • Nieprawidłowe ewidencjonowanie rozrachunków

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Nieprawidłowość : Na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” urzędu gminy były zaewidencjonowane: rozrachunki z tytułu wpłat na PFRON, rozrachunki z radnymi z tytułu wypłacanych im diet za posiedzenia rady gminy oraz diet z tytułu podróży służbowych, rozrachunki z osobami prawnymi prowadzącymi

 • Jak zaksięgować w szkole PT otrzymane z gminy

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Jak zaksięgować w szkole PT z gminy „Modernizacja budynku szkoły”

 • Nieprawidłowa ewidencja licencji na programy komputerowe

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  Nieprawidłowość : W jednostce zakupiono licencję na program komputerowy o wartości powyżej 3500 zł i w pełnej wartości ujęto na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”. Wartość początkowa tego oprogramowania była w kolejnych latach sukcesywnie powiększana o koszty jego aktualizacji.   Prawidłowy sposób

 • Wyksięgowanie wartości niematerialnej i prawnej

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  W jednostce z dniem 31 marca 2017 r. wygasła licencja na użytkowanie dostępu do serwisu. Czy do wyksięgowania tej licencji wystarczy dowód PK – „Polecenie księgowania”, z datą 3 kwietnia 2017 r. (1 i 2 kwietnia to sobota i niedziela)? Czy do zdjęcia ze stanu licencji jest wymagany oprócz tego protokół komisji bądź notatka osoby odpowiedzialnej za nadzór nad oprogramowaniem?

 • Nieprawidłowe pobieranie podatków lokalnych przez inkasentów

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  Nieprawidłowość : Inkasenci podatków lokalnych (rolny, leśny, od nieruchomości) pobierali podatki zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych (przedsiębiorstw i spółek, posiadających nieruchomości i gospodarstwa rolne).   Prawidłowy sposób postępowania : Jednostka musi zaniechać pobierania podatków

 • Rozliczenie nadpłat

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  Problem: Jak prawidłowo postępować z nadpłatami w dochodach budżetowych?