do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Instruktaż – Jak przeprowadzić i udokumentować inwentaryzację nakładów na środki trwałe w budowie

  Porada aktualna | data dodania: 30.10.2017

  Pracownik księgowości jednostki przeprowadzał inwentaryzację konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”. Porównywał saldo tego konta syntetycznego z sumą sald kont analitycznych. Kontrola zakwestionowała to jako nieprawidłowość, ponieważ okazało się, że nakłady na jedną z inwestycji faktycznie dotyczyły remontu. Jak w takim razie prawidłowo należy przeprowadzić tę inwentaryzację? Czy musi to robić komisja inwentaryzacyjna, czy może ją wykonać jak dotychczas pracownik prowadzący ewidencję pomocniczą do konta 080?

 • Nierzetelna inwentaryzacja środków trwałych w budowie

  Porada aktualna | data dodania: 30.10.2017

  Nieprawidłowość: W protokole z weryfikacji salda konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” na dzień 31 grudnia 2016 r. w urzędzie miejskim zapisano, że inwentaryzacja ta nie wykazała niezgodności. W protokole nie podano dokumentów, na podstawie których dokonano weryfikacji. Wyniki inwentaryzacji nie były zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ na koncie 080 nie ujęto nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego, które było rozpoczęte w 2016 r. i zostało zakończone w 2017 r. Ulepszenie było dokonywane przez gminę w budynku po byłym technikum, przekazanym jej przez powiat w bezpłatne użyczenie, z przeznaczeniem na urządzenie szkoły podstawowej. Na koniec 2016 r. poniesione przez jednostkę nakłady na ulepszenie wyniosły 679 007 zł i zostały pod datą 31 grudnia

 • Umarzanie należności w jednostce budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2017

  PROBLEM: Na mocy art. 35 ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt sąd orzekł nawiązkę na rzecz naszej jednostki. Tytuł egzekucyjny otrzymaliśmy w listopadzie 2012 r., natomiast tytuł wykonawczy we wrześniu 2013 r. Niestety, w tym czasie dłużnik przebywał w areszcie śledczym aż do października 2016 r. Po otrzymaniu informacji o zwolnieniu dłużnika jednostka skierowała wniosek o wszczęcie egzekucji do komornika. W kwietniu 2017 r. otrzymaliśmy od komornika postanowienie o umorzeniu postępowania w związku z bezskutecznością egzekucji. Czy spisanie w tym momencie nie będzie naruszać dyscypliny finansów publicznych (na należność i odsetki był utworzony odpis aktualizujący)? Czy w związku z tym jednostka budżetowa może spisać należność w księgach rachunkowych ?

 • Usunięcie szkody w środku trwałym a odszkodowanie

  Porada aktualna | data dodania: 28.09.2017

  Ubezpieczyciel zobowiązał się do wypłaty jednostce budżetowej odszkodowania z tytułu szkody na boisku sportowym. Szkoda ma być wyceniona i wypłata ma nastąpić w ciągu 1–2 miesięcy. Jednostka jednak musi naprawić szkodę przed rozpoczęciem sezonu, a nie ma wystarczających środków w planie finansowym w paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych”. Kierownik jednostki ma wystąpić do rady gminy o zwiększenie planu dochodów (wpływ odszkodowania) i równocześnie zwiększenie planu wydatków, ale na sesję rady miejskiej trzeba zaczekać. Czy jednostka może wcześniej ponieść wydatek, a dopiero później wystąpić o zwiększenie planu dochodów i wydatków?

 • Termin zamknięcia ksiąg rachunkowych miesiąca

  Porada aktualna | data dodania: 28.09.2017

  Do kiedy prawidłowo należy zamknąć księgi rachunkowe miesiąca? Czy trzeba to zrobić do 10. dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni, czy też można to zrobić tak jak stanowi polityka rachunkowości jednostki – do 15. dnia kolejnego miesiąca, kiedy jednostka musi wydrukować dziennik? Czy jeśli jednostka sporządza wydruki dziennika w terminie do 15. dnia kolejnego miesiąca, to po sporządzeniu sprawozdań miesięcznych, a przed sporządzeniem wydruków dziennika, można jeszcze skorygować zapisy w księgach niezamkniętego miesiąca bez użycia dowodu korygującego (np. coś, co nie wpływa na zmianę danych w sprawozdaniach)? Czy może jednak lepiej wprowadzać poprawki po sporządzeniu sprawozdań budżetowych na podstawie dowodu korygującego (PK – „Polecenie księgowania” lub noty

 • Instruktaż – Rozliczenie kosztów budowy parkingu i ogrodzenia wokół budynku

  Porada aktualna | data dodania: 28.09.2017

  Jednostka budżetowa dostała kilkanaście lat temu w trwały zarząd budynek, w którym mieści się jej siedziba. W chwili przekazania na działce gruntu stał tylko budynek i pozostałości starego betonowego ogrodzenia, z którego w chwili obecnej prawie nic już nie ma (resztki kruszącego się fundamentu). Przekazany budynek został całkowicie umorzony kilka lat temu. W tym roku na działce wybudowano niewielki (10-stanowiskowy) parking dla pracowników oraz cały teren ogrodzono i wykonano automatycznie otwierającą się bramę wjazdową na parking (usługi budowlane i montażowe wykonały dwie zewnętrzne firmy). Jak w ewidencji rozliczyć nakłady na budowę parkingu i ogrodzenia? Czy ogrodzenie ma być doliczone do wartości budynku, czy do wartości parkingu? Jeśli do budynku, to czy można doliczyć

 • Ustalenie wartości początkowej przy zakupie używanych komputerów

  Porada aktualna | data dodania: 25.09.2017

  Szkoła zakupiła używane komputery – do pracowni informatycznej (jako pomoce dydaktyczne, umarzane jednorazowo, z paragrafu 424) oraz dla nauczycieli – do prowadzenia e-dziennika (też umarzane jednorazowo, ze względu na niską wartość początkową, z paragrafu 421). Komputery w dniu zakupu zostały zaewidencjonowane na koncie 013. Osobno do tych komputerów były dokupione myszy, kable i inne części oraz licencje na oprogramowanie komputerowe: systemowe oraz użytkowe (pakiet biurowy). Jak należy sklasyfikować wydatki na te części i jak je ująć w ewidencji środków trwałych – jako zwiększenie wartości środków trwałych czy jako osobne środki trwałe/wartości niematerialne i prawne?

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 222 w organie

  Porada aktualna | data dodania: 05.09.2017

  Nieprawidłowość: W księgach rachunkowych organu jednostki samorządu terytorialnego ewidencję analityczną do konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” prowadzono według tytułów pobieranych dochodów, w podziale na:

 • Nieprawidłowe ewidencjonowanie prawa użytkowania wieczystego gruntów

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2017

  Nieprawidłowość: Na koncie 011 urzędu jednostki samorządu terytorialnego była ujęta wartość gruntów Skarbu Państwa oddanych jednostce samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste. W księgach rachunkowych nie była ujęta wartość prawa użytkowania wieczystego tych gruntów ani jego umorzenie.

 • Nieprawidłowe ewidencjonowanie i rozliczenie nakładów inwestycyjnych

  Porada aktualna | data dodania: 02.09.2017

  Nieprawidłowość: W ewidencji analitycznej do konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” starostwa powiatowego na jednej karcie kontowej zaewidencjonowano nakłady poniesione na budowę dróg i parkingów w czterech różnych miejscowościach, budowanych kolejno w latach 2011–2017. Po zakończeniu ostatniej inwestycji całkowita wartość nakładów z tej kartoteki została przeniesiona na konto 011 „Środki trwałe” jako jeden obiekt inwentarzowy środków trwałych o nazwie „Polepszenie warunków komunikacyjnych”, o wartości początkowej 10 987 567 zł.

 • Instruktaż – Obieg dokumentów księgowych związanych z delegacjami pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 01.08.2017

  Kontrola zausterkowała prawidłowość i terminowość rozliczania delegacji przez pracowników jednostki, wskazując jako przyczynę nieustalenie obiegu dokumentów związanych z delegowaniem pracowników. Jak prawidłowo powinien być ustalony obieg dokumentów księgowych związanych z delegacjami?

 • Prowadzenie ewidencji na koncie 290 niezgodnie z jego treścią ekonomiczną

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2017

  Nieprawidłowość: Na stronie Ma konta 290 „Odpisy aktualizujące należności” w urzędzie miejskim ewidencjonowano kwoty umorzonych należności podatkowych i cywilnoprawnych, saldo konta 290 wykazywało wielkość umorzeń narastająco od roku założenia tego konta (2014).   Prawidłowy sposób postępowania : Konto 290

 • Naliczanie amortyzacji (umorzenia) od wartości gruntów

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2017

  Nieprawidłowość: W starostwie powiatowym naliczano amortyzację i umorzenie od wartości gruntów stanowiących zasób powiatowy gruntów, z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) dla gruntów: zabudowanych – takich jak dla posadowionych na tych gruntach budynków i budowli, niezabudowanych – wynoszących 10% wartości

 • Jak postąpić z naliczonymi odsetkami ustawowymi, których wartość jest niska

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Czy jednostka może odstąpić od egzekwowania odsetek, jeżeli ich wartość jest niska i nie przekracza kosztów wysyłki?

 • Remont czy ulepszenie, zakup bieżący czy majątkowy

  Porada aktualna | data dodania: 24.07.2017

  Problem : Wiele jednostek jest obecnie na etapie ustalania planów na rok kolejny, pisania wniosków o środki na remonty, zakupy, inwestycje w roku kolejnym. Tu właśnie często pojawia się dylemat, czy zadanie, które planujemy, powinno zostać ujęte jako remont czy ulepszenie, zakup bieżący czy majątkowy?

 • Defraudacja środków depozytowych

  Porada aktualna | data dodania: 21.07.2017

  Nieprawidłowość: Saldo konta 139/2 „Inne rachunki bankowe – środki depozytowe” w starostwie powiatowym było o 123 000 zł niższe niż kwota depozytów złożona w gotówce z tytułu zabezpieczeń należytego wykonania umów o zamówienie publiczne i wadiów przetargowych, wynikająca z salda konta 240/3 „Pozostałe rozrachunki – sumy depozytowe”. Szczegółowa kontrola wykazała, że różnica powstała na skutek wykonania w latach 2014–2016 wielu przelewów na konta skarbnika powiatu i jednego z członków zarządu powiatu. Różnica nie została wykryta i wyjaśniona w czasie inwentaryzacji rocznych za lata 2014–2016, ponieważ wykonał je skarbnik gminy, stwierdzając w protokole z inwentaryzacji, że saldo konta

 • Nieprawidłowa ewidencja rozliczeń budżetu z jednostkami budżetowymi

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Nieprawidłowość: W ewidencji budżetu gminy konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych” i 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” wykazywały „skumulowane salda” dochodów i wydatków jednostek budżetowych za 2016 r., w kwotach: saldo Wn 222 – 8900,00 zł oznaczające dochody pobrane przez jednostki budżetowe oraz saldo Ma – 89 976 054,00 zł – oznaczające środki przekazane jednostkom na pokrycie ich wydatków.

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji pomocniczej środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Nieprawidłowość: W ewidencji pomocniczej środków trwałych – w księdze inwentarzowej środków trwałych oraz na indywidualnych kartach środków trwałych urzędu gminy były ewidencjonowane obiekty zbiorcze obejmujące grunty leżące w jednej miejscowości (w przypadku gruntów będących własnością jednostki) lub prawa użytkowania wieczystego do gruntów położonych w całej gminie (w przypadku prawa użytkowania wieczystego do gruntów przysługującego gminie).

 • Ewidencja twardych dysków przeznaczonych do rozbudowy serwera

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Jednostka budżetowa otrzymała nieodpłatnie na podstawie protokołu przekazania 15 sztuk dysków twardych o łącznej wartości 12 500 zł, przeznaczonych do zamontowania w serwerze. Na dowodzie PT – „Przekazanie/przyjęcie środka trwałego” wskazana jest liniowa metoda amortyzacji oraz stawka amortyzacyjna 30%. W jaki sposób należy ująć w ewidencji te dyski twarde – każdy pojedynczo (ich wartość oscyluje pomiędzy 450 a 1022 zł), czy w łącznej kwocie jako środki niskocenne, czy może w łącznej kwocie na zwiększenie wartości serwera?

 • Należności sporne w ewidencji księgowej

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Problem : Mam ostatnio w czasie szkoleń wiele pytań o należności sporne – jak je ujmować w ewidencji, w sprawozdaniach itd. Zauważam przy tym częsty brak rozróżnienia należności spornych i należności dochodzonych na drodze sądowej w procesie windykacji. Wynika to prawdopodobnie stąd, że często należności sporne rozstrzygane są również na drodze sądowej. Uporządkujmy to zatem.

 • Nieprawidłowa ewidencja zwrotu środków do budżetu

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2017

  Nieprawidłowość : Wpływ na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków na wydatki, niewykorzystanych w danym roku budżetowym przez jednostki budżetowe, ewidencjonowano zapisem ujemnym na kontach: Wn 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”, Ma 133 „Rachunek budżetu”.   Prawidłowy

 • Zbiorcze księgowanie zaangażowania wydatków

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Czy w przypadku księgowania zaangażowania wydatków budżetowych na podstawie faktury można księgować zaangażowanie zbiorczo w odniesieniu do wszystkich zrealizowanych wydatków w danym dniu, uwzględniając podziałkę klasyfikacji budżetowej i czy w takim wypadku należy szczegółowo opisywać, czego zaangażowanie dotyczy?

 • Delegowanie uprawnień w zakresie kontroli merytorycznej dowodów księgowych

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2017

  Na jakiej podstawie sporządzić wzór upoważnienia dla podległego pracownika sporządzany przez kierownika wydziału w celu sprawdzania i podpisywania wszelkich dokumentów pod względem merytorycznym?

 • Ewidencja terenów zielonych

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2017

  Jak ująć w Klasyfikacji Środków Trwałych dokument PT dotyczący zagospodarowania terenu?

 • Planowana termomodernizacja budynku

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Pytanie: Planujemy termomodernizację i przygotowujemy dokumentację projektową. Mam faktury za: