do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Instruktaż: Przyjmowanie, wydawanie i ewidencja zbroszurowanych druków ścisłego zarachowania

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

  Jednostce zarzucono nierzetelną ewidencję druków ścisłego zarachowania: znormalizowanych pokwitowań wpłaty oraz pokwitowań opłaty targowej o różnych nominałach. Są to druki zbroszurowane. Ich przychód był dotąd ujmowany w księdze druków ścisłego zarachowania w przeliczeniu na książki druków, a rozchód - według faktycznie wydanych przez inkasentów pokwitowań. Nie był nigdy ustalany stan ewidencyjny ogółem tych druków. Druki nie były także inwentaryzowane. W jaki sposób należy prowadzić ewidencję tych druków, aby była rzetelna?

 • Ewidencja księgowa zaliczki na żywienie dzieci

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela szkole zaliczki na żywienie dzieci. Jak zaksięgować taką zaliczkę - czy Wn 410/Ma 201, zapłata Wn 201/Ma 130? Czy należy taką zaliczkę przypisać do zwrotu na koncie 240 i wykazywać w sprawozdaniu Rb-N?

 • Ewidencja księgowa zaniechanych inwestycji

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  W związku z weryfikacją konta 080 komisja inwentaryzacja stwierdziła, że istnieją dokumentacje techniczne dotyczące zadań inwestycyjnych, które nie zostaną wykorzystane w związku z zaniechaniem inwestycji. Co należy zrobić z wartością tych dokumentacji znajdującą się na koncie 080? Jakie dokumenty należy sporządzić, aby je wyksięgować z tego konta?

 • Jak ująć w ewidencji księgowej rozliczenie nadwyżki dochodów jednostek budżetowych

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  Jakich księgowań należy dokonać, aby prawidłowo przenieść zapisy z konta 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” na konto 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy” w 2018 r.? Czy należy dokonać zmian już w bilansie otwarcia?

 • Nieopłacone koszty upomnienia od wydanych decyzji – ewidencja księgowa

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  Jesteśmy jednostką budżetową i wystawiamy decyzje administracyjne, a do nieopłaconych w terminie również upomnienia. Czy na koniec roku nieopłacone koszty upomnienia od decyzji ujętej w odpisach aktualizujących również należy ująć na konie 290?

 • Ewidencja księgowa darowizny sprzętu informatycznego dla szkoły

  Porada aktualna | data dodania: 20.03.2019

  Szkoła dostała nieodpłatnie (w ramach gratisów) nowego laptopa i Windows 10. Jak ująć taką operację gospodarczą w księgach rachunkowych szkoły?

 • Nieprawidłowa ewidencja należności długoterminowych

  Porada aktualna | data dodania: 20.03.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Błędne ustalenie wyniku finansowego jednostki

  Porada aktualna | data dodania: 20.03.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Niesporządzenie zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych

  Porada aktualna | data dodania: 20.03.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji pomocniczej zabezpieczeń należytego wykonania umów

  Porada aktualna | data dodania: 20.03.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Nieujmowanie wszystkich kosztów danego roku

  Porada aktualna | data dodania: 20.03.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Zestawienie zmian funduszu jednostki

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2019

 • Nieprawidłowa ewidencja nieodpłatnie użytkowanych budynków

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2019

 • Klasyfikacja kosztów zainstalowania fotowoltaiki

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2019

 • Pokrycie odsetek za zwłokę za nieterminową zapłatę faktury przez pracownika jednostki

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2019

 • Niezgodność sald kont w bilansie zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych

  Porada aktualna | data dodania: 14.02.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Ewidencja operacji podziału geodezyjnego gruntów

  Porada aktualna | data dodania: 14.02.2019

 • Nieprawidłowe salda kont 015 i 855

  Porada aktualna | data dodania: 04.02.2019

  Nieprawidłowość : Na koniec roku na kontach: 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek” i 855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek” figurowały salda po niewłaściwej stronie (na koncie 015 - saldo Ma wyrażone liczbą ujemną, na koncie 855 - saldo Wn wyrażone liczbą ujemną). Zgodnie z wyjaśnieniami głównej księgowej kwota sald była prawidłowa. Salda były jedynie ujęte po niewłaściwej stronie po awarii oprogramowania służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki. Ponieważ jednak salda były wyrażone liczbą ujemną, nie korygowano tego błędu. Przyjęto, że ich treść ekonomiczna jest prawidłowa.

 • Nierozliczenie inwentaryzacji nakładów na środki trwałe w budowie

  Porada aktualna | data dodania: 04.02.2019

  Nieprawidłowość: W protokole w weryfikacji nakładów na środki trwałe w budowie samorządowej jednostki organizacyjnej za 2017 r. stwierdzono, że na koncie 080 figurują nakłady z lat 2000-2012 w kwocie 78 760 zł. Nakłady te dotyczyły dokumentacji projektowej dwóch inwestycji, które nigdy nie zostały podjęte. Figurowały tam także nakłady w kwocie 4908 zł przechodzące saldem otwarcia jeszcze sprzed 2000 r., co do których nie można ustalić, czego dotyczyły. Mimo że przy tych pozycjach podano wyjaśnienie wskazujące na konieczność zdjęcia tych nakładów z ewidencji, w końcowym protokole inwentaryzacji w drodze weryfikacji stwierdzono, że saldo konta 080 jest prawidłowe. Nie urealniono go.

 • Nieuzgodnienie sald kont syntetycznych i kont pomocniczych na koniec roku

  Porada aktualna | data dodania: 04.02.2019

  Nieprawidłowość: Na koniec roku obrotowego salda kont syntetycznych: 011, 013, 071 i 072 były niezgodne z saldami prowadzonych do nich kont pomocniczych. Konta syntetyczne i konta pomocnicze były prowadzone za pomocą dwóch różnych programów komputerowych. W trakcie kontroli ustalono, że niezgodność sald wynikała z pomyłek przy wprowadzaniu danych na konta pomocnicze.

 • Aktualizacja wersji programów FK w polityce rachunkowości

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2019

  Problem : Czy w polityce rachunkowości musi być numer aktualnej wersji programu FK, na którym jednostka pracuje? Czy po każdej aktualizacji powinna być wprowadzana zmiana w polityce rachunkowości? Czy można zrobić zapis, że program jest na bieżąco aktualizowany?

 • Czy jednostka budżetowa może regulować płatności przed upływem terminu?

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2019

  Problem: Na różnych szkoleniach słyszy się opinię, że jednostki budżetowe nie powinny płacić zobowiązań z faktur (rachunków) zaraz po ich otrzymaniu. Ich realizacja może nastąpić dopiero przed samym upływem terminu ich płatności. Z jakich przepisów wynika taka interpretacja?

 • Ewidencja nieodpłatnie otrzymanych pozostałych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2019

  Problem: Starostwo powiatowe przekazało jednostce budżetowej protokołem przekazania pozostałe środki trwałe o wartości początkowej 1000 zł. Czy prawidłowe jest ujęcie tego przychodu zapisami: Wn 013, Ma 760 i Wn 401, Ma 072?

 • Sposób ewidencji gaśnic przeciwpożarowych

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2019

  Problem: Czy gaśnice przeciwpożarowe powinny być ewidencjonowane w księdze inwentarzowej pozostałych środków trwałych? Jestem nowym pracownikiem i spotkałam się z sytuacją, że gaśnic nie wpisuje się do księgi, tylko prowadzi się odrębny rejestr (wykaz) gaśnic. Czy taki sposób jest poprawny?

 • Brak kasy a faktury gotówkowe

  Porada aktualna | data dodania: 01.02.2019

  Problem: Jak należy rozwiązać problem regulowania rozrachunków z pracownikami w przypadku faktur gotówkowych? Jednostka nie ma kasy. Pracownicy w niektórych sytuacjach muszą płacić gotówką. Do tej pory stosowano zasadę zwrotu środków na konto pracownika. Czy to jest poprawne? Czy nie należałoby jednak wprowadzić procedury zaliczek jednorazowych (stałych) ?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK