do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Sposób wykazania zapasów materiałów w sprawozdaniu Rb-30S

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2018

  Jak należy zaksięgować zakup opału w zakładzie budżetowym i wykazać to w sprawozdaniu Rb-30S? W chwili zakupu materiały ujmuję zapisem:

 • Nieuprawniona zmiana zasad funkcjonowania konta 221

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2018

  Nieprawidłowość: W zakładowym planie kont jednostki budżetowej zapisano, że: na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy należności zapisem ujemnym, a na stronie Ma - wpłaty należności oraz zwroty nadpłat zapisem ujemnym.

 • Czy przyznawanie świadczeń z ZFŚS może być uzależnione od wymiaru etatu i okresu zatrudnienia

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Jednostka budżetowa prowadzi fundusz socjalny, odprowadzając odpis na ten fundusz, i wypłaca z niego świadczenia pieniężne. W jednostce obowiązuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który został napisany wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych działających w jednostce. W jednostce jest duża wymiana kadr, w szczególności w grupie nowo zatrudnionych pracowników. Z tego względu w regulaminie funduszu zapisano, że uprawnionymi do korzystania ze świadczeń pieniężnych są pracownicy, którzy przepracowali w jednostce co najmniej rok. Dodatkowo zawarto zapis, że ze względów sprawiedliwości pracowniczej kwoty świadczeń socjalnych będą również (oprócz wysokości dochodów rodziny) uzależnione od wielkości etatu

 • Ewidencja księgowa opłaty za przyłączenie obiektu użyteczności publicznej

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Jako muzeum prowadzimy modernizację kompleksu budynków. W związku z tym wystąpiliśmy do zakładu energetycznego o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Otrzymaliśmy fakturę z treścią: opłata - przyłączenie obiektu użyteczności publicznej. Na jakim koncie powinno się zewidencjonować powyższą opłatę (podatki i opłaty, pozostałe koszty operacyjne)?

 • Ulepszenie umorzonego środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Mam środek trwały, który został już całkowicie umorzony. W styczniu został ulepszony. Kwota ulepszenia wyniosła 400 zł. Zwiększyłam o tę kwotę wartość początkową środka trwałego na podstawie dowodu OT - „Ulepszenie środka trwałego”. Czy mogę umorzyć tę kwotę zwiększenia jednorazowo, jeżeli wcześniej ten środek trwały był umarzany liniowo stawką 30%? Jak mam zaksięgować amortyzację: Wn 400, Ma 071 czy Wn 401, Ma 072?

 • Roczna korekta VAT w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Po korekcie rocznej VAT za 2017 r., kiedy to przez cały rok VAT rozliczany był współczynnikiem i prewspółczynnikiem “wstępnym, jednostka odnotowała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym (pozostały przychód operacyjny) w wysokości 100,00 zł. Z deklaracji za styczeń 2018 r. (części dotyczącej VAT naliczony za 01/2018 i VAT należny za 01/2018) wynika: VAT należny 300,00 zł, a naliczony 150,00 zł. Jak prawidłowo zaksięgować rozrachunki z tytułu VAT? Ile odprowadzić do urzędu marszałkowskiego i na jaki rachunek? Jaki zastosować paragraf klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do przychodu (094 czy 097)?

 • Rozliczenie zaliczki w zagranicznej podróży służbowej

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2018

  W dniu 11 stycznia 2018 r. pracownikowi została wypłacona zaliczka w złotych na zakup biletów lotniczych, w związku z planowaną w lutym 2018 r. podróżą służbową zagraniczną. Zaliczka została wypłacona w wysokości 3000 zł, na wniosek pracownika (przy wypłacie zaliczki nie dokonywano kalkulacji kosztów zakupu biletów i ich przeliczenia na złotówki, bo nie znano ich ceny w euro). W dniu 18 stycznia 2018 r. pracownik przedłożył rozliczenie zaliczki, dołączając fakturę za zakupione bilety na kwotę 882,90 euro oraz dodatkowo wyciąg ze swojego rachunku bankowego potwierdzający dokonanie zapłaty w kwocie 4020,37 zł (jest to kwota za transakcję zakupu biletów, którą został obciążony rachunek bankowy pracownika). Do rozliczenia zaliczki przyjęto kurs średni NBP z

 • Aktualizacja polityki rachunkowości oraz przekazywanie sprawozdań budżetowych

  Porada aktualna | data dodania: 31.03.2018

  Problem: Ramy prowadzenia rachunkowości w każdej jednostce powinny być określone w podstawowym dokumencie - w polityce rachunkowości. Prawidłowo prowadzona ewidencja księgowa to podstawa do sporządzenia m.in. sprawozdań budżetowych. Jakie rozwiązania w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości można wprowadzić w jednostce w celu ułatwienia pracy?

 • Częściowa likwidacja środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 29.03.2018

  Szkoła ma środek trwały o nazwie „technologia kuchni”, w skład którego wchodzi m.in. zmywarka do naczyń. Zmywarka jest niezdatna do użytku, w związku z czym trzeba ją zlikwidować. Czy w tym celu trzeba mieć jakąś ekspertyzę o jej stanie, żeby nie narazić się na zarzut niegospodarności? Poza tym znalazł się kupiec, który chciałby ją odkupić na części, ale oferuje za to niską kwotę. Czy zmywarkę mimo to można sprzedać?

 • Podstawa księgowania przypisów i odpisów cywilnoprawnych należności budżetowych

  Porada aktualna | data dodania: 29.03.2018

  Przypisy i odpisy należności cywilnoprawnych z tytułu czynszów dzierżawnych są wprowadzane na konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” automatycznie przez program FK, który pobiera je z modułu oprogramowania służącego do ustalania wielkości tych należności. Oprócz tego pracownik merytoryczny, zajmujący się przygotowaniem umów dzierżawy, ich aneksowaniem i przygotowaniem decyzji o ich umorzeniu, przekazuje do księgowości dokumentację papierową, z której wynikają kwoty przypisów i odpisów. Czy w takiej sytuacji trzeba jeszcze wystawić dowody PK - „Polecenie księgowania”?

 • Jak zaksięgować sprzedaż zużytych tonerów?

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2018

  Pytanie: Na jakich kontach w jednostce budżetowej zaksięgować sprzedaż zużytych tonerów?

 • Księgowanie przychodów i rozchodów środków trwałych „per saldo”

  Porada aktualna | data dodania: 26.03.2018

  Nieprawidłowość: Operacje nabycia i zbycia gruntów, budynków i budowli gminnych były ujmowane w księgach rachunkowych urzędu gminy na koncie 011 „Środki trwałe” raz w roku pod datą 31 grudnia. Podstawą księgowania był dowód zbiorczy PK - „Polecenie księgowania”. W PK były zestawione i zsumowane po kolei wszystkie zbyte i nabyte w ciągu roku obrotowego środki trwałe. Na koniec od sumy przychodów były odjęte rozchody środków trwałych. Na stronie Wn konta 011 „Środki trwałe” ujmowano wyłącznie uzyskaną w ten sposób kwotę zbiorczą (przy czym jeśli wartość środków trwałych zbytych była wyższa niż wartość środków trwałych nabytych, kwota ta była wyrażona liczbą ujemną).

 • Nieprawidłowe finansowanie biura obsługi oświaty (BOO)

  Porada aktualna | data dodania: 26.03.2018

  Nieprawidłowość: Biuro obsługi oświaty (BOO) stanowiło jednostkę budżetową obsługującą gminne jednostki budżetowe należące do systemu oświaty w ramach samorządowego centrum usług wspólnych (CUW). Za obsługiwanie szkół BOO wystawiało na urząd gminy noty księgowe, na podstawie których raz na miesiąc obciążało gminę kosztami obsługi jednostek oświatowych. Kwoty z not były przekazywane do BOO jako środki na pokrycie jego wydatków - wykazywane w sprawozdaniach Rb-27S jako dochody BOO, a w sprawozdaniach Rb-28S - jako wydatki tej jednostki.

 • Instruktaż: Ustalanie planu finansowego i kontrola wstępna wydatków – procedury kontroli zarządczej

  Porada aktualna | data dodania: 26.03.2018

  Kontrola w samorządowej jednostce budżetowej wykazała, że dyrektor jednostki oraz jego dwaj zastępcy nabyli ze środków budżetowych wysokiej klasy smartfony - każdy o wartości 6835,08 zł (łącznie 20 505,24 zł). Smartfony nabyto na raty (12 rat płatnych w ciągu tego samego roku budżetowego - 2017). Raty regulowano łącznie z abonamentem telefonicznym w wysokości 120 zł miesięcznie za każdy smartfon. Wydatki z tego tytułu zostały zaliczone do paragrafów: 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz 436 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Umowy o zakup urządzeń oraz harmonogramy spłat nie zostały przedłożone do kontrasygnaty głównemu księgowemu jednostki. Mimo to główny księgowy akceptował faktury wystawione do tych umów,

 • Saldo konta 975 na koniec 2017 r.

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2018

  Jak należy postąpić z saldem konta 975 „Wydatki strukturalne” na koniec roku 2017? Czy należy wyksięgować je jak dotychczas, czy można wyksięgować z minusem?

 • Ujęcie w ewidencji częściowej likwidacji środka trwałego połączonego w zespół

  Porada aktualna | data dodania: 22.03.2018

  Szkoła ma środek trwały o nazwie „technologia kuchni”, w skład którego wchodzi m.in. zmywarka do naczyń. Zmywarka jest niezdatna do użytku, w związku z czym trzeba ją zlikwidować. W ewidencji środków trwałych nie podano jednak wartości samej zmywarki. W jaki zatem sposób zdjąć ją z ewidencji po postawieniu w stan likwidacji?

 • Zatrudnianie cudzoziemców – księgowanie wpłat do powiatowego urzędu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  PROBLEM: Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadza wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a tej ustawy, 50% wpłaty stanowić będzie dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne inne niż urzędy obsługujące organy podatkowe lub państwowe jednostki budżetowe są przekazywane na rachunki bieżące dochodów właściwych dysponentów części

 • Prowadzenie ewidencji dochodów budżetowych niezgodnie z planem kont

  Porada aktualna | data dodania: 27.02.2018

  Opis nieprawidłowości: W samorządowej jednostce budżetowej ewidencja dochodów na bieżącym rachunku bankowym jednostki była prowadzona na dwóch kontach księgowych:

 • Niezgodność ewidencji syntetycznej i pomocniczej środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 26.02.2018

  Opis nieprawidłowości: W ciągu roku budżetowego przychody środków trwałych z inwestycji były ujmowane w ewidencji pomocniczej środków trwałych jednostki, prowadzonej za pomocą oprogramowania XY, pod datą ich przyjęcia do użytkowania. W ewidencji syntetycznej odpowiednie księgowania na koncie 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” i 011 „Środki trwałe”, prowadzonej za pomocą programu Z, były wykonywane na podstawie zbiorczego PK – „Polecenie księgowania”, pod datą 31 grudnia, w kwocie odpowiadającej sumie wartości początkowej nowo przyjętych do użytkowania środków trwałych. Ten sposób księgowania powodował:

 • Ukrywanie w ewidencji księgowej operacji niezgodnych z prawem

  Porada aktualna | data dodania: 26.02.2018

  Opis nieprawidłowości: W urzędzie miejskim zaniechano prowadzenia ewidencji pomocniczej do konta 139 „Inne rachunki bankowe” oraz 240 „Pozostałe rozrachunki”. Zaniechanie to miało pomóc w ukryciu nielegalnego finansowania deficytu jednostki samorządu terytorialnego ze środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

 • Nieprawidłowe saldo konta 223 w organie

  Porada aktualna | data dodania: 24.02.2018

  Nieprawidłowość: Konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” w organie jednostki samorządu terytorialnego wykazywało na koniec 2016 r. saldo po stronie Ma. Prawidłowo konto 223 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków przelanych do jednostek budżetowych, a niewykorzystanych przez nie na pokrycie wydatków w danym roku budżetowym. Mimo tej nieprawidłowości w protokole inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald przy koncie 223 zapisano: „saldo prawidłowe”.

 • Konsekwencje niezamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 r.

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  Nieprawidłowość: Księgi rachunkowe analityczne kont zespołu 2, prowadzone za pomocą innego programu niż konta syntetyczne jednostki, nie zostały trwale zamknięte po zakończeniu roku obrotowego 2016 r. Po zakończeniu roku były do nich wprowadzane zapisy korygujące, na podstawie dowodów PK –„Polecenie księgowania”. Efektem tego postępowania była niezgodność sum sald kont analitycznych i szczegółowych prowadzonych do poszczególnych kont syntetycznych z saldami odpowiednich kont syntetycznych oraz niezgodność kwot należności i zobowiązań wykazanych w sprawozdaniach Rb-27S i Rb-28S z kwotami ujętymi w ewidencji księgowej.

 • Jak rozliczyć dotację celową otrzymaną w 2017 r.?

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  Powiat (my) otrzymał z gminy w 2017 r. dotację celową na budowę drogi. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi wykonawca nie zrealizował w 2017 r. zadania (wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu do 30 maja 2018 r.). Powiat podpisał z wykonawcą aneks wydłużający termin realizacji zadania. Podpisaliśmy też z gminą aneks do umowy dotacji, z zapisem, że: Gmina nie wnosi sprzeciwu, aby dotacja niewykorzystana w 2017 r. została wykorzystana w 2018 r., zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Rozliczenie zostanie dokonane zgodnie z art. 251 ust. 2. Umowa dotyczy budowy drogi (wybór w trybie ustawy o zamówieniach publicznych). Zadanie znalazło się w wykazie wydatków niewygasających. Czy mogliśmy tak postąpić – rozliczyć w 2018 r. dotację otrzymaną w 2017 r.? Czy

 • Dokumentowanie likwidacji pozostałych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  W polityce rachunkowości jednostki nie zapisano wyraźnie, jaki dowód powinien być używany przy likwidacji pozostałych środków trwałych. W jednostce przyjęto zwyczajowo, że likwidacja środków trwałych jest dokumentowana dowodem LT – „Likwidacja środka trwałego”, a likwidacja wyposażenia – tylko protokołem faktycznej likwidacji. Czy taki sposób jest prawidłowy i można go przyjąć w polityce rachunkowości?

 • Jak należy wystawić OT dla nieruchomości nabytej w użytkowanie wieczyste?

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  Gmina nabyła za zaległości podatkowe prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynku posadowionego na tym gruncie. Na budynek wystawiono OT – „Przyjęcie środka trwałego”. Czy dla gruntu też należy wystawić OT?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK