do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Ewidencja rozliczenia dotacji w księgach rachunkowych urzędu

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Z budżetu gminy udzielane są rokrocznie dotacje (celowe, przedmiotowe oraz podmiotowe). W urzędzie miejskim wyodrębniono dwa oddzielne dzienniki częściowe (opisane w polityce rachunkowości jednostki) oraz oddzielne rachunki bankowe dla dochodów budżetowych oraz dla wydatków budżetowych. Czy takie działanie jest prawidłowe?

 • Saldo konta 820 i 870 po zmianach

  Porada aktualna | data dodania: 30.05.2018

  Od 1 stycznia 2018 r. zmienił się opis kont 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” i 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy” dla jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Do tej pory na koncie 820 księgowałam nadwyżkę dochodów z wydzielonego rachunku dochodów, którą w następnym roku przeksięgowywałam na konto 800 „Fundusz jednostki”. Na koniec 2017 r. w B.Z. też miałam nadwyżkę (kapitalizację odsetek), którą wykazałam w B.O. na 1 stycznia 2018 r. Czy w styczniu powinnam przeksięgować saldo konta 820 na konto 870, czy może konto 870 dotyczy nadwyżki za rok 2018 r. i należy ją ująć na tym koncie dopiero na dzień 31 grudnia 2018 r.? Konto 870 podlega przeksięgowaniu na koniec roku na

 • Niedokonywanie ewidencji przypisu należności

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej urzędu miejskiego nie dokonywano przypisu należności m.in. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i za zajęcie pasa drogowego.

 • Zaniechanie rozliczenia udzielonych dotacji

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy wszystkie dotacje udzielone z budżetu organizacjom pożytku publicznego były uznawane za rozliczone z dniem ich przelania na konta tych jednostek. W chwili dokonania przelewu dotacje ewidencjonowano na kontach urzędu jako jednostki budżetowej zapisem:

 • Przedpłata za udział w konferencji

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Jak powinnam zaksięgować zapłatę za usługę pobytową (udział w konferencji)? Zapłata musi nastąpić do 20 maja, a konferencja odbędzie się 10 czerwca. Nie mam żadnej faktury, gdyż jednostka organizująca spotkanie wystawi ją dopiero po otrzymaniu wpłaty. Podstawą zapłaty ma być pisemne polecenie dyrektora plus zaproszenie do udziału w konferencji z określonymi warunkami udziału (na zaproszeniu jest informacja o konieczności przedpłaty).

 • Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów i wydatków

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Czy w jednostce budżetowej przenosi się zrealizowane dochody (zapisem Wn 800 i Ma 222 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S) i wydatki (zapisem Wn 223 i Ma 800 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S) na fundusz jednostki na podstawie rocznych sprawozdań czy miesięcznych? https://forum.infor.pl/topic/444794-przeksiegowanie-zrealizowanych-dochodow-i-wydatkow/

 • Procedura postępowania z sumami depozytowymi

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Problem : Sumy depozytowe w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego mogą być gromadzone z różnych tytułów. Definicja sum depozytowych oraz ogólne zasady ich przechowywania i zwrotu przez jednostki samorządowe nie zostały wprost unormowane w przepisach ogólnie obowiązujących. Dlatego dochodzi do wielu nieprawidłowości związanych z przechowywaniem sum depozytowych i ich ewidencją.

 • Wynik finansowy w księgach rachunkowych gimnazjum przekształconego w szkołę podstawową

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  W naszej gminie dokonano przekształcenia jednostki oświatowej z gimnazjum w szkołę podstawową. Zamknęliśmy księgi rachunkowe. W zamkniętych księgach gimnazjum został tylko wynik finansowy na "-" oraz fundusz jednostki. Pytanie dotyczy przeksięgowania tego wyniku na fundusz. Sprawozdania zostały złożone we wrześniu, ale dane do Bestii można wprowadzić dopiero teraz. Przy każdej z poniższych metod wychodzi nam niezgodność:

 • Ewidencja księgowa zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez starostwo powiatowe

  Porada aktualna | data dodania: 27.04.2018

  Starostwo powiatowe realizuje zadania z zakresu administracji rządowej i przyjmuje dochody Skarbu Państwa, z czego tylko część stanowi dochód powiatu (np. 25% lub 5%). Ewidencja tych dochodów w jednostce wygląda następująco: 220/720 - przypis należności (220 wydzielone w planie kont - konto dotyczące tylko należności Skarbu Państwa, 130/220 - wpływ dochodów Skarbu Państwa, 222/130 - przekazanie dochodów Skarbu Państwa w 100% na rzecz organu, 800/222 - sprawozdanie Rb-27ZZ, 720/860 - przeksięgowanie dochodów na wynik.

 • Wyjaśnienie MF: Jak księgować faktury gotówkowe?

  Porada aktualna | data dodania: 27.04.2018

  Pytanie redakcji PRB: Czy faktury gotówkowe ujęte w raporcie kasowym powinno się księgować dodatkowo przez konta rozrachunkowe, np. Wn 401, Ma 201 oraz Wn 201, Ma 101, czy można je ujmować jednym zapisem - Wn 401, Ma 101? W praktyce stosowane są dwa rozwiązania. Podejście instytucji kontrolujących również w tym zakresie jest rozbieżne. Artykuł 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) stanowi, że p lany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny uwzględniać, że ujmuje się

 • Instruktaż: Dokonywanie odpisów aktualizujących należności

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  Jakie obowiązują zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności? W praktyce jednostki mają duży problem w tym zakresie. Ma to odzwierciedlenie m.in. w protokołach organów kontroli

 • Nabycie i umarzanie (amortyzacja) środków trwałych – zapisy polityki rachunkowości

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2018

  Problem: Każda jednostka gospodaruje środkami trwałymi czy to pochodzącymi z inwestycji, czy nabytymi w drodze zakupu. W polityce rachunkowości powinny znaleźć się stosowne zapisy wskazujące, jak te operacje należy udokumentować i w jaki sposób należy potem umarzać (amortyzować) środki trwałe. Zapisy rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont zezwalają na pewne uproszczenia w tym zakresie, ale same zapisy w rozporządzeniu nie są wystarczające, bo nie mają charakteru obligatoryjnego. Jeżeli jednostka chce skorzystać ze stosowania uproszczeń, musi odpowiednie postanowienia zawrzeć w polityce rachunkowości. Niestety, w praktyce nie wszystkie jednostki mają te kwestie wewnętrznie uregulowane.

 • Jak udokumentować i zaksięgować zakup nowego środka trwałego?

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2018

  Jednostka budżetowa zakupiła w grudniu nowy środek trwały. Ze względu na długi okres testowania został on oddany do użytkowania dopiero w lutym tego roku. Kiedy powinniśmy ten nowy środek trwały wprowadzić do ewidencji środków trwałych? W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych to zdarzenie i jak je udokumentować?

 • Zasady ewidencji planu wydatków budżetowych na koncie 980

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2018

  Jakiego przeksięgowania należy dokonać na koniec roku na koncie 980, jeśli występuje przekroczenie planu o 0,01 zł? Przekroczenie wynikło z błędnej zmiany planu pod koniec roku przez gminę. Czy można przenieść to przekroczenie jako BO na 2018 r.? Czy grozi za nie jakaś odpowiedzialność?

 • Brak pokwitowania pobrania gotówki z kasy

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2018

  Nieprawidłowość: Na listach wypłat świadczeń dla pracowników zatrudnionych w gminie w ramach robót publicznych (świadczenia podstawowe, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) nie było pokwitowania faktu pobrania gotówki z kasy przez osoby upoważnione w prawie 50% pozycji. Mimo to w raportach kasowych zaewidencjonowano rozchód gotówki w pełnych kwotach wykazanych w tych listach płac.

 • Przekazywanie dotacji podmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2018

  Nieprawidłowość: Rada gminy nie ustaliła stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. Kwota dotacji dla tego zakładu była ustalana rokrocznie w budżecie gminy w wysokości pozwalającej na zrównoważenie przychodów i kosztów zakładu, w taki sposób, aby w rozliczeniach rocznych zakładu nie były wykazywane ujemne środki obrotowe. Przy takim rozwiązaniu dotacja udzielana zakładowi miała charakter podmiotowy i nie podlegała kontroli prawidłowości jej wykorzystania przez zakład.

 • Sposób wykazania zapasów materiałów w sprawozdaniu Rb-30S

  Porada aktualna | data dodania: 23.04.2018

  Jak należy zaksięgować zakup opału w zakładzie budżetowym i wykazać to w sprawozdaniu Rb-30S? W chwili zakupu materiały ujmuję zapisem:

 • Nieuprawniona zmiana zasad funkcjonowania konta 221

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2018

  Nieprawidłowość: W zakładowym planie kont jednostki budżetowej zapisano, że: na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy należności zapisem ujemnym, a na stronie Ma - wpłaty należności oraz zwroty nadpłat zapisem ujemnym.

 • Czy przyznawanie świadczeń z ZFŚS może być uzależnione od wymiaru etatu i okresu zatrudnienia

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Jednostka budżetowa prowadzi fundusz socjalny, odprowadzając odpis na ten fundusz, i wypłaca z niego świadczenia pieniężne. W jednostce obowiązuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który został napisany wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych działających w jednostce. W jednostce jest duża wymiana kadr, w szczególności w grupie nowo zatrudnionych pracowników. Z tego względu w regulaminie funduszu zapisano, że uprawnionymi do korzystania ze świadczeń pieniężnych są pracownicy, którzy przepracowali w jednostce co najmniej rok. Dodatkowo zawarto zapis, że ze względów sprawiedliwości pracowniczej kwoty świadczeń socjalnych będą również (oprócz wysokości dochodów rodziny) uzależnione od wielkości etatu

 • Ewidencja księgowa opłaty za przyłączenie obiektu użyteczności publicznej

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Jako muzeum prowadzimy modernizację kompleksu budynków. W związku z tym wystąpiliśmy do zakładu energetycznego o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Otrzymaliśmy fakturę z treścią: opłata - przyłączenie obiektu użyteczności publicznej. Na jakim koncie powinno się zewidencjonować powyższą opłatę (podatki i opłaty, pozostałe koszty operacyjne)?

 • Ulepszenie umorzonego środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Mam środek trwały, który został już całkowicie umorzony. W styczniu został ulepszony. Kwota ulepszenia wyniosła 400 zł. Zwiększyłam o tę kwotę wartość początkową środka trwałego na podstawie dowodu OT - „Ulepszenie środka trwałego”. Czy mogę umorzyć tę kwotę zwiększenia jednorazowo, jeżeli wcześniej ten środek trwały był umarzany liniowo stawką 30%? Jak mam zaksięgować amortyzację: Wn 400, Ma 071 czy Wn 401, Ma 072?

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji pomocniczej do konta 224

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2018

  Nieprawidłowość: Ewidencja pomocnicza do konta 224 w planie kont urzędu miasta i gminy była prowadzona według przeznaczenia środków (np. 224/kultura fizyczna, 224/świetlice TPD, 224/pomoc dla niepełnosprawnych, 224/inne stowarzyszenia).

 • Roczna korekta VAT w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Po korekcie rocznej VAT za 2017 r., kiedy to przez cały rok VAT rozliczany był współczynnikiem i prewspółczynnikiem “wstępnym, jednostka odnotowała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym (pozostały przychód operacyjny) w wysokości 100,00 zł. Z deklaracji za styczeń 2018 r. (części dotyczącej VAT naliczony za 01/2018 i VAT należny za 01/2018) wynika: VAT należny 300,00 zł, a naliczony 150,00 zł. Jak prawidłowo zaksięgować rozrachunki z tytułu VAT? Ile odprowadzić do urzędu marszałkowskiego i na jaki rachunek? Jaki zastosować paragraf klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do przychodu (094 czy 097)?

 • Rozliczenie zaliczki w zagranicznej podróży służbowej

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2018

  W dniu 11 stycznia 2018 r. pracownikowi została wypłacona zaliczka w złotych na zakup biletów lotniczych, w związku z planowaną w lutym 2018 r. podróżą służbową zagraniczną. Zaliczka została wypłacona w wysokości 3000 zł, na wniosek pracownika (przy wypłacie zaliczki nie dokonywano kalkulacji kosztów zakupu biletów i ich przeliczenia na złotówki, bo nie znano ich ceny w euro). W dniu 18 stycznia 2018 r. pracownik przedłożył rozliczenie zaliczki, dołączając fakturę za zakupione bilety na kwotę 882,90 euro oraz dodatkowo wyciąg ze swojego rachunku bankowego potwierdzający dokonanie zapłaty w kwocie 4020,37 zł (jest to kwota za transakcję zakupu biletów, którą został obciążony rachunek bankowy pracownika). Do rozliczenia zaliczki przyjęto kurs średni NBP z

 • Aktualizacja polityki rachunkowości oraz przekazywanie sprawozdań budżetowych

  Porada aktualna | data dodania: 31.03.2018

  Problem: Ramy prowadzenia rachunkowości w każdej jednostce powinny być określone w podstawowym dokumencie - w polityce rachunkowości. Prawidłowo prowadzona ewidencja księgowa to podstawa do sporządzenia m.in. sprawozdań budżetowych. Jakie rozwiązania w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości można wprowadzić w jednostce w celu ułatwienia pracy?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK