do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Nieuprawniona zmiana zasad funkcjonowania konta 221

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2018

  Nieprawidłowość: W zakładowym planie kont jednostki budżetowej zapisano, że: na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy należności zapisem ujemnym, a na stronie Ma - wpłaty należności oraz zwroty nadpłat zapisem ujemnym.

 • Weryfikacja kont w małej jednostce

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2018

  W małej jednostce organizacyjnej w komórce księgowości zatrudniona jest główna księgowa, która zajmuje się całością spraw związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Oprócz niej zatrudniony jest pracownik socjalny. Pozostali pracownicy jednostki to terapeuci. Czy w takim przypadku musi być wyznaczona „sztuczna” komisja inwentaryzacyjna, której członkowie własnym podpisem zatwierdzą weryfikację kont wykonaną faktycznie przez główną księgową? Czy można nie powoływać żadnej komisji i wtedy główna księgowa sama spisze protokół weryfikacji sald, a dyrektor go zatwierdzi?

 • W jakim paragrafie klasyfikacji wydatków należy ująć opłatę wnoszoną do Krajowej Informacji Skarbowej za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów dotyczących podatku od towarów i usług?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Zasady wydawania interpretacji indywidualnych zostały zawarte w rozdziale 1a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa). Zgodnie z art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od

 • W jakim rozdziale ewidencjonować wydatek dotyczący utrzymania zwierząt w schronisku?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Zasady prawidłowej ewidencji poszczególnych wydatków do właściwych rozdziałów określa rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

 • Czy przyznawanie świadczeń z ZFŚS może być uzależnione od wymiaru etatu i okresu zatrudnienia

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Jednostka budżetowa prowadzi fundusz socjalny, odprowadzając odpis na ten fundusz, i wypłaca z niego świadczenia pieniężne. W jednostce obowiązuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który został napisany wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych działających w jednostce. W jednostce jest duża wymiana kadr, w szczególności w grupie nowo zatrudnionych pracowników. Z tego względu w regulaminie funduszu zapisano, że uprawnionymi do korzystania ze świadczeń pieniężnych są pracownicy, którzy przepracowali w jednostce co najmniej rok. Dodatkowo zawarto zapis, że ze względów sprawiedliwości pracowniczej kwoty świadczeń socjalnych będą również (oprócz wysokości dochodów rodziny) uzależnione od wielkości etatu

 • Ewidencja księgowa opłaty za przyłączenie obiektu użyteczności publicznej

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Jako muzeum prowadzimy modernizację kompleksu budynków. W związku z tym wystąpiliśmy do zakładu energetycznego o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Otrzymaliśmy fakturę z treścią: opłata - przyłączenie obiektu użyteczności publicznej. Na jakim koncie powinno się zewidencjonować powyższą opłatę (podatki i opłaty, pozostałe koszty operacyjne)?

 • Ulepszenie umorzonego środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Mam środek trwały, który został już całkowicie umorzony. W styczniu został ulepszony. Kwota ulepszenia wyniosła 400 zł. Zwiększyłam o tę kwotę wartość początkową środka trwałego na podstawie dowodu OT - „Ulepszenie środka trwałego”. Czy mogę umorzyć tę kwotę zwiększenia jednorazowo, jeżeli wcześniej ten środek trwały był umarzany liniowo stawką 30%? Jak mam zaksięgować amortyzację: Wn 400, Ma 071 czy Wn 401, Ma 072?

 • Naprawa opon – paragraf 427 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Pytanie: Proszę o podpowiedź, jak zaklasyfikować fakturę składającą się z 4 poniższych pozycji: 1) opony - 2 sztuki, 2) demontaż/montaż, 3) wymiana zaworu, 4) utylizacja zużytych opon. Myślę, że powinno to być ujęte w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych”.

 • W jakim rozdziale ująć wypłatę z tytułu kosztów zatrudnienia opiekunki w OPS

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Ośrodek pomocy społecznej realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej, m.in. usługi opiekuńcze jako zadanie własne. W celu realizacji zadania zatrudnia opiekunki na umowę o pracę i ponosi z tego tytułu koszty w zakresie § 401, 404, 411, 412, 421, 444 itp. W jakim rozdziale należy sklasyfikować wydatki: 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” czy 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”?

 • Klasyfikacja budżetowa wydatku na usługę pogrzebową

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Ośrodek pomocy społecznej opłaca usługę pogrzebową za osobę nieznaną bądź osobę, która nie miała rodziny. Na takie świadczenie nie jest wydawana decyzja administracyjna. Czy wydatek należy sklasyfikować w rozdziale 85219 § 430?

 • Klasyfikacja budżetowa zakupu wodomierza

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Jak zaklasyfikować zakup i montaż nowego wodomierza (licznika)? Nie jest to tylko wymiana, ale zakup i montaż nowego licznika do poboru wody ze studni. Wcześniej w tym miejscu nie było licznika.

 • Roczna korekta VAT w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Po korekcie rocznej VAT za 2017 r., kiedy to przez cały rok VAT rozliczany był współczynnikiem i prewspółczynnikiem “wstępnym, jednostka odnotowała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym (pozostały przychód operacyjny) w wysokości 100,00 zł. Z deklaracji za styczeń 2018 r. (części dotyczącej VAT naliczony za 01/2018 i VAT należny za 01/2018) wynika: VAT należny 300,00 zł, a naliczony 150,00 zł. Jak prawidłowo zaksięgować rozrachunki z tytułu VAT? Ile odprowadzić do urzędu marszałkowskiego i na jaki rachunek? Jaki zastosować paragraf klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do przychodu (094 czy 097)?

 • Rozliczenie zaliczki w zagranicznej podróży służbowej

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2018

  W dniu 11 stycznia 2018 r. pracownikowi została wypłacona zaliczka w złotych na zakup biletów lotniczych, w związku z planowaną w lutym 2018 r. podróżą służbową zagraniczną. Zaliczka została wypłacona w wysokości 3000 zł, na wniosek pracownika (przy wypłacie zaliczki nie dokonywano kalkulacji kosztów zakupu biletów i ich przeliczenia na złotówki, bo nie znano ich ceny w euro). W dniu 18 stycznia 2018 r. pracownik przedłożył rozliczenie zaliczki, dołączając fakturę za zakupione bilety na kwotę 882,90 euro oraz dodatkowo wyciąg ze swojego rachunku bankowego potwierdzający dokonanie zapłaty w kwocie 4020,37 zł (jest to kwota za transakcję zakupu biletów, którą został obciążony rachunek bankowy pracownika). Do rozliczenia zaliczki przyjęto kurs średni NBP z

 • Prowadzenie wspólnej obsługi jednostek oświatowych bez podstawy prawnej

  Porada aktualna | data dodania: 31.03.2018

  Nieprawidłowość: W urzędzie miejskim była prowadzona wspólna obsługa miejskich jednostek oświatowych (szkół i przedszkoli), miejskiego ośrodka pomocy społecznej (MOPS) oraz ośrodka kultury. Zgodnie z uchwałą rady miasta urząd miejski stał się jednostką obsługującą od 1 stycznia 2017 r. wyłącznie w odniesieniu do MOPS oraz ośrodka kultury. Natomiast wspólna obsługa jednostek oświatowych była prowadzona przez urząd miasta zwyczajowo - na takich zasadach jak w ciągu ostatnich 10 lat.

 • Aktualizacja polityki rachunkowości oraz przekazywanie sprawozdań budżetowych

  Porada aktualna | data dodania: 31.03.2018

  Problem: Ramy prowadzenia rachunkowości w każdej jednostce powinny być określone w podstawowym dokumencie - w polityce rachunkowości. Prawidłowo prowadzona ewidencja księgowa to podstawa do sporządzenia m.in. sprawozdań budżetowych. Jakie rozwiązania w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości można wprowadzić w jednostce w celu ułatwienia pracy?

 • Częściowa likwidacja środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 29.03.2018

  Szkoła ma środek trwały o nazwie „technologia kuchni”, w skład którego wchodzi m.in. zmywarka do naczyń. Zmywarka jest niezdatna do użytku, w związku z czym trzeba ją zlikwidować. Czy w tym celu trzeba mieć jakąś ekspertyzę o jej stanie, żeby nie narazić się na zarzut niegospodarności? Poza tym znalazł się kupiec, który chciałby ją odkupić na części, ale oferuje za to niską kwotę. Czy zmywarkę mimo to można sprzedać?

 • Podstawa księgowania przypisów i odpisów cywilnoprawnych należności budżetowych

  Porada aktualna | data dodania: 29.03.2018

  Przypisy i odpisy należności cywilnoprawnych z tytułu czynszów dzierżawnych są wprowadzane na konto 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” automatycznie przez program FK, który pobiera je z modułu oprogramowania służącego do ustalania wielkości tych należności. Oprócz tego pracownik merytoryczny, zajmujący się przygotowaniem umów dzierżawy, ich aneksowaniem i przygotowaniem decyzji o ich umorzeniu, przekazuje do księgowości dokumentację papierową, z której wynikają kwoty przypisów i odpisów. Czy w takiej sytuacji trzeba jeszcze wystawić dowody PK - „Polecenie księgowania”?

 • Zakup artykułów spożywczych – paragraf 421 czy 422?

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2018

  Pytanie: Mam fakturę za artykuły spożywcze (chleb, warzywa, nabiał). Artykuły te zostały zakupione w celu przygotowania poczęstunku dla uczestników konkursu szkolnego (uczniowie szkoły podstawowej). Nigdy nie miałam takich wydatków. Z jakiego paragrafu powinnam za nie zapłacić? Czy właściwy będzie paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy 422 „Zakup środków żywności”?

 • Naprawa podnośnika – paragraf 421, 430 czy 427?

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2018

  Pytanie: Dostałam dwie faktury kosztowe od tego samego wykonawcy. Na pierwszej fakturze mam dwie pozycje: 1. Naprawa bezpieczników, 2. Montaż lamp. Na drugiej fakturze mam: Materiały, lampy, bezpieczniki, taśmy. Jakie paragrafy klasyfikacji budżetowej powinnam zastosować? Pierwszą fakturę ujęłabym odpowiednio w paragrafie 427 i 430, a drugą fakturę - w paragrafie 421. Czy dobrze myślę? Obie faktury są opisane jako naprawa podnośnika.

 • Jak zaksięgować sprzedaż zużytych tonerów?

  Porada aktualna | data dodania: 28.03.2018

  Pytanie: Na jakich kontach w jednostce budżetowej zaksięgować sprzedaż zużytych tonerów?

 • Badania wstępne kandydata do pracy – paragraf 303 czy 428?

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2018

  Pytanie: Z jakiego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych opłacić fakturę za badania wstępne kandydata do pracy? Paragraf 428 stosuje się w przypadku zakupu usług zdrowotnych pracowników. Jaki zatem paragraf będzie właściwy w sytuacji, gdy badania lekarskie robi kandydat do pracy przed podpisaniem umowy o pracę?

 • Księgowanie przychodów i rozchodów środków trwałych „per saldo”

  Porada aktualna | data dodania: 26.03.2018

  Nieprawidłowość: Operacje nabycia i zbycia gruntów, budynków i budowli gminnych były ujmowane w księgach rachunkowych urzędu gminy na koncie 011 „Środki trwałe” raz w roku pod datą 31 grudnia. Podstawą księgowania był dowód zbiorczy PK - „Polecenie księgowania”. W PK były zestawione i zsumowane po kolei wszystkie zbyte i nabyte w ciągu roku obrotowego środki trwałe. Na koniec od sumy przychodów były odjęte rozchody środków trwałych. Na stronie Wn konta 011 „Środki trwałe” ujmowano wyłącznie uzyskaną w ten sposób kwotę zbiorczą (przy czym jeśli wartość środków trwałych zbytych była wyższa niż wartość środków trwałych nabytych, kwota ta była wyrażona liczbą ujemną).

 • Nieprawidłowe finansowanie biura obsługi oświaty (BOO)

  Porada aktualna | data dodania: 26.03.2018

  Nieprawidłowość: Biuro obsługi oświaty (BOO) stanowiło jednostkę budżetową obsługującą gminne jednostki budżetowe należące do systemu oświaty w ramach samorządowego centrum usług wspólnych (CUW). Za obsługiwanie szkół BOO wystawiało na urząd gminy noty księgowe, na podstawie których raz na miesiąc obciążało gminę kosztami obsługi jednostek oświatowych. Kwoty z not były przekazywane do BOO jako środki na pokrycie jego wydatków - wykazywane w sprawozdaniach Rb-27S jako dochody BOO, a w sprawozdaniach Rb-28S - jako wydatki tej jednostki.

 • Instruktaż: Ustalanie planu finansowego i kontrola wstępna wydatków – procedury kontroli zarządczej

  Porada aktualna | data dodania: 26.03.2018

  Kontrola w samorządowej jednostce budżetowej wykazała, że dyrektor jednostki oraz jego dwaj zastępcy nabyli ze środków budżetowych wysokiej klasy smartfony - każdy o wartości 6835,08 zł (łącznie 20 505,24 zł). Smartfony nabyto na raty (12 rat płatnych w ciągu tego samego roku budżetowego - 2017). Raty regulowano łącznie z abonamentem telefonicznym w wysokości 120 zł miesięcznie za każdy smartfon. Wydatki z tego tytułu zostały zaliczone do paragrafów: 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz 436 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Umowy o zakup urządzeń oraz harmonogramy spłat nie zostały przedłożone do kontrasygnaty głównemu księgowemu jednostki. Mimo to główny księgowy akceptował faktury wystawione do tych umów,

 • Instalacja toalety wolno stojącej – paragraf 421 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2018

  Pytanie: Chcemy zainstalować toaletę wolno stojącą (toi toi) w okolicach rynku miejskiego. W jakim paragrafie należy zaplanować taki wydatek?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK