do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Instruktaż: Inwentaryzacja metodą potwierdzenia sald – przygotowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Od 1 października 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. należy przeprowadzić inwentaryzację należności metodą uzgodnienia sald z kontrahentami. Trzeba uzgodnić należności jednostki z różnych tytułów. Potwierdzenie sald nie dotyczy należności:

 • Inwentaryzacja prawa użytkowania wieczystego niewłaściwą metodą

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Prawa użytkowania wieczystego gruntów ustanowione na rzecz JST na gruntach Skarbu Państwa zostały ujęte na arkuszu spisu z natury. Wszystkie prawa (do 21 różnych nieruchomości) zostały wpisane łącznie pod pozycją nr 1 na arkuszu spisu z natury nr 000001.

 • Niedokonanie wyceny nadwyżek inwentaryzacyjnych środków trwałych

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: W wyniku spisu z natury zostały ujawnione nadwyżki środków trwałych, takich jak: pojazd ciężarowy, trzy zespoły komputerowe, ciągnik siodłowy, kosiarka spalinowa, dwie podkaszarki. Nadwyżki wynikały z nieujęcia w księgach rachunkowych jednostki przekazania tych środków trwałych jednostce na podstawie umowy darowizny. Ponieważ w umowie darowizny strony nie określiły wartości darowanych składników majątkowych, główny księgowy jednostki zdecydował o przyjęciu tych nadwyżek na stan w wartości początkowej równej zero i ujęciu ich w ewidencji pozabilansowej środków trwałych o wartości nieistotnej.

 • Niezapewnienie kontroli list płac

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Listy płac dla pracowników jednostki były sporządzane, kontrolowane pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzane do wypłaty przez tę samą osobę: inspektora ds. płac. Pracownik ten podpisywał listy płac także na dowód wykonania kontroli wstępnej należącej do głównego księgowego jednostki, mimo że nie był do tego upoważniony.

 • Ujmowanie dowodów księgowych niezgodnie z dekretacją

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Na dowodach księgowych dotyczących zakupów środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowo budowanej siedziby jednostki wskazano nieprawidłowy sposób księgowania:

 • Nieformalne udzielanie ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Burmistrz miasta zawierał nieformalne porozumienia z osobami prawnymi zalegającymi z wpłatami na poczet podatku od nieruchomości. Polegało to na tym, że zamiast wydawać decyzje o odroczeniu terminów płatności podatku lub zaległości podatkowej albo o rozłożeniu zaległych płatności na raty, umawiał się ustnie z podatnikami, że jeśli będą wpłacać od czasu do czasu jakieś kwoty, to nie będzie wobec nich wszczynana egzekucja. Postępowanie to leżało w interesie nie tylko podatników, ale i gminy miejskiej. Ponieważ nie były wydawane decyzje o odroczeniu terminów płatności albo rozłożeniu na raty należności podatkowych, gmina miejska nie wykazywała tych ulg w sprawozdaniu Rb-PDP. To miało wpływ na ustalenie subwencji ogólnej dla tej gminy w zawyżonej

 • Ewidencja zespołów komputerowych

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Jednostka zakupiła zespoły komputerowe składające się z monitora o wartości 280 zł i stacji o wartości powyżej 500 zł. W polityce rachunkowości jednostki zapisano, że zakupy o wartości:

 • Obowiązkowa treść rachunku

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Jednostka budżetowa otrzymała rachunek. W polu „sprzedawca” jest pieczątka z imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu oraz symbolami NIP i REGON. Czy rachunek może nie zawierać adresu wystawcy?

 • Ewidencja należności wymagalnych i niewymagalnych

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Rodzic nie wpłacił do 10 września opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym za wrzesień. Jak należy to ująć w ewidencji księgowej, żeby było widać, że na koniec III kwartału kwota ta stanowi zaległość ?

 • Osoba upoważniona do podpisania noty księgowej zewnętrznej

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Czy noty księgowe obciążeniowo-uznaniowe musi podpisywać główna księgowa i dyrektor jednostki?

 • Zasady korygowania noty księgowej zewnętrznej

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Jednostka budżetowa wystawiła we wrześniu notę księgową obciążeniową innej jednostce budżetowej na kwotę 800 zł. Po miesiącu okazało się, że w nocie błędnie podano kwotę należności. Prawidłowo powinno być 600 zł. Jak skorygować ten błąd, skoro należność wynikająca z noty została ujęta w księgach rachunkowych i w sprawozdawczości za wrzesień ?

 • Wymiana karty SIM – paragraf 421 czy 436?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie powinnam ująć wymianę karty SIM? Na fakturze mam: abonament, ratę za sprzęt i za wydanie karty SIM. Wcześniej wszystko było księgowane w paragrafie 436 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” (abonament + rata). Wiem, że dużo jednostek rozbija koszty: abonament - paragraf 436, a rata - paragraf 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Czy umowę na usługę telefoniczną z opcją otrzymania aparatu telefonicznego należy traktować jak umowę pożyczki? Dyrektor jednostki budżetowej przecież nie może zaciągać pożyczek.

 • Wpływy z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności (40 euro) – paragraf 095 czy 097?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: Szkoła wynajmuje sale różnym firmom. Wystawia faktury sprzedażowe. Z powodu nieterminowego regulowania płatności wystawia noty odsetkowe oraz noty księgowe dotyczące zapłaty 40 euro (przeliczonej na złote) z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności. Rekompensata ta jest pobierana na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Do jakiego paragrafu dochodów należy kwalifikować wpływy rekompensat - do paragrafu 095 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” czy 097 „Wpływy z różnych dochodów”? Według mnie prawidłowy będzie paragraf 097, ale z drugiej strony z firmami były zawarte umowy, więc może właściwy jest paragraf 095.

 • Założenie przez zakład energetyczny plomby po awarii – paragraf 426 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie wydatków należy ująć założenie przez zakład energetyczny plomby po awarii? Czy właściwy będzie paragraf 426 „Zakup energii” czy 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Zakup wyposażenia sali do terapii małego dziecka – paragraf 421 czy 424?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: W poradni psychologiczno-pedagogicznej powstanie sala do terapii małego dziecka. Będą do niej zakupione drabinki, półkule sensoryczne, gruszka rehabilitacyjna itp. Czy wydatki te powinnam ująć w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” czy w paragrafie 424 „Zakup środków dydaktycznych i książek”?

 • Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy – jaki paragraf?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: Mamy do zapłaty karę umowną za niedotrzymanie warunków umowy. Chodzi o niewykorzystanie odpowiedniej ilości gazu na ogrzewanie w danym roku. Jaki paragraf należy tu zastosować?

 • Szklenie okna – paragraf 427 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie: Jak potraktować szklenie okna - jako remont i odtworzenie wartości użytkowej czy jako usługę naprawy? Czy powinno się zastosować paragraf 427 „Zakup usług remontowych” czy paragraf 430 „Zakup usług pozostałych”?

 • Wyjaśnienie RIO: Obowiązek naliczania rekompensaty 40 euro

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie jednostki: Gmina w ramach powołanej jednostki budżetowej pn. Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu wynajmuje i wydzierżawia podmiotom gospodarczym lokale użytkowe i grunty stanowiące własność gminy.

 • Wyjaśnienie RIO: Czy środki z programu ERASMUS wpływające w bieżącym roku, ale na wydatki konkretnego projektu do poniesienia w następnym roku, powinny być księgowane w bieżącym roku przez konto 901 czy przez konto 909?

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Pytanie jednostki: W ramach programu ERASMUS podpisywane są umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacj i na dofinansowanie projektów realizowanych przez placówki oświatowe naszego powiatu . Umowy podpisywane są z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do okresu realizacji projektu , a środki wpływają niezwłocznie po podpisaniu umowy, np . środki wpływają w lipcu danego roku, a zgodnie z umową o dofinansowanie okres realizacji projektu rozpoczyna się w styczniu następnego roku. Środki, które wpływają, zgodnie z zawartymi umowami, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS, wpływają na realizację konkretnego projektu i nie mogą być na nic innego wykorzystane.

 • Wyjaśnienie MF: Jak klasyfikować dochody dotyczące wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa?

  Porada aktualna | data dodania: 06.12.2018

  Pytanie RIO Lublin: Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zgłaszane są problemy w zakresie klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących wpływów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa.

 • Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych w księgach rachunkowych oraz w sprawozdaniu budżetowym

  Porada aktualna | data dodania: 30.11.2018

  Samorządowa jednostka budżetowa pobiera opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi. Opłaty te są uiszczane na podstawie przekazywanych pism zawierających kosztorys ilości zrealizowanych godzin usług i stawki procentowej miesięcznego kosztu usługi uzależnionego od dochodu usługobiorcy lub jego rodziny. Opłaty te wpłacane są w terminie następnego miesiąca przelewem na konto bankowe samorządowej jednostki budżetowej. W jakim miesiącu trzeba ująć w ewidencji księgowej oraz czy wykazać w sprawozdaniu budżetowym Rb-27ZZ należności z opłat za usługi świadczone w grudniu, które płatne są w styczniu kolejnego roku?

 • Potrącanie VAT ze realizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa

  Porada aktualna | data dodania: 30.11.2018

  PROBLEM: Starostwo powiatowe w imieniu jednostki samorządu terytorialnego - powiatu pobiera dochody na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa. Część opłat wnoszona jest z podatkiem od towarów i usług. Bywają sytuacje, że kontrahenci nie zapłacą w terminie opłat wraz z podatkiem. Wówczas starostwo powiatowe musi rozliczyć należny VAT i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Terminy przekazywanego podatku i odprowadzanych dochodów budżetowych nie pokrywają się ze sobą. Czy okresowo VAT można przekazywać wraz z pobranymi dochodami budżetu państwa na rachunek wojewody w określonych ustawowo terminach według stanu zgromadzonych środków na 10 i 20 dzień danego miesiąca, a w kolejnych okresach pomniejszać o wartość skorygowanego podatku z

 • Przypis na koncie podatnika, któremu wydano decyzję na zajęcie pasa drogowego

  Porada aktualna | data dodania: 29.11.2018

  PROBLEM: Decyzja na zajęcie pasa drogowego wydana została 24 września 2018 r., odebrana 8 października 2018 r. Decyzja stała się ostateczna 22 października 2018 r. Podatnik zapłacił opłatę 10 października 2018 r. Na decyzji jest zapis, że termin płatności to 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Z jaką datą (chodzi o datę księgowania) powinien być zrobiony przypis na koncie podatnika, któremu wydano decyzję na zajęcie pasa drogowego?

 • Czy środki pieniężne w drodze ujmuje się w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2018

  W jednostce budżetowej płatność za usługi korzystania z pływalni przyjmowana jest za pośrednictwem kart płatniczych. Ewidencja zapłaty przebiega z wykorzystaniem konta 141 „Środki pieniężne w drodze”. W jaki sposób powinno przebiegać księgowanie wpływów ze sprzedaży usług płatnych kartami płatniczymi? Czy środki pieniężne ewidencjonowane na koncie 141 należy ujmować w należnościach sprawozdań Rb-27S i Rb-N?

 • Split payment – rozksięgowanie wpłat na pomocniczym koncie VAT

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2018

  Czy mając wpłatę na konto VAT do rachunku podstawowego, czyli wydatków i dochodów, należy wpłaty księgować na koncie 130 z wyodrębnioną analityką? Czy powinno się stworzyć nowy numer konta w planie kont, na którym będą księgowane wyciągi bankowe z konta VAT? Taka sama sytuacja dotyczy konta ZFŚS, czyli 135, i pozostałych rachunków, czyli konta 139, czy do nich też zakładane jest z automatu konto VAT?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK