do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Porozumienia zawierane pomiędzy JST na podstawie ustawy o systemie pieczy zastępczej a klasyfikacja budżetowa

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć dochody i wydatki wynikające z porozumień zawieranych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 191 ust. 5 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

 • Ewidencja rozliczenia dotacji w księgach rachunkowych urzędu

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Z budżetu gminy udzielane są rokrocznie dotacje (celowe, przedmiotowe oraz podmiotowe). W urzędzie miejskim wyodrębniono dwa oddzielne dzienniki częściowe (opisane w polityce rachunkowości jednostki) oraz oddzielne rachunki bankowe dla dochodów budżetowych oraz dla wydatków budżetowych. Czy takie działanie jest prawidłowe?

 • Klasyfikacja budżetowa wpłaty od sponsora z tytułu umowy sponsorskiej

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Jednostka budżetowa pozyskała od sponsora środki na zakup specjalnej altanki dla matek karmiących. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć w jednostce budżetowej wpłatę od sponsora z tytułu zawartej umowy sponsorskiej? W ramach planu wydatków jednostka budżetowa będzie zobligowana zakupić środek trwały - tj. przedmiotową altankę.

 • Opłata stała za usługi wodne – klasyfikacja budżetowa

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Jak zaksięgować opłatę stałą za pobór wód podziemnych wpłaconą w 2018 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie?

 • Saldo konta 820 i 870 po zmianach

  Porada aktualna | data dodania: 30.05.2018

  Od 1 stycznia 2018 r. zmienił się opis kont 820 „Rozliczenie wyniku finansowego” i 870 „Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy” dla jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Do tej pory na koncie 820 księgowałam nadwyżkę dochodów z wydzielonego rachunku dochodów, którą w następnym roku przeksięgowywałam na konto 800 „Fundusz jednostki”. Na koniec 2017 r. w B.Z. też miałam nadwyżkę (kapitalizację odsetek), którą wykazałam w B.O. na 1 stycznia 2018 r. Czy w styczniu powinnam przeksięgować saldo konta 820 na konto 870, czy może konto 870 dotyczy nadwyżki za rok 2018 r. i należy ją ująć na tym koncie dopiero na dzień 31 grudnia 2018 r.? Konto 870 podlega przeksięgowaniu na koniec roku na

 • Niedokonywanie ewidencji przypisu należności

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej urzędu miejskiego nie dokonywano przypisu należności m.in. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i za zajęcie pasa drogowego.

 • Przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: Wójt gminy zawarł umowę o dzieło na kwotę 3000 zł (dział 010, rozdział 01010, paragraf 4170). Na dzień podpisania umowy plan finansowy wydatków w podanej podziałce klasyfikacji budżetowej wynosił 2000 zł, natomiast wykonanie 0,00 zł.

 • Zaniechanie rozliczenia udzielonych dotacji

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy wszystkie dotacje udzielone z budżetu organizacjom pożytku publicznego były uznawane za rozliczone z dniem ich przelania na konta tych jednostek. W chwili dokonania przelewu dotacje ewidencjonowano na kontach urzędu jako jednostki budżetowej zapisem:

 • Przedpłata za udział w konferencji

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Jak powinnam zaksięgować zapłatę za usługę pobytową (udział w konferencji)? Zapłata musi nastąpić do 20 maja, a konferencja odbędzie się 10 czerwca. Nie mam żadnej faktury, gdyż jednostka organizująca spotkanie wystawi ją dopiero po otrzymaniu wpłaty. Podstawą zapłaty ma być pisemne polecenie dyrektora plus zaproszenie do udziału w konferencji z określonymi warunkami udziału (na zaproszeniu jest informacja o konieczności przedpłaty).

 • Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów i wydatków

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Czy w jednostce budżetowej przenosi się zrealizowane dochody (zapisem Wn 800 i Ma 222 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S) i wydatki (zapisem Wn 223 i Ma 800 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S) na fundusz jednostki na podstawie rocznych sprawozdań czy miesięcznych? https://forum.infor.pl/topic/444794-przeksiegowanie-zrealizowanych-dochodow-i-wydatkow/

 • Procedura postępowania z sumami depozytowymi

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Problem : Sumy depozytowe w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego mogą być gromadzone z różnych tytułów. Definicja sum depozytowych oraz ogólne zasady ich przechowywania i zwrotu przez jednostki samorządowe nie zostały wprost unormowane w przepisach ogólnie obowiązujących. Dlatego dochodzi do wielu nieprawidłowości związanych z przechowywaniem sum depozytowych i ich ewidencją.

 • Instruktaż: Rejestr Należności Publicznoprawnych – zasady funkcjonowania

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Z dniem 1 czerwca 2018 r. do jednostek samorządu terytorialnego wkracza Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jak prawidłowo postąpić w przedmiocie Rejestru? Jakie należności można ujawnić w Rejestrze, kiedy można wprowadzić dane do Rejestru, a kiedy możne je zmienić lub wykreślić?

 • Zakup szyby i jej wstawienie – paragraf 421 i 427?

  Porada aktualna | data dodania: 28.05.2018

  Pytanie: Otrzymałam fakturę za zakup szyby i jej wstawienie. Czy powinnam rozdzielić tę fakturę na dwa paragrafy: 427 „Zakup usług remontowych” i 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”? Niestety, nie mam tych zasad określonych w polityce rachunkowości. Jakie postępowanie będzie prawidłowe? Czy jest jakaś interpretacja w tym zakresie? Czy można uznać za właściwe, że jeżeli mam materiały wraz remontem razem, to stosuję paragraf 427, a jeżeli mam same materiały, a remont wykonują pracownicy zakładu, to materiały ujmuję w paragrafie 421?

 • Zwrot kosztów postępowania – paragraf 461 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Wyrokiem sądu zostaliśmy zobowiązani do zapłaty na rzecz skarżącej nas strony (osoby fizycznej) kwoty tytułem zwrotu kosztów postępowania. Czy dobrze rozumiem, że taki wydatek powinnam ująć w paragrafie 461 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (zapis księgowy: Wn 761, Ma 130). Pod wyciągiem umieszczę wyrok sądu. Czy tak będzie prawidłowo?

 • Wyjazd nauczyciela i uczniów na konkurs – paragraf 441 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  Pytanie: Nauczyciel wraz z dwoma uczniami pojechał na konkurs (środek transportu - pociąg). Nauczyciel otrzymał delegację i na tej podstawie zostaną mu zwrócone środki za wyjazd. Ponadto wykupił ze swoich środków bilety dla uczniów. Czy w tym przypadku, aby dokonać zwrotu, wystarczy oświadczenie nauczyciela i dołączone bilety? Zastanawiam się, czy uczniom przysługuje też dieta, jeśli spełnią warunki. Jaką klasyfikację wydatków trzeba tu zastosować - nauczyciel to paragraf 441, a uczniowie - to 430?

 • W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatek na badania psychiatryczne dla kierowcy zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  Badania psychiatryczne dla kierowcy zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej należy ująć w § 428 „Zakup usług zdrowotnych”. Zgodnie z opisem załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i środków pochodzących ze źródeł

 • Wynik finansowy w księgach rachunkowych gimnazjum przekształconego w szkołę podstawową

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2018

  W naszej gminie dokonano przekształcenia jednostki oświatowej z gimnazjum w szkołę podstawową. Zamknęliśmy księgi rachunkowe. W zamkniętych księgach gimnazjum został tylko wynik finansowy na "-" oraz fundusz jednostki. Pytanie dotyczy przeksięgowania tego wyniku na fundusz. Sprawozdania zostały złożone we wrześniu, ale dane do Bestii można wprowadzić dopiero teraz. Przy każdej z poniższych metod wychodzi nam niezgodność:

 • Ewidencja księgowa zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez starostwo powiatowe

  Porada aktualna | data dodania: 27.04.2018

  Starostwo powiatowe realizuje zadania z zakresu administracji rządowej i przyjmuje dochody Skarbu Państwa, z czego tylko część stanowi dochód powiatu (np. 25% lub 5%). Ewidencja tych dochodów w jednostce wygląda następująco: 220/720 - przypis należności (220 wydzielone w planie kont - konto dotyczące tylko należności Skarbu Państwa, 130/220 - wpływ dochodów Skarbu Państwa, 222/130 - przekazanie dochodów Skarbu Państwa w 100% na rzecz organu, 800/222 - sprawozdanie Rb-27ZZ, 720/860 - przeksięgowanie dochodów na wynik.

 • Klasyfikacja budżetowa dochodu z tytułu wydania licencji taksówkarskiej

  Porada aktualna | data dodania: 27.04.2018

  W jakiej klasyfikacji budżetowej ujmować dochody gminy z tytułu wydanej licencji na przewóz osób taksówką oraz zwrot części kwoty z tej licencji w przypadku rezygnacji osoby wpłacającej z prowadzenia takiej działalności lub czasowego zawieszenia działalności?

 • Wyjaśnienie MF: Jak księgować faktury gotówkowe?

  Porada aktualna | data dodania: 27.04.2018

  Pytanie redakcji PRB: Czy faktury gotówkowe ujęte w raporcie kasowym powinno się księgować dodatkowo przez konta rozrachunkowe, np. Wn 401, Ma 201 oraz Wn 201, Ma 101, czy można je ujmować jednym zapisem - Wn 401, Ma 101? W praktyce stosowane są dwa rozwiązania. Podejście instytucji kontrolujących również w tym zakresie jest rozbieżne. Artykuł 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) stanowi, że p lany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny uwzględniać, że ujmuje się

 • Dofinansowanie na fotowoltaikę – paragraf 605, 606 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. Mamy składać wniosek o dofinansowanie na fotowoltaikę (około 30 000 zł). Czy to będzie wydatek inwestycyjny z paragrafu 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” czy 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”? A może będą to wydatki bieżące?

 • Zakup odzieży roboczej – paragraf 302 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  Pytanie: Czy zakup odzieży roboczej wyszczególnionej w zarządzeniu kierownika jednostki (takiej jak np. rękawice winylowe, fartuchy ochronne jednorazowe), której pracownicy używają podczas wykonywania obowiązków w pracy, należy sfinansować z paragrafu 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”? Odzież ta nie jest przypisana do poszczególnych pracowników, bo to odzież jednorazowa. Każdy uprawniony używa jej w miarę potrzeby. Mam jednak wątpliwości, czy nie zastosować paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. W opisie paragrafu 302 nie ma słowa na temat, że odzież musi być wydana i przypisana do pracownika. Czy brak wyraźnej możliwości przypisania na karcie odzieży poszczególnym pracownikom oznacza, że nie można tego

 • Instruktaż: Dokonywanie odpisów aktualizujących należności

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  Jakie obowiązują zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności? W praktyce jednostki mają duży problem w tym zakresie. Ma to odzwierciedlenie m.in. w protokołach organów kontroli

 • Nabycie i umarzanie (amortyzacja) środków trwałych – zapisy polityki rachunkowości

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2018

  Problem: Każda jednostka gospodaruje środkami trwałymi czy to pochodzącymi z inwestycji, czy nabytymi w drodze zakupu. W polityce rachunkowości powinny znaleźć się stosowne zapisy wskazujące, jak te operacje należy udokumentować i w jaki sposób należy potem umarzać (amortyzować) środki trwałe. Zapisy rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont zezwalają na pewne uproszczenia w tym zakresie, ale same zapisy w rozporządzeniu nie są wystarczające, bo nie mają charakteru obligatoryjnego. Jeżeli jednostka chce skorzystać ze stosowania uproszczeń, musi odpowiednie postanowienia zawrzeć w polityce rachunkowości. Niestety, w praktyce nie wszystkie jednostki mają te kwestie wewnętrznie uregulowane.

 • Jak udokumentować i zaksięgować zakup nowego środka trwałego?

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2018

  Jednostka budżetowa zakupiła w grudniu nowy środek trwały. Ze względu na długi okres testowania został on oddany do użytkowania dopiero w lutym tego roku. Kiedy powinniśmy ten nowy środek trwały wprowadzić do ewidencji środków trwałych? W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych to zdarzenie i jak je udokumentować?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK