do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Kiedy wynagrodzenie wypłacone z tytułu umowy zlecenia wlicza się do podstawy wymiaru świadczenia chorobowego

  Porada aktualna | data dodania: 06.04.2016

  Pracownica naszej jednostki, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, wykonuje co miesiąc również pracę na podstawie umowy zlecenia na rzecz pracodawcy. W marcu 2016 r. zachorowała. Czy do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego (zasiłku chorobowego) należy wliczać wynagrodzenie uzyskane przez tę osobę z tytułu umów zlecenia, czy tylko z umowy o pracę? Czy z tytułu umów zlecenia należy naliczyć i wypłacić jej oddzielny zasiłek chorobowy?

 • Kiedy strażak ma prawo do nagrody rocznej

  Porada aktualna do dnia 2016-01-01 | data dodania: 08.03.2016

  Czy strażakowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim, w związku z wypadkiem w służbie, w okresie od 1 stycznia do 19 lipca 2015 r. należy się nagroda roczna?

 • W jakim terminie opłacić składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 05.02.2016

  Samorządowa jednostka budżetowa (gminny ośrodek pomocy społecznej) realizująca zadania w zakresie pomocy społecznej opłaca składki zdrowotne za pracowników opieki socjalnej oraz za świadczeniobiorców. Czy składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych należy zapłacić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w tym samym terminie jak zapłatę składek zdrowotnych za pracowników tej jednostki budżetowej, czy też przewidziane są inne terminy?

 • Jak rozliczyć wypłatę zasiłku chorobowego zleceniobiorcy

  Porada aktualna | data dodania: 25.01.2016

  Uczelnia zawierała umowy zlecenia z osobami fizycznymi nieprowadzącymi własnej działalności gospodarczej. Zleceniobiorcy byli objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W 2015 r. uczelnia wypłaciła zasiłki chorobowe z tytułu tych zleceń. Jak je rozliczyć?

 • Jakie opłaty i podatki ponosi właściciel sklepu monopolowego

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 31.12.2015

  Z jakimi obciążeniami finansowymi dla gminy musi się liczyć przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który zamierza otworzyć sklep monopolowy?

 • Jakich dokumentów może wymagać GOPS od osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny

  Porada aktualna | data dodania: 30.12.2015

  Kiedy gminny ośrodek pomocy społecznej ma prawo żądać zaświadczeń od osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny, a kiedy oświadczeń w celu stwierdzenia wysokości dochodu rodziny, który nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Które przepisy stosować do wniosku osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych: czy § 2 ust. 2 pkt 5c rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, a może § 2 ust. 2 pkt 14? Jakie dokumenty powinna złożyć osoba ubiegająca się o poszczególne świadczenia z pomocy społecznej?

 • Czy zakup wyposażenia oraz systemu informatycznego wspomagającego pracę publicznego szpitala stanoi wydatek strukturalny

  Porada aktualna do dnia 2017-09-01 | data dodania: 07.12.2015

  Szpital (działający jako SP ZOZ) wdraża system informatyczny, który wspomagając pracę instytucji, ma służyć poprawie standardu obsługi pacjenta. W tym celu zakupiono niezbędne wyposażenie oraz oprogramowanie. System zapewnia między innymi automatyczną wymianę danych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. Ma on charakter kompleksowy - a więc pozwala na obsługę różnych dziedzin działalności - zarówno o charakterze medycznym, jak i administracyjnym. Czy wydatki poniesione na wdrożenie systemu stanowią wydatki strukturalne?

 • Jak zmienią się zasady oskładkowania umów zlecenia w 2016 r.

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 12.11.2015

  Od 1 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy zmieniające zasady podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu umów zlecenia. Nowelizacja w tym zakresie dotyczy sytuacji wystąpienia zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych.

 • Jak rozliczyć zwolnienie lekarskie pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2015

  Pracownica przebywała na urlopie bezpłatnym 5 dni - od 21 do 25 września 2015 r. W dniu 28 września nie przyszła jednak do pracy, a za pośrednictwem męża dostarczyła zwolnienie lekarskie za okres od 24 września do 2 października 2015 r. Jak należy rozliczyć zwolnienie lekarskie tej pracownicy - w tym roku jeszcze nie chorowała, jest to jej pierwsze zwolnienie lekarskie.

 • Jak obliczać stypendium motywacyjne dla uczniów

  Porada aktualna do dnia 2015-09-10 | data dodania: 24.09.2015

  Bardzo prosimy o poradę dotyczącą sposobu wyliczenia wysokości stypendium za wyniki w nauce.

 • Czy szpital powinien ewidencjonować na kasie fiskalnej usługi medyczne opłacane przelewem

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 07.09.2015

  Czy szpital może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi, za które opłata uiszczana jest przelewem, czy konieczne jest ewidencjonowanie wszystkich usług medycznych za pomocą kasy rejestrującej?

 • Kiedy należy odprowadzać składki na Fundusz Pracy

  Porada aktualna | data dodania: 24.08.2015

  Nasza jednostka zleca, w ramach umów zlecenia, wykonanie usług osobom, które są zatrudnione u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę i uzyskują z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie. Dla tych osób jesteśmy zatem płatnikiem obowiązkowej składki zdrowotnej. Czy w takiej sytuacji powinniśmy odprowadzać także składki na Fundusz Pracy za te osoby?

 • Czy z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wypoczynkowego przysługuje zasiłek

  Porada aktualna | data dodania: 22.07.2015

  W trakcie wykorzystywania urlopu wypoczynkowego pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie na okres od 23 do 26 czerwca 2015 r. z tytułu opieki nad chorym dzieckiem. Kodeks pracy w art. 166 nie przewiduje, że zwolnienie lekarskie z tego tytułu przerywa urlop, co w takim wypadku pracodawca powinien zrobić: wypłacić zasiłek opiekuńczy czy wynagrodzenie jak za czas urlopu?

 • Czy opodatkować dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli

  Porada aktualna | data dodania: 22.07.2015

  Czy kwoty dofinansowania do studiów i kursów kwalifikacyjnych podjętych przez nauczycieli (ze środków przeznaczonych na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli) należy opodatkować oraz oskładkować?

 • Czy pomoc przy prowadzeniu indywidualnego gospodarstwa rolnego wlicza się do stażu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 30.06.2015

  Czy do wliczenia okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy - na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy - osoby urodzonej w 1982 r. wystarczy fakt pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego rodzicom (po szkole)? Od którego roku życia należy uwzględnić tę pomoc, czy tak jak w przypadku art. 1 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, tzn. po 16 roku życia?

 • Jak rozliczać wynagrodzenie w szczególnych sytuacjach

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | data dodania: 25.05.2015

  Jak prawidłowo rozliczyć i wypłacić wynagrodzenie pracownicy w sytuacji, gdy w miesiącu zakończenia urlopu macierzyńskiego i urlopu wypoczynkowego zachorowała i przebywała na zwolnieniu lekarskim?

 • Kiedy należy ponownie ustalić podstawę wymiaru zasiłku

  Porada aktualna | data dodania: 27.04.2015

  W styczniu 2015 r. nauczyciel chorował od 9 do 16. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego ustalono z okresu od stycznia do grudnia 2014 r. Do podstawy wchodzi trzynastka wypłacona w lutym 2014 r. za 2013 r. W marcu 2015 r., od 3 do 9, nauczyciel ponownie zachorował. Od marca został mu przyznany dodatek motywacyjny, którego nie miał jeszcze w styczniu. Czy należy mu przeliczyć podstawę wymiaru z uwzględnieniem tego dodatku i trzynastki, która za 2014 r. została wypłacona w lutym 2015 r.?

 • Czy wynagrodzenia wypłacane członkom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych stanowią wydatek strukturalny

  Porada aktualna do dnia 2017-09-01 | data dodania: 27.04.2015

  W gminie funkcjonuje komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizuje ona zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w stosownej ustawie. Czy wydatki związane z wynagrodzeniami wypłacanymi członkom komisji oraz należnymi od nich pochodnymi stanowią wydatki strukturalne?

 • Czy nadpłatę składek na FP z lat poprzednich można przeznaczyć na poczet przyszłych składek na ten fundusz

  Porada aktualna do dnia 2017-12-31 | data dodania: 19.03.2015

  Jesteśmy jednostką budżetową. Kontrola ZUS wykazała, że mamy nadpłatę składek na FP z lat poprzednich - ZUS nam jej nie zwróci. Czy w związku z tym nadpłatę tę możemy przeznaczyć na poczet przyszłych naliczonych składek na FP?

 • Jaka jest wysokość świadczeń przysługujących pracownikowi z tytułu pobytu w szpitalu

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2015

  Nasz pracownik przebywał w szpitalu w dniach od 5 do 10 lutego 2015 r., a następnie na zwolnieniu lekarskim od 11 do 13 lutego 2015 r. Była to jego pierwsza choroba w tym roku. Jakie świadczenia przysługują temu pracownikowi z tytułu choroby w lutym 2015 r.? Czy za czas pobytu w szpitalu powinniśmy wypłacić temu pracownikowi wynagrodzenie z art. 92 k.p. w wysokości 80% podstawy wymiaru, czy zasiłek chorobowy w wysokości 70% podstawy wymiaru?

 • Czy pracownica pobierająca zasiłek macierzyński może dostać zasiłek chorobowy

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2015

  Pracownica korzystająca z urlopu rodzicielskiego zachorowała. Dostarczyła do firmy zwolnienie lekarskie. Czy w tej sytuacji powinna otrzymać zasiłek chorobowy?

 • W jaki sposób dokonać rozliczenia podatkowego zwrotu zaległych składek ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 11.03.2015

  Bardzo prosimy o poradę, jak rozliczyć zwrot zaległych składek ZUS dokonany przez zleceniobiorcę. Czy należy przekazać na koniec roku informację podatkową o dokonanym zwrocie zaległych składek?

 • Jak dokonać potrąceń z zasiłków - po zmianach limitów od 1 marca 2015 r.

  Porada aktualna do dnia 2016-03-03 | data dodania: 11.03.2015

  Pracodawca, który wypłaca świadczenia za okres niezdolności do pracy, musi dokonywać z nich obowiązkowych potrąceń, po otrzymaniu zajęcia tych świadczeń. Należy oddzielnie potrącać należności z wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Warunki potrąceń Przyczyna nieobecności w pracy

 • Jak dokonać potrąceń z zasiłków - po zmianach limitów od 1 marca 2015 r.

  Porada aktualna do dnia 2016-03-03 | data dodania: 20.02.2015

  Pracodawca, który wypłaca świadczenia za okres niezdolności do pracy, musi dokonywać z nich obowiązkowych potrąceń. Należy oddzielnie potrącać należności z wynagrodzenia chorobowego i zasiłków z ubezpieczeń społecznych.

 • Czy od nagrody jubileuszowej wypłaconej przed upływem 5 lat należy odprowadzić składki ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 18.02.2015

  Pracownik jednostki organizacyjnej gminy urodzony w 1980 r. uzyskałby prawo do nagrody jubileuszowej w roku 2015. Natomiast w roku 2014 została mu zaliczona praca w gospodarstwie rolnym i uzyskał prawo do tej nagrody o rok wcześniej. Czy należało odprowadzić składki ZUS od tej nagrody wypłaconej w 2014 r., a nie w 2015 r.?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK