do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Data przyznania prawa oraz wypłata emerytury

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  Problem: Pracownica obsługi zatrudniona w szkole, urodzona 8 października 1957 r., planuje przejść na emeryturę z dniem 28 grudnia 2017 r. – tego samego dnia będzie złożony wniosek o emeryturę. Czy należy się jej emerytura za pełny grudzień 2017 r.?

 • Podwyższenie do kwoty minimalnej wysokości emerytury pobieranej przez kobiety

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2017

  Problem: Wiek emerytalny podwyższony osiągnęłam w 2014 r. Udowodniłam 20 lat i 5 miesięcy stażu emerytalnego. ZUS nie podwyższył mi emerytury do kwoty świadczenia najniższego, ponieważ stwierdzono, że nie mam 21 lat stażu emerytalnego. W marcu 2017 r. również moja emerytura nie została podwyższona do kwoty świadczenia najniższego, tj. do 1000 zł. Czy od 1 października 2017 r. takie podwyższenie otrzymam, czy do mojej sytuacji zmiana przepisów będzie miała zastosowanie? Jeśli tak, jaki wniosek powinnam złożyć w tej sprawie?

 • Prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

  Porada aktualna | data dodania: 29.09.2017

  PROBLEM: Czy dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje każdemu samotnemu rodzicowi?

 • Przejście pracownika samorządowego na emeryturę a rozwiązanie umowy o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 13.09.2017

  PROBLEM: Czy osoba zatrudniona w samorządowej jednostce budżetowej może przejść na emeryturę bez rozwiązywania umowy o pracę?

 • Czy jednorazową nagrodę uznaniową należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2017

  Czy w podstawie zasiłku chorobowego pracownika samorządowego należy uwzględnić nagrodę przyznawaną na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników, która ma charakter uznaniowy?

 • Jakie świadczenia chorobowe przysługują młodocianym pracownikom

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2017

  Czy pracownik młodociany w przypadku choroby ma prawo do świadczeń chorobowych tak jak zwykły pracownik, czy uprawnienia młodocianego są w tym zakresie ograniczone?

 • Jak ustalić podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 26.05.2017

  Czy w podstawie wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego należy uwzględnić dodatek stażowy przysługujący pracownikom jednostki budżetowej?

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku w przypadku obniżenia wynagrodzenia za urlop bezpłatny

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  Czy obniżenie wynagrodzenia za wykorzystany przez pracownika urlop bezpłatny uprawnia do uzupełnienia podstawy wymiaru zasiłku?

 • Jak rozliczyć korektę składek ZUS i podatku zleceniobiorcy

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  Zleceniobiorca został błędnie zgłoszony do ZUS w 2016 r., co skutkowało nieprawidłowym rozliczeniem jego przychodu. Jak dokonać korekty dokumentów ZUS oraz jak rozliczyć składki i podatek dochodowy?

 • Jak dokonać wyrównania zasiłku macierzyńskiego przy zatrudnieniu u dwóch pracodawców

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Który płatnik powinien dokonać wyrównania zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzinnego w przypadku zatrudnienia pracownicy w dwóch zakładach pracy?

 • Czy fakt, że pracownik ma prawo do emerytury to wystarczający powód do wypowiedzenia mu umowy o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Planujemy restrukturyzację. Będziemy musieli zwolnić kilku pracowników. Mamy kilka osób, które mają już prawo do emerytury, ale dalej u nas pracują. Czy możemy ich zwolnić w pierwszej kolejności, podając jako powód właśnie to, że mogą już przejść na emeryturę?

 • Jak zmienić warunki pracy i płacy pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Zatrudniamy pracownika objętego ochroną przedemerytalną (ma tylko 2 lata do emerytury). Chcemy skierować go do innej pracy i zmienić mu wynagrodzenie. Jak to zrobić, skoro nie wolno nam stosować wypowiedzenia zmieniającego?

 • Pozostawanie w konkubinacie a prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Czy pozostawanie rodzica w konkubinacie pozbawia statusu osoby samotnie wychowującej dziecko?

 • Korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez pracownicę zatrudnioną na podstawie dwóch umów

  Porada aktualna | data dodania: 26.01.2017

  Czy zatrudnienie pracownicy w ramach dwóch umów o pracę zobowiązuje ją do korzystania ze świadczeń rodzicielskich równolegle z każdego angażu? Czy pracownica może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego w ramach jednej z umów?

 • Jakie świadczenie przysługuje choremu pracownikowi na przełomie roku

  Porada aktualna do dnia 2017-12-31 | data dodania: 16.01.2017

  Ustalenie kwoty do wypłaty dla pracownika, który zachorował jeszcze w 2016 r. i 1 stycznia 2017 r. jest nadal chory, może być problematyczne. Pracodawcy często zastanawiają się, kiedy wypłacać wynagrodzenie za czas choroby, a kiedy zasiłek oraz w jakiej wysokości wypłacać świadczenia pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie, które z początkiem roku zostało podwyższone. W artykule przedstawiamy obowiązujące w tym zakresie reguły.

 • Jak ustalić liczbę ubezpieczonych w celu określenia prawa płatnika do wypłaty zasiłków

  Porada aktualna do dnia 2018-11-29 | data dodania: 05.12.2016

  Na dzień 30 listopada 2016 r. zatrudniamy w sumie 20 pracowników (18,75 etatu): 17 na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony oraz 3 osoby na umowy o pracę na czas określony - jedna do 30 listopada 2016 r., a dwie do 31 grudnia 2016 r. Z osobą zatrudnioną do 30 listopada nie przedłużymy umowy, natomiast dwie pozostałe umowy terminowe zostaną przekształcone w umowy na czas nieokreślony. Dodatkowo jedna z naszych pracownic odejdzie na emeryturę z dniem 30 listopada 2016 r. Czy w 2017 r. będziemy mieli obowiązek ustalania i wypłacania zasiłków dla naszych pracowników?

 • W jakim paragrafie ująć wydatek wynikający z zapłaty za Sporal A

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2016

  W którym paragrafie należy ująć wydatki wynikające z zapłaty za Sporal A (Sporal A służy do biologicznej kontroli procesu sterylizacji, przeprowadzanej w autoklawie znajdującym się w ambulatorium jednostki)? Czy wydatek należy ująć w § 423, czy w § 421?

 • SP ZOZ a centralizacja VAT

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2016

  Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gminny ośrodek zdrowia jest objęty centralizacją VAT i podlega ustawie z 5 września 2016 r.?

 • Niedopłata składek na ubezpieczenie zdrowotne - błędnie naliczona składka

  Porada aktualna | data dodania: 06.10.2016

  W listopadzie 2015 r. błędnie obliczono składkę na ubezpieczenie zdrowotne pracownika. Błąd wykryto w lipcu 2016 r. W konsekwencji nastąpiła niedopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne i nadpłata podatku dochodowego. W jaki sposób zaksięgować niedopłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz nadpłatę podatku dochodowego? Jakich rozliczeń dokonać z ZUS, urzędem skarbowym, a jakich z pracownikiem?

 • Jaki okres wstecz może obejmować korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS

  Porada aktualna do dnia 2018-12-30 | data dodania: 03.10.2016

  Otrzymałam pismo informujące, że powinnam dokonać korekty dokumentów ZUS za listopad 2007 r. Za jaki okres wstecz, według przepisów prawa, ZUS może żądać sporządzenia korekt dokumentów?

 • Emerytura a prawo do zasiłku stałego

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 09.09.2016

  Klientka jest osobą samotnie gospodarującą, posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jej dochodem jest emerytura w wysokości 592,84 zł. Czy osobie uprawnionej do emerytury przyznać zasiłek stały - oczywiście w kwocie do wyrównania kryterium dochodowego dla osoby samotnej?

 • Jakie świadczenia przysługują pracownikowi za dzień pracy, za który otrzymał zwolnienie lekarskie z tytułu choroby

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2016

  Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA (okres zwolnienia wskazany na zaświadczeniu: 1-3 czerwca 2016 r.). Pracownik złożył jednak pisemne oświadczenie, w którym informuje, że 1 czerwca 2016 r. wykonywał obowiązki służbowe, a do szpitala zgłosił się już po godzinach pracy. Prosi tym samym, aby za dzień 1 czerwca 2016 r. pracodawca wypłacił mu wynagrodzenie, a nie zasiłek chorobowy. Co jest wiążące dla pracodawcy przy naliczeniu i wypłacie zasiłku chorobowego - termin wskazany w zaświadczeniu ZUS ZLA czy oświadczenie/deklaracja pracownika?

 • Kiedy dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego przysługuje na drugie i kolejne dziecko

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2016

  Prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego jest uzależnione od posiadania prawa do zasiłku rodzinnego na określone dziecko. Dodatek ten należy się uprawnionemu także na drugie dziecko urodzone podczas jednego porodu, jeśli na każde z tych dzieci przysługuje zasiłek rodzinny.

 • Czy SP ZOZ ma obowiązek stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego

  Porada aktualna | data dodania: 03.08.2016

  Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ), niebędący przedsiębiorcą, musi od 1 lipca 2016 r. przekazywać dane w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie organów podatkowych oraz co miesiąc przekazywać dane wynikające z ewidencji VAT?

 • Czy wystawić PIT-8C po umorzeniu nienależnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

  Porada aktualna | data dodania: 03.08.2016

  Czy trzeba wystawić PIT-8C z powodu umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego? Czy obowiązują tu te same zasady co przy umorzeniu na podstawie ustawy o pomocy społecznej?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK