do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Kiedy podstawę wymiaru zasiłku chorobowego należy podwyższyć do kwoty minimalnego wynagrodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 09.03.2018

  PROBLEM: Nasza jednostka (szkoła) zatrudnia od 1 stycznia 2016 r. pracownika obsługi z wynagrodzeniem zasadniczym w kwocie 1371,00 zł, premią w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkiem stażowym w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Premia jest pomniejszana za czas choroby. Pracownik w miesiącu choroby otrzymuje taką samą wysokość dodatku stażowego jak w miesiącu, w którym absencja nie wystąpiła. W związku z nieosiąganiem w 2017 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia co miesiąc wpłacany był pracownikowi dodatek wyrównawczy w wysokości 149,15 zł. Pracownik zachorował po raz pierwszy w styczniu 2018 r. Czy ustalając podstawę wynagrodzenia chorobowego, należy uwzględnić także wypłacany w 2017 r. dodatek wyrównawczy? W styczniu 2018 r. pracownik otrzymał również

 • Kiedy pismo z ZUS jest podstawą wznowienia postępowania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 23.02.2018

  PROBLEM: Urząd już po przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego otrzymał pismo z ZUS z informacją o tym, że beneficjent świadczenia jest ubezpieczony z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Urząd nie miał tych informacji w momencie przyznania świadczenia. Czy uzasadnia to wznowienie postępowania?

 • Czy istnieje obowiązek naliczenia odsetek od kar nakładanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

  Porada aktualna | data dodania: 25.01.2018

  Do kar pieniężnych nakładanych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, na podstawie art. 52a ust. 4 tej ustawy, stosujemy przepisy działu III – Zobowiązania podatkowe, ustawy – Ordynacja podatkowa. W związku z tym od kar pieniężnych niezapłaconych lub zapłaconych z opóźnieniem naliczaliśmy odsetki za zwłokę. Wymieniony art. 52a ust. 4 został uchylony. Czy w związku z tym od nałożonych kar pieniężnych w dalszym ciągu należy naliczać odsetki?

 • Świadczenia chorobowe na przełomie roku – pytania i odpowiedzi

  Porada aktualna | data dodania: 08.12.2017

  Jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika przypada na przełomie roku kalendarzowego, pracodawca musi określić rodzaj świadczenia przysługującego pracownikowi. Ustalaniem do nich prawa, obliczaniem wysokości oraz ich wypłatą zajmują się odpowiednio płatnicy składek lub ZUS.

 • Data przyznania prawa oraz wypłata emerytury

  Porada aktualna | data dodania: 02.11.2017

  Problem: Pracownica obsługi zatrudniona w szkole, urodzona 8 października 1957 r., planuje przejść na emeryturę z dniem 28 grudnia 2017 r. – tego samego dnia będzie złożony wniosek o emeryturę. Czy należy się jej emerytura za pełny grudzień 2017 r.?

 • Podwyższenie do kwoty minimalnej wysokości emerytury pobieranej przez kobiety

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2017

  Problem: Wiek emerytalny podwyższony osiągnęłam w 2014 r. Udowodniłam 20 lat i 5 miesięcy stażu emerytalnego. ZUS nie podwyższył mi emerytury do kwoty świadczenia najniższego, ponieważ stwierdzono, że nie mam 21 lat stażu emerytalnego. W marcu 2017 r. również moja emerytura nie została podwyższona do kwoty świadczenia najniższego, tj. do 1000 zł. Czy od 1 października 2017 r. takie podwyższenie otrzymam, czy do mojej sytuacji zmiana przepisów będzie miała zastosowanie? Jeśli tak, jaki wniosek powinnam złożyć w tej sprawie?

 • Prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

  Porada aktualna | data dodania: 29.09.2017

  PROBLEM: Czy dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje każdemu samotnemu rodzicowi?

 • Przejście pracownika samorządowego na emeryturę a rozwiązanie umowy o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 13.09.2017

  PROBLEM: Czy osoba zatrudniona w samorządowej jednostce budżetowej może przejść na emeryturę bez rozwiązywania umowy o pracę?

 • Czy jednorazową nagrodę uznaniową należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2017

  Czy w podstawie zasiłku chorobowego pracownika samorządowego należy uwzględnić nagrodę przyznawaną na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników, która ma charakter uznaniowy?

 • Jakie świadczenia chorobowe przysługują młodocianym pracownikom

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2017

  Czy pracownik młodociany w przypadku choroby ma prawo do świadczeń chorobowych tak jak zwykły pracownik, czy uprawnienia młodocianego są w tym zakresie ograniczone?

 • Jak ustalić podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 26.05.2017

  Czy w podstawie wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego należy uwzględnić dodatek stażowy przysługujący pracownikom jednostki budżetowej?

 • Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku w przypadku obniżenia wynagrodzenia za urlop bezpłatny

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  Czy obniżenie wynagrodzenia za wykorzystany przez pracownika urlop bezpłatny uprawnia do uzupełnienia podstawy wymiaru zasiłku?

 • Jak rozliczyć korektę składek ZUS i podatku zleceniobiorcy

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2017

  Zleceniobiorca został błędnie zgłoszony do ZUS w 2016 r., co skutkowało nieprawidłowym rozliczeniem jego przychodu. Jak dokonać korekty dokumentów ZUS oraz jak rozliczyć składki i podatek dochodowy?

 • Jak dokonać wyrównania zasiłku macierzyńskiego przy zatrudnieniu u dwóch pracodawców

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Który płatnik powinien dokonać wyrównania zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzinnego w przypadku zatrudnienia pracownicy w dwóch zakładach pracy?

 • Czy fakt, że pracownik ma prawo do emerytury to wystarczający powód do wypowiedzenia mu umowy o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Planujemy restrukturyzację. Będziemy musieli zwolnić kilku pracowników. Mamy kilka osób, które mają już prawo do emerytury, ale dalej u nas pracują. Czy możemy ich zwolnić w pierwszej kolejności, podając jako powód właśnie to, że mogą już przejść na emeryturę?

 • Jak zmienić warunki pracy i płacy pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Zatrudniamy pracownika objętego ochroną przedemerytalną (ma tylko 2 lata do emerytury). Chcemy skierować go do innej pracy i zmienić mu wynagrodzenie. Jak to zrobić, skoro nie wolno nam stosować wypowiedzenia zmieniającego?

 • Pozostawanie w konkubinacie a prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2017

  Czy pozostawanie rodzica w konkubinacie pozbawia statusu osoby samotnie wychowującej dziecko?

 • Korzystanie z urlopu rodzicielskiego przez pracownicę zatrudnioną na podstawie dwóch umów

  Porada aktualna | data dodania: 26.01.2017

  Czy zatrudnienie pracownicy w ramach dwóch umów o pracę zobowiązuje ją do korzystania ze świadczeń rodzicielskich równolegle z każdego angażu? Czy pracownica może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego w ramach jednej z umów?

 • Jakie świadczenie przysługuje choremu pracownikowi na przełomie roku

  Porada aktualna do dnia 2017-12-31 | data dodania: 16.01.2017

  Ustalenie kwoty do wypłaty dla pracownika, który zachorował jeszcze w 2016 r. i 1 stycznia 2017 r. jest nadal chory, może być problematyczne. Pracodawcy często zastanawiają się, kiedy wypłacać wynagrodzenie za czas choroby, a kiedy zasiłek oraz w jakiej wysokości wypłacać świadczenia pracownika otrzymującego minimalne wynagrodzenie, które z początkiem roku zostało podwyższone. W artykule przedstawiamy obowiązujące w tym zakresie reguły.

 • Jak ustalić liczbę ubezpieczonych w celu określenia prawa płatnika do wypłaty zasiłków

  Porada aktualna | data dodania: 05.12.2016

  Na dzień 30 listopada 2016 r. zatrudniamy w sumie 20 pracowników (18,75 etatu): 17 na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony oraz 3 osoby na umowy o pracę na czas określony – jedna do 30 listopada 2016 r., a dwie do 31 grudnia 2016 r. Z osobą zatrudnioną do 30 listopada nie przedłużymy umowy, natomiast dwie pozostałe umowy terminowe zostaną przekształcone w umowy na czas nieokreślony. Dodatkowo jedna z naszych pracownic odejdzie na emeryturę z dniem 30 listopada 2016 r. Czy w 2017 r. będziemy mieli obowiązek ustalania i wypłacania zasiłków dla naszych pracowników?

 • W jakim paragrafie ująć wydatek wynikający z zapłaty za Sporal A

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2016

  W którym paragrafie należy ująć wydatki wynikające z zapłaty za Sporal A (Sporal A służy do biologicznej kontroli procesu sterylizacji, przeprowadzanej w autoklawie znajdującym się w ambulatorium jednostki)? Czy wydatek należy ująć w § 423, czy w § 421?

 • SP ZOZ a centralizacja VAT

  Porada aktualna | data dodania: 20.10.2016

  Czy samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gminny ośrodek zdrowia jest objęty centralizacją VAT i podlega ustawie z 5 września 2016 r.?

 • Niedopłata składek na ubezpieczenie zdrowotne – błędnie naliczona składka

  Porada aktualna | data dodania: 06.10.2016

  W listopadzie 2015 r. błędnie obliczono składkę na ubezpieczenie zdrowotne pracownika. Błąd wykryto w lipcu 2016 r. W konsekwencji nastąpiła niedopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne i nadpłata podatku dochodowego. W jaki sposób zaksięgować niedopłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz nadpłatę podatku dochodowego? Jakich rozliczeń dokonać z ZUS, urzędem skarbowym, a jakich z pracownikiem?

 • Jaki okres wstecz może obejmować korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 03.10.2016

  Otrzymałam pismo informujące, że powinnam dokonać korekty dokumentów ZUS za listopad 2007 r. Za jaki okres wstecz, według przepisów prawa, ZUS może żądać sporządzenia korekt dokumentów?

 • Emerytura a prawo do zasiłku stałego

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | data dodania: 09.09.2016

  Klientka jest osobą samotnie gospodarującą, posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jej dochodem jest emerytura w wysokości 592,84 zł. Czy osobie uprawnionej do emerytury przyznać zasiłek stały – oczywiście w kwocie do wyrównania kryterium dochodowego dla osoby samotnej?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK