do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Brak podstawy do wykazywania w raporcie ZUS RPA pracy nauczycielskiej osób zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

  Porada aktualna | data dodania: 08.07.2020

  PROBLEM: W wyjaśnieniach ZUS do druku RPA podano informację, że czas nauczycielskiej pracy to praca w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, gdzie wymienione są:

 • Obniżenie wynagrodzenia a podstawa świadczeń chorobowych

  Porada aktualna | data dodania: 08.07.2020

  PYTANIE: W jednostce budżetowej obniżono płace o 20%. Jak to wpłynie na zasiłki i wynagrodzenia chorobowe? Czy podstawa w maju będzie brana z ostatnich 12 miesięcy, czy z obniżonej już pensji? proszę o podanie aktów prawnych?

 • Wypadek pracownika w czasie wykonywania pracy zdalnej

  Porada aktualna | data dodania: 10.06.2020

  PROBLEM: Czy wypadek pracownika podczas wykonywania pracy zdalnej w miejscu zamieszkania należy uznać za wypadek przy pracy?

 • Świadczenie postojowe dla psychologa zatrudnionego w centrum pomocy rodzinie

  Porada aktualna | data dodania: 10.06.2020

  PROBLEM: Centrum pomocy rodzinie zatrudnia na roczną umowę zlecenia psychologa zasiadającego w komisji orzeczniczej. W okresie pandemii komisje się nie odbywały. Niektórzy pracownicy komisji opiniowali zaocznie, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Reszta nie świadczyła zleceń. Czy psychologowi nieświadczącemu pracy przysługiwało świadczenie postojowe?

 • Dodatek stażowy w podstawie zasiłku macierzyńskiego

  Porada aktualna | data dodania: 27.05.2020

  PYTANIE: Jednostka budżetowa nieuprawniona do wypłaty zasiłków zatrudnia pracownicę, która będzie korzystać z zasiłku macierzyńskiego. Do chwili obecnej zasiłek chorobowy wypłacał jej ZUS, a pracodawca tylko dodatek za wysługę lat. Czy w okresie przebywania pracownicy na urlopie macierzyńskim pracodawca powinien wykazać dodatek stażowy w druku ZUS Z-3? Jeśli tak, to w której kolumnie?

 • Jak zaksięgować zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS (COVID-19)

  Porada aktualna | data dodania: 13.05.2020

 • Problematyka zwolnienia z opłacania składek ZUS przez jednostki sektora finansów publicznych

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  Przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziły możliwość występowania przez płatników o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, które są pobierane przez ZUS, jednak nie zawierają odrębnej definicji płatnika dla przedsiębiorców i budżetówki.

 • Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób, które wykonują zawód medyczny na preferencyjnych zasadach

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  Z dniem 1 kwietnia 2020 r. ustawodawca wprowadził możliwość uzyskania przez wykonujących zawód medyczny zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy jego wymiaru obliczonej w oparciu o przepisy ustawy zasiłkowej.

 • Zasiłek chorobowy urzędnika przebywającego na kwarantannie

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2020

  PYTANIE: Czy urzędnikowi przebywającemu na kwarantannie przysługują świadczenia chorobowe?

 • COVID – udokumentowanie zwrotu zaliczek w DPS

  Porada aktualna | data dodania: 31.03.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej świadczy odpłatne usługi noclegowe dla osób odwiedzających bliskich będących podopiecznymi domu. Przed przyjazdem odwiedzający dokonują rezerwacji i wpłacają zaliczkę. W związku z trwającą epidemią, w DPS zawieszono możliwość odwiedzin oraz nocowania przez bliskich podopiecznych. Jak prawidłowo udokumentować dokonanie zwrotu zaliczek wpłaconych na poczet usług, które nie zostały zrealizowane?

 • Warunki wymagane do przyznania świadczenia przedemerytalnego

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  Świadczenie przedemerytalne jest systemem zabezpieczenia niezarobkujących osób w wieku przedemerytalnym, które z racji wieku nie mogą już liczyć na odzyskanie zatrudnienia, poszukiwanie nowej pracy zarobkowej lub przekwalifikowanie, a równocześnie nie obejmuje ich system świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego.

 • Czy nauczyciel w stanie nieczynnym ma prawo do świadczeń chorobowych

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Trzy dni przed wygaśnięciem umowy o pracę z powodu zakończenia stanu nieczynnego nauczycielka przedłożyła pracodawcy zwolnienie lekarskie z terminem końcowym po ustaniu zatrudnienia. Czy za dni zwolnienia przypadające w okresie stanu nieczynnego nauczycielce należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe?

 • Czy w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia należy przeliczyć wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Pracownik przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne w grudniu 2019 r. Czy podstawę świadczenia należy wyrównać do minimalnej pensji obowiązującej w 2020 r.?

 • Ustalanie wynagrodzenia za przestój pracownika urzędu

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2020

  PYTANIE: Pracownik urzędu otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny i okresowo przyznany dodatek specjalny. Proszę o wskazanie, w jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za przestój tego pracownika, który miał miejsce w okresie od 16 do 25 marca 2020 r., przy założeniu, że przez resztę miesiąca pracownik świadczył pracę stacjonarnie lub zdalnie.

 • Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ze specustawy

  Porada aktualna do dnia 2020-03-30 | data dodania: 23.03.2020

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzono ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepis ten daje prawo do dodatkowego świadczenia opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

 • Nowe uprawnienia dla pracodawców w razie wystąpienia ryzyka epidemii koronawirusa

  Porada aktualna do dnia 2020-03-30 | data dodania: 23.03.2020

  W obawie przed zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 władze dostrzegły potrzebę wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego, a stanowiących uzupełnienie podstawowych regulacji, zawartych w szczególności w ustawie z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Chodzi tu o ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych).

 • Zakup maseczek oraz środków dezynfekcyjnych w związku z epidemią koronawirusa – paragraf 302, 421 czy 423?

  Porada aktualna | data dodania: 20.03.2020

 • Zakup termometru w związku epidemią koronawirusa – paragraf 421 czy 423?

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2020

 • PPK w jednostkach budżetowych – zasady wypłat, dziedziczenia środków i ich podziału po ustaniu wspólności małżeńskiej. Część 2

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  Co prawda środki zgromadzone w ramach PPK będą stanowić własność uczestnika, ale zadysponuje on nimi tylko w ograniczony sposób. Najbardziej korzystna będzie wypłata środków po osiągnięciu 60 roku życia w podziale na wypłatę jednorazową oraz liczbę rat wskazaną w przepisach jako minimalna. Inne wypłaty, np. mniejsza ilość rat, czy wcześniejsze wycofanie środków, będą się wiązać z dokonaniem z nich kilku potrąceń, a co najmniej zryczałtowanego podatku. Wyjątkiem będzie wypłata przed osiągnięciem 60 roku życia części środków w razie poważnego zachorowania. W tej części cyklu poświęconego PPK w jednostkach sektora finansów publicznych przedstawiono definicje oraz zasady wypłat i dziedziczenia środków PPK.

 • Co warto wiedzieć o kontrolach ZUS w zakładzie pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  Kontrole są ustawowym zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mają one za zadanie sprawdzić, jak płatnicy składek wywiązują się z obowiązków. Stoją także na straży praw ubezpieczonych, tak aby wszyscy wykonujący pracę w równych warunkach byli objęci ubezpieczeniami społecznymi.

 • Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy za ten sam dzień

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  PYTANIE: Pracownik centrum pomocy społecznej przyszedł do pracy, ale po godzinie źle się poczuł i udał się do lekarza, który udzielił mu zwolnienia lekarskiego na ten sam dzień. Czy za przepracowany czas (tj. godzinę) pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za pracę i za ten sam dzień również wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek? Jak rozliczyć takie wynagrodzenie?

 • Jak wyrównać minimalną podstawę wymiaru świadczeń chorobowych w 2020 r.

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  PYTANIE: W jaki sposób należy wyrównać do minimalnej pensji podstawę zasiłku chorobowego? W 2019 r. pracownik otrzymywał zasiłek ustalony od podstawy minimalnego wynagrodzenia. W 2020 r. podstawa świadczeń chorobowych jest kontynuowana, bo nie wystąpiła 3-miesięczna przerwa między poprzednim i aktualnym zwolnieniem lekarskim.

 • Czy od trzynastki wypłaconej po ustaniu zatrudnienia należy opłacić składkę na Fundusz Pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  PYTANIE: W lipcu 2019 r. pracownicę przeniesiono do innej jednostki. U poprzedniego pracodawcy korzystała ze zwolnienia z obowiązku odprowadzania składki na Fundusz Pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego. W 2020 r. pracodawca ten wypłacił jej trzynastkę za 2019 r. Czy od wypłaconej kwoty należy opłacić składkę na Fundusz Pracy?

 • Który płatnik dokonuje podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2020

  PYTANIE: Zatrudniamy osobę na 1/5 etatu (jest to jej drugie miejsce pracy). W okresie od października 2019 r. do końca lutego 2020 r. pracownica przebywała na urlopie bezpłatnym. W dniu 20 stycznia 2020 r. urodziła dziecko. Od drugiego pracodawcy otrzymała zasiłek macierzyński za okres od 20 stycznia do 29 lutego 2020 r. Z uwagi na to, że był on niższy od 1000 zł, otrzymała również wyrównanie. Nasz urząd podejmie wypłatę zasiłku macierzyńskiego po zakończeniu urlopu bezpłatnego, tj. od 1 marca 2020 r. Czy w związku z powyższym pracownica może wskazać nasz zakład pracy jako ten, który będzie dokonywał wyrównania zasiłku do kwoty 1000 zł? Czy może obowiązek ten spoczywa na drugim urzędzie z racji tego, że wcześniej dokonał on już stosownych wyrównań?

 • Choroba ucznia praktycznej nauki zawodu w pierwszym miesiącu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2020

  PROBLEM: Uczeń pierwszego roku praktycznej nauki zawodu przyniósł zwolnienie lekarskie przed upływem 30 dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Czy nabywa on prawo do świadczenia chorobowego od pierwszego dnia absencji, czy też obowiązuje go okres wyczekiwania, tak jak w przypadku innego pracownika?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK