do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Nauczycielski dodatek wiejski w ZUS RPA

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2019

  PROBLEM: Czy w raporcie ZUS RPA należy wykazać kwotę dodatku wiejskiego przysługującego nauczycielowi za czas choroby?

 • Nagroda z okazji DEN w podstawie wymiaru świadczeń za czas choroby

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2019

  PROBLEM: Nauczyciel przedłożył zwolnienie lekarskie od 3 do 15 listopada 2019 r. W październiku 2019 r. została mu przyznana nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Czy nagroda powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

 • Czy wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń chorobowych należy uzupełniać za dni udziału w strajku

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: Nauczyciel strajkował w okresie od 8 do 26 kwietnia 2019 r. We wrześniu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy ustalając podstawę zasiłku chorobowego, należy kwiecień wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłku, czy może uzyskany przychód przyjąć w kwocie faktycznie wypłaconej?

 • Składka zdrowotna za pracownika zwolnionego z PIT i osiągającego niski przychód

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: W związku ze zmianami obowiązującymi od 1 sierpnia 2019 r., dotyczącymi zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników do 26 roku życia objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, proszę o wyjaśnienie sposobu, w jaki powinniśmy dokonać obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, która zostałaby obliczona, gdyby pracownik nie był zwolniony z podatku. Czy kwotę ubezpieczenia zdrowotnego należy porównać z kwotą zaliczki, która zostaje naliczona na liście płac po odliczeniu 7,75% ubezpieczenia zdrowotnego, czy do kwoty zaliczki przed pomniejszeniem jej o 7,75% składki zdrowotnej?

 • Wyrównanie zasiłku chorobowego w razie zaniżenia jego wysokości w wyniku nieprzyjęcia do podstawy dodatku specjalnego

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: W lipcu 2018 r. pracownikowi przyznano dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków na okres nieobecności zastępowanego pracownika. Dodatek ten przysługiwał pracownikowi do czerwca 2019 r. W okresie jego pobierania pracownik przebywał na zwolnieniach lekarskich (od listopada 2018 r. do maja 2019 r.), pomiędzy którymi nie było 3-miesięcznej przerwy i za które przysługiwało wynagrodzenie chorobowe i płatny przez ZUS zasiłek chorobowy (jednostka zatrudnia 12 pracowników). Zarówno w podstawie wynagrodzenia chorobowego, jak i w zaświadczeniu płatnika ZUS-Z-3 zakład pracy nie ujął kwoty dodatku specjalnego, przez co zaniżył pracownikowi świadczenia z tytułu choroby. Jak należy naprawić ten błąd?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników – kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich – część 10

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

  Przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewidują przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy ubezpieczonych, którzy są niezdolni do pracy z powodu choroby oraz konieczności sprawowania opieki. W kolejnej części cyklu poświęconego wypłacie świadczeń chorobowych zostają omówione zagadnienia związane z przebiegiem i konsekwencjami kontroli zwolnień lekarskich pracowników.

 • Oskładkowanie dodatku stażowego pracownika przebywającego przez część miesiąca na zwolnieniu lekarskim

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

  PYTANIE: Pracownicy jednostki budżetowej zachowują prawo do dodatku stażowego za czas choroby. Jak oskładkować taki dodatek w miesiącu, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim?

 • Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego pracownicy, której przedłużono umowę do dnia porodu

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  PYTANIE: Pracodawca zatrudnia na czas określony pracownicę, która przyniosła zaświadczenie stwierdzające stan ciąży. Umowa terminowa uległa automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu. Czy pracodawca ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko, które urodzi się w ostatnim dniu trwania umowy o pracę pracownicy?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników – nagrody i premie w podstawie zasiłkowej – część 9

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2019

  W poprzedniej części cyklu zasiłkowego omówiono ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych oraz sposób przyjmowania wybranych składników wynagrodzenia przy obliczaniu wysokości zasiłków. W części 9 rozwijamy tę tematykę, rozszerzając ją o kolejne składniki wynagrodzenia i zasady ich przyjmowania.

 • Kiedy pracodawca ma obowiązek wypełnić zaświadczenie ZUS ERP-7

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2019

  PYTANIE: Jeden z pracowników złożył wniosek o rozwiązanie umowy w związku z przejściem na emeryturę. Osoba ta urodziła się w 1952 r. Czy po zmianie przepisów o okresie przechowywania akt osobowych mamy obowiązek wypełnić zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – Ustalanie okresów i wliczanie składników – część 7

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2019

  Mimo praktyki w przyznawaniu i obliczaniu świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa płatnicy często mają problemy z ustaleniem podstawy wymiaru zasiłków. W niniejszej części cyklu zasiłkowego przybliżono pewne istotne zagadnienia, które na pewno można wykorzystać przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń chorobowych pracowników.

 • Konsekwencje skrócenia przez ZUS zwolnienia lekarskiego pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  PYTANIE: Pracodawca otrzymał z ZUS pismo skracające zwolnienie lekarskie pracownika. Niestety pismo to dotarło po wypłacie zasiłku chorobowego. Jak skorygować listę płac, dokumenty ZUS? W jaki sposób możemy ubiegać się o zwrot nadpłaconego zasiłku? Czy pracownik jest zobligowany do jego zwrotu?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego – część 7

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2019

  W poprzednim numerze „Kadr i płac w sferze budżetowej” zostały omówione zasady przyznawania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Odrębną kwestią, którą należy poruszyć, jest dokumentacja niezbędna do wypłaty tego świadczenia, co stanowi treść niniejszego opracowania.

 • Udział w strajku a zwolnienie lekarskie

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  PYTANIE: Czy pracownik, który podpisał listę strajkową, a następnie na ten dzień oraz dni następne przedłożył zwolnienie lekarskie, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego?

 • Czy za dzień częściowo przepracowany przysługuje świadczenie chorobowe

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  PROBLEM: Po przepracowaniu 6 godzin pracownik poprosił pracodawcę o zwolnienie go ze świadczenia pracy i udał się do lekarza. Lekarz wystawił choremu na częściowo przepracowany dzień zwolnienie lekarskie. Czy za ten dzień należy się pracownikowi wynagrodzenie? Czy oprócz tego przysługuje jemu wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – zasiłek macierzyński – część 6

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  Ubezpieczona ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeśli urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w trakcie urlopu wychowawczego. Zasiłek macierzyński przysługuje również ubezpieczonej albo ubezpieczonemu, jeżeli w okresie ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego przyjęli dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - w wieku do 10 roku życia i wystąpili do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, albo przyjęli dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej - nie dotyczy to rodziny zastępczej zawodowej. W niniejszej publikacji przybliżymy zasady nabywania prawa do zasiłku macierzyńskiego oraz zasady rozliczania przez płatników składek osób pobierających zasiłek

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – zasiłek opiekuńczy – część 5

  Porada aktualna | data dodania: 15.05.2019

  Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi i ubezpieczonemu w sytuacji, gdy musi on osobiście podjąć opiekę nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny i jeśli nie ma innej osoby we wspólnym gospodarstwie domowym w czasie sprawowania opieki mogącej zaopiekować się osobą tego wymagającą. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w czasie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Prawo to nie przysługuje zatem po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

 • Zmiana etatu a wliczenie do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego trzynastka

  Porada aktualna | data dodania: 08.05.2019

  PYTANIE: Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za 7 dni kwietnia 2019 r. nauczycielowi, który jest zatrudniony w szkole od 1 września 2018 r.? Początkowo świadczył on pracę w wymiarze 9/18, natomiast od 15 lutego 2019 r. jest zatrudniony w wymiarze 10/18 pensum. Otrzymał trzynastkę za 2018 r. W jej podstawie nie znalazł się okres 4 dni zwolnienia lekarskiego w październiku i 5 dni urlopu ojcowskiego w listopadzie. Czy trzynastkę należy uzupełnić o zwolnienie lekarskie i urlop ojcowski? W jaki sposób przyjąć trzynastkę po zmianie wymiaru czasu pracy?

 • Jak oskładkować umowę zlecenia ze studentem kończącym naukę

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2019

  PROBLEM: Od 1 stycznia 2019 r. zakład pracy zatrudniał zleceniobiorcę posiadającego status ucznia. Zleceniobiorca ten w bieżącym roku nie ukończy 26 roku życia. Z dniem 28 lutego 2019 r. osoba ta poinformowała pracodawcę, że straciła status ucznia. Mimo to strony umowy zlecenia postanowiły kontynuować zatrudnienie do 31 grudnia 2019 r. Równocześnie, w okresie od 1 do 31 maja 2019 r. osoba ta jest zatrudniona u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 2250 zł. Od 1 października 2019 r. zleceniobiorca planuje rozpocząć naukę na studiach wyższych. Planowany okres nauki ma trwać do 31 sierpnia 2024 r. Umowa o pracę i umowa zlecenia są jedynymi tytułami do ubezpieczeń społecznych tej osoby. Jakim ubezpieczeniom w 2019 r. będzie

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – Świadczenie rehabilitacyjne z ogólnego stanu zdrowia oraz z ubezpieczenia wypadkowego – część 4

  Porada aktualna | data dodania: 16.04.2019

  Świadczenie rehabilitacyjne to świadczenie pomostowe między okresem zasiłkowym a powrotem ubezpieczonego do pracy bądź też nabyciem przez niego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to może przysługiwać zarówno z ubezpieczenia chorobowego, jak i z ubezpieczenia wypadkowego. To, z jakiego funduszu świadczenie będzie wypłacane, zależy od tego, jakiego rodzaju niezdolność do pracy zostanie orzeczona przez lekarza orzecznika, tj. z ogólnego stanu zdrowia czy też w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

 • Wynagrodzenie za godziny płatne ze środków unijnych w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2019

  PROBLEM: Czy wynagrodzenie za zajęcia przydzielone nauczycielom w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej należy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

 • Kto ustala wysokość składki wypadkowej na kolejny rok składkowy

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2019

  PROBLEM: W jakim terminie ZUS wysyła do zakładu pracy zawiadomienie o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie zdrowotne? Jak samodzielnie ustalić wysokość stopy procentowej składki wypadkowej?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – Okres zasiłkowy i zasady jego ustalania – część 3

  Porada aktualna | data dodania: 13.03.2019

  W kolejnej części publikacji dotyczącej tematyki zasiłkowej zostaną omówione zasady ustalania okresu zasiłkowego. Wyjaśnimy, jak długo możemy chorować i korzystać ze świadczeń chorobowych oraz czy ustalona niezdolność do pracy zawsze oznacza pobieranie świadczeń chorobowych.

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę w 2019 r.

  Porada aktualna | data dodania: 06.03.2019

  PROBLEM: W jaki sposób ZUS może od 1 stycznia informować płatników i pracowników o kontrolach zwolnień lekarskich? Czy pracodawca powinien w imieniu ZUS dokonywać kontroli ZUS ZLA? Jak przebiega taka kontrola?

 • Jak ustalić kwotę potrącenia komorniczego z wynagrodzenia i zasiłku

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2019

  PROBLEM: Pracownik ma niealimentacyjne zajęcie komornicze. Jego wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł, a dodatek stażowy - 308 zł, który jest niepomniejszany za dni choroby i opieki nad chorym członkiem rodziny. W lutym 2019 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w wysokości 2333,35 zł oraz dodatek 308 zł oraz zasiłek opiekuńczy za 5 dni sprawowania opieki nad chorym dzieckiem - 322,15 zł. Pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów oraz złożył pracodawcy PIT-2. Jak w lutym przeprowadzić prawidłowo potrąceń?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK