do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników – świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego – część 11

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2020

  Podstawowym aktem prawnym, dotyczącym wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jest ustawa wypadkowa. Określono w niej rodzaje świadczeń przysługujących osobom ubezpieczonym, warunki nabywania do nich prawa, zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości oraz zasady ich wypłaty. W artykule omówiono świadczenia chorobowe z ubezpieczenia wypadkowego. Świadczenia te przysługują z funduszu wypadkowego i są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Okres wyczekiwania na świadczenia chorobowe

  Porada aktualna | data dodania: 14.01.2020

  W 2020 r. ma być trudniej z uzyskaniem prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Taki zapowiada się efekt zmian i postulatów, które chce wprowadzić rząd. Planowane jest wprowadzenie okresu wyczekiwania w odniesieniu do zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego. Zmiany mają dotknąć również zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz innego sposobu ustalania okresu zasiłkowego. Jednak z nowym rokiem nie wprowadzono żadnych zmian i tym samym obowiązuje dotychczasowy stan prawny, który w celu rozwiania wątpliwości zostały jeszcze raz omówione.

 • PPK w jednostkach budżetowych – zagadnienia ogólne. Część 1

  Porada aktualna | data dodania: 14.01.2020

  Pracownicze plany kapitałowe mają stanowić dodatkowe zabezpieczenie finansowe pracowników i innych osób, zatrudnionych przede wszystkim w późniejszym okresie życia. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne, ale dobrowolność nie polega na swobodnej decyzji co do przystąpienia. Osoby, które nie chcą być objęte PPK, deklarować będą brak zamiaru uczestnictwa, zaś przy braku takiej deklaracji, albo jej nieponowieniu po upływie 4 lat od złożenia poprzedniej, będą automatycznie obejmowane tym programem. Obsługa deklaracji, wpłat, zawieranie umów o zarządzanie oraz prowadzenie PPK spoczywa przy tym na podmiocie zatrudniającym, na który za niewykonywanie przepisów ustawy o PPK mogą zostać nałożone dotkliwe kary finansowe.

 • Kto składa ZUS IWA za 2019 r.

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  W tym roku, 31 stycznia 2020 r., tj. w piątek, mija termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2019 r. Informacja ta powinna zostać złożona do końca każdego stycznia za rok poprzedni. ZUS ustala stopę procentową dopiero wówczas, gdy płatnik złoży ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.

 • Trzynastka za niepełny rok w podstawie zasiłku chorobowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: Jak należy uzupełnić trzynastkę w podstawie ustalanej do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego? Pracownica powróciła do pracy 21 października 2019 r. po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Pracodawca naliczył jej dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., proporcjonalnie pomniejszone za czas choroby i urlopów związanych z rodzicielstwem. Czy w sytuacji, gdy pracownik pracuje krócej niż pół roku, należy uzupełnić trzynastkę i przyjąć ją do podstawy zasiłku chorobowego? Jeżeli tak, to czy uzupełniamy do pełnego roku i przyjmujemy 1/12, czy tylko 2 miesiące i do podstawy przyjmujemy 1/2 trzynastki? Którą trzynastkę należy przyjąć do podstawy, jeśli pracownica zachorowałaby w styczniu 2020 r.? Czy trzynastkę za 2018 r.?

 • Jak ustalić podstawę wymiaru świadczenia chorobowego pracownika, który w okresie poprzedzającym zachorowanie był uczniem

  Porada aktualna | data dodania: 17.12.2019

  PROBLEM: Przez 3 lata zatrudnialiśmy ucznia, który od września 2019 r., tj. bez dnia przerwy, stał się pracownikiem. Będąc pracownikiem, zachorował od 10 do 20 grudnia 2019 r. Które wynagrodzenie powinno stanowić podstawę obliczenia wynagrodzenia chorobowego - czy z ostatnich 12 miesięcy (w tym wynagrodzenie ucznia), czy wynagrodzenie od dnia zawarcia umowy o pracę?

 • Nauczycielski dodatek wiejski w ZUS RPA

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2019

  PROBLEM: Czy w raporcie ZUS RPA należy wykazać kwotę dodatku wiejskiego przysługującego nauczycielowi za czas choroby?

 • Nagroda z okazji DEN w podstawie wymiaru świadczeń za czas choroby

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2019

  PROBLEM: Nauczyciel przedłożył zwolnienie lekarskie od 3 do 15 listopada 2019 r. W październiku 2019 r. została mu przyznana nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Czy nagroda powinna być uwzględniana w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

 • Czy wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń chorobowych należy uzupełniać za dni udziału w strajku

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: Nauczyciel strajkował w okresie od 8 do 26 kwietnia 2019 r. We wrześniu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy ustalając podstawę zasiłku chorobowego, należy kwiecień wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłku, czy może uzyskany przychód przyjąć w kwocie faktycznie wypłaconej?

 • Składka zdrowotna za pracownika zwolnionego z PIT i osiągającego niski przychód

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: W związku ze zmianami obowiązującymi od 1 sierpnia 2019 r., dotyczącymi zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników do 26 roku życia objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, proszę o wyjaśnienie sposobu, w jaki powinniśmy dokonać obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, która zostałaby obliczona, gdyby pracownik nie był zwolniony z podatku. Czy kwotę ubezpieczenia zdrowotnego należy porównać z kwotą zaliczki, która zostaje naliczona na liście płac po odliczeniu 7,75% ubezpieczenia zdrowotnego, czy do kwoty zaliczki przed pomniejszeniem jej o 7,75% składki zdrowotnej?

 • Wyrównanie zasiłku chorobowego w razie zaniżenia jego wysokości w wyniku nieprzyjęcia do podstawy dodatku specjalnego

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: W lipcu 2018 r. pracownikowi przyznano dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków na okres nieobecności zastępowanego pracownika. Dodatek ten przysługiwał pracownikowi do czerwca 2019 r. W okresie jego pobierania pracownik przebywał na zwolnieniach lekarskich (od listopada 2018 r. do maja 2019 r.), pomiędzy którymi nie było 3-miesięcznej przerwy i za które przysługiwało wynagrodzenie chorobowe i płatny przez ZUS zasiłek chorobowy (jednostka zatrudnia 12 pracowników). Zarówno w podstawie wynagrodzenia chorobowego, jak i w zaświadczeniu płatnika ZUS-Z-3 zakład pracy nie ujął kwoty dodatku specjalnego, przez co zaniżył pracownikowi świadczenia z tytułu choroby. Jak należy naprawić ten błąd?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników – kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich – część 10

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

  Przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewidują przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy ubezpieczonych, którzy są niezdolni do pracy z powodu choroby oraz konieczności sprawowania opieki. W kolejnej części cyklu poświęconego wypłacie świadczeń chorobowych zostają omówione zagadnienia związane z przebiegiem i konsekwencjami kontroli zwolnień lekarskich pracowników.

 • Oskładkowanie dodatku stażowego pracownika przebywającego przez część miesiąca na zwolnieniu lekarskim

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

  PYTANIE: Pracownicy jednostki budżetowej zachowują prawo do dodatku stażowego za czas choroby. Jak oskładkować taki dodatek w miesiącu, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim?

 • Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego pracownicy, której przedłużono umowę do dnia porodu

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  PYTANIE: Pracodawca zatrudnia na czas określony pracownicę, która przyniosła zaświadczenie stwierdzające stan ciąży. Umowa terminowa uległa automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu. Czy pracodawca ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko, które urodzi się w ostatnim dniu trwania umowy o pracę pracownicy?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników – nagrody i premie w podstawie zasiłkowej – część 9

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2019

  W poprzedniej części cyklu zasiłkowego omówiono ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych oraz sposób przyjmowania wybranych składników wynagrodzenia przy obliczaniu wysokości zasiłków. W części 9 rozwijamy tę tematykę, rozszerzając ją o kolejne składniki wynagrodzenia i zasady ich przyjmowania.

 • Kiedy pracodawca ma obowiązek wypełnić zaświadczenie ZUS ERP-7

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2019

  PYTANIE: Jeden z pracowników złożył wniosek o rozwiązanie umowy w związku z przejściem na emeryturę. Osoba ta urodziła się w 1952 r. Czy po zmianie przepisów o okresie przechowywania akt osobowych mamy obowiązek wypełnić zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – Ustalanie okresów i wliczanie składników – część 7

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2019

  Mimo praktyki w przyznawaniu i obliczaniu świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa płatnicy często mają problemy z ustaleniem podstawy wymiaru zasiłków. W niniejszej części cyklu zasiłkowego przybliżono pewne istotne zagadnienia, które na pewno można wykorzystać przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń chorobowych pracowników.

 • Konsekwencje skrócenia przez ZUS zwolnienia lekarskiego pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  PYTANIE: Pracodawca otrzymał z ZUS pismo skracające zwolnienie lekarskie pracownika. Niestety pismo to dotarło po wypłacie zasiłku chorobowego. Jak skorygować listę płac, dokumenty ZUS? W jaki sposób możemy ubiegać się o zwrot nadpłaconego zasiłku? Czy pracownik jest zobligowany do jego zwrotu?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – dokumentowanie prawa do zasiłku macierzyńskiego – część 7

  Porada aktualna | data dodania: 27.06.2019

  W poprzednim numerze „Kadr i płac w sferze budżetowej” zostały omówione zasady przyznawania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Odrębną kwestią, którą należy poruszyć, jest dokumentacja niezbędna do wypłaty tego świadczenia, co stanowi treść niniejszego opracowania.

 • Udział w strajku a zwolnienie lekarskie

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  PYTANIE: Czy pracownik, który podpisał listę strajkową, a następnie na ten dzień oraz dni następne przedłożył zwolnienie lekarskie, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego?

 • Czy za dzień częściowo przepracowany przysługuje świadczenie chorobowe

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  PROBLEM: Po przepracowaniu 6 godzin pracownik poprosił pracodawcę o zwolnienie go ze świadczenia pracy i udał się do lekarza. Lekarz wystawił choremu na częściowo przepracowany dzień zwolnienie lekarskie. Czy za ten dzień należy się pracownikowi wynagrodzenie? Czy oprócz tego przysługuje jemu wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – zasiłek macierzyński – część 6

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  Ubezpieczona ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeśli urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w trakcie urlopu wychowawczego. Zasiłek macierzyński przysługuje również ubezpieczonej albo ubezpieczonemu, jeżeli w okresie ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego przyjęli dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - w wieku do 10 roku życia i wystąpili do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, albo przyjęli dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej - nie dotyczy to rodziny zastępczej zawodowej. W niniejszej publikacji przybliżymy zasady nabywania prawa do zasiłku macierzyńskiego oraz zasady rozliczania przez płatników składek osób pobierających zasiłek

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – zasiłek opiekuńczy – część 5

  Porada aktualna | data dodania: 15.05.2019

  Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi i ubezpieczonemu w sytuacji, gdy musi on osobiście podjąć opiekę nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny i jeśli nie ma innej osoby we wspólnym gospodarstwie domowym w czasie sprawowania opieki mogącej zaopiekować się osobą tego wymagającą. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w czasie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Prawo to nie przysługuje zatem po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

 • Zmiana etatu a wliczenie do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego trzynastka

  Porada aktualna | data dodania: 08.05.2019

  PYTANIE: Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za 7 dni kwietnia 2019 r. nauczycielowi, który jest zatrudniony w szkole od 1 września 2018 r.? Początkowo świadczył on pracę w wymiarze 9/18, natomiast od 15 lutego 2019 r. jest zatrudniony w wymiarze 10/18 pensum. Otrzymał trzynastkę za 2018 r. W jej podstawie nie znalazł się okres 4 dni zwolnienia lekarskiego w październiku i 5 dni urlopu ojcowskiego w listopadzie. Czy trzynastkę należy uzupełnić o zwolnienie lekarskie i urlop ojcowski? W jaki sposób przyjąć trzynastkę po zmianie wymiaru czasu pracy?

 • Jak oskładkować umowę zlecenia ze studentem kończącym naukę

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2019

  PROBLEM: Od 1 stycznia 2019 r. zakład pracy zatrudniał zleceniobiorcę posiadającego status ucznia. Zleceniobiorca ten w bieżącym roku nie ukończy 26 roku życia. Z dniem 28 lutego 2019 r. osoba ta poinformowała pracodawcę, że straciła status ucznia. Mimo to strony umowy zlecenia postanowiły kontynuować zatrudnienie do 31 grudnia 2019 r. Równocześnie, w okresie od 1 do 31 maja 2019 r. osoba ta jest zatrudniona u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 2250 zł. Od 1 października 2019 r. zleceniobiorca planuje rozpocząć naukę na studiach wyższych. Planowany okres nauki ma trwać do 31 sierpnia 2024 r. Umowa o pracę i umowa zlecenia są jedynymi tytułami do ubezpieczeń społecznych tej osoby. Jakim ubezpieczeniom w 2019 r. będzie

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK