do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • COVID – udokumentowanie zwrotu zaliczek w DPS

  Porada aktualna | data dodania: 31.03.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej świadczy odpłatne usługi noclegowe dla osób odwiedzających bliskich będących podopiecznymi domu. Przed przyjazdem odwiedzający dokonują rezerwacji i wpłacają zaliczkę. W związku z trwającą epidemią, w DPS zawieszono możliwość odwiedzin oraz nocowania przez bliskich podopiecznych. Jak prawidłowo udokumentować dokonanie zwrotu zaliczek wpłaconych na poczet usług, które nie zostały zrealizowane?

 • Warunki wymagane do przyznania świadczenia przedemerytalnego

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  Świadczenie przedemerytalne jest systemem zabezpieczenia niezarobkujących osób w wieku przedemerytalnym, które z racji wieku nie mogą już liczyć na odzyskanie zatrudnienia, poszukiwanie nowej pracy zarobkowej lub przekwalifikowanie, a równocześnie nie obejmuje ich system świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego.

 • Czy nauczyciel w stanie nieczynnym ma prawo do świadczeń chorobowych

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Trzy dni przed wygaśnięciem umowy o pracę z powodu zakończenia stanu nieczynnego nauczycielka przedłożyła pracodawcy zwolnienie lekarskie z terminem końcowym po ustaniu zatrudnienia. Czy za dni zwolnienia przypadające w okresie stanu nieczynnego nauczycielce należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe?

 • Czy w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia należy przeliczyć wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Pracownik przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne w grudniu 2019 r. Czy podstawę świadczenia należy wyrównać do minimalnej pensji obowiązującej w 2020 r.?

 • Ustalanie wynagrodzenia za przestój pracownika urzędu

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2020

  PYTANIE: Pracownik urzędu otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny i okresowo przyznany dodatek specjalny. Proszę o wskazanie, w jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za przestój tego pracownika, który miał miejsce w okresie od 16 do 25 marca 2020 r., przy założeniu, że przez resztę miesiąca pracownik świadczył pracę stacjonarnie lub zdalnie.

 • Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ze specustawy

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2020

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzono ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepis ten daje prawo do dodatkowego świadczenia opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

 • Nowe uprawnienia dla pracodawców w razie wystąpienia ryzyka epidemii koronawirusa

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2020

  W obawie przed zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 władze dostrzegły potrzebę wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego, a stanowiących uzupełnienie podstawowych regulacji, zawartych w szczególności w ustawie z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Chodzi tu o ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych).

 • Zakup maseczek oraz środków dezynfekcyjnych w związku z epidemią koronawirusa – paragraf 302, 421 czy 423?

  Porada aktualna | data dodania: 20.03.2020

 • Zakup termometru w związku epidemią koronawirusa – paragraf 421 czy 423?

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2020

 • PPK w jednostkach budżetowych – zasady wypłat, dziedziczenia środków i ich podziału po ustaniu wspólności małżeńskiej. Część 2

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  Co prawda środki zgromadzone w ramach PPK będą stanowić własność uczestnika, ale zadysponuje on nimi tylko w ograniczony sposób. Najbardziej korzystna będzie wypłata środków po osiągnięciu 60 roku życia w podziale na wypłatę jednorazową oraz liczbę rat wskazaną w przepisach jako minimalna. Inne wypłaty, np. mniejsza ilość rat, czy wcześniejsze wycofanie środków, będą się wiązać z dokonaniem z nich kilku potrąceń, a co najmniej zryczałtowanego podatku. Wyjątkiem będzie wypłata przed osiągnięciem 60 roku życia części środków w razie poważnego zachorowania. W tej części cyklu poświęconego PPK w jednostkach sektora finansów publicznych przedstawiono definicje oraz zasady wypłat i dziedziczenia środków PPK.

 • Co warto wiedzieć o kontrolach ZUS w zakładzie pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  Kontrole są ustawowym zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mają one za zadanie sprawdzić, jak płatnicy składek wywiązują się z obowiązków. Stoją także na straży praw ubezpieczonych, tak aby wszyscy wykonujący pracę w równych warunkach byli objęci ubezpieczeniami społecznymi.

 • Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy za ten sam dzień

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  PYTANIE: Pracownik centrum pomocy społecznej przyszedł do pracy, ale po godzinie źle się poczuł i udał się do lekarza, który udzielił mu zwolnienia lekarskiego na ten sam dzień. Czy za przepracowany czas (tj. godzinę) pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za pracę i za ten sam dzień również wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek? Jak rozliczyć takie wynagrodzenie?

 • Jak wyrównać minimalną podstawę wymiaru świadczeń chorobowych w 2020 r.

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  PYTANIE: W jaki sposób należy wyrównać do minimalnej pensji podstawę zasiłku chorobowego? W 2019 r. pracownik otrzymywał zasiłek ustalony od podstawy minimalnego wynagrodzenia. W 2020 r. podstawa świadczeń chorobowych jest kontynuowana, bo nie wystąpiła 3-miesięczna przerwa między poprzednim i aktualnym zwolnieniem lekarskim.

 • Czy od trzynastki wypłaconej po ustaniu zatrudnienia należy opłacić składkę na Fundusz Pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  PYTANIE: W lipcu 2019 r. pracownicę przeniesiono do innej jednostki. U poprzedniego pracodawcy korzystała ze zwolnienia z obowiązku odprowadzania składki na Fundusz Pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego. W 2020 r. pracodawca ten wypłacił jej trzynastkę za 2019 r. Czy od wypłaconej kwoty należy opłacić składkę na Fundusz Pracy?

 • Który płatnik dokonuje podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2020

  PYTANIE: Zatrudniamy osobę na 1/5 etatu (jest to jej drugie miejsce pracy). W okresie od października 2019 r. do końca lutego 2020 r. pracownica przebywała na urlopie bezpłatnym. W dniu 20 stycznia 2020 r. urodziła dziecko. Od drugiego pracodawcy otrzymała zasiłek macierzyński za okres od 20 stycznia do 29 lutego 2020 r. Z uwagi na to, że był on niższy od 1000 zł, otrzymała również wyrównanie. Nasz urząd podejmie wypłatę zasiłku macierzyńskiego po zakończeniu urlopu bezpłatnego, tj. od 1 marca 2020 r. Czy w związku z powyższym pracownica może wskazać nasz zakład pracy jako ten, który będzie dokonywał wyrównania zasiłku do kwoty 1000 zł? Czy może obowiązek ten spoczywa na drugim urzędzie z racji tego, że wcześniej dokonał on już stosownych wyrównań?

 • Choroba ucznia praktycznej nauki zawodu w pierwszym miesiącu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2020

  PROBLEM: Uczeń pierwszego roku praktycznej nauki zawodu przyniósł zwolnienie lekarskie przed upływem 30 dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Czy nabywa on prawo do świadczenia chorobowego od pierwszego dnia absencji, czy też obowiązuje go okres wyczekiwania, tak jak w przypadku innego pracownika?

 • Rekompensata dla nauczyciela z tytułu pracy w szczególnym charakterze

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2020

  PROBLEM: Nauczycielka urodzona w 1959 r. nie spełniła warunków do emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek, ani do emerytury z tytułu pracy w szczególnym charakterze. Nie przysługuje jej również emerytura pomostowa. Czy ZUS naliczy nauczycielce dodatek za wykonywanie pracy nauczycielskiej, gdy będzie ona przechodzić na emeryturę po ukończeniu wieku emerytalnego? Jakie dokumenty powinna złożyć w tym celu?

 • Nieobecność usprawiedliwiona niepłatna nauczyciela

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2020

  PYTANIE: Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania przebywała na zwolnieniu lekarskim od września 2016 r. do marca 2017 r. (182 dni). Następnie pobierała świadczenie rehabilitacyjne od marca 2017 r. do lutego 2018 r. Po tym okresie otrzymała orzeczenie lekarza orzecznika ZUS z lutego 2018 r. o częściowej niezdolności do pracy od 1 września 2016 r. do 31 marca 2020 r. Z pracownicą, mimo choroby trwającej ponad 182 dni i upływu okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, nie rozwiązano stosunku pracy.

 • Emerytura dla nauczyciela bez względu na wiek

  Porada aktualna | data dodania: 02.03.2020

  PYTANIE: Czy nauczyciel, który nie ukończył powszechnego wieku emerytalnego, ale przepracował w zawodzie nauczyciela 40 lat, może ubiegać się o tzw. emeryturę dla nauczycieli bez względu na wiek? Jakie warunki trzeba spełnić i jak zostanie obliczona ta emerytura?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników – świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego – część 11

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2020

  Podstawowym aktem prawnym, dotyczącym wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jest ustawa wypadkowa. Określono w niej rodzaje świadczeń przysługujących osobom ubezpieczonym, warunki nabywania do nich prawa, zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości oraz zasady ich wypłaty. W artykule omówiono świadczenia chorobowe z ubezpieczenia wypadkowego. Świadczenia te przysługują z funduszu wypadkowego i są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Okres wyczekiwania na świadczenia chorobowe

  Porada aktualna | data dodania: 14.01.2020

  W 2020 r. ma być trudniej z uzyskaniem prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Taki zapowiada się efekt zmian i postulatów, które chce wprowadzić rząd. Planowane jest wprowadzenie okresu wyczekiwania w odniesieniu do zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego. Zmiany mają dotknąć również zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz innego sposobu ustalania okresu zasiłkowego. Jednak z nowym rokiem nie wprowadzono żadnych zmian i tym samym obowiązuje dotychczasowy stan prawny, który w celu rozwiania wątpliwości zostały jeszcze raz omówione.

 • PPK w jednostkach budżetowych – zagadnienia ogólne. Część 1

  Porada aktualna | data dodania: 14.01.2020

  Pracownicze plany kapitałowe mają stanowić dodatkowe zabezpieczenie finansowe pracowników i innych osób, zatrudnionych przede wszystkim w późniejszym okresie życia. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne, ale dobrowolność nie polega na swobodnej decyzji co do przystąpienia. Osoby, które nie chcą być objęte PPK, deklarować będą brak zamiaru uczestnictwa, zaś przy braku takiej deklaracji, albo jej nieponowieniu po upływie 4 lat od złożenia poprzedniej, będą automatycznie obejmowane tym programem. Obsługa deklaracji, wpłat, zawieranie umów o zarządzanie oraz prowadzenie PPK spoczywa przy tym na podmiocie zatrudniającym, na który za niewykonywanie przepisów ustawy o PPK mogą zostać nałożone dotkliwe kary finansowe.

 • Kto składa ZUS IWA za 2019 r.

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  W tym roku, 31 stycznia 2020 r., tj. w piątek, mija termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2019 r. Informacja ta powinna zostać złożona do końca każdego stycznia za rok poprzedni. ZUS ustala stopę procentową dopiero wówczas, gdy płatnik złoży ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.

 • Trzynastka za niepełny rok w podstawie zasiłku chorobowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: Jak należy uzupełnić trzynastkę w podstawie ustalanej do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego? Pracownica powróciła do pracy 21 października 2019 r. po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Pracodawca naliczył jej dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., proporcjonalnie pomniejszone za czas choroby i urlopów związanych z rodzicielstwem. Czy w sytuacji, gdy pracownik pracuje krócej niż pół roku, należy uzupełnić trzynastkę i przyjąć ją do podstawy zasiłku chorobowego? Jeżeli tak, to czy uzupełniamy do pełnego roku i przyjmujemy 1/12, czy tylko 2 miesiące i do podstawy przyjmujemy 1/2 trzynastki? Którą trzynastkę należy przyjąć do podstawy, jeśli pracownica zachorowałaby w styczniu 2020 r.? Czy trzynastkę za 2018 r.?

 • Jak ustalić podstawę wymiaru świadczenia chorobowego pracownika, który w okresie poprzedzającym zachorowanie był uczniem

  Porada aktualna | data dodania: 17.12.2019

  PROBLEM: Przez 3 lata zatrudnialiśmy ucznia, który od września 2019 r., tj. bez dnia przerwy, stał się pracownikiem. Będąc pracownikiem, zachorował od 10 do 20 grudnia 2019 r. Które wynagrodzenie powinno stanowić podstawę obliczenia wynagrodzenia chorobowego - czy z ostatnich 12 miesięcy (w tym wynagrodzenie ucznia), czy wynagrodzenie od dnia zawarcia umowy o pracę?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK