do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak zabezpieczać dane osobowe w dziennikach lekcyjnych podczas kształcenia zdalnego

  Porada aktualna | data dodania: 27.05.2020

  PYTANIE: Lekcje prowadzone na odległość z powodu koronawirusa nauczyciele dokumentują w dziennikach elektronicznych, za pomocą których kontaktują się też z uczniami i rodzicami. Zdarzyło się jednak wykorzystanie tradycyjnego dziennika. W związku z tym jeden z rodziców zarzucił naszej szkole (podstawowa, samorządowa) nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych zapisanych w dzienniku. Zgłosił też wątpliwości do zabezpieczeń tych danych w dziennikach elektronicznych, skoro nauczyciele używają ich na prywatnym sprzęcie komputerowym. Jak ta kwestia powinna wyglądać prawidłowo?

 • Dyżur głównego księgowego w dzień ustawowo wolny od pracy

  Porada aktualna | data dodania: 27.05.2020

  PROBLEM: W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, w inspekcjach sanitarnych zaistniała potrzeba pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych. W jednej z inspekcji na dyżur wyznaczono między innymi głównego księgowego, któremu dyżur przypadł w święta i dyżur się odbył. Jak należy rozliczyć w takim przypadku czas pracy głównego księgowego? Czy należy mu się wolny dzień za taki dyżur?

 • Dodatek stażowy w podstawie zasiłku macierzyńskiego

  Porada aktualna | data dodania: 27.05.2020

  PYTANIE: Jednostka budżetowa nieuprawniona do wypłaty zasiłków zatrudnia pracownicę, która będzie korzystać z zasiłku macierzyńskiego. Do chwili obecnej zasiłek chorobowy wypłacał jej ZUS, a pracodawca tylko dodatek za wysługę lat. Czy w okresie przebywania pracownicy na urlopie macierzyńskim pracodawca powinien wykazać dodatek stażowy w druku ZUS Z-3? Jeśli tak, to w której kolumnie?

 • Dodatek za efektywny czas pracy a urlop i inne nieobecności pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 13.05.2020

  PYTANIE: W regulaminie wynagradzania jednostki budżetowej znajduje się następujący zapis: (…) Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku operatora urządzeń i technologa przysługuje dodatek za pracę w kontakcie ze ściekami komunalnymi i uciążliwościami zapachowymi w kwocie 100 zł brutto miesięcznie. Dodatek przyznawany jest za efektywny czas pracy (…). Czy omawiany dodatek należy traktować jako stały składnik wynagrodzenia, czy jako składnik zmienny w związku z tym, że jest on wypłacany za efektywny czas pracy i tym samym w różnej wysokości? Jak należy rozumieć pojęcie "efektywny czas pracy"? Czy jeśli pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, wskazany dodatek mu nie przysługuje? Czy w takim wypadku należy ten składnik brać pod uwagę do obliczania dodatku urlopowego i do

 • Świadczenie kompensacyjne a opodatkowanie świadczeń socjalnych

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  PROBLEM: W lutym nauczycielka rozwiązała stosunek pracy w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ma przyznaną pomoc finansową na wypoczynek zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy w tej sytuacji można zastosować zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dla świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł? Jeśli należy dokonać potrącenia zaliczki na podatek, to na jakiej podstawie i w jakiej wysokości?

 • Czy pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatek środowiskowy, jeśli nie pracuje w terenie z powodu koronawirusa

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  PYTANIE: Czy pracownikowi socjalnemu, który nie świadczy pracy w terenie z uwagi na zagrożenie epidemiczne należy się dodatek 250 zł? Pracownik od 16 marca br. przeprowadza wywiady i aktualizację tylko telefonicznie.

 • Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób, które wykonują zawód medyczny na preferencyjnych zasadach

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  Z dniem 1 kwietnia 2020 r. ustawodawca wprowadził możliwość uzyskania przez wykonujących zawód medyczny zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy jego wymiaru obliczonej w oparciu o przepisy ustawy zasiłkowej.

 • Czy ujawnienie adresu zamieszkania kandydata na stanowisko urzędnicze narusza ochronę jego danych osobowych

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  PYTANIE: Prowadziliśmy nabór na wolne stanowisko urzędnicze. Jesteśmy zobowiązani do upubliczniania informacji o kandydatach, w związku z czym umieściliśmy ich dane na naszej stronie internetowej (BIP) i tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Jedna z osób uczestniczących zarzuciła nam naruszenie zasad ochrony danych osobowych z uwagi na ujawnienie jej dokładnego adresu zamieszania. Czy ma rację?

 • Odprawa dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  PYTANIE: Pracownik został powołany do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie. Jest to jego pierwsze powołanie. Jakie są zasady ustalania wysokości odprawy i czy jednostka może się ubiegać o jej zwrot?

 • Kierowanie pracowników medycznych do pracy w ośrodkach pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  W związku z trudną sytuacją w domach opieki społecznej wojewoda mazowiecki musiał zastosować art. 47 ustawy o zapobieganiu chorób zakaźnych. Przepis ten upoważnia wojewodę do kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii w drodze decyzji. Procedura ta nie jest powszechnie znana. Co więcej należy przypuszczać, że dotychczas takie skierowania nie były wydawane na podstawie tego przepisu. Trudno więc mówić o ustalonej praktyce. W czasie trwającej epidemii większość nakazów pracy dotyczyło skierowania do zwalczania zagrożenia w domach pomocy społecznej.

 • Awans zawodowy nauczyciela w okresie świadczenia pracy zdalnej

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  Zmiana sposobu realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie przerywa ciągłości odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela. Nauczyciele prowadzący zdalne nauczanie świadczą pracę, zatem jednocześnie odbywają staż. W przypadku nauczycieli, którzy nie prowadzą nauczania zdalnego, staż przedłuży się o okres nieprzerwanej nieobecności trwającej dłużej niż miesiąc. W niektórych przypadkach konieczna może okazać się modyfikacja planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

 • Instruktaż: Odpis na ZFŚS w 2020 r. – planowanie i przekazywanie

  Porada aktualna | data dodania: 28.04.2020

  Jak obliczyć planowaną kwotę przelewu na rachunek ZFŚS w maju 2020 r. (75% odpisu)? W jednostce odpis na 2020 r. był planowany według kwot obowiązujących w 2019 r. i stanu zatrudnienia we wrześniu 2019 r. Czy po wejściu w życie ustawy okołobudżetowej (20 lutego 2020 r.) trzeba zmienić planowaną kwotę odpisów na ZFŚS na 2020 r.? Czy można te 75% planowanych do przekazania odpisów w maju 2020 r. naliczyć jednak od kwoty pierwotnie planowanej, czyli danych obowiązujących w 2019 r.? Czy jeśli zatrudnienie w okresie od stycznia do kwietnia 2020 r. jest inne niż planowane, to trzeba je też skorygować w celu wyliczenia kwoty 75% planowanego odpisu do przekazania na rachunek bankowy ZFŚS w maju?

 • Stanowisko dotyczące możliwości wysłania pracowników przez pracodawcę na zaległe urlopy wypoczynkowe w okresie zagrożenia koronawirusem

  Porada aktualna | data dodania: 22.04.2020

  Od początku ograniczania działalności jednostek budżetowych pojawiały się wątpliwości, czy zamiast pozostawiać pracowników w gotowości do pracy, można wysłać ich na zaległe urlopy wypoczynkowe. Zdania specjalistów są podzielone. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów, co do zasady pracownika nie można wysłać na urlop „na siłę”, o czym pisaliśmy w nr 9/2020 „Rachunkowości Budżetowej” na str. 40. Jednak w związku z wyjątkową sytuacją i licznymi wątpliwościami oraz postulatami pracodawców - Państwowa Inspekcja Pracy wskazuje na możliwość udzielania pracownikom urlopu bez konieczności wyrażania przez pracownika zgody, ale tylko w przypadku urlopu zaległego.

 • Tworzenie ZFŚS w czasie epidemii koronawirusa

  Porada aktualna | data dodania: 21.04.2020

  Czy ze względu na problemy finansowe wywołane epidemią koronawirusa jednostka może zrezygnować w 2020 r. z tworzenia ZFŚS?

 • Finansowanie testów na koronowirusa ze środków ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 21.04.2020

  Pracodawca chce sfinansować testy na koronawirusa dla pracowników ze środków ZFŚS. Czy może?

 • Prywatny telefon w pracy zdalnej

  Porada aktualna | data dodania: 21.04.2020

  PROBLEM: Czy urzędnik może wykorzystywać telefon prywatny do pracy zdalnej i kontaktowania się z beneficjentami jednostki?

 • Przeniesienie pracownika socjalnego do innego ośrodka pomocy społecznej w okresie pandemii

  Porada aktualna | data dodania: 21.04.2020

  PROBLEM: Jestem pracownikiem ośrodka pomocy społecznej. Czy w okresie epidemii mogę zostać oddelegowany do innych zadań, w innym urzędzie, w oddaleniu od domu?

 • Wezwanie pracownika do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie

  Porada aktualna | data dodania: 21.04.2020

  PYTANIE: Jeden z pracowników jednostki został wezwany w trybie natychmiastowym do pełnienia terytorialnej służby wojskowej. Czy na okres pełnienia służby urzędnikowi należy udzielić urlopu bezpłatnego?

 • Zasiłek chorobowy urzędnika przebywającego na kwarantannie

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2020

  PYTANIE: Czy urzędnikowi przebywającemu na kwarantannie przysługują świadczenia chorobowe?

 • Dodatek za warunki pracy nauczyciela w okresie pandemii

  Porada aktualna | data dodania: 20.04.2020

  Dodatek za warunki pracy jest jednym ze składników wynagrodzenia nauczycieli przysługującym na mocy art. 34 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (dalej: Karta Nauczyciela) w związku z wykonywaniem przez nich pracy w warunkach trudnych lub uciążliwych. Szczegółowe uregulowania w zakresie warunków pracy stanowiących pracę w warunkach trudnych i uciążliwych zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Wysokość dodatku za warunki pracy uregulowana jest natomiast w regulaminie wynagradzania uchwalonym przez organ prowadzący daną

 • Czy pracodawca może zmusić pracownika do poddania się badaniom lekarskim związanym z koronawirusem

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  Urzędniczka pojawiła się w pracy z kaszlem. Czy w tej sytuacji pracodawca może nakazać jej odbycie badań lekarskich w celu wykluczenia zakażenia koronawirusem?

 • Dodatek wiejski w okresie zawieszenia pracy szkoły

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  PYTANIE: Czy nauczyciel pracujący zdalnie i ten, który pozostaje w gotowości do pracy w okresie zawieszenia zajęć, zachowuje prawo do dodatku wiejskiego?

 • Zawieszenie zajęć lekcyjnych w szkołach w związku z koronawirusem a prawo nauczycieli i pracowników administracji i obsługi do wynagrodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  Szczególna sytuacja, w jakiej znalazł się nasz kraj z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, wymusiła przyjęcie rozwiązań prawnych, mających na celu przede wszystkim ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii i ochronę obywateli przed zagrożeniem. Naturalną konsekwencją stała się nowa rzeczywistość, która dotknęła również szkoły. Jednym z rozwiązań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest zawieszenie prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W takim okresie szkoły mają prowadzić m.in. nauczanie zdalne. Powstają więc uzasadnione wątpliwości o sposób wynagrodzenia nauczycieli w okresie zawieszenia zajęć, a także o prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy, w tym w zakresie świadczenia tzw. pracy zdalnej.

 • Narzucenie urlopu wypoczynkowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  Wielu pracodawców stara się na różne sposoby rozwiązać problemy związane z epidemią odnośnie zatrudnienia i braku możliwości świadczenia pracy przez pracowników. Jednym z często występujących pomysłów jest „wysłanie” pracowników na urlopy wypoczynkowe, co pozwoliłoby uniknąć przestoju, zwolnień z pracy i potencjalnie umożliwiłoby większe zaangażowanie pracowników po ustaniu epidemii. Co do zasady jednak urlop wypoczynkowy nie może zostać udzielony pracownikowi bez jego zgody, od czego są jedynie dwa wyjątki.

 • Konsultowanie wypowiedzenia w okresie epidemii

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  PYTANIE: Czy należy, a jeżeli tak, to w jaki sposób spełnić obowiązek konsultacji wypowiedzenia stosunku pracy ze związkami zawodowymi, jeśli w okresie epidemii SARS-CoV-2 pracownicy są na zwolnieniach lub świadczą pracę zdalnie?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK