do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy można wypowiedzieć umowę na zastępstwo pracownikowi, który choruje

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2019

  PYTANIE: W dniu 23 kwietnia 2018 r. zawarto umowę o pracę na zastępstwo do czasu powrotu nieobecnego pracownika. Osoba zastępująca długotrwale choruje, co reorganizuje poprawne funkcjonowanie zakładu pracy. Czy z pracownikiem zatrudnionym na zastępstwo można rozwiązać umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia?

 • Odwołanie dyrektora CUW będącego radnym bez zgody rady gminy i powierzenie jego funkcji nowemu pracownikowi

  Porada aktualna | data dodania: 06.11.2019

  PROBLEM: Zarząd powiatu uchwałą odwołał dyrektora centrum usług wspólnych (CUW) bez zachowania okresu wypowiedzenia, na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.). Następnie wojewoda stwierdził nieważność uchwały, uzasadniając, że dyrektor był jednocześnie radnym gminy, która nie wyraziła zgody na rozwiązanie z nim stosunku pracy. Pomimo tego zarząd powiatu powierzył stanowisko dyrektora CUW innej osobie. Następnie podjął on uchwałę o upoważnieniu nowego pracownika do wydawania w imieniu zarządu decyzji administracyjnych oraz załatwiania w jego imieniu spraw z zakresu zarządzania drogami powiatowymi szczegółowo opisanym w uchwale. Wojewoda stwierdził nieważność tej uchwały. Ponadto zarzucił zarządowi, że ten, nie czekając na

 • Badanie psychologiczne strażaków – paragraf 428 czy inny?

  Porada aktualna | data dodania: 28.10.2019

 • Dodatek na start dla nauczyciela stażysty zatrudnionego w trzech szkołach

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: Nauczyciel psycholog jest zatrudniony równocześnie w trzech szkołach, z tytułu czego osiąga ponad 1/2 etatu (w szkole A - 5,5/22, w szkole B - 5/22, w szkole C - 3/22), co we wrześniu pozwoliło mu rozpocząć staż na nauczyciela kontraktowego. Kurator oświaty wskazał jedną ze szkół (szkołę A), w której nauczyciel odbywa staż i posiada opiekuna stażu. Czy wskazana szkoła była zobowiązana do wypłaty jednorazowego dodatku na start, skoro nauczyciel zatrudniony jest w niej zaledwie na cząstkę etatu?

 • Czy wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń chorobowych należy uzupełniać za dni udziału w strajku

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: Nauczyciel strajkował w okresie od 8 do 26 kwietnia 2019 r. We wrześniu przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czy ustalając podstawę zasiłku chorobowego, należy kwiecień wyłączyć z podstawy wymiaru zasiłku, czy może uzyskany przychód przyjąć w kwocie faktycznie wypłaconej?

 • Wrześniowa podstawa naliczania nagrody jubileuszowej

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: Nauczyciel nabył prawo do nagrody jubileuszowej na dzień 30 września 2019 r. Czy w związku z tym do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej należało przyjąć godziny ponadwymiarowe za wrzesień 2019 r. (godziny ponadwymiarowe za wrzesień były wypłacone w tym samym dniu, gdy nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej)?

 • Ekwiwalent urlopowy nauczyciela zatrudnionego w trakcie roku szkolnego w niepełnym wymiarze pensum

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: Jak należało obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela zatrudnionego w placówce feryjnej, zatrudnionego od 2 stycznia do 21 czerwca 2019 r. w wymiarze 2/18. Nauczyciel wykorzystał urlop w czasie ferii zimowych w wymiarze 14 dni.

 • Dodatek za wychowawstwo klasy w świetle nowych regulacji prawnych

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  Dodatek za wychowawstwo klasy jest dodatkiem funkcyjnym, który przysługuje w związku ze sprawowaniem funkcji wychowawcy klasy. Nowelizacja przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, która weszła w życie 1 września 2019 r., uściśliła zasady określania wysokości tego dodatku. Wobec braku definicji pojęcia „wychowawca klasy” pojawia się zapytanie o nauczycieli wykonujących zadania wychowawcy, ale nie w klasach, lecz w oddziałach czy grupach. Niniejszy artykuł jest próbą analizy przedstawionego zagadnienia.

 • Jak instytucja kultury wprowadza 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  Czy instytucja kultury może wprowadzić 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy? Wprowadzenie takiego rozwiązania ułatwiłoby nam rozliczanie pracowników zwłaszcza latem.

 • Składka zdrowotna za pracownika zwolnionego z PIT i osiągającego niski przychód

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: W związku ze zmianami obowiązującymi od 1 sierpnia 2019 r., dotyczącymi zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników do 26 roku życia objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, proszę o wyjaśnienie sposobu, w jaki powinniśmy dokonać obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, która zostałaby obliczona, gdyby pracownik nie był zwolniony z podatku. Czy kwotę ubezpieczenia zdrowotnego należy porównać z kwotą zaliczki, która zostaje naliczona na liście płac po odliczeniu 7,75% ubezpieczenia zdrowotnego, czy do kwoty zaliczki przed pomniejszeniem jej o 7,75% składki zdrowotnej?

 • Wyrównanie zasiłku chorobowego w razie zaniżenia jego wysokości w wyniku nieprzyjęcia do podstawy dodatku specjalnego

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: W lipcu 2018 r. pracownikowi przyznano dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków na okres nieobecności zastępowanego pracownika. Dodatek ten przysługiwał pracownikowi do czerwca 2019 r. W okresie jego pobierania pracownik przebywał na zwolnieniach lekarskich (od listopada 2018 r. do maja 2019 r.), pomiędzy którymi nie było 3-miesięcznej przerwy i za które przysługiwało wynagrodzenie chorobowe i płatny przez ZUS zasiłek chorobowy (jednostka zatrudnia 12 pracowników). Zarówno w podstawie wynagrodzenia chorobowego, jak i w zaświadczeniu płatnika ZUS-Z-3 zakład pracy nie ujął kwoty dodatku specjalnego, przez co zaniżył pracownikowi świadczenia z tytułu choroby. Jak należy naprawić ten błąd?

 • Jak weryfikować wnioski o wypłaty z funduszu socjalnego

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: W regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jednostki budżetowej jest zapis, że pracodawca może zażądać od wnioskodawcy udokumentowania otrzymywanych dochodów. Na tej podstawie chce przeprowadzić losowo weryfikację składanych wniosków, żądając przedstawienia do wglądu rocznego zeznania podatkowego (PIT potwierdzony w urzędzie) pracownika i jego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie. Brak udostępnienia dokumentu powodowałby zaliczenie pracownika do grupy osób z najwyższym dochodem. Działające w jednostce związki zawodowe sprzeciwiają się temu pomysłowi, zarzucając dyskryminację. Czy jednostka może zastosować taką procedurę, czy też zarzuty organizacji związkowej są słuszne?

 • Wzrost odpisu na ZFŚS od 1 sierpnia 2019 r. a świadczenie urlopowe wypłacone w 2019 r.

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

 • Zasady korzystania z ZFŚS przez emeryta

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników – kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich – część 10

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

  Przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przewidują przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy ubezpieczonych, którzy są niezdolni do pracy z powodu choroby oraz konieczności sprawowania opieki. W kolejnej części cyklu poświęconego wypłacie świadczeń chorobowych zostają omówione zagadnienia związane z przebiegiem i konsekwencjami kontroli zwolnień lekarskich pracowników.

 • Oskładkowanie dodatku stażowego pracownika przebywającego przez część miesiąca na zwolnieniu lekarskim

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

  PYTANIE: Pracownicy jednostki budżetowej zachowują prawo do dodatku stażowego za czas choroby. Jak oskładkować taki dodatek w miesiącu, w którym pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim?

 • Lista płac pracownika korzystającego z „zerowego PIT”

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

  PYTANIE: Pracownik w wieku 20 lat jest zatrudniony na umowę o pracę na pełen etat i otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie w wysokości 2250 zł brutto. Od października 2019 r. złożył pracodawcy oświadczenie, z którego wynika, że jego przychody w 2019 r. będą w całości korzystały z "zerowego PIT". Uwzględniając fakt, że pracownik był uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej podatek, proszę o wskazanie rozliczenia jego listy płac.

 • Odmrożenie podstawy naliczania odpisu na ZFŚS od 1 sierpnia 2019 r.

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

  Od 1 sierpnia 2019 r. podstawą naliczania odpisu na ZFŚS jest wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. w wysokości 3389,90 zł. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. podstawą naliczania odpisu na ZFŚŚ jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., w wysokości 3278,14 zł. Oznacza to więc wzrost podstawy naliczania o 3,41% w trakcie roku kalendarzowego.

 • Październikowa zmiana czasu letniego na zimowy a praca nadliczbowa

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

  PYTANIE: Kilku pracowników świadczy pracę w systemie zmianowym, który obejmuje m.in. noce oraz weekendy. Jeden z nich będzie wykonywać pracę w nocy, w której nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. W jaki sposób należy rozliczyć tę pracę? Czy w związku z wydłużeniem czasu pracy tej osoby następuje nierówne traktowanie pracowników w okresie rozliczeniowym?

 • Ulga dla młodych a umowa zlecenia z cudzoziemcem

  Porada aktualna | data dodania: 17.10.2019

  PROBLEM: Gmina podpisała umowę zlecenia z obywatelem Ukrainy. Zleceniobiorca ma 23 lata, nie jest uczniem i jest to jego pierwsza praca. Nie przedstawił nam certyfikatu rezydencji. Czy w takiej sytuacji do zawartej umowy można zastosować ulgę dla młodych?

 • Dodatek stażowy a minimalne wynagrodzenie – zmiany od 1 stycznia 2020 r.

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  Od 1 stycznia 2020 r. zaczyna obowiązywać ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę rozszerzająca katalog składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, o dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy.

 • Jednorazowe świadczenie na start dla nauczycielki kontynuującej staż we wrześniu 2019 r.

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  PROBLEM: Z dniem 1 września 2018 r. nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela kontraktowego, który trwał do 30 czerwca 2019 r. (umowa na zastępstwo). Od 1 września 2019 r. zawarto z nią kolejną umowę i kontynuuje staż rozpoczęty w poprzednim roku szkolnym. Czy nauczycielce należy się jednorazowe świadczenie na start w wysokości 1000 zł?

 • Jakimi dokumentami potwierdzać staż pracy u zagranicznego pracodawcy

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  Pracownik domaga się, żeby do stażu urlopowego zaliczyć mu pracę u zagranicznego pracodawcy. Czy są jakieś przepisy, które określają, jakie dokumenty musi przedstawić taka osoba, żeby uznać jej roszczenia?

 • Od 1 września 2019 r. podwyżka stawek wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  W dniu 1 września br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (dalej: rozporządzenie zmieniające). Przewiduje ono podwyżkę wynagrodzeń o 1 punkt procentowy dla każdego roku nauki. W związku ze wzrostem najniższych stawek zmianie uległy również zasady ich refundacji.

 • Czy zwolniony w czasie aresztu pracownik może domagać się przywrócenia do pracy, jeśli został uniewinniony

  Porada aktualna | data dodania: 25.09.2019

  Tymczasowo aresztowany pracownik został zwolniony po 3 miesiącach pobytu w areszcie. W tej chwili dostarczył pracodawcy prawomocny wyrok, który go uniewinnia od postawionych zarzutów. Co w tej sytuacji ma zrobić pracodawca?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK