do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Pokrycie odsetek za zwłokę za nieterminową zapłatę faktury przez pracownika jednostki

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2019

 • Jak ustalić kwotę potrącenia komorniczego z wynagrodzenia i zasiłku

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2019

  PROBLEM: Pracownik ma niealimentacyjne zajęcie komornicze. Jego wynagrodzenie za pracę wynosi 2800 zł, a dodatek stażowy - 308 zł, który jest niepomniejszany za dni choroby i opieki nad chorym członkiem rodziny. W lutym 2019 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w wysokości 2333,35 zł oraz dodatek 308 zł oraz zasiłek opiekuńczy za 5 dni sprawowania opieki nad chorym dzieckiem - 322,15 zł. Pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów oraz złożył pracodawcy PIT-2. Jak w lutym przeprowadzić prawidłowo potrąceń?

 • Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracownika – nowy obowiązek pracodawcy

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2019

  PROBLEM: Czy w związku ze zmianami w Kodeksie pracy wszyscy pracodawcy mają obowiązek dołączania do świadectw pracy informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracownika? Proszę o przedstawienie wzoru takiej informacji oraz przykładów.

 • Ewidencja czasu pracy po zmianach

  Porada aktualna | data dodania: 19.02.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. w ewidencji czasu pracy podajemy - poza samą liczbą przepracowanego czasu - przedziały czasowe, w których pracownik świadczył pracę. Podobne zapisy dotyczą dyżurów, przy czym w odniesieniu do nich wskazujemy również miejsce ich pełnienia. Do ewidencji dołączamy liczne wnioski i zgody pracownika, które do tej pory zwykle umieszczane były w części B akt osobowych. Do nowych regulacji pracodawca nie musi dostosowywać dokumentacji dotyczącej czasu pracy sprzed początku 2019 r., a do treści kart ewidencji czasu pracy pracownika zatrudnionego przed 1 stycznia 2019 r. prowadzonych tego dnia stosuje się regulacje nieobowiązującego rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu

 • Nielegalne wykorzystanie środków ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 14.02.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Opłata związana z pozwoleniem na pracę dla cudzoziemca – paragraf 430 czy 443?

  Porada aktualna | data dodania: 14.02.2019

 • Świadczenia socjalne na rzecz emerytowanych strażaków a zwolnienie z PIT

  Porada aktualna | data dodania: 12.02.2019

 • W jakim terminie pracownik musi powiadomić pracodawcę o nieobecności w pracy

  Porada aktualna | data dodania: 11.02.2019

  Czy termin 2 dni na zawiadomienie pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika jest bezwzględnie obowiązujący? Mamy pracownika, który twierdzi, że nie mógł w żaden sposób w tym terminie skontaktować się z pracodawcą.

 • Wyrównanie podstawy wymiaru składek do minimalnej pensji osoby przebywającej na urlopie wychowawczym

  Porada aktualna | data dodania: 11.02.2019

  PROBLEM: Pracownica samorządowej jednostki budżetowej jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Od kwietnia 2016 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Jej wynagrodzenie przyjmowane do obliczania podstawy składek emerytalno-rentowych składało się z wynagrodzenia zasadniczego niższego niż minimalne i dodatku stażowego. Ile powinna wynosić podstawa składek w 2019 r.? Czy 2250 zł i czy należy doliczyć dodatek za wysługę lat?

 • Dodatek za pracę na zastępstwo w podstawie trzynastki

  Porada aktualna | data dodania: 22.01.2019

  PROBLEM: Czy jeśli pracownik opieki społecznej, w związku z zastępowaniem innego pracownika, otrzymał w grudniu 2018 r. dodatek za pracę w terenie, to czy składnik ten powinien być uwzględniony w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Czy może jednak należy go traktować jako jednorazową wypłatę, która nie jest wliczana do podstawy trzynastki?

 • Choroba w okresie przyjmowanym do obliczenia wynagrodzenia urlopowego

  Porada aktualna | data dodania: 21.01.2019

  PROBLEM: Jak powinny wyglądać przykładowe obliczenie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika samorządowego, który w ubiegłym miesiącu chorował? Pracownik ten otrzymuje premię regulaminową (zmienną we wszystkich 12 miesiącach) oraz dodatek za pracę w porze nocnej.

 • E-zwolnienia i system PUE w pytaniach i odpowiedziach

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2019

  Od grudnia ubiegłego roku papierowe zwolnienia lekarskie odeszły do lamusa. Płatnik składek posiadający profil na PUE ma możliwość pobierania bieżącej informacji o wystawionych swoim pracownikom zaświadczeń lekarskich mailem lub SMS-em. Mimo że system PUE ma usprawnić pracę działów kadrowo-płacowych oraz ZUS, pojawiają się wątpliwości, jak postępować w nietypowych sytuacjach. Odpowiedzi na wybrane spośród nich znajdą Państwo poniżej.

 • Urlop ojcowski i okres choroby a prawo do trzynastki

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2019

  PYTANIE: Czy pracownik nabędzie prawo do trzynastej pensji, jeśli:

 • Dodatkowy urlop w podstawie trzynastki

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2019

  PROBLEM: Obliczając podstawę do ustalenia trzynastki, gminny ośrodek pomocy społecznej nie obniża jej o wykorzystany urlop wypoczynkowy danego pracownika. Czy jest to postępowanie właściwe?

 • MEN o trzynastce nauczyciela zatrudnionego od 3 września

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2019

  Czy nauczyciel, który 3 września nawiązał stosunek pracy (podpisał umowę o pracę), nabędzie prawo do trzynastki? Ze stanowiska, które redakcja „Rachunkowości Budżetowej” otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej, wynika, że tak. Według resortu, nauczyciele, z którymi zawarto umowę o pracę z początkiem roku szkolnego, gdy przypada on np. 3 września, uzyskują prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu.

 • Dwie kwoty bazowe w 2018 r. a zasady wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2019

  Średnie wynagrodzenie ściśle uzależnione jest od kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej. W 2018 r. kwota bazowa była aktualizowana. Z tego względu warto przyjrzeć się zasadom obliczenia dodatku w kontekście dwóch kwot bazowych obowiązujących w roku budżetowym.

 • Czy osiągnięcie wieku emerytalnego może być jedyną przyczyną zwolnienia pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 16.01.2019

  Pracownik osiągnął wiek emerytalny. Czy może to być przyczyna do wypowiedzenia mu umowy o pracę? Nie chcielibyśmy zwalniać kogoś, kto nie ma środków do życia.

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – wynagrodzenie chorobowe i zasiłek – część 1

  Porada aktualna | data dodania: 15.01.2019

  W pierwszej części cyklu poświęconego świadczeniom z tytułu choroby i macierzyństwa omawiamy zasady przyznawania i wypłaty dwóch rodzajów świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, a mianowicie wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego.

 • Nowe zasady prowadzenia akt osobowych. Plusy i minusy elektronizacji

  Porada aktualna | data dodania: 15.01.2019

  Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (dalej: ustawa o elektronizacji akt osobowych). W następstwie tej zmiany, z dniem 1 stycznia 2019 r. traci moc obowiązujące dotychczasowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, które zastąpiono rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej).

 • Od 2019 r. wynagrodzenie zleceniobiorców jest chronione przed potrąceniami

  Porada aktualna | data dodania: 14.01.2019

  PROBLEM: W jakim zakresie od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne będzie podlegać ochronie przed egzekucją?

 • Umowa czy oświadczenie – nawiązanie stosunku pracy z wójtem

  Porada aktualna | data dodania: 14.01.2019

  PROBLEM: W tegorocznych wyborach zmieniła się osoba piastująca urząd wójta. Mamy wątpliwość, w jaki sposób należało potwierdzić nawiązanie z tą osobą stosunku pracy.

 • Zasady zatrudniania asystenta nauczyciela

  Porada aktualna | data dodania: 30.12.2018

  PROBLEM: W roku szkolnym 2017/2018 nasza jednostka zatrudniła asystenta nauczyciela. Czy w roku szkolnym 2018/2019 możemy zatrudnić nowego asystenta?

 • Łączone pensum a stawka za godzinę ponadwymiarową i zastępstwo

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2018

  PYTANIE: Według jakiej stawki należy obliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zrealizowane w szkole podstawowej przez nauczyciela dyplomowanego zatrudnionego na etacie w świetlicy szkolnej na umowę o pracę w wymiarze 26/26, któremu przydzielono 8 godzin ponadwymiarowych religii? Czy nadgodziny będą płacone z pensum 75, czy z pensum świetlicy - 108 godzin?

 • Przydzielenie godzin ponadwymiarowych z innego pensum

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2018

  PYTANIE: Od września 2018 r. nauczyciel realizował zajęcia z matematyki w wymiarze 18/18. Od 7 stycznia 2019 r. dodatkowo będzie świadczył pracę jako wychowawca świetlicy w wymiarze 4/26. Czy przydzielenie dodatkowych godzin wymaga modyfikacji umowy o pracę nauczyciela?

 • Jak potraktować wypowiedzenie umowy o pracę złożone przez pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim

  Porada aktualna | data dodania: 27.12.2018

  Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim przysłał pracodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Czy taki dokument jest ważny? Czy należy z nim poczekać do czasu, aż pracownik wróci po zwolnieniu do pracy?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK