do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Ekwiwalent dla sprzątaczki za pranie odzieży – paragraf 302 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2019

 • W którym rozdziale klasyfikacji budżetowej ująć odpis na ZFŚS za emeryta

  Porada aktualna | data dodania: 15.05.2019

  PROBLEM: W jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej należy naliczać odpis fakultatywny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy (np. w ośrodku pomocy społecznej)? Czy będzie to rozdział 85219 czy pozostała działalność 85295?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – zasiłek opiekuńczy – część 5

  Porada aktualna | data dodania: 15.05.2019

  Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi i ubezpieczonemu w sytuacji, gdy musi on osobiście podjąć opiekę nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny i jeśli nie ma innej osoby we wspólnym gospodarstwie domowym w czasie sprawowania opieki mogącej zaopiekować się osobą tego wymagającą. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w czasie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Prawo to nie przysługuje zatem po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

 • Czy za niewykorzystane dni wolne na poszukiwanie pracy należy się ekwiwalent

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2019

  Pracownik ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia. Czy jeśli nie wykorzysta tych dni, należy mu w związku z tym wypłacić ekwiwalent pieniężny?

 • Gdzie i jak długo należy przechowywać ZUS ZUA?

  Porada aktualna | data dodania: 09.05.2019

  PYTANIE: Czy w aktach osobowych pracownika można przechowywać dokumenty zgłoszeniowe do ZUS związane z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem pracownika do ubezpieczeń?

 • Podstawa rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym podejrzanym o wykorzystywanie pełnionej funkcji

  Porada aktualna | data dodania: 08.05.2019

  Urzędnika samorządowego obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek pozapracowniczych lub pozasłużbowych czynności, które pozostają w sprzeczności lub są związane z zajęciami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych, na rzecz podmiotów wydawanych decyzji administracyjnych, które wywołują uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Zakaz obowiązuje pod rygorem niezwłocznego rozwiązania stosunku pracy.

 • Zmiana etatu a wliczenie do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego trzynastka

  Porada aktualna | data dodania: 08.05.2019

  PYTANIE: Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za 7 dni kwietnia 2019 r. nauczycielowi, który jest zatrudniony w szkole od 1 września 2018 r.? Początkowo świadczył on pracę w wymiarze 9/18, natomiast od 15 lutego 2019 r. jest zatrudniony w wymiarze 10/18 pensum. Otrzymał trzynastkę za 2018 r. W jej podstawie nie znalazł się okres 4 dni zwolnienia lekarskiego w październiku i 5 dni urlopu ojcowskiego w listopadzie. Czy trzynastkę należy uzupełnić o zwolnienie lekarskie i urlop ojcowski? W jaki sposób przyjąć trzynastkę po zmianie wymiaru czasu pracy?

 • Dodatkowy urlop strażaka po powrocie z urlopu wychowawczego

  Porada aktualna | data dodania: 22.04.2019

  PROBLEM: Czy wymiar dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego strażaka powracającego do służby po urlopie wychowawczym trwającym co najmniej miesiąc zawsze ulega obniżeniu o okres tego urlopu wychowawczego?

 • Czy głównej księgowej zatrudnionej w dwóch jednostkach należy prowadzić ewidencję czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 22.04.2019

  PROBLEM: Główna księgowa zatrudniona jest w dwóch jednostkach samorządu terytorialnego na 1/2 etatu w każdej. Ścisłe kontrolowanie pracy w poszczególnych zakładach jest praktycznie niemożliwe i nierówne w poszczególnych dniach pracy. Czy w związku ze zmianami przepisów w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy jej pracodawcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji?

 • Minister Cyfryzacji o gromadzeniu danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji

  Porada aktualna | data dodania: 22.04.2019

  Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji zamieszczono informacje dotyczące gromadzenia danych osób, które złożyły potencjalnemu pracodawcy swoje CV i listy motywacyjne. Celem jej wydania jest wyjaśnienie wątpliwości w zakresie możliwości gromadzenia przez pracodawców dokumentów rekrutacyjnych już po zakończeniu procesu rekrutacji w stosunku do osób, które nie zostały zatrudnione.

 • Planowanie pracy na maj w urzędzie

  Porada aktualna | data dodania: 22.04.2019

  PROBLEM: Część pracowników urzędu pracuje w systemie równoważnym, w miesięcznych okresach rozliczeniowych czasu pracy. Pracujemy od poniedziałku do soboty, pracownicy nie pracują w święta. W związku ze zbliżającą się majówką i urlopami podwładnych mamy problem z zapewnieniem optymalnej obsady. Czy w takiej sytuacji możemy pracownikowi zaplanować na maj 2019 r. pracę przez 23 dni?

 • Jak oskładkować umowę zlecenia ze studentem kończącym naukę

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2019

  PROBLEM: Od 1 stycznia 2019 r. zakład pracy zatrudniał zleceniobiorcę posiadającego status ucznia. Zleceniobiorca ten w bieżącym roku nie ukończy 26 roku życia. Z dniem 28 lutego 2019 r. osoba ta poinformowała pracodawcę, że straciła status ucznia. Mimo to strony umowy zlecenia postanowiły kontynuować zatrudnienie do 31 grudnia 2019 r. Równocześnie, w okresie od 1 do 31 maja 2019 r. osoba ta jest zatrudniona u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 2250 zł. Od 1 października 2019 r. zleceniobiorca planuje rozpocząć naukę na studiach wyższych. Planowany okres nauki ma trwać do 31 sierpnia 2024 r. Umowa o pracę i umowa zlecenia są jedynymi tytułami do ubezpieczeń społecznych tej osoby. Jakim ubezpieczeniom w 2019 r. będzie

 • Czy oświadczenie do celów socjalnych narusza przepisy o ochronie danych osobowych

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2019

  PROBLEM: Jeden z pracowników odmawia złożenia oświadczenia do celów ustalenia wysokości świadczeń przysługujących z ZFŚS, tłumacząc, że taki wymóg narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Regulamin ZFŚS naszej jednostki zawiera zapisy o konieczności złożenia oświadczenia. Czy nie naruszają one przepisów? Jakie konsekwencje ponosi pracownik, który nie złożył oświadczenia, i jak postąpić w razie stwierdzenia, że wykazał w nim nieprawdziwe dane?

 • Zakup wyposażenia stanowiska pracy – paragraf 302 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

 • Zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli podczas wycieczek szkolnych

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

  Przedszkola, szkoły i placówki mogą organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę. Opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek szkolnych sprawują w szczególności nauczyciele, którzy zadanie to realizują w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Ta forma realizacji zadań pozaszkolnych wymaga stworzenia zabezpieczenia organizacyjnego i finansowego. Udział nauczycieli w wycieczkach szkolnych czy tzw. zielonych szkołach wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie związane z normami czasu pracy oraz wynagrodzeniem, tym bardziej iż zagadnienia te nie zostały wprost uregulowane w przepisach pragmatyki zawodowej nauczycieli.

 • Jak obliczyć okres uprawniający do nagrody jubileuszowej po przejściu na emeryturę

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

  PROBLEM: Z dniem 31 sierpnia 2019 r. rozwiążemy z pracownikiem samorządowym umowę zawartą na czas nieokreślony w związku z jego przejściem na emeryturę. Pracownik ten 1 września 2020 r. uzyskałby prawo do nagrody jubileuszowej. Czy należy mu wypłacić nagrodę?

 • Niedzielny dyżur pracownika samorządowego

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

  PROBLEM: Pracownik samorządowy pełnił dyżur w domu w niedzielę. Czy w ramach rekompensaty przysługuje mu dzień wolny od pracy?

 • Ubezpieczeniowe aspekty rozliczania wynagrodzenia nauczyciela biorącego udział w strajku

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  Udział pracownika w legalnym strajku jest dobrowolny i nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. Okres takiej przerwy w pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy, co stanowi przeszkodę dla stosowania sankcji prawnych, takich jak wymierzanie kar porządkowych, czy rozwiązanie stosunku pracy. W okresie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. W przypadku nauczycieli sposób rozliczenia wynagrodzenia za część miesiąca z powodu udziału nauczyciela w strajku może budzić wiele wątpliwości.

 • Jak porzucenie pracy wpływa na prawo pracownika do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  Pracownik porzucił pracę. W tej sytuacji pracodawca chce wypowiedzieć mu dyscyplinarnie umowę o pracę. Czy taki tryb oznacza, że pracownik traci prawo do ekwiwalentu za urlop?

 • Czy domowe dyżury funkcjonariuszy Straży Granicznej nie naruszają norm czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  Kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej mogą wyznaczyć funkcjonariusza do pełnienia dyżuru domowego. Takie uprawnienie budzi wątpliwości, czy okres tej gotowości do służby nie powinien być wliczany do czasu pracy. Zrodziły się one w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 lutego 2018 r.

 • Policjanci służby kontrterrorystycznej nie będą musieli przestrzegać zasad bhp

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  W kwietniu weszła w życie pierwsza z nowelizacji ustawy o Policji, która powielając rozwiązania funkcjonujące w innych formacjach, w ściśle określonych przypadkach wprowadza dopuszczalność odstąpienia od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby. Kolejne zmiany, które zaczną obowiązywać od 5 lipca 2019 r., dotyczą wskazania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę służby w trakcie realizacji szkolenia zawodowego lub doskonalenia zawodowego.

 • Dzień wolny za podróż służbową żołnierza zawodowego

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  PROBLEM: W § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 29 sierpnia 2006 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe wskazuje się, że żołnierzowi odbywającemu w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od służby szkolenie poligonowe lub morskie lub przebywającemu w takim dniu w podróży służbowej przysługuje jeden dzień wolny od służby, z zastrzeżeniem, że żołnierz taki wykonywał zadania służbowe w wymiarze co najmniej 5 godzin danego dnia. Czy na podstawie tej regulacji żołnierze mogą odpisywać sobie dzień wolny, gdy odbywają podróż służbową w niedzielę (np. gdy są skierowani na kurs i muszą być dzień przed kursem na miejscu, aby się zakwaterować), z uwzględnieniem, iż taka podróż trwała

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – Świadczenie rehabilitacyjne z ogólnego stanu zdrowia oraz z ubezpieczenia wypadkowego – część 4

  Porada aktualna | data dodania: 16.04.2019

  Świadczenie rehabilitacyjne to świadczenie pomostowe między okresem zasiłkowym a powrotem ubezpieczonego do pracy bądź też nabyciem przez niego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to może przysługiwać zarówno z ubezpieczenia chorobowego, jak i z ubezpieczenia wypadkowego. To, z jakiego funduszu świadczenie będzie wypłacane, zależy od tego, jakiego rodzaju niezdolność do pracy zostanie orzeczona przez lekarza orzecznika, tj. z ogólnego stanu zdrowia czy też w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

 • Potrącenia alimentów z diet z tytułu podróży służbowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.04.2019

  Od bieżącego roku egzekucji podlega 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych - jeżeli ma ona na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów. Nadal wolne od egzekucji są zwroty kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków.

 • Kiedy można zatrudnić pracownika o lekkim stopniu niepełnosprawności w godzinach nadliczbowych

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2019

  Zatrudniamy pracownika o lekkim stopniu niepełnosprawności. Czy możemy go zatrudnić w godzinach nadliczbowych do pomocy w obsłudze klienta?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK