do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • W jaki sposób można obniżyć wynagrodzenie skarbnikowi gminy?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: Czy skarbnikowi gminy można zmienić wynagrodzenie na niższe na podstawie porozumienia stron?

 • Z doświadczenia księgowego: Funkcjonowanie ZFŚS w praktyce

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Problem : Niewydanie regulaminu ZFŚS albo wprowadzenie do treści regulaminu postanowień sprzecznych z ustawą o ZFŚS, przyznawanie ulgowych świadczeń i usług z ZFŚS nieprzewidzianych w ustawie lub bez uwzględnienia kryterium socjalnego to wykroczenia zagrożone karą grzywny.

 • Zakup koszulek z logo szkoły dla pracowników obsługi – paragraf 302 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: W lutym 2018 r. szkoła wypłaciła pracownikom obsługi ekwiwalenty za fartuchy, obuwie, kamizelki robocze. Następnie dyrekcja zakupiła na sezon letni po dwie koszulki bawełniane z logo szkoły dla tych pracowników (uzasadnienie - są bardziej przewiewne i wygodniejsze niż sztuczne fartuchy). Czy mimo że zostały wypłacone ekwiwalenty, mogę te koszulki sfinansować z paragrafu 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” czy lepiej z paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”?

 • Dofinansowanie studiów podyplomowych – paragraf 430 czy 470?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: Pracownik rozpoczął studia. Sam opłacił czesne, a następnie złożył wniosek o refundację. Dostał decyzję, że jakaś kwota zostanie mu zrefundowana. Jaki paragraf wydatków powinnam zastosować? Zastanawiam się nad paragrafem 430 „Zakup usług pozostałych”. Zaznaczam, że pracodawca nie podpisał żadnej umowy z tym pracownikiem.

 • Pensum socjoterapeuty w młodzieżowym ośrodku socjoterapii

  Porada aktualna | data dodania: 28.09.2018

  PYTANIE: Jakie pensum ma socjoterapeuta prowadzący zajęcia z socjoterapii w młodzieżowym ośrodku socjoterapii (jednostce feryjnej)? Zajęcia z socjoterapii są wpisane w plan lekcji i trwają 45 minut. Pensum powinna określać Karta Nauczyciela, jednak w tabeli w art. 42 ust. 3 nie ma takiego stanowiska. Natomiast uchwała rady powiatu określa pensum pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych w wymiarze 22 godzin.

 • Zawarcie umowy przed 1 września a zaświadczenie o niekaralności

  Porada aktualna | data dodania: 28.09.2018

  PYTANIE: Od 1 września 2018 r. art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym obowiązek przedkładania informacji z Krajowego Rejestru Karnego (dalej: KRK) nie dotyczy przypadku, gdy z nauczycielem jest nawiązywany kolejny stosunek pracy w tej samej szkole w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania albo wygaśnięcia po stanie nieczynnym poprzedniego stosunku pracy. Dzień 1 września 2018 r. wypadał w sobotę. Czy w związku z tym można było skorzystać z wprowadzonego zwolnienia z obowiązku dostarczenia zaświadczenia o niekaralności, jeżeli strony stosunku pracy zawarły kolejną umowę w dniu 31 sierpnia 2018 r., ale z dniem rozpoczęcia pracy przypadającym na 1 września?

 • Czas pracy niepełnosprawnych nauczycieli po zmianach

  Porada aktualna | data dodania: 28.09.2018

  PROBLEM: Nauczyciel posiada orzeczenie o niepełnosprawności i pracuje na pełny etat. Czy od 1 września 2018 r. można nie obniżać jego pensum po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy na podstawie art. 15 i 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, a tym samym czy nauczyciel może mieć przydzielone nadgodziny?

 • O to pytają Księgowi

  Porada aktualna | data dodania: 28.09.2018

  Jak prowadzić akta osobowe dla pracownika zatrudnionego na kilku etatach u tego samego pracodawcy

 • Czy za urlop niewykorzystany podczas kadencji należy wypłacić ekwiwalent

  Porada aktualna | data dodania: 28.09.2018

  PYTANIE: Czy niewykorzystany przez wójta urlop wypoczynkowy podczas trwania kadencji powoduje konieczność wypłaty ekwiwalentu? Jak postąpić w przypadku powtórnie wygranych wyborów i rozpoczęcia kolejnej kadencji? Czy niewykorzystany urlop „przechodzi” na kolejny stosunek pracy, czy należy wypłacić ekwiwalent?

 • Kiedy emerytom nie przysługują „wczasy pod gruszą”

  Porada aktualna | data dodania: 28.09.2018

  PYTANIE: Zgodnie z regulaminem ZFŚS, „wczasy pod gruszą” należą się pracownikom po złożeniu wniosku urlopowego na wypoczynek nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych. Emeryci nie mają możliwości złożenia takiego wniosku, ale uzyskują prawo do świadczeń z okazji świąt, zapomóg zdrowotnych, losowych i socjalnych oraz do innych dopłat, jak np. wycieczki czy kino. Czy jest możliwość, aby emerytom nie wypłacać tzw. wczasów pod gruszą?

 • Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

  Porada aktualna | data dodania: 28.09.2018

  PYTANIE: W dniu 1 stycznia 2018 r. pracownica przebywała na urlopie wychowawczym. Czy jeżeli w październiku 2018 r. zechce ona zakończyć ten urlop, to powinna podjąć pracę w celu nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego? Czy może wystarczy, że zgłosi pracodawcy gotowość do pracy i po urlopie wychowawczym otrzyma proporcjonalny urlop wypoczynkowy?

 • Czy wynagrodzenie z unijnej dotacji wlicza się do podstawy odprawy

  Porada aktualna | data dodania: 28.09.2018

  PYTANIE: Z końcem października 2018 r. pracownik samorządowy przechodzi na emeryturę. W październiku otrzymuje on stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3000 zł oraz zmienne składniki wynagrodzenia (premię) w następujących wysokościach:

 • Kiedy do limitu umów terminowych nie wlicza się zatrudnienia sprzed 22 lutego 2016 r.?

  Porada aktualna | data dodania: 27.09.2018

  PYTANIE: W 2014 r. zatrudnialiśmy pracownicę przez 3 miesiące na okres próbny oraz następnie przez rok (od początku grudnia 2015 r. do końca listopada 2016 r.) na podstawie umowy na czas określony. Zatrudniliśmy tę osobę ponownie w 2016 r. - od początku marca do końca września (umowa na czas określony) oraz od początku października 2016 r. do końca września 2017 r. Obecnie chcielibyśmy ją zatrudnić ponownie od początku września 2018 r. Czy możemy zawrzeć z nią umowę na czas określony?

 • O to pytają Księgowi

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  Czy można przewidzieć skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę już w dniu jej zawarcia

 • Jak uzyskać wiedzę o zatrudnieniu emeryta w innym zakładzie pracy

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  PYTANIE: Po zakończeniu zatrudnienia byłego pracownika - emeryta w nowym miejscu pracy opiekę socjalną nad emerytem przejmuje drugi zakład pracy. W jaki sposób były pracodawca dowiaduje się, że jego emeryt podjął pracę? Czy emeryt może co roku składać oświadczenie o ewentualnym zatrudnieniu w innym zakładzie pracy?

 • Na jakim stanowisku zatrudnić pracownika wykonującego prace interwencyjne

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  PROBLEM: Urząd gminy zatrudnia pracowników w ramach umów zawartych z powiatowym urzędem pracy na prace interwencyjne i roboty publiczne. Na jakim stanowisku pracy powinni być zatrudniani tacy pracownicy zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych? Do których pracowników powinno mieć zastosowanie stanowisko: „Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych” oraz „Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych”?

 • Czy osoby współpracujące z burmistrzem można zatrudnić na czas kadencji

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2018

  PROBLEM: Czy w związku ze zmianami personalnymi wśród osób bezpośrednio współpracujących z „szefostwem” urzędu można takich pracowników potraktować jako pracowników zatrudnianych na czas kadencji? Wszelkie zmiany kierownictwa w wyniku wyborów pociągają pośrednio za sobą zwykle pewne dalej idące zmiany personalne i organizacyjne w jednostce.

 • Godziny ponadwymiarowe w wynagrodzeniu za dzień opieki nad zdrowym dzieckiem

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2018

  PROBLEM: W maju 2018 r. nauczyciel skorzystał z opieki nad dzieckiem w wieku do lat 14. W jaki sposób ustalić wynagrodzenie za dzień nieobecności? Czy średnią z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw obliczamy z okresu od września 2017 r. do kwietnia 2018 r., czy z miesiąca, w którym wystąpiła nieobecność, czyli z maja 2018 r.?

 • Czy i jak ewidencjonować czas pracy dyrektora szkoły

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2018

  PROBLEM: Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się regulacje Karty Nauczyciela dotyczące urlopu wypoczynkowego dyrektorów i wicedyrektorów. Zgodnie z nowym ustępem 2a art. 64 Karty Nauczyciela, dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Czy wobec tego należy prowadzić listy obecności? Jak wykazać obecność dyrektorów lub wicedyrektorów w pracy w czasie ferii, gdy nie ma wpisów w dziennikach lekcyjnych w tym czasie?

 • Jak obliczyć wynagrodzenie za dzień opieki nad dzieckiem nauczyciela

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2018

  PYTANIE: Na jakich zasadach oblicza się wynagrodzenie za dzień zwolnienia od pracy z tytułu art. 67e Karty Nauczyciela? Czy sposób obliczania jest taki sam, jak przy obliczaniu wynagrodzenia z art. 188 Kodeksu pracy? Program płacowy, który oblicza nam to wynagrodzenie, pozwala na zastosowanie dwóch rozwiązań:

 • Czy zawsze we wrześniu mija termin udzielenia zaległego urlopu

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2018

  PROBLEM: Jak obliczać termin przedawnienia zaległego urlopu: czy rozpoczyna on swój bieg z dniem 1 października czy z dniem 1 stycznia?

 • Wysokość dodatku za trudne warunki pracy a pensum łączone

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2018

  PROBLEM: Nauczyciel zatrudniony w placówce feryjnej - młodzieżowym ośrodku socjoterapii - na stanowisku wychowawcy w wymiarze 26/26 pensum, od 1 września 2018 r. będzie miał przydzielone 3 lekcje muzyki w wymiarze 3/18. Po uśrednieniu, jego pensum wyniesie 25/25 + 4/25 godzin ponadwymiarowych. Dodatek za trudne warunki przysługuje za każdy rodzaj zajęć prowadzonych w ośrodku. Organ prowadzący ustalił w uchwale, że wysokość dodatku dla pełnego etatu stanowić będzie procent od kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. 2900,20 zł:

 • W jakim terminie należy udzielić urlopu uzupełniającego

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2018

  PROBLEM: Czy nauczyciel, który przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r., powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy uzupełniający w wymiarze 8 tygodni po powrocie z urlopu zdrowotnego, czyli we wrześniu i w październiku?

 • Kiedy upływa miesięczny termin na zwolnienie dyscyplinarne pracownika, który notorycznie i wielokrotnie narusza swoje podstawowe obowiązki pracownicze

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2018

  Mamy pracownika, który od dłuższego czasu notorycznie ciężko narusza swoje podstawowe obowiązki pracownicze. Chcemy go wobec tego zwolnić dyscyplinarnie. Jak liczyć miesięczny termin od nastąpienia zdarzenia skutkującego dyscyplinarką?

 • Kto wypłaca zasiłek osobie zatrudnionej w innej jednostce podczas urlopu bezpłatnego

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2018

  PROBLEM: Pracownik powyżej 50 roku życia, zatrudniony w gminie, przebywa na urlopie bezpłatnym od 1 października 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. i w tym okresie podjął pracę u innego pracodawcy - w szkole. Pracownik ten stał się niezdolny do pracy od 23 sierpnia do 15 września 2018 r. Jest to pierwsza choroba podwładnego w tym roku. Czy za okres choroby obaj pracodawcy ustalają prawo do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK