do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Przesunięcie środków między paragrafami

  Porada aktualna | data dodania: 11.12.2018

  Czy mając środki na innym paragrafie, można je przesunąć na Fundusz Świadczeń Socjalnych, pomimo że preliminarz jest niższy, np. żeby pracownicy dostali wyższe bony na święta, albo pożyczkę, jeżeli limit na dany rok się wyczerpał?

 • Czy w ramach ZFŚS można przyznać bony wszystkim pracownikom?

  Porada aktualna | data dodania: 08.12.2018

  Pytanie: Jakie obowiązują zasady przyznawania bonów w ramach środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)? Czy można przyznać je wszystkim pracownikom szkoły?

 • Jak powinna wyglądać zgoda pracownika na potrącenia różnych kwot

  Porada aktualna | data dodania: 06.12.2018

  Pracownik dopuścił do uszkodzenia firmowego mienia. Ponieważ szkoda nie była umyślna i stosunkowo niewielka, pracodawca i pracownik ustalili, jakie odszkodowanie będzie z tego tytułu należne. Pracownik wyraża zgodę na potrącanie odszkodowania z pensji, ale poprosił, żeby raty były w różnych miesiącach, w różnej wysokości. Jak powinna w tej sytuacji wyglądać zgoda pracownika na potrącenie?

 • Trzynastka osoby zatrudnionej po zakończeniu umowy w celu przygotowania zawodowego

  Porada aktualna | data dodania: 04.12.2018

  PYTANIE: W dniu 1 września 2018 r. w jednostce budżetowej zatrudniono pracownika na pełny etat na stanowisku kucharza. Do 31 sierpnia 2018 r. osoba ta była uczniem w tej samej jednostce zatrudnionym na podstawie umowy w celu przygotowania zawodowego. Podczas nauki zawodu przez 2 dni w tygodniu uczęszczała do szkoły, a przez 3 dni odbywała praktyczną naukę zawodu kucharza. W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r. łącznie chorowała 22 dni. Czy osoba ta nabędzie prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r.?

 • Czy w zaświadczeniu ZUS Z-3 wystawianym w celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego należy wykazać dodatek stażowy

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2018

  PYTANIE: Pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą. Po wypłacie wynagrodzenia za czas choroby za 33 dni przekazaliśmy wypłatę jej zasiłku chorobowego do ZUS (zakład pracy zatrudniający mniej niż 21 osób). Pracownica jest uprawniona do dodatku stażowego, którego się nie pomniejsza, za czas choroby. W czasie wypłaty zasiłku wypłaca go zakład pracy. Po zwolnieniu lekarskim pracownica będzie uprawniona do zasiłku macierzyńskiego. Czy przekazując do ZUS zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3, powinnam wykazać tylko wynagrodzenie zasadnicze czy również dodatek za wysługę lat?

 • Zwolnienie sekretarza gminy ze względu na współpracę z poprzednim burmistrzem

  Porada aktualna | data dodania: 30.11.2018

  Stanowisko sekretarza jest obligatoryjnym stanowiskiem pracy w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim. Podstawą zatrudnienia sekretarza jest umowa o pracę. Nawiązuje ją w imieniu pracodawcy kierownik urzędu (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta powiatowy lub marszałek województwa).

 • Zasiłek i świadczenie rehabilitacyjne na przełomie roku kalendarzowego a wzrost minimalnego wynagrodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 27.11.2018

  PYTANIE: Zatrudniamy pracowników przebywających na przełomie roku kalendarzowego na zwolnieniach lekarskich lub na świadczeniach rehabilitacyjnych. Niektórzy z nich otrzymują minimalne wynagrodzenie. Czy od 1 stycznia 2019 r. podstawę zasiłku i świadczenia rehabilitacyjnego należy zwaloryzować, podwyższyć do nowego minimalnego wynagrodzenia? Jak tego dokonać?

 • Udzielanie zaległego urlopu na żądanie

  Porada aktualna | data dodania: 26.11.2018

  PYTANIE: Czy niewykorzystany za 2018 r. urlop na żądanie stanie się urlopem zaległym w kolejnym roku kalendarzowym?

 • Kiedy skrócenie okresu wypowiedzenia powinno zostać odnotowane w świadectwie pracy

  Porada aktualna | data dodania: 25.11.2018

  Pracodawca zawarł porozumienie z pracownikiem w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia. Czy wzmiankę o tym należy zawrzeć w świadectwie pracy?

 • Ochrona stosunku pracy radnego

  Porada aktualna | data dodania: 23.11.2018

  PYTANIE: Pracownik zgłosił, że wygrał wybory samorządowe i będzie sprawował funkcję radnego. Czy w związku z tym przysługują mu u pracodawcy szczególne uprawnienia?

 • Wigilia i mikołajkowe paczki a podatek i składki

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2018

  PYTANIE: Pracodawca planuje zorganizować wigilię dla pracowników i ich rodzin. W ramach uroczystości przewidziany jest poczęstunek, występy artystyczne, rozdanie paczek dla dzieci pracowników oraz przekazanie przedświątecznej pomocy finansowej - wszystko w ramach środków z zakładowego funduszu świadczeń pracowniczych (dalej: ZFŚS). Czy sfinansowanie takiego wieczoru jest dopuszczalne w ramach funduszu? Jeżeli tak, to czy tego rodzaju świadczenia podlegają opodatkowaniu? Czy dofinansowanie paczek dla dzieci powinno podlegać zróżnicowaniu?

 • Składki ZUS w razie przejścia na urlop wychowawczy w trakcie miesiąca

  Porada aktualna | data dodania: 31.10.2018

  PYTANIE: Pracownica złożyła wniosek o urlop wychowawczy w okresie od 15 listopada 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. W jaki sposób należy ustalić podstawę składek na ubezpieczenia społeczne za listopad 2018 r.?

 • Konsekwencje wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego

  Porada aktualna | data dodania: 31.10.2018

  Na dzień oddania do druku bieżącego numeru „Rachunkowości Budżetowej” trwają prace legislacyjne nad ustawą ustanawiającą święto narodowe z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa zwana „epizodyczną” ustanowiła ten dzień dodatkowym dniem wolnym od pracy. Celem regulacji jest umożliwienie uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wydłużenie czasu na przebieg uroczystości do 3 dni, tj. od 10 do 12 listopada 2018 r. W artykule wskażemy, w jakim zakresie ustawa wpływa na przepisy regulujące szeroko pojęte normy czasu pracy.

 • Czy świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielowi przebywającemu na urlopie wychowawczym?

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Pytanie: Czy nauczyciel przebywający w danym roku na urlopie wychowawczym ma prawo do świadczenia urlopowego?

 • Brak daty i godziny rozpoczęcia/zakończenia podróży w rachunkach kosztów podróży służbowych

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: W jednostce budżetowej powszechnie przyjętą praktyką było niewskazywanie przez pracowników w rachunkach kosztów podróży służbowych dat i godzin rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowych. Mimo to rachunki takie były zatwierdzane jako prawidłowe i wypłacano na ich podstawie należności z tytułu zwrotów kosztów podróży służbowych, w tym z tytułu diet i ryczałtów na dojazdy.

 • Planowanie wydatków na świadczenia BHP w szkole

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Jakie wydatki należy ująć w planie finansowym szkoły na pokrycie świadczeń BHP dla nauczyli, pracowników administracyjnych i obsługi?

 • Podstawa obliczenia kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczyciela emeryta

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Jak obliczyć odpis na ZFŚS dla nauczyciela emeryta, który w decyzji ZUS o przyznaniu emerytury ma - oprócz emerytury - przyznane dodatki: pielęgnacyjny, energetyczny, kompensacyjny? Czy należy je uwzględnić, czy jako podstawę naliczenia odpisu przyjąć wyłącznie kwotę emerytury brutto?

 • Określanie wymiaru etatu i trwania umowy zawartej na zastępstwo

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  PYTANIE: Nieobecna pracownica jest zatrudniona na 1/2 etatu. Z osobą, która ma za nią świadczyć pracę na zastępstwo, pracodawca chce zawrzeć umowę na pełny etat. Czy jest to dopuszczalne? Jak określić końcową datę takiej umowy?

 • Zatrudnienie osoby rozpoczynającej pracę na okres krótszy niż 2 lata szkolne

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2018

  PYTANIE: Od 1 września 2018 r. zasadą jest zatrudnianie nauczycieli stażystów na okres 2 lat szkolnych w celu realizacji przez nich stażu. Tak jak dotychczas, możliwe jest jednak zatrudnienie stażysty na okres krótszy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą wynikającą z organizacji nauczania lub koniecznością zastąpienia nieobecnego nauczyciela w pracy (art. 10 ust. 2 i 7 Karty Nauczyciela). Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez składania wniosku, z początkiem roku szkolnego (nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć), pod warunkiem że spełnia warunki do otwarcia stażu (art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela). W przypadku zatrudnienia nauczyciela na okres krótszy niż 2 lata szkolne, nauczyciel może realizować staż, chyba że na podstawie art. 10 ust. 11 Karty Nauczyciela

 • Czy okres przedłużenia umowy do dnia porodu jest zawarciem kolejnej umowy na czas określony

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2018

  PROBLEM: Pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy na czas określony od 1 maja 2017 r. do końca grudnia 2018 r. (20 miesięcy). Pod koniec września 2018 r. przedstawiła pracodawcy zaświadczenie o ciąży. W związku z tym umowa uległa przedłużeniu do dnia porodu (planowana data rozwiązania - 20 lutego 2019 r.). Czy okres przedłużenia umowy do dnia porodu jest traktowany jako zawarcie kolejnej umowy na czas określony?

 • W jaki sposób można obniżyć wynagrodzenie skarbnikowi gminy?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: Czy skarbnikowi gminy można zmienić wynagrodzenie na niższe na podstawie porozumienia stron?

 • Z doświadczenia księgowego: Funkcjonowanie ZFŚS w praktyce

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Problem : Niewydanie regulaminu ZFŚS albo wprowadzenie do treści regulaminu postanowień sprzecznych z ustawą o ZFŚS, przyznawanie ulgowych świadczeń i usług z ZFŚS nieprzewidzianych w ustawie lub bez uwzględnienia kryterium socjalnego to wykroczenia zagrożone karą grzywny.

 • Zakup koszulek z logo szkoły dla pracowników obsługi – paragraf 302 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: W lutym 2018 r. szkoła wypłaciła pracownikom obsługi ekwiwalenty za fartuchy, obuwie, kamizelki robocze. Następnie dyrekcja zakupiła na sezon letni po dwie koszulki bawełniane z logo szkoły dla tych pracowników (uzasadnienie - są bardziej przewiewne i wygodniejsze niż sztuczne fartuchy). Czy mimo że zostały wypłacone ekwiwalenty, mogę te koszulki sfinansować z paragrafu 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” czy lepiej z paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”?

 • Dofinansowanie studiów podyplomowych – paragraf 430 czy 470?

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Pytanie: Pracownik rozpoczął studia. Sam opłacił czesne, a następnie złożył wniosek o refundację. Dostał decyzję, że jakaś kwota zostanie mu zrefundowana. Jaki paragraf wydatków powinnam zastosować? Zastanawiam się nad paragrafem 430 „Zakup usług pozostałych”. Zaznaczam, że pracodawca nie podpisał żadnej umowy z tym pracownikiem.

 • Czy zatrudnienie specjalisty w celu realizacji unijnego projektu uzasadnia zwolnienie ze stosowania limitów umów na czas określony

  Porada aktualna | data dodania: 03.10.2018

  PROBLEM: Realizujemy projekt, do którego musimy zatrudnić pracownika z określonymi uprawnieniami. Poza projektem jednostka nie ma zapotrzebowania na pracę takich specjalistów. Projekt będzie realizowany przez 2,5 roku, ale możliwe, iż zostanie przedłużony. Czy w takiej sytuacji można mówić o zatrudnieniu na podstawie nielimitowanej umowy na czas określony? Jeśli tak, to jak przebiega tryb zgłaszania nielimitowanych umów do PIP?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK