do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • „13 emerytura” a wysokość odpisu na ZFŚS na emerytowanych nauczycieli

  Porada aktualna | data dodania: 19.06.2019

 • Czy fakt, że pracownik został zatrudniony chwilę po tym, jak odszedł z pracy, uniemożliwia mu otrzymanie odprawy emerytalnej

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  Mamy pracownika, który ma już prawo do przejścia na emeryturę. To ceniony fachowiec, nie chcemy więc go stracić. Osoba ta chce jednak odejść z pracy, bo zależy jej na odprawie emerytalnej. Jeśli ten pracownik rozwiąże umowę o pracę, a chwilę później znowu się u nas zatrudni, to straci prawo do odprawy?

 • Czy komornik może zająć należności z ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  PYTANIE: Czy zajęcie przez komornika sądowego dotyczy także świadczeń socjalnych?

 • Udział w strajku a zwolnienie lekarskie

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  PYTANIE: Czy pracownik, który podpisał listę strajkową, a następnie na ten dzień oraz dni następne przedłożył zwolnienie lekarskie, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego?

 • Czy za dzień częściowo przepracowany przysługuje świadczenie chorobowe

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  PROBLEM: Po przepracowaniu 6 godzin pracownik poprosił pracodawcę o zwolnienie go ze świadczenia pracy i udał się do lekarza. Lekarz wystawił choremu na częściowo przepracowany dzień zwolnienie lekarskie. Czy za ten dzień należy się pracownikowi wynagrodzenie? Czy oprócz tego przysługuje jemu wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – zasiłek macierzyński – część 6

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  Ubezpieczona ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeśli urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w trakcie urlopu wychowawczego. Zasiłek macierzyński przysługuje również ubezpieczonej albo ubezpieczonemu, jeżeli w okresie ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego przyjęli dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - w wieku do 10 roku życia i wystąpili do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, albo przyjęli dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej - nie dotyczy to rodziny zastępczej zawodowej. W niniejszej publikacji przybliżymy zasady nabywania prawa do zasiłku macierzyńskiego oraz zasady rozliczania przez płatników składek osób pobierających zasiłek

 • Dane kandydata i pracownika, monitoring – zmiany w przepisach Kodeksu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  Obowiązujące od 4 maja 2019 r. - zmiany przepisów Kodeksu pracy dotyczące danych osobowych pozyskiwanych od kandydatów do pracy oraz pracowników wprowadziły kilka istotnych nowości. Głównymi zmianami są: znowelizowany katalog danych, których pracodawca żąda od osób rekrutowanych, konieczność przeanalizowania niezbędności domagania się niektórych z nich czy wprowadzenie zgody jako podstawy przetwarzania dodatkowych informacji. Należy zwrócić uwagę również na pewne zmiany w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego. Opracowanie przedstawia skutki modyfikacji przepisów prawa pracy.

 • Termin wypłaty średniej urlopowej

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2019

  PYTANIE: Czy średnią urlopową należy wypłacać na 1 każdego miesiąca, czy można z końcem miesiąca - razem z wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw?

 • Świadczenie urlopowe nauczyciela

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2019

  Świadczenie urlopowe jest nauczycielowi wypłacane do końca sierpnia danego roku. Wysokość świadczenia urlopowego jest uzależniona od wysokości odpisu podstawowego. Ponadto na wysokość świadczenia urlopowego ma wpływ wymiar zatrudnienia nauczyciela oraz okres zatrudnienia.

 • Urlop udzielony poza planem urlopów

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2019

  PROBLEM: Czy pracodawca może udzielać pracownikom urlopów wypoczynkowych w innych terminach, niż to wynika z ustalonych wcześniej planów urlopowych?

 • Możliwość wprowadzenia do regulaminu wynagradzania korzystniejszych warunków płacy

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2019

  PROBLEM: Rada miasta postanowiła zlikwidować komunalny zakład budżetowy. Zatrudnia on 18 osób. Regulamin wynagradzania tej jednostki przewiduje, iż pracownikom przysługuje odprawa pieniężna przy rozwiązywaniu z pracownikami stosunków pracy z powodu likwidacji pracodawcy - odpowiednio do przepisów art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pomimo tego zapisu likwidator jednostki nie chce załodze wypłacić odpraw. Uważa, że zapis regulaminu jest nieważny, ponieważ ustawa nie zapewnia tego świadczenia w zakładach, które zatrudniają mniej niż 20 pracowników. Czy pracownikom należy wypłacić odprawy?

 • Kto wypłaca wynagrodzenie dyrektorowi samorządowego zakładu budżetowego

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2019

  PROBLEM: Dyrektor samorządowego zakładu budżetowego jest zatrudniony przez gminę. Umowę o pracę podpisał z nim wójt. Akta osobowe dyrektora przechowywane są w urzędzie gminy. Czy dyrektorowi samorządowego zakładu budżetowego wynagrodzenie wypłaca urząd gminy czy zakład budżetowy?

 • Kto podejmuje decyzję o wypłacie dyrektorowi świadczeń z ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2019

  PYTANIE: Czy dyrektor jednostki budżetowej może podpisywać decyzję o wypłacie dla siebie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

 • Obowiązek poinformowania pracowników o wprowadzeniu monitoringu urzędu gminy

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2019

  PROBLEM: Czy wójt musi poinformować pracowników o wprowadzeniu monitoringu w budynku urzędu gminy lub na terenie wokół niego?

 • Ekwiwalent dla sprzątaczki za pranie odzieży – paragraf 302 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 17.05.2019

 • W którym rozdziale klasyfikacji budżetowej ująć odpis na ZFŚS za emeryta

  Porada aktualna | data dodania: 15.05.2019

  PROBLEM: W jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej należy naliczać odpis fakultatywny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za każdego emeryta i rencistę objętego opieką socjalną zakładu pracy (np. w ośrodku pomocy społecznej)? Czy będzie to rozdział 85219 czy pozostała działalność 85295?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – zasiłek opiekuńczy – część 5

  Porada aktualna | data dodania: 15.05.2019

  Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi i ubezpieczonemu w sytuacji, gdy musi on osobiście podjąć opiekę nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny i jeśli nie ma innej osoby we wspólnym gospodarstwie domowym w czasie sprawowania opieki mogącej zaopiekować się osobą tego wymagającą. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w czasie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Prawo to nie przysługuje zatem po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

 • Czy za niewykorzystane dni wolne na poszukiwanie pracy należy się ekwiwalent

  Porada aktualna | data dodania: 10.05.2019

  Pracownik ma prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia. Czy jeśli nie wykorzysta tych dni, należy mu w związku z tym wypłacić ekwiwalent pieniężny?

 • Gdzie i jak długo należy przechowywać ZUS ZUA?

  Porada aktualna | data dodania: 09.05.2019

  PYTANIE: Czy w aktach osobowych pracownika można przechowywać dokumenty zgłoszeniowe do ZUS związane z zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem pracownika do ubezpieczeń?

 • Podstawa rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym podejrzanym o wykorzystywanie pełnionej funkcji

  Porada aktualna | data dodania: 08.05.2019

  Urzędnika samorządowego obowiązuje zakaz wykonywania jakichkolwiek pozapracowniczych lub pozasłużbowych czynności, które pozostają w sprzeczności lub są związane z zajęciami wykonywanymi w ramach obowiązków służbowych, na rzecz podmiotów wydawanych decyzji administracyjnych, które wywołują uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Zakaz obowiązuje pod rygorem niezwłocznego rozwiązania stosunku pracy.

 • Zmiana etatu a wliczenie do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego trzynastka

  Porada aktualna | data dodania: 08.05.2019

  PYTANIE: Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za 7 dni kwietnia 2019 r. nauczycielowi, który jest zatrudniony w szkole od 1 września 2018 r.? Początkowo świadczył on pracę w wymiarze 9/18, natomiast od 15 lutego 2019 r. jest zatrudniony w wymiarze 10/18 pensum. Otrzymał trzynastkę za 2018 r. W jej podstawie nie znalazł się okres 4 dni zwolnienia lekarskiego w październiku i 5 dni urlopu ojcowskiego w listopadzie. Czy trzynastkę należy uzupełnić o zwolnienie lekarskie i urlop ojcowski? W jaki sposób przyjąć trzynastkę po zmianie wymiaru czasu pracy?

 • Dodatkowy urlop strażaka po powrocie z urlopu wychowawczego

  Porada aktualna | data dodania: 22.04.2019

  PROBLEM: Czy wymiar dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego strażaka powracającego do służby po urlopie wychowawczym trwającym co najmniej miesiąc zawsze ulega obniżeniu o okres tego urlopu wychowawczego?

 • Czy głównej księgowej zatrudnionej w dwóch jednostkach należy prowadzić ewidencję czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 22.04.2019

  PROBLEM: Główna księgowa zatrudniona jest w dwóch jednostkach samorządu terytorialnego na 1/2 etatu w każdej. Ścisłe kontrolowanie pracy w poszczególnych zakładach jest praktycznie niemożliwe i nierówne w poszczególnych dniach pracy. Czy w związku ze zmianami przepisów w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy jej pracodawcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji?

 • Minister Cyfryzacji o gromadzeniu danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji

  Porada aktualna | data dodania: 22.04.2019

  Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji zamieszczono informacje dotyczące gromadzenia danych osób, które złożyły potencjalnemu pracodawcy swoje CV i listy motywacyjne. Celem jej wydania jest wyjaśnienie wątpliwości w zakresie możliwości gromadzenia przez pracodawców dokumentów rekrutacyjnych już po zakończeniu procesu rekrutacji w stosunku do osób, które nie zostały zatrudnione.

 • Planowanie pracy na maj w urzędzie

  Porada aktualna | data dodania: 22.04.2019

  PROBLEM: Część pracowników urzędu pracuje w systemie równoważnym, w miesięcznych okresach rozliczeniowych czasu pracy. Pracujemy od poniedziałku do soboty, pracownicy nie pracują w święta. W związku ze zbliżającą się majówką i urlopami podwładnych mamy problem z zapewnieniem optymalnej obsady. Czy w takiej sytuacji możemy pracownikowi zaplanować na maj 2019 r. pracę przez 23 dni?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK