do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Wymagany staż do objęcia stanowiska dyrektora centrum pomocy rodzinie

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2018

  PROBLEM: Przez dwa lata byłem zatrudniony w urzędzie miasta na stanowisku wiceprezydenta, gdzie podlegały mi miejski ośrodek pomocy społecznej, centrum integracji społecznej i środowiskowy dom samopomocowy. Z racji zajmowanego stanowiska wydawałem decyzje administracyjne dotyczące pomocy społecznej. Następnie od października 2017 r. zostałem zatrudniony w powiatowym centrum pomocy rodzinie na stanowisku kierownika (koordynatora działu ds. osób niepełnosprawnych). Od października 2017 r. współpracuję w ramach wolontariatu z organizacjami pozarządowymi. Czy spełniam wymagania co do stażu pracy, by zostać dyrektorem centrum pomocy rodzinie?

 • Czy pracownik, którego sąd przywrócił do pracy, musi odbyć wstępne badania lekarskie

  Porada aktualna | data dodania: 24.07.2018

  Pracownica ma wyrok sądowy, który nakazuje przywrócić ją do pracy. Czy w tej sytuacji, jak tylko pojawi się w swoim zakładzie, należy skierować ją na badania wstępne tak jak nowego zatrudnionego?

 • Jak w dokumentacji ZUS ujmować urlopy bezpłatne?

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2018

  PROBLEM : Pracownik będzie przebywał cały miesiąc na urlopie bezpłatnym. Czy pracodawca zawsze musi się zgadzać na udzielenie urlopu? Czy okres tej nieobecności należy wykazać w imiennym raporcie ZUS RCA czy tylko w ZUS RSA? Jakim ubezpieczeniom podlega pracownik, który podczas urlopu bezpłatnego zawarł umowę zlecenia? Jak długo w trakcie urlopu bezpłatnego zachowuje ważność ubezpieczenie zdrowotne?

 • Czy urlop bezpłatny ma wpływ na ustalenie dodatku stażowego dla pracownika samorządowego

  Porada aktualna | data dodania: 05.07.2018

  Urzędnik samorządowy dostał urlop bezpłatny w swoim podstawowym miejscu pracy, żeby podjąć pracę w innej jednostce samorządowej. Jak wyliczyć dla niego dodatek stażowy?

 • Kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za czas choroby, a od kiedy zasiłek chorobowy pracownikowi, który ukończył 50 lat

  Porada aktualna | data dodania: 04.07.2018

  Pracownica mająca 30 lat chorowała w okresie od 10 do 19 lutego 2017 r. (10 dni), od 24 maja do 11 czerwca 2017 r. (19 dni) i od 10 do 24 października 2017 r. (15 dni). Jak liczyć okres, kiedy należy wypłacić wynagrodzenie za czas choroby, a od kiedy zasiłek chorobowy, jeżeli między okresami zwolnień są przerwy?

 • Jak prawidłowo wypełnić protokół powypadkowy - krok po kroku

  Porada aktualna | data dodania: 19.06.2018

  Przy sporządzaniu dokumentacji powypadkowej należy dołożyć należytej staranności, ponieważ błędnie sporządzona dokumentacja powoduje bardzo często konieczność wdrożenia postępowania wyjaśniającego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wówczas dochodzi do przedłużenia terminu załatwienia sprawy, a tym samym powoduje to dłuższe oczekiwanie wnioskodawcy na przyznanie i wypłatę przysługujących jemu świadczeń. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy wraz z załącznikami, które powinny zostać dołączone do dokumentacji powypadkowej.

 • Kiedy pracownik może narzucić termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2018

  PROBLEM: Pracownik złożył wniosek o urlop wypoczynkowy na okres, w którym co najmniej połowa innych podwładnych będzie już korzystać z letniego wypoczynku. Pracodawca nie może zatwierdzić wniosku i zaproponował inny termin. Pracownik tej propozycji nie przyjął i pozostaje przy terminie wskazanym w swoim wniosku. Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym we wniosku pracownika?

 • Zatrudnienie emeryta na stanowisku urzędniczym

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2018

  Czy można zatrudnić na stanowisku urzędniczym osobę, która przeszła na emeryturę, po zatrudnieniu na tym samym stanowisku lub podobnym?

 • Wyjazd nauczyciela i uczniów na konkurs – paragraf 441 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2018

  Pytanie: Nauczyciel wraz z dwoma uczniami pojechał na konkurs (środek transportu - pociąg). Nauczyciel otrzymał delegację i na tej podstawie zostaną mu zwrócone środki za wyjazd. Ponadto wykupił ze swoich środków bilety dla uczniów. Czy w tym przypadku, aby dokonać zwrotu, wystarczy oświadczenie nauczyciela i dołączone bilety? Zastanawiam się, czy uczniom przysługuje też dieta, jeśli spełnią warunki. Jaką klasyfikację wydatków trzeba tu zastosować - nauczyciel to paragraf 441, a uczniowie - to 430?

 • Zakup odzieży roboczej – paragraf 302 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  Pytanie: Czy zakup odzieży roboczej wyszczególnionej w zarządzeniu kierownika jednostki (takiej jak np. rękawice winylowe, fartuchy ochronne jednorazowe), której pracownicy używają podczas wykonywania obowiązków w pracy, należy sfinansować z paragrafu 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”? Odzież ta nie jest przypisana do poszczególnych pracowników, bo to odzież jednorazowa. Każdy uprawniony używa jej w miarę potrzeby. Mam jednak wątpliwości, czy nie zastosować paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. W opisie paragrafu 302 nie ma słowa na temat, że odzież musi być wydana i przypisana do pracownika. Czy brak wyraźnej możliwości przypisania na karcie odzieży poszczególnym pracownikom oznacza, że nie można tego

 • Rozliczenie kosztów przewozu bagażu w delegacji – pytania i odpowiedzi

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2018

  Przepisy wprost nie ograniczają możliwości rozliczenia kosztów przewozu bagażu osobistego pracownika, jednak dotyczy to jedynie wyjazdów zagranicznych. Biorąc pod uwagę dosyć restrykcyjne podejście organów kontrolnych do kwestii związanych z delegacjami, z wydatkiem takim przy wyjeździe krajowym należy uważać i ograniczyć go do tych przypadków, w których cena biletu określonego środka transportu nie zapewnia przewozu bagażu.

 • Czy można udzielić pracownikowi urlopu na żądanie bezpośrednio po chorobie

  Porada aktualna | data dodania: 25.04.2018

  Problem: Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim od 25 kwietnia do 30 maja 2018 r. Ostatniego dnia choroby wystąpił o urlop na żądanie na: 1 czerwca. Czy urlop na żądanie może być udzielony bezpośrednio po upływie zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni, bez przeprowadzania badań kontrolnych? Czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu?

 • Czy przyznawanie świadczeń z ZFŚS może być uzależnione od wymiaru etatu i okresu zatrudnienia

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Jednostka budżetowa prowadzi fundusz socjalny, odprowadzając odpis na ten fundusz, i wypłaca z niego świadczenia pieniężne. W jednostce obowiązuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, który został napisany wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych działających w jednostce. W jednostce jest duża wymiana kadr, w szczególności w grupie nowo zatrudnionych pracowników. Z tego względu w regulaminie funduszu zapisano, że uprawnionymi do korzystania ze świadczeń pieniężnych są pracownicy, którzy przepracowali w jednostce co najmniej rok. Dodatkowo zawarto zapis, że ze względów sprawiedliwości pracowniczej kwoty świadczeń socjalnych będą również (oprócz wysokości dochodów rodziny) uzależnione od wielkości etatu

 • Usunięcie z akt osobowych informacji o ukaraniu pracownika karą porządkową

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2018

  PROBLEM: Pracownik ponad rok temu został ukarany karą porządkową nagany. Usuwamy właśnie z jego akt osobowych zawiadomienie o ukaraniu. Czy możemy jednak nadal przechowywać pozostałą dokumentację związaną z karą (notatka z rozmowy ze świadkami zachowania, wyjaśnienia pracownika), aby w razie konieczności móc wykazać, że pracownik w przeszłości nie wykonywał prawidłowo obowiązków?

 • Jak powierzyć pracownikowi mienie należące do pracodawcy

  Porada aktualna | data dodania: 13.04.2018

  PROBLEM: Kierownik jednostki zdecydował o powierzeniu pracownikowi laptopa, będącego własnością jednostki, aby ułatwić mu wykonywanie obowiązków służbowych. W jaki sposób prawidłowo dokonać takiego powierzenia, aby pracownik odpowiadał za ten sprzęt? Czy pracownik ten powinien pisemnie wyrazić zgodę na poniesienie odpowiedzialności za laptopa?

 • Podróż służbowa prywatnym samochodem pracownika a badania lekarskie

  Porada aktualna | data dodania: 09.04.2018

  PROBLEM: Pracownik korzysta w podróży służbowej ze swojego samochodu prywatnego. Czy powinien on przejść badania psychotechniczne i mieć zaświadczenie lekarza medycyny pracy o możliwości używania prywatnego samochodu do celów służbowych?

 • Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę przy zamówieniu na roboty budowlane

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  W czasie kontroli regionalna izba obrachunkowa zarzuciła nam naruszenie ustawy - Prawo zamówień publicznych. W uzasadnienie podano, że nie określiliśmy w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymogu dla wykonawcy - zatrudnienia pracowników na umowach o pracę. Chodziło o pracowników fizycznych przy remoncie drogi gminnej. Czy zarzut jest słuszny, jeżeli to zamawiający sam ustala warunki zamówienia?

 • Wymiar urlopu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Problem: Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielom zatrudnionym w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych feryjnych? Czy przysługuje im prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych zgodnie z planem urlopów (według stanowiska MEN), czy też - tak samo jak nauczycielom szkoły podstawowej - w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania, zgodnie z art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela? Czy dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych należałoby wprowadzić listę obecności?

 • Rozliczenie zaliczki w zagranicznej podróży służbowej

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2018

  W dniu 11 stycznia 2018 r. pracownikowi została wypłacona zaliczka w złotych na zakup biletów lotniczych, w związku z planowaną w lutym 2018 r. podróżą służbową zagraniczną. Zaliczka została wypłacona w wysokości 3000 zł, na wniosek pracownika (przy wypłacie zaliczki nie dokonywano kalkulacji kosztów zakupu biletów i ich przeliczenia na złotówki, bo nie znano ich ceny w euro). W dniu 18 stycznia 2018 r. pracownik przedłożył rozliczenie zaliczki, dołączając fakturę za zakupione bilety na kwotę 882,90 euro oraz dodatkowo wyciąg ze swojego rachunku bankowego potwierdzający dokonanie zapłaty w kwocie 4020,37 zł (jest to kwota za transakcję zakupu biletów, którą został obciążony rachunek bankowy pracownika). Do rozliczenia zaliczki przyjęto kurs średni NBP z

 • Czy należy wykazywać okresy urlopu bezpłatnego i wychowawczego w zaświadczeniu Rp-7

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2018

  Problem: Jeden z naszych pracowników występuje z wnioskiem o emeryturę. Jest to osoba urodzona w 1949 r., a więc nie jesteśmy zobowiązani do skompletowania i sporządzenia wniosku. Chcąc jednak pomóc pracownikowi, mamy zamiar to zrobić. Obecnie nie rozwiązujemy jeszcze z nim stosunku pracy, a więc dokumentem potwierdzającym okres zatrudnienia będzie tylko zaświadczenie Rp-7. W zaświadczeniu tym są do wypełnienia pola dotyczące przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym oraz wychowawczym. Czy należy je wypełnić, skoro pracownik nie osiągnął w tych okresach żadnego wynagrodzenia? Nadmieniamy, że pracownik ten korzystał przez pewien okres z urlopu bezpłatnego oraz w latach 1987-1989 z urlopu wychowawczego.

 • Zwolnienie lekarskie pracownika po ustaniu zatrudnienia

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2018

  Problem: Zatrudniamy 25 pracowników. Jeden z nich od 1 grudnia 2017 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Obecnie przedłożył zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy na okres od 16 lutego do 10 marca 2018 r. Z pracownikiem tym została zawarta umowa o pracę na czas określony od 1 października 2017 r. do 28 lutego 2018 r. i nie zamierzamy jej przedłużać. Czy po zakończeniu umowy o pracę musimy, jako pracodawca, przekazać zwolnienie lekarskie do ZUS, skoro pracownik ten jest osobą pobierającą rentę z tytułu niezdolności do pracy i wiemy, że nie będzie miał prawa do dalszej wypłaty zasiłku chorobowego?

 • Kiedy pracodawca może domagać się od pracownika odszkodowania za wyrządzoną szkodę

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2018

  Problem: Pracownik jednostki na skutek nienależytego wykonania swoich obowiązków uszkodził sprzęt medyczny, koszt jego naprawy wyniósł 1150 zł. Pracodawca ukarał pracownika naganą oraz zażądał dodatkowo rekompensaty wyrządzonej mu szkody. Pracownik jednak odmawia zapłaty odszkodowania, gdyż nie ma zawartej z pracodawcą umowy o odpowiedzialności majątkowej za mienie znajdujące się w placówce. Czy w tej sytuacji pracodawca może domagać się od pracownika odszkodowania?

 • Badania wstępne kandydata do pracy – paragraf 303 czy 428?

  Porada aktualna | data dodania: 27.03.2018

  Pytanie: Z jakiego paragrafu klasyfikacji wydatków budżetowych opłacić fakturę za badania wstępne kandydata do pracy? Paragraf 428 stosuje się w przypadku zakupu usług zdrowotnych pracowników. Jaki zatem paragraf będzie właściwy w sytuacji, gdy badania lekarskie robi kandydat do pracy przed podpisaniem umowy o pracę?

 • Zatrudnianie cudzoziemców – księgowanie wpłat do powiatowego urzędu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  PROBLEM: Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadza wpłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a tej ustawy, 50% wpłaty stanowić będzie dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa. Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, dochody realizowane przez jednostki organizacyjne inne niż urzędy obsługujące organy podatkowe lub państwowe jednostki budżetowe są przekazywane na rachunki bieżące dochodów właściwych dysponentów części

 • Korzystanie tego samego dnia z opieki nad dzieckiem i ze zwolnienia w celu załatwienia sprawy osobistej

  Porada aktualna | data dodania: 16.03.2018

  PROBLEM: Pracownik złożył wniosek o udzielenie mu w tym samym dniu 2 godzin zwolnienia na opiekę nad dzieckiem oraz 2 godzin zwolnienia w celu załatwienia sprawy osobistej. Czy możemy udzielić obu tych zwolnień jednego dnia? W jaki sposób wykazać taki dzień w ewidencji czasu pracy, czy oznaczyć 6 godzin przepracowanych i 2 godziny zwolnienia na dziecko, czy wskazać na 4 godziny przepracowane i 4 godziny nieprzepracowane?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK