do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Okres wyczekiwania na świadczenia chorobowe

  Porada aktualna | data dodania: 14.01.2020

  W 2020 r. ma być trudniej z uzyskaniem prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Taki zapowiada się efekt zmian i postulatów, które chce wprowadzić rząd. Planowane jest wprowadzenie okresu wyczekiwania w odniesieniu do zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego. Zmiany mają dotknąć również zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz innego sposobu ustalania okresu zasiłkowego. Jednak z nowym rokiem nie wprowadzono żadnych zmian i tym samym obowiązuje dotychczasowy stan prawny, który w celu rozwiania wątpliwości zostały jeszcze raz omówione.

 • Czy można zająć diety urzędnika, który ma długi wobec funduszu alimentacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  Urzędnik samorządowy ma zajęcie komornicze. Część jego długów dotyczy należności dla funduszu alimentacyjnego za wypłacone przez niego pieniądze. Pracownik otrzymał dietę za podróż służbową. Czy ona też podlega zajęciu?

 • Kto składa ZUS IWA za 2019 r.

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  W tym roku, 31 stycznia 2020 r., tj. w piątek, mija termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2019 r. Informacja ta powinna zostać złożona do końca każdego stycznia za rok poprzedni. ZUS ustala stopę procentową dopiero wówczas, gdy płatnik złoży ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.

 • Obliczanie podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego w praktyce

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: W 2019 r. pracownik otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2800 zł brutto, dodatek za wysługę lat w wysokości 560 zł i premie miesięczne w kwotach od stycznia do sierpnia 200 zł, a od listopada do grudnia 250 zł. W październiku została mu wypłacona nagroda z funduszu nagród w wysokości 1000 zł brutto. W listopadzie przebywał zaś na 5-dniowym zwolnieniu lekarskim, za co otrzymał wynagrodzenie chorobowe, natomiast w grudniu skorzystał z jednego dnia urlopu okolicznościowego. Jak prawidłowo należy pracownikowi obliczyć trzynastkę za 2019 r.?

 • Przyznanie dodatku funkcyjnego nauczycielowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca kalendarzowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: Jeśli nauczyciel jest zatrudniony w trakcie miesiąca, to czy dodatek funkcyjny przysługuje od miesiąca kolejnego, czy należy go podzielić proporcjonalnie do okresu trwania umowy, zgodnie z art. 39. ust. 1 Karty Nauczyciela?

 • Podwyższenie wymiaru pensum nauczycielowi – doliczenie godzin ponadwymiarowych do etatu

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  PROBLEM: Nauczyciele zwrócili się do dyrektora z wnioskami o podwyższenie pensum i przeliczenie etatu, przez co miałoby wzrosnąć ich wynagrodzenie zasadnicze oraz pochodne obliczane procentowo. W jakich okolicznościach można podwyższyć pensum nauczycielom zgodnie z art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela? Czy szkoła ma obowiązek uwzględnić te wnioski?

 • Czy nauczycielowi pracującemu przy komputerze poza szkołą przysługuje zwrot za okulary

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: Czy nauczycielowi szkoły publicznej przysługuje zwrot za okulary korekcyjne, jeśli komputera używa wyłącznie poza szkołą przy ocenie prac sprawdzających wiedzę i do przygotowania materiałów na zajęcia?

 • Jakie są skutki niepoinformowania pracownika o prawie i terminie odwołania się do sądu pracy od wręczonego mu wypowiedzenia

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  Pracownik urzędu zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony dostał wypowiedzenie umowy o pracę. Niestety, przez pomyłkę nie podano w nim pouczenia o terminie odwołania się w tej sprawie do sądu pracy. Czy takie wypowiedzenie jest przez to nieważne?

 • Od brutto do netto: zasady rozliczania wynagrodzeń w 2020 r.

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  Na wynagrodzenie pracownika składają się trzy daniny publiczno-prawne: składki ZUS, składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy. Dopiero po odliczeniu ustawowych odliczeń pracownik otrzymuje kwotę „na rękę”. W 2020 r. nie ma zmian w wysokości składek, natomiast zaliczkę oblicza się według zasad wprowadzonych od sierpnia i października 2019 r. W rozpoczynającym się roku kalendarzowym pracodawca budżetowy nie jest jeszcze zobowiązany do przystąpienia i odprowadzania składki na pracownicze plany kapitałowe. Tym obowiązkiem zostanie objęty dopiero za rok.

 • Trzynastka za niepełny rok w podstawie zasiłku chorobowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: Jak należy uzupełnić trzynastkę w podstawie ustalanej do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego? Pracownica powróciła do pracy 21 października 2019 r. po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Pracodawca naliczył jej dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r., proporcjonalnie pomniejszone za czas choroby i urlopów związanych z rodzicielstwem. Czy w sytuacji, gdy pracownik pracuje krócej niż pół roku, należy uzupełnić trzynastkę i przyjąć ją do podstawy zasiłku chorobowego? Jeżeli tak, to czy uzupełniamy do pełnego roku i przyjmujemy 1/12, czy tylko 2 miesiące i do podstawy przyjmujemy 1/2 trzynastki? Którą trzynastkę należy przyjąć do podstawy, jeśli pracownica zachorowałaby w styczniu 2020 r.? Czy trzynastkę za 2018 r.?

 • Praktyki absolwenckie a ulga dla młodych

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 30.12.2019

  PROBLEM: Jednostka podpisuje umowy o praktyki absolwenckie. Czy do uzyskiwanych z tego tytułu przychodów należy stosować ulgę dla młodych?

 • Ulga dla młodych a świadczenia socjalne

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.12.2019

  PROBLEM: W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia pracownicy jednostki otrzymają z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (przy uwzględnieniu kryterium socjalnego) karty przedpłacone. Czy obowiązująca od sierpnia ulga dla młodych obejmuje także takie świadczenia? Czy ich wartość należy wliczyć do limitu ulgi?

 • Paczki świąteczne dla dzieci pracowników a PIT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.12.2019

  Pytanie: Jednostka planuje przekazać dzieciom pracowników paczki świąteczne. Będą w nich owoce, słodycze oraz książki. Zawartość paczek nie będzie zróżnicowana ze względu na sytuację materialną rodziny, a jedynie ze względu na wiek dzieci. Czy przekazanie tych paczek wywoła skutki na gruncie podatku dochodowego?

 • Nagrody w konkursach na imprezie choinkowej a przychód

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.12.2019

  PROBLEM: Jednostka organizuje zabawę choinkową dla dzieci pracowników. Jest ona finansowana ze środków ZFŚS. W trakcie imprezy będą organizowane zabawy i konkursy. Zostały przygotowane nagrody rzeczowe. Ich jednostkowa wartość nie przekracza 30 zł, jednak każde dziecko może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów i ma szansę zdobyć więcej niż jedną nagrodę. Jakie skutki podatkowe wywoła przekazanie tych nagród?

 • Ulgowe wejście na basen z okazji mikołajek a przychód

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 20.12.2019

  PROBLEM: Jednostka samorządowa (ośrodek sportowy) chciałby z okazji mikołajek umożliwić w tym dniu dzieciom swoich pracowników wstęp na prowadzony przez nią basen za symboliczną złotówkę. Akcja nie zostanie sfinansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gdyż ten prowadzimy wspólnie z innymi jednostkami, które nie będą brały udziału w tej „promocji”. Czy takie działanie wywoła skutki na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?

 • Udzielanie urlopu wypoczynkowego na przełomie roku kalendarzowego

  Porada aktualna | data dodania: 19.12.2019

  PYTANIE: Pracownikowi udzielono na jego wniosek 14-dniowego urlopu wypoczynkowego na przełomie 2019 i 2020 r. W 2019 r. pracownik nie korzystał z 14-dniowego urlopu. Czy jest to dopuszczalne? Ponadto pracownik ten nie skorzystał za miniony rok z prawa do urlopu na żądanie. Czy należy mu go udzielić w tym samym trybie w 2020 r.? Do kiedy należy udzielić zaległego urlopu i czy należy go zamieszczać w planie urlopowym?

 • Policjanci mogą przystąpić do dowolnego związku zawodowego

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 19.12.2019

  W dniu 27 października 2019 r. zniknęło ograniczenie możliwości zrzeszania się funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej wyłącznie w organizacji związkowej danej formacji. To wpłynęło na reguły opiniowania zwolnienia ze służby.

 • Kwestionariusz osobowy dla kandydatów do ABW z poprawkami

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 19.12.2019

  Od 24 września 2019 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego stosuje skorygowany kwestionariusz osobowy dla kandydatów do służby. Zmiany nie są duże, a ich celem było dostosowanie przepisów do zmian stanu prawnego.

 • Odprawa emerytalno-rentowa z kolejnego stosunku pracy emerytowanego żołnierza

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 19.12.2019

  PROBLEM: Jestem emerytem wojskowym. Po odejściu ze służby wojskowej podjąłem pracę w firmie budowlanej. Po przepracowaniu w niej 15 lat zamierzam jednak się zwolnić i przejść na emeryturę. Pracodawca zastrzegł, że otrzymałem już odprawę, odchodząc z wojska, dlatego to świadczenie mi już nie przysługuje. Czy zakład pracy powinien mi wypłacić odprawę emerytalną?

 • Jak opieka nad chorym członkiem rodziny wpływa na wypłatę dodatku stażowego dla samorządowca

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 17.12.2019

  Pracownik samorządowy otrzymuje dodatek stażowy. Ostatnio był na zwolnieniu z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Czy za ten okres także należy mu się dodatek stażowy?

 • Urlop szkoleniowy asystenta sędziego a prawo do trzynastki

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 17.12.2019

  PROBLEM: Aplikant - asystent sędziego zatrudniony do 31 lipca 2019 r. w okresie trwania umowy o pracę korzystał z dodatkowego urlopu na przygotowanie się do egzaminu w wymiarze 30 dni oraz przebywał na zwolnieniu lekarskim w wymiarze 5 dni. Łączny okres zatrudnienia asystenta wyniósł 212 dni, ale po odliczeniu urlopu i choroby przepracował on 177 dni. Czy pracownik ten otrzymał prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Czy tego rodzaju urlop szkoleniowy wlicza się do okresu uprawniającego do trzynastki?

 • Jak ustalić podstawę wymiaru świadczenia chorobowego pracownika, który w okresie poprzedzającym zachorowanie był uczniem

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 17.12.2019

  PROBLEM: Przez 3 lata zatrudnialiśmy ucznia, który od września 2019 r., tj. bez dnia przerwy, stał się pracownikiem. Będąc pracownikiem, zachorował od 10 do 20 grudnia 2019 r. Które wynagrodzenie powinno stanowić podstawę obliczenia wynagrodzenia chorobowego - czy z ostatnich 12 miesięcy (w tym wynagrodzenie ucznia), czy wynagrodzenie od dnia zawarcia umowy o pracę?

 • Długotrwała choroba przypadająca w okresie ciąży a prawo do trzynastki

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 17.12.2019

  PYTANIE: W 2019 r. pracownica wykorzystała 2 dni wolnego z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem i 1 dzień urlopu okolicznościowego. Przebywała też na zwolnieniach lekarskich w okresach: od 15 do 17 stycznia, od 4 do 8 czerwca i od 12 lipca do 19 grudnia (zwolnienie z kodem B). Z dniem 20 grudnia 2019 r. kończy się jej umowa o pracę i strony nie przewidują zawarcia kolejnej. Czy za 2019 r. należy się pracownicy dodatkowe wynagrodzenie roczne?

 • Minimalne wynagrodzenie i konsekwencje jego wzrostu w 2020 r.

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 17.12.2019

  Minimalne wynagrodzenie za pracę to ustawowo gwarantowane pracownikowi wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy, kwalifikacji, liczby i rodzajów składników wynagrodzenia. Coroczna zmiana minimalnej płacy zasadniczej pociąga za sobą konsekwencje w postaci wzrostu innych świadczeń, m.in. minimalnych zasiłków chorobowych, odpraw i kwot wolnych od potrąceń. 2020 r. to rok rekordowego wzrostu minimalnej pensji, bo sięga ponad 15% w stosunku do roku poprzedniego.

 • Czy obywatel UE może być urzędnikiem państwowym

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 03.12.2019

  Obywatel francuski, którego matka jest Polką, zgłasza chęć zatrudnienia się jako urzędnik państwowy. Czy taka osoba może być zatrudniona na tym stanowisku?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK