do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Zasady rozliczania prywatnych wyjść pracowników sfery budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2020

  Dla udzielenia wyjścia (zwolnienia) w celach prywatnych, którego odpracowanie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych, niezbędny jest pisemny wniosek pracownika. Wnioski mają charakter indywidualny, gdyż przechowywane są w dokumentacji związanej z czasem pracy prowadzonej, odrębnie dla każdego pracownika.

 • Wyrównanie do minimalnej pensji wynagrodzenia pracownika instytucji kultury

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2020

  PYTANIE: Pracownik instytucji kultury otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2500 zł i dodatki za prowadzenie warsztatów, które określa regulamin wynagradzania. Zazwyczaj jego miesięczne wynagrodzenie, wraz z tymi dodatkami, opiewa na kwoty od 3000 do 4000 zł. W okresie letnim pracownik ten nie prowadzi warsztatów i wówczas nie osiągnie minimalnego wynagrodzenia. Wypłacimy mu wtedy wyrównanie. Czy jest dopuszczalne, by w umowie o pracę zawrzeć stawkę wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 2500 zł z dodatkami, które tylko w niektórych miesiącach mogą pracownikowi nie przysługiwać?

 • Wliczanie premii regulaminowej do puli minimalnego wynagrodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2020

  PROBLEM: Pracownik zakładu budżetowego otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 2200 zł i 20% premii regulaminowej, która pomniejszana jest za czas absencji chorobowej, natomiast za czas urlopu jest wypłacana tak, jakby pracownik w tym czasie świadczył pracę. Ponadto otrzymuje on 16% dodatku stażowego obliczanego od wynagrodzenia zasadniczego. Premia regulaminowa nie przysługuje pracownikowi tylko w razie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Czy premia regulaminowa może uzupełniać pulę minimalnego wynagrodzenia? Czy tak ustalone w umowie o pracę składniki pensji gwarantują pracownikowi osiąganie minimalnego wynagrodzenia?

 • Warunki odwołania ciężarnej pracownicy zajmującej wyższe stanowisko urzędnicze w służbie cywilnej podczas zwolnienia lekarskiego

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2020

  PYTANIE: Pracownica, zatrudniona na podstawie powołania na wyższym stanowisku w służbie cywilnej, jest w ciąży, co potwierdza przedłożone przez nią zaświadczenie lekarskie. Czy można ją odwołać z funkcji podczas zwolnienia lekarskiego, a jeśli tak, to kiedy dojdzie do ustania stosunku pracy?

 • Świadczenie 500 + w oświadczeniu do celów socjalnych

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2020

  PYTANIE: Regulamin ZFŚS przewiduje wykazywanie w oświadczeniu do celów socjalnych świadczenia 500+. Czy jest to zapis poprawny?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników – świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego – część 11

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2020

  Podstawowym aktem prawnym, dotyczącym wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jest ustawa wypadkowa. Określono w niej rodzaje świadczeń przysługujących osobom ubezpieczonym, warunki nabywania do nich prawa, zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości oraz zasady ich wypłaty. W artykule omówiono świadczenia chorobowe z ubezpieczenia wypadkowego. Świadczenia te przysługują z funduszu wypadkowego i są wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dni wolne udzielone w związku z udziałem pracownika w komisji wyborczej

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2020

  PROBLEM: Jeden z pracowników urzędu był członkiem obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu. W związku z pełnioną funkcją poprosił o udzielenie mu wolnego w dniu 14 października 2019 r. Czy za ten dzień przysługiwało mu wynagrodzenie?

 • Dodatek funkcyjny dla pracownika wykonującego zadania służby bhp

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2020

  PROBLEM: Czy pracownikowi szkoły, który wykonuje w ramach dodatkowych obowiązków zadania służby bhp, można przyznać dodatek funkcyjny?

 • Jak prowadzi się akta osobowe dotyczące kar porządkowych nałożonych na pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  Pracownica urzędu została ukarana karą porządkową. Jak prowadzić dokumentację dotyczącą tego zdarzenia?

 • Świadczenie kompensacyjne i przedemerytalne a opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Czy od nauczyciela przebywającego na świadczeniu kompensacyjnym (wypłacono mu odprawę emerytalną i dokonywany jest coroczny odpis na ZFŚS) oraz od osób, które przeszły na świadczenie przedemerytalne (nie miały wypłaconych odpraw emerytalnych, nie dokonujemy na nie odpisu), które są objęte opieką socjalną (wypłacamy im tzw. wczasy pod gruszą i świadczenia świąteczne), należy pobierać podatek dochodowy z tytułu świadczeń z ZFŚS, czy można ich traktować jak rencistów i emerytów i stosować zwolnienie od podatku dochodowego do kwoty 3000 zł rocznie?

 • Dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli szkół policealnych i szkół dla dorosłych

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  Dodatek za wychowawstwo jest dodatkiem funkcyjnym przysługującym nauczycielowi w związku z pełnieniem funkcji wychowawcy klasy. Uprawnienie do tego dodatku wynika z § 5 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

 • Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczyciela

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Inne zasady stosuje się w tzw. jednostkach nieferyjnych. Zatrudnionym w nich nauczycielom przysługuje urlop w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów i takie same normy mają zastosowanie do dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy przez okres co najmniej 10 miesięcy pełnią obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

 • Jak dodatek stażowy wpływa na wysokość wynagrodzenia urlopowego

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  Pracownik urzędu otrzymuje stały dodatek specjalny. Jest on wypłacany co miesiąc. Czy ustalając wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dla tego urzędnika, należy jego wynagrodzenie obniżyć o ten dodatek?

 • Jak dokonać potrąceń komorniczych w przypadku wypłaty trzynastki i wynagrodzenia za pracę w jednym miesiącu

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PYTANIE: W jaki sposób dokonać potrącenia niealimentacyjnej egzekucji komorniczej pracownika (należność z tego tytułu wynosi 24 000 zł), któremu wypłacono trzynastkę 10 lutego 2020 r. w kwocie 2856 zł brutto i na dzień 28 lutego 2020 r. miesięczne wynagrodzenie o wartości 3368 zł brutto? Czy można dokonać potrącenia całości z trzynastki? Pracownik ma potrącane zwykłe koszty uzyskania przychodu oraz kwotę ulgi podatkowej (jako jednostka budżetowa w 2020 r. nie jesteśmy objęci PPK).

 • Poświadczenie dochodu na potrzeby socjalne przez emerytów

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PYTANIE: W jaki sposób po ostatniej zmianie emeryci poświadczają swoje dochody do obliczania odpisu na ZFŚS? Czy nadal może być to decyzja ZUS?

 • Odebranie głównemu księgowemu dodatku funkcyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Czy można pracownikowi (głównemu księgowemu) jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego zmniejszyć bądź odebrać dodatek funkcyjny z powodu nienależytego wykonywania obowiązków?

 • Świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu macierzyńskiego a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 19.01.2020

  PROBLEM: Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. W okresie przedświątecznym otrzymała świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy w przypadku konieczności opodatkowania takiego świadczenia, należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu?

 • Okres wyczekiwania na świadczenia chorobowe

  Porada aktualna | data dodania: 14.01.2020

  W 2020 r. ma być trudniej z uzyskaniem prawa do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Taki zapowiada się efekt zmian i postulatów, które chce wprowadzić rząd. Planowane jest wprowadzenie okresu wyczekiwania w odniesieniu do zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego. Zmiany mają dotknąć również zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz innego sposobu ustalania okresu zasiłkowego. Jednak z nowym rokiem nie wprowadzono żadnych zmian i tym samym obowiązuje dotychczasowy stan prawny, który w celu rozwiania wątpliwości zostały jeszcze raz omówione.

 • Czy można zająć diety urzędnika, który ma długi wobec funduszu alimentacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  Urzędnik samorządowy ma zajęcie komornicze. Część jego długów dotyczy należności dla funduszu alimentacyjnego za wypłacone przez niego pieniądze. Pracownik otrzymał dietę za podróż służbową. Czy ona też podlega zajęciu?

 • Kto składa ZUS IWA za 2019 r.

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  W tym roku, 31 stycznia 2020 r., tj. w piątek, mija termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2019 r. Informacja ta powinna zostać złożona do końca każdego stycznia za rok poprzedni. ZUS ustala stopę procentową dopiero wówczas, gdy płatnik złoży ZUS IWA za trzy kolejne ostatnie lata kalendarzowe.

 • Obliczanie podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego w praktyce

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: W 2019 r. pracownik otrzymywał wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2800 zł brutto, dodatek za wysługę lat w wysokości 560 zł i premie miesięczne w kwotach od stycznia do sierpnia 200 zł, a od listopada do grudnia 250 zł. W październiku została mu wypłacona nagroda z funduszu nagród w wysokości 1000 zł brutto. W listopadzie przebywał zaś na 5-dniowym zwolnieniu lekarskim, za co otrzymał wynagrodzenie chorobowe, natomiast w grudniu skorzystał z jednego dnia urlopu okolicznościowego. Jak prawidłowo należy pracownikowi obliczyć trzynastkę za 2019 r.?

 • Przyznanie dodatku funkcyjnego nauczycielowi zatrudnionemu w trakcie miesiąca kalendarzowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: Jeśli nauczyciel jest zatrudniony w trakcie miesiąca, to czy dodatek funkcyjny przysługuje od miesiąca kolejnego, czy należy go podzielić proporcjonalnie do okresu trwania umowy, zgodnie z art. 39. ust. 1 Karty Nauczyciela?

 • Podwyższenie wymiaru pensum nauczycielowi – doliczenie godzin ponadwymiarowych do etatu

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  PROBLEM: Nauczyciele zwrócili się do dyrektora z wnioskami o podwyższenie pensum i przeliczenie etatu, przez co miałoby wzrosnąć ich wynagrodzenie zasadnicze oraz pochodne obliczane procentowo. W jakich okolicznościach można podwyższyć pensum nauczycielom zgodnie z art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela? Czy szkoła ma obowiązek uwzględnić te wnioski?

 • Czy nauczycielowi pracującemu przy komputerze poza szkołą przysługuje zwrot za okulary

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  PYTANIE: Czy nauczycielowi szkoły publicznej przysługuje zwrot za okulary korekcyjne, jeśli komputera używa wyłącznie poza szkołą przy ocenie prac sprawdzających wiedzę i do przygotowania materiałów na zajęcia?

 • Jakie są skutki niepoinformowania pracownika o prawie i terminie odwołania się do sądu pracy od wręczonego mu wypowiedzenia

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2020

  Pracownik urzędu zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony dostał wypowiedzenie umowy o pracę. Niestety, przez pomyłkę nie podano w nim pouczenia o terminie odwołania się w tej sprawie do sądu pracy. Czy takie wypowiedzenie jest przez to nieważne?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK