do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Obowiązek drukowania kart wynagrodzeń pracowników

  Porada aktualna | data dodania: 09.07.2020

 • Urlop proporcjonalny – udzielanie i obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego

  Porada aktualna | data dodania: 08.07.2020

  Prawo do urlopu przysługuje pracownikowi, a więc osobie świadczącej pracę na podstawie stosunku pracy, bez względu na podstawę prawną jego powstania (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie, spółdzielcza umowa o pracę), rodzaj umowy o pracę lub wymiar czasu pracy. Podstawową przesłanką roszczenia o urlop wypoczynkowy jest istnienie stosunku pracy.

 • Brak podstawy do wykazywania w raporcie ZUS RPA pracy nauczycielskiej osób zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

  Porada aktualna | data dodania: 08.07.2020

  PROBLEM: W wyjaśnieniach ZUS do druku RPA podano informację, że czas nauczycielskiej pracy to praca w placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, gdzie wymienione są:

 • Podwójny odpis za emerytów na ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 08.07.2020

  PYTANIE: Czy na nauczyciela, który po przejściu na emeryturę ponownie podjął zatrudnienie w tej samej szkole w niepełnym wymiarze etatu, powinien być naliczony podwójny odpis na ZFŚS?

 • Ruchomy czas pracy w ośrodku pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 08.07.2020

  PROBLEM: W związku ze zmianami w organizacji pracy ośrodka pomocy społecznej wywołanych koronawirusem dyrektor jednostki zdecydował na wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie czasu pracy. Jednym z nich jest możliwość skorzystania przez pracowników z ruchomego czasu pracy, także w okresie świadczenia pracy zdalnej. Jak prawidłowo powinna przebiegać procedura ubiegania się o ruchomy czas pracy oraz organizacja pracy osób korzystających z takiego uprawnienia?

 • Świadczenie pracy zdalnej przez pracowników socjalnych a awans zawodowy

  Porada aktualna | data dodania: 08.07.2020

  Ogłoszenie stanu epidemii wprowadziło szereg utrudnień w normalnym funkcjonowaniu szeroko pojętej administracji publicznej. Ograniczenia objęły nie tylko rozwiązania systemowe, ale również dotknęły samych pracowników.

 • Czy można przenieść do innej jednostki organizacyjnej urzędniczkę samotnie wychowującą dziecko

  Porada aktualna | data dodania: 08.07.2020

  Chcemy w ramach tarczy antykryzysowej przenieść tymczasowo urzędniczkę do innej jednostki organizacyjnej. Jest ona samotną matką i nie chce się zgodzić na to przeniesienie, ponieważ - jej zdaniem - utrudni jej to wychowywanie dziecka. Czy pracodawca musi brać pod uwagę brak jej zgody?

 • Konsekwencje zmniejszenia wymiaru etatu pracownika urzędu

  Porada aktualna | data dodania: 08.07.2020

  PROBLEM: W związku ze zmianami organizacyjnymi pracy urzędu podjęto decyzję o zmniejszeniu etatów pracowników obsługi. Nie zmieniono im jednak zakresów czynności i zachowano dotychczasową ilość obowiązków. Jakie konsekwencje grożą pracodawcy? Jakimi kryteriami powinien kierować się pracodawca przy typowaniu pracowników do redukcji etatów?

 • Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownikowi, któremu w trakcie roku zmieniono wymiar etatu

  Porada aktualna | data dodania: 08.07.2020

  PROBLEM: W jaki sposób należy obliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego pracownikowi, któremu w trakcie roku kalendarzowego obniżono miesięczny wymiar czasu pracy?

 • Obniżenie wynagrodzenia a podstawa świadczeń chorobowych

  Porada aktualna | data dodania: 08.07.2020

  PYTANIE: W jednostce budżetowej obniżono płace o 20%. Jak to wpłynie na zasiłki i wynagrodzenia chorobowe? Czy podstawa w maju będzie brana z ostatnich 12 miesięcy, czy z obniżonej już pensji? proszę o podanie aktów prawnych?

 • W jaki sposób obliczyć kwotę wolną od potrąceń zgodnie z rozwiązaniami w tarczy antykryzysowej

  Porada aktualna | data dodania: 08.07.2020

  Ochrona pracowniczego wynagrodzenia polega na stosowaniu ograniczeń w dokonywaniu potrąceń z różnych tytułów. Ustanowione w Kodeksie pracy kwoty wolne pozwalają uchronić pracownika przed nadmiernymi zajęciami zarówno ze strony pracodawcy, jak i organu egzekucyjnego. Kwota wolna musi być zagwarantowana jako pewne minimum socjalne zapewniające środki do życia. Wysokość kwot wolnych jest uzależniona od rodzaju egzekwowanej należności. Obowiązująca od maja 2020 r. tarcza antykryzysowa 3.0 daje dłużnikom prawo do zwiększenia kwot wolnych w określonych przypadkach, wzmacniając ich pozycję względem wierzyciela. Dzięki wyższej kwocie wolnej potrącenie może w ogóle nie dojść do skutku lub może być o wiele niższe niż dotychczas.

 • Czy pracodawca może zmusić pracownika do poddania się badaniom lekarskim związanym z koronawirusem

  Porada aktualna | data dodania: 06.07.2020

  Urzędniczka pojawiła się w pracy z kaszlem. Czy w tej sytuacji pracodawca może nakazać jej odbycie badań lekarskich w celu wykluczenia zakażenia koronawirusem?

 • Czy pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatek środowiskowy, jeśli nie pracuje w terenie z powodu koronawirusa

  Porada aktualna | data dodania: 06.07.2020

  PYTANIE: Czy pracownikowi socjalnemu, który nie świadczy pracy w terenie z uwagi na zagrożenie epidemiczne należy się dodatek 250 zł? Pracownik od 16 marca br. przeprowadza wywiady i aktualizację tylko telefonicznie.

 • Jak powinny przebiegać konsultacje związkowe wypowiedzenia dla nauczyciela w czasie ograniczeń wywołanych koronawirusem

  Porada aktualna | data dodania: 10.06.2020

  PYTANIE: Placówka oświatowa planuje rozwiązać stosunki pracy z nauczycielami z powodu zmian organizacyjnych prowadzących do likwidacji części oddziałów oraz modyfikacji planu nauczania uniemożliwiającego dalsze ich zatrudnianie na cały etat. W jaki sposób należało przeprowadzić konsultacje związkowe wypowiedzeń ich stosunków pracy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii koronawirusa?

 • Prawo do dodatku specjalnego w okresie zawieszenia zajęć lekcyjnych

  Porada aktualna | data dodania: 10.06.2020

  PROBLEM: Jesteśmy specjalną szkołą i nauczyciele otrzymują dodatek specjalny za uciążliwe i trudne warunki pracy (łącznie 30%). Czy w związku z zawieszeniem zajęć od 16 do 24 marca 2020 r. należało potrącić dodatek specjalny? Jeśli tak, to jaka jest tego podstawa prawna i jak należało tego dokonać?

 • Wypadek pracownika w czasie wykonywania pracy zdalnej

  Porada aktualna | data dodania: 10.06.2020

  PROBLEM: Czy wypadek pracownika podczas wykonywania pracy zdalnej w miejscu zamieszkania należy uznać za wypadek przy pracy?

 • Świadczenie postojowe dla psychologa zatrudnionego w centrum pomocy rodzinie

  Porada aktualna | data dodania: 10.06.2020

  PROBLEM: Centrum pomocy rodzinie zatrudnia na roczną umowę zlecenia psychologa zasiadającego w komisji orzeczniczej. W okresie pandemii komisje się nie odbywały. Niektórzy pracownicy komisji opiniowali zaocznie, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach. Reszta nie świadczyła zleceń. Czy psychologowi nieświadczącemu pracy przysługiwało świadczenie postojowe?

 • Tarcze antykryzysowe dla pracowników i pracodawców sektora budżetowego – zestawienie zmian z komentarzem

  Porada aktualna | data dodania: 10.06.2020

  Polecenie pracy zdalnej, nowe regulacje w zakresie alimentów, podniesienie kwoty wolnej od potrąceń oraz szereg innych uprawnień dla pracodawców i pracowników - takie rozwiązania przewidują kolejne tarcze antykryzysowe. Najważniejsze z nich omówiono w formie tabelarycznej. W zestawieniu pominięto prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego oraz ulg i zwolnień ze składek ZUS, co zostało omówione w poprzednich wydaniach „Rachunkowości Budżetowej”.

 • Jak zabezpieczać dane osobowe w dziennikach lekcyjnych podczas kształcenia zdalnego

  Porada aktualna | data dodania: 27.05.2020

  PYTANIE: Lekcje prowadzone na odległość z powodu koronawirusa nauczyciele dokumentują w dziennikach elektronicznych, za pomocą których kontaktują się też z uczniami i rodzicami. Zdarzyło się jednak wykorzystanie tradycyjnego dziennika. W związku z tym jeden z rodziców zarzucił naszej szkole (podstawowa, samorządowa) nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych zapisanych w dzienniku. Zgłosił też wątpliwości do zabezpieczeń tych danych w dziennikach elektronicznych, skoro nauczyciele używają ich na prywatnym sprzęcie komputerowym. Jak ta kwestia powinna wyglądać prawidłowo?

 • Dyżur głównego księgowego w dzień ustawowo wolny od pracy

  Porada aktualna | data dodania: 27.05.2020

  PROBLEM: W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce, w inspekcjach sanitarnych zaistniała potrzeba pełnienia całodobowych dyżurów telefonicznych. W jednej z inspekcji na dyżur wyznaczono między innymi głównego księgowego, któremu dyżur przypadł w święta i dyżur się odbył. Jak należy rozliczyć w takim przypadku czas pracy głównego księgowego? Czy należy mu się wolny dzień za taki dyżur?

 • Dodatek stażowy w podstawie zasiłku macierzyńskiego

  Porada aktualna | data dodania: 27.05.2020

  PYTANIE: Jednostka budżetowa nieuprawniona do wypłaty zasiłków zatrudnia pracownicę, która będzie korzystać z zasiłku macierzyńskiego. Do chwili obecnej zasiłek chorobowy wypłacał jej ZUS, a pracodawca tylko dodatek za wysługę lat. Czy w okresie przebywania pracownicy na urlopie macierzyńskim pracodawca powinien wykazać dodatek stażowy w druku ZUS Z-3? Jeśli tak, to w której kolumnie?

 • Dodatek za efektywny czas pracy a urlop i inne nieobecności pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 13.05.2020

  PYTANIE: W regulaminie wynagradzania jednostki budżetowej znajduje się następujący zapis: (…) Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku operatora urządzeń i technologa przysługuje dodatek za pracę w kontakcie ze ściekami komunalnymi i uciążliwościami zapachowymi w kwocie 100 zł brutto miesięcznie. Dodatek przyznawany jest za efektywny czas pracy (…). Czy omawiany dodatek należy traktować jako stały składnik wynagrodzenia, czy jako składnik zmienny w związku z tym, że jest on wypłacany za efektywny czas pracy i tym samym w różnej wysokości? Jak należy rozumieć pojęcie "efektywny czas pracy"? Czy jeśli pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym, wskazany dodatek mu nie przysługuje? Czy w takim wypadku należy ten składnik brać pod uwagę do obliczania dodatku urlopowego i do

 • Świadczenie kompensacyjne a opodatkowanie świadczeń socjalnych

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  PROBLEM: W lutym nauczycielka rozwiązała stosunek pracy w związku z przejściem na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ma przyznaną pomoc finansową na wypoczynek zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy w tej sytuacji można zastosować zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dla świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł? Jeśli należy dokonać potrącenia zaliczki na podatek, to na jakiej podstawie i w jakiej wysokości?

 • Czy pracownikowi socjalnemu przysługuje dodatek środowiskowy, jeśli nie pracuje w terenie z powodu koronawirusa

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  PYTANIE: Czy pracownikowi socjalnemu, który nie świadczy pracy w terenie z uwagi na zagrożenie epidemiczne należy się dodatek 250 zł? Pracownik od 16 marca br. przeprowadza wywiady i aktualizację tylko telefonicznie.

 • Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób, które wykonują zawód medyczny na preferencyjnych zasadach

  Porada aktualna | data dodania: 05.05.2020

  Z dniem 1 kwietnia 2020 r. ustawodawca wprowadził możliwość uzyskania przez wykonujących zawód medyczny zasiłku chorobowego w wymiarze 100% podstawy jego wymiaru obliczonej w oparciu o przepisy ustawy zasiłkowej.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK