do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy pracodawca może zmusić pracownika do poddania się badaniom lekarskim związanym z koronawirusem

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  Urzędniczka pojawiła się w pracy z kaszlem. Czy w tej sytuacji pracodawca może nakazać jej odbycie badań lekarskich w celu wykluczenia zakażenia koronawirusem?

 • Dodatek wiejski w okresie zawieszenia pracy szkoły

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  PYTANIE: Czy nauczyciel pracujący zdalnie i ten, który pozostaje w gotowości do pracy w okresie zawieszenia zajęć, zachowuje prawo do dodatku wiejskiego?

 • Zawieszenie zajęć lekcyjnych w szkołach w związku z koronawirusem a prawo nauczycieli i pracowników administracji i obsługi do wynagrodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  Szczególna sytuacja, w jakiej znalazł się nasz kraj z powodu zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2, wymusiła przyjęcie rozwiązań prawnych, mających na celu przede wszystkim ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii i ochronę obywateli przed zagrożeniem. Naturalną konsekwencją stała się nowa rzeczywistość, która dotknęła również szkoły. Jednym z rozwiązań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest zawieszenie prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W takim okresie szkoły mają prowadzić m.in. nauczanie zdalne. Powstają więc uzasadnione wątpliwości o sposób wynagrodzenia nauczycieli w okresie zawieszenia zajęć, a także o prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy, w tym w zakresie świadczenia tzw. pracy zdalnej.

 • Narzucenie urlopu wypoczynkowego

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  Wielu pracodawców stara się na różne sposoby rozwiązać problemy związane z epidemią odnośnie zatrudnienia i braku możliwości świadczenia pracy przez pracowników. Jednym z często występujących pomysłów jest „wysłanie” pracowników na urlopy wypoczynkowe, co pozwoliłoby uniknąć przestoju, zwolnień z pracy i potencjalnie umożliwiłoby większe zaangażowanie pracowników po ustaniu epidemii. Co do zasady jednak urlop wypoczynkowy nie może zostać udzielony pracownikowi bez jego zgody, od czego są jedynie dwa wyjątki.

 • Konsultowanie wypowiedzenia w okresie epidemii

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2020

  PYTANIE: Czy należy, a jeżeli tak, to w jaki sposób spełnić obowiązek konsultacji wypowiedzenia stosunku pracy ze związkami zawodowymi, jeśli w okresie epidemii SARS-CoV-2 pracownicy są na zwolnieniach lub świadczą pracę zdalnie?

 • Udokumentowanie wydatków związanych z podróżą służbową

  Porada aktualna | data dodania: 29.03.2020

 • Badania lekarskie w okresie epidemii SARS-CoV-2

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy z dziedziny bhp jest obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki lekarskiej. Bez ważnych badań lekarskich pracodawca nie ma bowiem prawa dopuścić pracownika do pracy. O ile w normalnych warunkach zarówno powyższy obowiązek, jak i jego realizacja nie budzą wątpliwości, o tyle w okresie epidemii SAR-CoV-2 każdy stara się trzymać jak najdalej od miejsc, w których łatwo o kontakt z osobami zakażonymi. A takimi miejscami bez wątpienia są placówki służby zdrowia.

 • Praca w dniach wolnych od pracy i jej rozliczanie w jednostkach budżetowych

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  Rozkład czasu pracy - niezależnie od tego, czy jest to rozkład stały, czy układany na kolejne „okresy harmonogramowe” - wyznacza dni pracy oraz dni wolne od pracy. Potrzeby pracodawcy i szczególne sytuacje powstające na bieżąco w wielu przypadkach powodują konieczność świadczenia pracy w takie dni. Ma to bardzo różne skutki, uzależnione od tego, czy pracownik jest objęty przepisami odrębnymi dotyczącymi czasu pracy, jak też tego, w którym z dni wolnych świadczona była praca.

 • Obliczanie wynagrodzenia za część miesiąca i odprawy emerytalnej pracownika socjalnego

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Pracownik socjalny odchodzi na emeryturę od 16 kwietnia 2020 r. Jak prawidłowo powinnam obliczyć wynagrodzenie za 15 dni pracy, jeśli miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3000 zł i pracownik ma prawo do dodatku stażowego w wysokości 20% pensji zasadniczej? Pracownikowi przysługuje także 6-miesięczna odprawa emerytalna. Jak ją obliczyć? Jak rozliczyć świadczenia pracownika za kwiecień 2020 r.?

 • Jak sprostować błąd wykryty w świadectwie pracy

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  Dla pracownicy urzędu przygotowaliśmy świadectwo pracy. Po jakimś czasie kadry zauważyły, że jest w nim błąd. Chcemy je teraz poprawić, ale mamy wątpliwości, z jaką datą je wystawić. Czy w treści świadectwa należy zamieścić wzmiankę, że jest ono efektem sprostowania?

 • Zatrudnienie w trakcie roku szkolnego a średnia z godzin doraźnych zastępstw w podstawie ekwiwalentu

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Nauczyciel był zatrudniony od 1 lutego do 31 marca 2020 r. W lutym zrealizował 38 godzin doraźnych zastępstw, natomiast w marcu 32. Czy w ekwiwalencie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w celu ustalenia przeciętnej z godzin doraźnych zastępstw należało przyjąć luty i marzec, czy tylko godziny lutowe?

 • Przedłużenie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycielki korzystającej ze zwolnień lekarskich, urlopów związanych z rodzicielstwem oraz urlopu uzupełniającego

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Nauczycielka rozpoczęła staż na nauczyciela mianowanego 1 września 2016 r. Staż ten powinien zakończyć się 31 maja 2019 r., jednak z powodu ciąży uległ on przedłużeniu. W okresie odbywania stażu nauczycielka była nieobecna w pracy z powodu:

 • Czy nauczyciel w stanie nieczynnym ma prawo do świadczeń chorobowych

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Trzy dni przed wygaśnięciem umowy o pracę z powodu zakończenia stanu nieczynnego nauczycielka przedłożyła pracodawcy zwolnienie lekarskie z terminem końcowym po ustaniu zatrudnienia. Czy za dni zwolnienia przypadające w okresie stanu nieczynnego nauczycielce należy wypłacić wynagrodzenie chorobowe?

 • Przerwy świąteczne w pracy nauczyciela a wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Dyrektor przedszkola ustalił okres przerwy świątecznej dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tym czasie jednostka prowadzi tylko zajęcia opiekuńcze. Czy w czasie tak ustalonej przerwy nauczyciel realizuje godziny ponadwymiarowe ustalone w arkuszu organizacyjnym? Jak ponadto należy rozliczać godziny ponadwymiarowe przyznane nauczycielowi „zerówki” w szkole podstawowej w okresie wakacyjnym, np. w sierpniu, jeśli pełny urlop (35 dni roboczych) nauczyciel wykorzysta do końca lipca, zaś w sierpniu nie będzie prowadzić zajęć dydaktycznych, a jedynie opiekuńcze? W jaki sposób przydzielać i rozliczać godziny ponadwymiarowe nauczyciela zatrudnionego w zespole składającym się z trzech szkół, gdzie nauczyciel ma przyznane godziny w każdej z nich ponad obowiązujący go wymiar

 • Wypłata nagrody jubileuszowej po urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciela

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PROBLEM: Nauczycielka nabyła prawo do nagrody jubileuszowej w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia. Dyrektor na jej wniosek przełożył wypłatę nagrody na dzień powrotu do pracy, gdyż byłoby to dla niej korzystniejsze (podstawę obliczenia nagrody stanowiłoby wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy oraz dodatki tj.: funkcyjny z tytułu wychowawstwa, motywacyjny i średnia z godzin). Biorąc pod uwagę, że nauczycielka nabyła prawo do nagrody w styczniu 2020 r., a wróci do pracy dopiero od 1 września 2020 r., czy jest dopuszczalne przełożenie wypłaty nagrody o tyle miesięcy?

 • Wyznaczenie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  Układ dni świątecznych w kalendarzowym tygodniu często skutkuje występowaniem pojedynczych dni pomiędzy świętem a „długim weekendem”. W wielu przypadkach świadczenie pracy w te dni staje się mniej wartościowe dla pracodawcy, gdyż wiąże się ono m.in. z ograniczoną możliwością współpracy z innymi instytucjami czy pracownikami. Wyznaczenie wolnego na takie dni daje natomiast możliwość uzyskania dłuższego ciągłego odpoczynku dla pracowników. Obie strony stosunku pracy są zatem często zainteresowane zmienioną organizacją pracy w świątecznych okresach.

 • Czy w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia należy przeliczyć wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 25.03.2020

  PYTANIE: Pracownik przeszedł na świadczenie rehabilitacyjne w grudniu 2019 r. Czy podstawę świadczenia należy wyrównać do minimalnej pensji obowiązującej w 2020 r.?

 • Ustalanie wynagrodzenia za przestój pracownika urzędu

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2020

  PYTANIE: Pracownik urzędu otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie, dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny i okresowo przyznany dodatek specjalny. Proszę o wskazanie, w jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za przestój tego pracownika, który miał miejsce w okresie od 16 do 25 marca 2020 r., przy założeniu, że przez resztę miesiąca pracownik świadczył pracę stacjonarnie lub zdalnie.

 • Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ze specustawy

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2020

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzono ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepis ten daje prawo do dodatkowego świadczenia opiekuńczego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

 • Nowe uprawnienia dla pracodawców w razie wystąpienia ryzyka epidemii koronawirusa

  Porada aktualna | data dodania: 23.03.2020

  W obawie przed zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 władze dostrzegły potrzebę wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego, a stanowiących uzupełnienie podstawowych regulacji, zawartych w szczególności w ustawie z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Chodzi tu o ustawę z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych).

 • Gdzie przechowywać oświadczenie pracownika o otrzymywaniu wynagrodzenia na rękę

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  Pracownica obsługi urzędu nie chce dostawać wynagrodzenia na konto bankowe - woli je dostawać do ręki. Przyniosła do kadr stosowane oświadczenie, ale nie wiemy, w jakiej części dokumentacji pracowniczej należy je przechowywać.

 • Co warto wiedzieć o kontrolach ZUS w zakładzie pracy

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  Kontrole są ustawowym zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mają one za zadanie sprawdzić, jak płatnicy składek wywiązują się z obowiązków. Stoją także na straży praw ubezpieczonych, tak aby wszyscy wykonujący pracę w równych warunkach byli objęci ubezpieczeniami społecznymi.

 • Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy za ten sam dzień

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  PYTANIE: Pracownik centrum pomocy społecznej przyszedł do pracy, ale po godzinie źle się poczuł i udał się do lekarza, który udzielił mu zwolnienia lekarskiego na ten sam dzień. Czy za przepracowany czas (tj. godzinę) pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za pracę i za ten sam dzień również wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek? Jak rozliczyć takie wynagrodzenie?

 • Zawieszenie nauczyciela w obowiązkach a trzynastka

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  PYTANIE: Nauczyciel świadczył pracę do maja 2019 r., następnie został zawieszony w prawach i w tym okresie otrzymywał część wynagrodzenia. Dopiero w połowie grudnia 2019 r. komisja dyscyplinarna przywróciła go do pracy w szkole. W 2019 r. nie przepracował więc 6 miesięcy. Czy należało mu wypłacić trzynastkę za 2019 r., skoro nieprzepracowanie uprawniającego okresu do trzynastki wynikało z zawieszenia pedagoga, po którym został on przywrócony do pracy?

 • Jak wyrównać minimalną podstawę wymiaru świadczeń chorobowych w 2020 r.

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2020

  PYTANIE: W jaki sposób należy wyrównać do minimalnej pensji podstawę zasiłku chorobowego? W 2019 r. pracownik otrzymywał zasiłek ustalony od podstawy minimalnego wynagrodzenia. W 2020 r. podstawa świadczeń chorobowych jest kontynuowana, bo nie wystąpiła 3-miesięczna przerwa między poprzednim i aktualnym zwolnieniem lekarskim.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK