do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • O to pytają księgowi

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  W jaki sposób informacja o warunkach zatrudnienia powinna trafić do pracownika

 • Rekompensata dla pracownika samorządowego za pracę w wolną sobotę

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM: Pracownik samorządowy pracuje od poniedziałku do piątku w podstawowym systemie czasu pracy. Otrzymał polecenie pracy w dwie kolejne soboty. W jedną z nich pracował 9 godzin, w drugą 7. W jaki sposób ta praca powinna zostać zrekompensowana?

 • Dodatek specjalny dla zastępcy burmistrza

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM: Czy burmistrz może przyznać swemu zastępcy dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków służbowych?

 • Przejście pracownika samorządowego na emeryturę a rozwiązanie umowy o pracę

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2017

  PROBLEM: Czy osoba zatrudniona w samorządowej jednostce budżetowej może przejść na emeryturę bez rozwiązywania umowy o pracę?

 • Instruktaż – jak prawidłowo postępować z przeterminowanymi fakturami

  Porada aktualna | data dodania: 01.09.2017

  Pracownik komórki merytorycznej jednostki budżetowej w lipcu przedłożył w księgowości fakturę wystawioną w lutym, której termin płatności przypadał na początek marca. Czy w związku z tym można odmówić jej przyjęcia? A jeśli księgowość ją przyjmie, to czy główna księgowa może zażądać pokrycia przez tego pracownika kwoty odsetek za zwłokę?

 • Jakie skutki wywołuje utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2017

  PROBLEM: Jaki wpływ na pracę ma utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności pracownika? Co ma zrobić pracodawca, gdy dotychczasowe orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przestało obowiązywać (pracownik złożył wniosek o kolejne, ale nie zostało jeszcze wydane)?

 • Kiedy następuje przedawnienie prawa pracownika do nagrody jubileuszowej

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2017

  PRO BLEM: Pracownica jednostki samorządowej na początku września 2017 r. przedłożyła dodatkowe dokumenty, na podstawie których w dniu 19 sierpnia 2014 r. nabyła prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy? Czy należy pracownicy wypłacić nagrodę, czy prawo do niej uległo przedawnieniu na podstawie art. 291 § 1 k.p.?

 • Korekta odpisu na ZFŚS związana z likwidacją gimnazjum

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Czy należy obowiązkowo skorygować odpis na ZFŚS w gimnazjum, które kończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. i jego mienie zostaje następnie włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej, do której przechodzi też część nauczycieli gimnazjum? Do 31 maja 2017 r. na rachunek ZFŚS gimnazjum przekazano 75% planowanego odpisu na 2017 r. według planowanego przeciętnego zatrudnienia w 2017 r. (obliczonego za styczeń – grudzień). Czy należy skorygować odpis, uwzględniając przeciętne zatrudnienie w miesiącach styczeń – sierpień i podzielić przez 12? A jeśli po skorygowaniu kwota odpisu wyjdzie niższa niż odprowadzone już środki, czy należy dokonać zwrotu środków ?

 • Wliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Czy istnieje możliwość wliczenia pracownikowi niebędącemu nauczycielem, urodzonemu 22 maja 1959 r., zatrudnionemu w jednostce oświatowej, okresu pracy od 1 czerwca 1976 r. do 1 grudnia 1980 r. w gospodarstwie rolnym rodziców do pracowniczego stażu pracy, w przypadku, gdy gospodarstwo zostało przejęte przez rodzeństwo pracownika w 1987 r.?

 • Kiedy dodatek specjalny powinien być uwzględniany w podstawie innych składników wynagrodzenia

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Czy dodatek specjalny wypłacany pracownikowi przez pewien okres powinien być wliczany do podstawy wymiaru: trzynastki, nagrody jubileuszowej i wynagrodzenia urlopowego tego pracownika?

 • Czy w razie przerwania urlopu wypoczynkowego nauczycielowi należy się wynagrodzenie urlopowe

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Czy wicedyrektorowi, który w czasie wakacji przebywał nieprzerwanie na urlopie 6 tygodni, a w pozostałym okresie pełnił dyżur w placówce, powinniśmy wypłacić średnią urlopową za cały okres ferii letnich czy tylko za sześć tygodni urlopu? Wicedyrektor wykorzystał urlop wypoczynkowy w okresie ferii zimowych, co łącznie daje 56 dni urlopu w trakcie roku szkolnego.

 • Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla pracownika samorządowego

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Czy burmistrzowi może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej?

 • Czy korzystanie przez pracownika z płatnej przerwy wymaga przebywania w siedzibie pracodawcy

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  Pracownik w czasie płatnej przerwy wyszedł z pracy w celu załatwienia sprawy osobistej. Nie poinformował o tym przełożonego. Czy pracownik musi uzyskać zgodę pracodawcy na wyjście poza teren zakładu pracy w czasie takiej przerwy?

 • W jaki sposób można określić w regulaminie warunki przyznawania dodatku specjalnego

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2017

  W regulaminie naszej jednostki samorządowej dodatek specjalny uregulowany jest jako świadczenie okresowe, będące procentem wynagrodzenia. Czy możemy to zmienić na świadczenie stałe? Czy dopuszczalna jest zmiana na dodatek kwotowy (ze wskazaniem 2–3 kwot w regulaminie) i czy taka zmiana regulaminu wymagałaby wypowiedzeń zmieniających?

 • Podstawa obliczania kwoty 75% odpisu na ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 21.07.2017

  Czy dobrze rozumiem art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS mówiący o tym, że do 31 maja jednostki obowiązane są przelać na konto bankowe ZFŚS co najmniej 75% odpisu podstawowego? Czy dokonując przelewu na koniec maja, nie trzeba brać pod uwagę odpisu fakultatywnego – ten trzeba przelać dopiero do 30 września?

 • Wcześniejsze przekazanie kwoty odpisu na rachunek bankowy ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  Czy jeśli samorządowa jednostka budżetowa przekaże wcześniej całą kwotę odpisu na ZFŚS na rachunek tego funduszu (np. w lipcu zamiast we wrześniu), to nie narazi się na zarzut niegospodarności ?

 • Zmiana planu wydatków na odpis na ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2017

  W samorządowej jednostce budżetowej plan wydatków na odpis na ZFŚS na 2017 r. był ustalany jesienią 2016 r., w związku z tym jest na starym (za niskim) poziomie. Czy ten plan trzeba zwiększyć przed przelaniem w maju 75% środków z tytułu odpisu na rachunek bankowy ZFŚS, czy można to zrobić dopiero we wrześniu przed przekazaniem całości kwoty odpisu za 2017 r.?

 • Czy jednorazową nagrodę uznaniową należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Czy w podstawie zasiłku chorobowego pracownika samorządowego należy uwzględnić nagrodę przyznawaną na podstawie regulaminu wynagradzania pracowników, która ma charakter uznaniowy?

 • Prawo pracownika samorządowego do wynagrodzenia prowizyjnego

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Czy do wynagrodzenia prowizyjnego mają prawo tylko pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę?

 • Możliwość przeniesienia związkowca na inne stanowisko

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Czy pracownika samorządowego będącego członkiem zarządu zakładowej organizacji związkowej można przenieść na inne stanowisko?

 • Czy możliwa jest wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej dla emeryta

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Pracownik samorządowy przeszedł na emeryturę kilka lat temu (gdy ukończył 60 lat pracy) i otrzymał wówczas odprawę emerytalną. Następnie ponownie został zatrudniony na tym samym stanowisku. Obecnie zamierza zakończyć karierę zawodową. Czy może otrzymać nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy, zanim osiągnie pełne 45 lat pracy (np. 44 lata i 5 miesięcy) w momencie, gdy będzie kończył zatrudnienie? Czy powinien złożyć wypowiedzenie z pracy?

 • Jak określić termin wypłaty w umowie zlecenia

  Porada aktualna | data dodania: 22.06.2017

  Planujemy podpisać umowę zlecenie z osobą fizyczną. Czy możliwy jest zapis w umowie "Zapłata za realizację umowy zlecenia nastąpi do 10 dnia następnego miesiąca”. Osoba ta często realizuje umowę w ostatnim dniu roboczym miesiąca i rozliczenie przepracowanych wszystkich godzin w danym miesiącu jest dopiero możliwe po jego zakończeniu.

 • Jakie świadczenia chorobowe przysługują młodocianym pracownikom

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2017

  Czy pracownik młodociany w przypadku choroby ma prawo do świadczeń chorobowych tak jak zwykły pracownik, czy uprawnienia młodocianego są w tym zakresie ograniczone?

 • Czy dla kierowcy zatrudnionego w urzędzie gminy można zastosować przerywany czas pracy

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2017

  Kierowca (zatrudniony w urzędzie gminy) wykonuje przewozy po stałej trasie – rano (od godz. 6.30 do godz. 8.30) i po południu (od godz. 13.00 do godz. 15.00). Czy to dopuszczalne? Jaki system czasu pracy można dla niego zastosować?

 • Zawiniona przez pracownika utrata uprawnień a rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2017

  Czy zawiniona przez pracownika utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku jest przesłanką rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?