do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Nowe wzory karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp

  Porada aktualna | data dodania: 04.08.2019

  Oprócz zniesienia (od 1 stycznia br.) obowiązku organizowania szkoleń okresowych w dziedzinie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych w zakładach pracy zakwalifikowanych do niskiej kategorii ryzyka, w czerwcu 2018 r. weszła w życie kolejna zmiana w postaci nowelizacji przepisów, dotycząca szkoleń bhp. Są to zmiany formalne, które raczej nie powinny negatywnie wpłynąć na poziom bhp w zakładach pracy.

 • Czy zaświadczenie o składkach odprowadzanych do KRUS stanowi podstawę zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym

  Porada aktualna | data dodania: 04.08.2019

  PYTANIE: Pracownica dostarczyła pracodawcy zaświadczenie o odprowadzanych składkach KRUS za okres od 1 stycznia 1992 r. do 31 grudnia 2001 r. Wnioskuje o wliczenie tego okresu do pracowniczego stażu pracy. Czy przy obliczaniu wysługi lat pracownika możemy uwzględnić ten dokument?

 • Obowiązek założenia nowych akt osobowych dla pracownika, z którym zawarto kolejną umowę bezpośrednio po poprzedniej, trwającej w dniu 1 stycznia 2019 r.

  Porada aktualna | data dodania: 04.08.2019

  PROBLEM: Od 1 sierpnia 2019 r. pracodawca zamierza po raz drugi podpisać z pracownikiem umowę o pracę na okres jednego roku. Dla tej samej osoby w dniu 31 lipca 2019 r. upłynęła terminowa umowa o pracę, zawarta 31 sierpnia 2018 r. Czy dla tego pracownika można kontynuować prowadzenie dokumentacji pracowniczej, jeżeli zawarto z nim nową umowę o pracę bezpośrednio (bez dnia przerwy) po poprzedniej umowie, trwającej 1 stycznia 2019 r.?

 • Dodatkowy urlop pracownika socjalnego legitymującego się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

  Porada aktualna | data dodania: 04.08.2019

  PYTANIE: W listopadzie 2018 r. pracownik socjalny przekazał pracodawcy orzeczenie o zaliczeniu go do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy w związku z tym, z tytułu niepełnosprawności, przysługuje mu dodatkowo 10 dni urlopu wypoczynkowego, skoro jako pracownik socjalny również ma on prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wysokości 10 dni, ale raz na 2 lata?

 • Dodatek stażowy za część miesiąca po powrocie pracownicy z urlopu rodzicielskiego

  Porada aktualna | data dodania: 04.08.2019

  PYTANIE: Pracownica jednostki pomocy społecznej przebywała na urlopie rodzicielskim, a od 25 lipca 2019 r. złożyła wniosek o urlop wypoczynkowy. Zgodnie z regulaminem wynagradzania ośrodka, dodatek za wysługę lat przysługuje za czas choroby pracownika i opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. Dodatek ten był zatem wliczany do podstawy zasiłku macierzyńskiego. W jaki sposób należy obliczyć jego wartość za czas urlopu wypoczynkowego? Czy prawidłowe jest wypłacenie pracownicy dodatku za cały lipiec w pełnej wysokości? Czy postąpiliśmy prawidłowo, wliczając dodatek stażowy do podstawy zasiłku macierzyńskiego?

 • Nieobecność w pracy nauczyciela stażysty a dodatek dla opiekuna stażu

  Porada aktualna | data dodania: 04.08.2019

  PYTANIE: Nauczycielka dyplomowana została opiekunem stażu innej nauczycielki, która odbywa staż na nauczyciela mianowanego, od 1 września 2018 r. do 29 maja 2021 r. Nauczycielka odbywająca staż jest w ciąży i obecnie do dnia porodu będzie przebywała na zwolnieniu lekarskim, a potem urlopie macierzyńskim. Czy w takiej sytuacji powinien być wypłacany dodatek z tytułu pełnienia funkcji opiekuna stażu? W regulaminie wynagradzania dla nauczycieli uchwalonym przez jednostkę prowadzącą nie jest opisane, jak należy w takiej sytuacji postąpić.

 • Możliwość ograniczenia wysokości świadczeń z ZFŚS dla emerytów

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2019

 • Badania lekarskie stażysty – paragraf 303, 428 czy 430?

  Porada aktualna | data dodania: 22.07.2019

 • Zwrot kosztów umundurowania strażnika miejskiego

  Porada aktualna | data dodania: 22.07.2019

  Straż miejska obciąża zwalniających się pracowników kosztami elementów umundurowania niepodlegających zwrotowi, np. koszul, butów itp. Traktujemy to jako odszkodowanie z uwagi na rozwiązanie umowy przez pracownika (brak możliwości wykorzystania przez jednostkę tych elementów umundurowania w przyszłości). Elementy umundurowania, za które pracownicy są obciążani, przechodzą na ich własność. Czy postępujemy prawidłowo?

 • Co zrobić z etatem pracownicy, która na urlopie rodzicielskim chce wrócić do pracy na pół etatu

  Porada aktualna | data dodania: 22.07.2019

  Pracownica przebywająca na urlopie rodzicielskim chce wrócić do pracy na pół etatu. Jak to wpłynie na jej etat?

 • Wyjazd rekreacyjny sfinansowany ze środków ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2019

  Komenda Policji organizuje ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wyjazd rekreacyjny. Uczestnicy będą ponosili koszty dopłaty do ogólnych kosztów pobytu w wysokości zależnej od zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii socjalnej. Jakie skutki podatkowe wywoła organizacja takiego wyjazdu?

 • Kiedy pracodawca ma obowiązek wypełnić zaświadczenie ZUS ERP-7

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2019

  PYTANIE: Jeden z pracowników złożył wniosek o rozwiązanie umowy w związku z przejściem na emeryturę. Osoba ta urodziła się w 1952 r. Czy po zmianie przepisów o okresie przechowywania akt osobowych mamy obowiązek wypełnić zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS ERP-7?

 • Zmienna premia regulaminowa w podstawie średniej urlopowej

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2019

  PYTANIE: Czy zmienne premie regulaminowe niepomniejszane za czas urlopu wypoczynkowego należy wliczyć do średniej urlopowej?

 • Zapis w tytule egzekucyjnym a możliwość zajęcia świadczeń z ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2019

  PYTANIE: Czy w zajęciach niealimentacyjnych z tytułem „zajęcie wynagrodzenia za pracę”, „zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń”, „zajęcie wynagrodzenia za pracę z tytułu egzekucji innych należności” i art. 881 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.), świadczenie wypłacone z ZFŚS będzie podlegać potrąceniom w wysokości 100%? Czy do potrącenia świadczenia z ZFŚS komornik musi w zajęciu zastosować art. 895 k.p.c.? Komornicy powołują się w zajęciach tylko na art. 881 k.p.c. W rozmowach telefonicznych z kancelarią komorniczą otrzymujemy informację, że na podstawie art. 881 k.p.c. mamy potrącić ZFŚS w pełnej wysokości.

 • Możliwość żądania zaświadczenia o niekaralności od zleceniobiorcy świadczącego usługi opiekuńcze

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2019

  PYTANIE: W ośrodku pomocy społecznej zatrudniamy osoby na umowę zlecenia, którzy wykonują usługi opiekuńcze. Czy powinniśmy żądać od tych osób oświadczenia lub zaświadczenia o niekaralności?

 • Czy udział w strajku ma wpływ na średnioroczną strukturę zatrudnienia nauczycieli

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2019

  PROBLEM: Czy w związku ze strajkiem nauczycieli przy obliczaniu średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na podstawie art. 30a ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela należy pomniejszyć etat tych osób, które biorą udział w strajku, analogicznie jak przy urlopie bezpłatnym czy zasiłku chorobowym?

 • Procentowe określenie czasu pracy asystenta rodziny zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2019

  PYTANIE: Asystent rodziny jest zatrudniony na czas nieokreślony w zadaniowym czasie pracy. Czy pracodawca zarządzeniem może określić procentowo czas pracy tego asystenta, np. 75% czasu pracy w środowisku i 25% czasu pracy administracyjnej?

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – Ustalanie okresów i wliczanie składników – część 7

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2019

  Mimo praktyki w przyznawaniu i obliczaniu świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa płatnicy często mają problemy z ustaleniem podstawy wymiaru zasiłków. W niniejszej części cyklu zasiłkowego przybliżono pewne istotne zagadnienia, które na pewno można wykorzystać przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń chorobowych pracowników.

 • Prawo do trzynastki nauczyciela biorącego udział w strajku i zatrudnionego do 30 czerwca

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2019

  PROBLEM: Nauczyciel likwidowanej z końcem sierpnia szkoły miał zawartą umowę na czas określony od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Brał udział w strajku od 8 kwietnia do 26 kwietnia 2019 r. Czy nabył on prawo do trzynastki za 2019 r. w tej szkole?

 • Urlopy wypoczynkowe – planowanie, udzielanie, przerywanie

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  Udzielanie urlopów wypoczynkowych to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, którego prawidłowa realizacja związana jest z zasadniczym nienaruszaniem prawa pracownika do nieprzerwanego i niezakłóconego odpoczynku.

 • Czy konfliktową pracownicę można wysłać na przymusowy urlop wypoczynkowy

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  Zatrudniamy pracownicę, która z powodu kłopotów w życiu osobistym naraża się na ciągłe konflikty z innymi pracownikami. Czy w tej sytuacji pracodawca może jej nakazać wykorzystanie kilku dni urlopu wypoczynkowego, żeby dać jej czas na ochłonięcie?

 • Zmiany w ZFŚS i oświadczeniach do celów socjalnych

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  Obowiązujące od 4 maja 2019 r. zmienione przepisy ustawy o ZFŚS regulują kwestie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Wskazują także na okres przechowywania tych danych oraz obligują pracodawcę do dostosowania regulaminów gospodarowania środkami ZFŚS do nowych regulacji.

 • Czy komornik może ustalić niższą wartość kwoty wolnej od potrąceń

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  PYTANIE: W decyzji organu egzekucyjnego w sprawie zajęcia wynagrodzenia pracownika znajduje się zapis: „zajęcie należności z tytułu wynagrodzenia za pracę oraz nagród i premii do wysokości egzekwowanego świadczenia - nie więcej jednak niż 1/2 wynagrodzenia miesięcznie, przy czym kwota 2100 zł brutto jest wolna od potrąceń”. Czy w 2019 r. komornik może wskazać kwotę wolną w wysokości 2100 zł zamiast 2250 zł?

 • Konsekwencje skrócenia przez ZUS zwolnienia lekarskiego pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  PYTANIE: Pracodawca otrzymał z ZUS pismo skracające zwolnienie lekarskie pracownika. Niestety pismo to dotarło po wypłacie zasiłku chorobowego. Jak skorygować listę płac, dokumenty ZUS? W jaki sposób możemy ubiegać się o zwrot nadpłaconego zasiłku? Czy pracownik jest zobligowany do jego zwrotu?

 • Wątpliwości dotyczące zwolnień z obowiązku przeprowadzania szkoleń bhp

  Porada aktualna | data dodania: 01.07.2019

  PYTANIE: Czy od 1 stycznia 2019 r. w jednostkach oświatowych konieczne jest wykonywanie szkoleń okresowych bhp? Czy pracownicy są zwolnieni z odbywania takich szkoleń i czy powinny być one zastąpione kursami z ratownictwa medycznego?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK