do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Dodatkowy urlop strażaka po powrocie z urlopu wychowawczego

  Porada aktualna | data dodania: 22.04.2019

  PROBLEM: Czy wymiar dodatkowego płatnego urlopu wypoczynkowego strażaka powracającego do służby po urlopie wychowawczym trwającym co najmniej miesiąc zawsze ulega obniżeniu o okres tego urlopu wychowawczego?

 • Czy głównej księgowej zatrudnionej w dwóch jednostkach należy prowadzić ewidencję czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 22.04.2019

  PROBLEM: Główna księgowa zatrudniona jest w dwóch jednostkach samorządu terytorialnego na 1/2 etatu w każdej. Ścisłe kontrolowanie pracy w poszczególnych zakładach jest praktycznie niemożliwe i nierówne w poszczególnych dniach pracy. Czy w związku ze zmianami przepisów w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy jej pracodawcy mają obowiązek prowadzenia ewidencji?

 • Minister Cyfryzacji o gromadzeniu danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji

  Porada aktualna | data dodania: 22.04.2019

  Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji zamieszczono informacje dotyczące gromadzenia danych osób, które złożyły potencjalnemu pracodawcy swoje CV i listy motywacyjne. Celem jej wydania jest wyjaśnienie wątpliwości w zakresie możliwości gromadzenia przez pracodawców dokumentów rekrutacyjnych już po zakończeniu procesu rekrutacji w stosunku do osób, które nie zostały zatrudnione.

 • Planowanie pracy na maj w urzędzie

  Porada aktualna | data dodania: 22.04.2019

  PROBLEM: Część pracowników urzędu pracuje w systemie równoważnym, w miesięcznych okresach rozliczeniowych czasu pracy. Pracujemy od poniedziałku do soboty, pracownicy nie pracują w święta. W związku ze zbliżającą się majówką i urlopami podwładnych mamy problem z zapewnieniem optymalnej obsady. Czy w takiej sytuacji możemy pracownikowi zaplanować na maj 2019 r. pracę przez 23 dni?

 • Jak oskładkować umowę zlecenia ze studentem kończącym naukę

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2019

  PROBLEM: Od 1 stycznia 2019 r. zakład pracy zatrudniał zleceniobiorcę posiadającego status ucznia. Zleceniobiorca ten w bieżącym roku nie ukończy 26 roku życia. Z dniem 28 lutego 2019 r. osoba ta poinformowała pracodawcę, że straciła status ucznia. Mimo to strony umowy zlecenia postanowiły kontynuować zatrudnienie do 31 grudnia 2019 r. Równocześnie, w okresie od 1 do 31 maja 2019 r. osoba ta jest zatrudniona u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodzeniem miesięcznym brutto 2250 zł. Od 1 października 2019 r. zleceniobiorca planuje rozpocząć naukę na studiach wyższych. Planowany okres nauki ma trwać do 31 sierpnia 2024 r. Umowa o pracę i umowa zlecenia są jedynymi tytułami do ubezpieczeń społecznych tej osoby. Jakim ubezpieczeniom w 2019 r. będzie

 • Czy oświadczenie do celów socjalnych narusza przepisy o ochronie danych osobowych

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2019

  PROBLEM: Jeden z pracowników odmawia złożenia oświadczenia do celów ustalenia wysokości świadczeń przysługujących z ZFŚS, tłumacząc, że taki wymóg narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Regulamin ZFŚS naszej jednostki zawiera zapisy o konieczności złożenia oświadczenia. Czy nie naruszają one przepisów? Jakie konsekwencje ponosi pracownik, który nie złożył oświadczenia, i jak postąpić w razie stwierdzenia, że wykazał w nim nieprawdziwe dane?

 • Zakup wyposażenia stanowiska pracy – paragraf 302 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

 • Zasady rozliczania czasu pracy nauczycieli podczas wycieczek szkolnych

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

  Przedszkola, szkoły i placówki mogą organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę. Opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek szkolnych sprawują w szczególności nauczyciele, którzy zadanie to realizują w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy. Ta forma realizacji zadań pozaszkolnych wymaga stworzenia zabezpieczenia organizacyjnego i finansowego. Udział nauczycieli w wycieczkach szkolnych czy tzw. zielonych szkołach wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie związane z normami czasu pracy oraz wynagrodzeniem, tym bardziej iż zagadnienia te nie zostały wprost uregulowane w przepisach pragmatyki zawodowej nauczycieli.

 • Jak obliczyć okres uprawniający do nagrody jubileuszowej po przejściu na emeryturę

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

  PROBLEM: Z dniem 31 sierpnia 2019 r. rozwiążemy z pracownikiem samorządowym umowę zawartą na czas nieokreślony w związku z jego przejściem na emeryturę. Pracownik ten 1 września 2020 r. uzyskałby prawo do nagrody jubileuszowej. Czy należy mu wypłacić nagrodę?

 • Niedzielny dyżur pracownika samorządowego

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2019

  PROBLEM: Pracownik samorządowy pełnił dyżur w domu w niedzielę. Czy w ramach rekompensaty przysługuje mu dzień wolny od pracy?

 • Ubezpieczeniowe aspekty rozliczania wynagrodzenia nauczyciela biorącego udział w strajku

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  Udział pracownika w legalnym strajku jest dobrowolny i nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. Okres takiej przerwy w pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy, co stanowi przeszkodę dla stosowania sankcji prawnych, takich jak wymierzanie kar porządkowych, czy rozwiązanie stosunku pracy. W okresie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. W przypadku nauczycieli sposób rozliczenia wynagrodzenia za część miesiąca z powodu udziału nauczyciela w strajku może budzić wiele wątpliwości.

 • Jak porzucenie pracy wpływa na prawo pracownika do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  Pracownik porzucił pracę. W tej sytuacji pracodawca chce wypowiedzieć mu dyscyplinarnie umowę o pracę. Czy taki tryb oznacza, że pracownik traci prawo do ekwiwalentu za urlop?

 • Czy domowe dyżury funkcjonariuszy Straży Granicznej nie naruszają norm czasu pracy

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  Kierownik jednostki organizacyjnej oraz kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej mogą wyznaczyć funkcjonariusza do pełnienia dyżuru domowego. Takie uprawnienie budzi wątpliwości, czy okres tej gotowości do służby nie powinien być wliczany do czasu pracy. Zrodziły się one w kontekście wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 lutego 2018 r.

 • Policjanci służby kontrterrorystycznej nie będą musieli przestrzegać zasad bhp

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  W kwietniu weszła w życie pierwsza z nowelizacji ustawy o Policji, która powielając rozwiązania funkcjonujące w innych formacjach, w ściśle określonych przypadkach wprowadza dopuszczalność odstąpienia od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby. Kolejne zmiany, które zaczną obowiązywać od 5 lipca 2019 r., dotyczą wskazania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i higienę służby w trakcie realizacji szkolenia zawodowego lub doskonalenia zawodowego.

 • Dzień wolny za podróż służbową żołnierza zawodowego

  Porada aktualna | data dodania: 17.04.2019

  PROBLEM: W § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 29 sierpnia 2006 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe wskazuje się, że żołnierzowi odbywającemu w dniu ustawowo lub dodatkowo wolnym od służby szkolenie poligonowe lub morskie lub przebywającemu w takim dniu w podróży służbowej przysługuje jeden dzień wolny od służby, z zastrzeżeniem, że żołnierz taki wykonywał zadania służbowe w wymiarze co najmniej 5 godzin danego dnia. Czy na podstawie tej regulacji żołnierze mogą odpisywać sobie dzień wolny, gdy odbywają podróż służbową w niedzielę (np. gdy są skierowani na kurs i muszą być dzień przed kursem na miejscu, aby się zakwaterować), z uwzględnieniem, iż taka podróż trwała

 • Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych – Świadczenie rehabilitacyjne z ogólnego stanu zdrowia oraz z ubezpieczenia wypadkowego – część 4

  Porada aktualna | data dodania: 16.04.2019

  Świadczenie rehabilitacyjne to świadczenie pomostowe między okresem zasiłkowym a powrotem ubezpieczonego do pracy bądź też nabyciem przez niego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to może przysługiwać zarówno z ubezpieczenia chorobowego, jak i z ubezpieczenia wypadkowego. To, z jakiego funduszu świadczenie będzie wypłacane, zależy od tego, jakiego rodzaju niezdolność do pracy zostanie orzeczona przez lekarza orzecznika, tj. z ogólnego stanu zdrowia czy też w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

 • Potrącenia alimentów z diet z tytułu podróży służbowych

  Porada aktualna | data dodania: 16.04.2019

  Od bieżącego roku egzekucji podlega 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych - jeżeli ma ona na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów. Nadal wolne od egzekucji są zwroty kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków.

 • Kiedy można zatrudnić pracownika o lekkim stopniu niepełnosprawności w godzinach nadliczbowych

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2019

  Zatrudniamy pracownika o lekkim stopniu niepełnosprawności. Czy możemy go zatrudnić w godzinach nadliczbowych do pomocy w obsłudze klienta?

 • Wynagrodzenie za godziny płatne ze środków unijnych w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2019

  PROBLEM: Czy wynagrodzenie za zajęcia przydzielone nauczycielom w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej należy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych?

 • Potrącenia dobrowolne i komornicze w przypadku kilku wypłat w miesiącu

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2019

  PROBLEM: W dniu 1 marca 2019 r. nauczycielowi wypłacono zasadnicze składniki wynagrodzenia w wysokości:

 • Lista obecności dla dyrektora jednostki

  Porada aktualna | data dodania: 02.04.2019

  Przepisy oświatowe nie zawierają szczególnych postanowień w zakresie kontrolowania pracy nauczyciela. Jedynie art. 42 ust. 7a Karty Nauczyciela wskazuje, że zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz są rejestrowane i rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć. Regulacje te dotyczą również dyrektora jednostki oświatowej.

 • Znaczenie określenia „nieposzlakowana opinia” przy zatrudnianiu w sferze budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 20.03.2019

  PYTANIE: Czy pojęcie „nieposzlakowana opinia” jest tożsame z niekaralnością za przestępstwo umyślne osoby rekrutowanej na stanowisko urzędnicze w jednostce samorządowej?

 • Więcej niż jeden środek transportu w podróży służbowej

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2019

 • Wynagrodzenie nauczyciela-związkowca za udział w szkoleniu prowadzonym przez związek zawodowy

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2019

  PROBLEM: Nauczycielka jest przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego w okręgu. Nie ma obniżonego pensum, w ramach tego korzysta ze szkoleń prowadzonych przez ZNP na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Czy w przypadku nieobecności nauczyciela należą mu się nadgodziny, jakby faktycznie pracował w tym dniu? Czy szkolenie organizowane przez związek zawodowy jest doraźną czynnością wynikającą z funkcji pracownika-związkowca i z tytułu uczestnictwa w takim szkoleniu związkowiec może liczyć na odpłatne zwolnienie od pracy na czas szkolenia?

 • Urlop wypoczynkowy w przypadku zatrudnienia u dwóch pracodawców

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2019

  PROBLEM: Pracownik jest zatrudniony u pracodawcy X od 1 sierpnia 2018 r. W momencie zatrudnienia u pracodawcy X pracownik pozostawał jednocześnie w zatrudnieniu u pracodawcy Y. W dniu 10 grudnia 2018 r. pracownik dostarczył pracodawcy X świadectwo pracy, z którego wynika, że umowa o pracę z pracodawcą Y rozwiązała się 30 listopada 2018 r., natomiast w świadectwie pracy widnieje informacja, że pracownik otrzymał ekwiwalent za 13 dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w 2018 r. Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługiwało pracownikowi w 2018 r. u pracodawcy X?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK