do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Zasady przyznania pracownikom samorządowym nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy

  Porada aktualna | data dodania: 21.02.2018

  Problem: Zgodnie z regulaminem wynagradzania (jednostka samorządowa), pracodawca może przyznać nagrodę wyróżniającym się w pracy pracownikom jednostki. Czy możliwe jest przyznawanie nagród wszystkim zatrudnionym, ale w znacząco zróżnicowanej wysokości?

 • Zakup środków ochrony indywidualnej pracownika – paragraf 302 czy 421?

  Porada aktualna | data dodania: 18.02.2018

  Pytanie: Według tabeli przydziału odzieży roboczej wydajemy pracownikom odzież (jest lista, na której pracownik podpisuje odbiór). Do tych wydatków stosuję paragraf 302 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”. Teraz poza tabelą należnej odzieży kupiliśmy wodery jako środek ochrony indywidualnej (bez listy, bez pokwitowania, ale dla konkretnego pracownika). Jest to zakup jednorazowy związany z pracą pracownika w wykopach. Wydatek ten ujmuję w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Czy postępuję prawidłowo?

 • Opłata za wykonane czynności kontrolne – paragraf 430 czy 451?

  Porada aktualna | data dodania: 18.02.2018

  Pytanie: W jakim paragrafie mam ująć wydatek poniesiony na podstawie decyzji sanepidu za wykonane czynności kontrolne? Czy prawidłowy będzie paragraf 430 (usługa), czy może paragraf 451 (opłata na rzecz budżetu państwa)? Nadmienię, że nie było to związane z kontrolą żywności w stołówce, lecz brakiem aktualnych wyników badań środowiska pracy palacza w zakresie czynników pyłowych i czynników chemicznych. Zapis w decyzji brzmi: Zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy z 14 marca 1985 r. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej za czynności kontrolne w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego pobiera opłatę w wysokości kosztów ich wykonania. Stanowi to podstawę do nałożenia opłaty za wykonane czynności kontrolne. Wysokość opłaty w kwocie 260 zł

 • O to pytają księgowi

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2018

  Czy pracownik ma obowiązek przyjmować wszelkie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 • Czy pracownica w ciąży może wycofać się z porozumienia stron dotyczącego zakończenia zatrudnienia

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2018

  PROBLEM: Zawarliśmy z pracownicą porozumienie dotyczące zakończenia zatrudnienia. Została w nim określona data rozwiązania umowy (przypadająca około 2 miesiące po zawarciu porozumienia). Na tydzień przed tym dniem pracownica dostarczyła zaświadczenie lekarskie wskazujące, że jest w ciąży, stwierdzając, że wycofuje się z zawartego porozumienia stron. Czy może tak zrobić?

 • Jak ustalić wynagrodzenie za dni wolne udzielone z tytułu opieki nad dzieckiem

  Porada aktualna | data dodania: 06.02.2018

  PROBLEM: Nasza pracownica 15 lutego 2018 r. przeszła na urlop wychowawczy, dodatkowo w tym miesiącu wybrała 2 dni urlopu okolicznościowego z tytułu opieki na dzieci. Co uznać za podstawę do obliczenia wynagrodzenia za urlop okolicznościowy z tytułu opieki nad dziećmi – czy nominał, czyli to, co jest należne pracownicy z angażu, czy to, co rzeczywiście wypracowała ona do 15 lutego, czyli kwota brutto z listy płac za ten miesiąc?

 • Refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – paragraf 094 czy 097?

  Porada aktualna | data dodania: 30.01.2018

  Pytanie: Mam należność za grudzień 2017 r. z PUP (refundacja wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych). Czy otrzymaną w 2018 r. wpłatę powinnam ująć w nowym paragrafie 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”, a refundacje otrzymywane w 2017 r. powinny być klasyfikowane w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów”? Czy ja to źle interpretuję i wszystko należy ująć w paragrafie 097? Chodzi o zakład budżetowy.

 • Korekta odpisu na ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 25.01.2018

  Z jakiejś publikacji wynikało, że można przelać więcej środków na rachunek ZFŚS, ale nie wolno mniej. W takim razie gdy po korekcie naliczenia odpisów na fundusz na koniec roku okaże się, że odpis powinien być trochę mniejszy, np. o 230 zł, to trzeba koniecznie tę kwotę zwrócić na konto wydatków, czy można ją zostawić na rachunku ZFŚS na kolejny rok?

 • Czy pracownik w okresie wypowiedzenia ma prawo do refundacji kosztów zakupu okularów

  Porada aktualna | data dodania: 24.01.2018

  Problem: Zatrudniliśmy pracownika na podstawie umowy terminowej – od 1 sierpnia 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r., jednak z końcem lutego 2018 r. chcemy rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. Pracownik 1 lutego 2018 r. złożył rachunek dotyczący poniesionych kosztów na okulary korygujące, potrzebne do pracy. Czy w tej sytuacji należy pracownikowi wypłacić zwrot poniesionych wydatków na ten cel?

 • Jak określić przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony

  Porada aktualna | data dodania: 24.01.2018

  Problem: Czy pracodawca w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony powinien skonkretyzować przyczynę uzasadniającą jej wypowiedzenie?

 • Korzystanie z urlopu macierzyńskiego a prawo do trzynastki

  Porada aktualna | data dodania: 24.01.2018

  Problem: Pracownica naszej jednostki budżetowej, zatrudniona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, przebywała na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą od 3 listopada 2016 r. do 4 lipca 2017 r. W okresie tym wypłacaliśmy pracownicy co miesiąc dodatek stażowy w pełnej wysokości oraz jednorazowo wyrównanie wynagrodzenia (podwyżka) za styczeń i luty 2017 r., natomiast zasiłek chorobowy otrzymywała z ZUS. Od 5 lipca 2017 r. rozpoczęła urlop macierzyński, po czym od 21 listopada 2017 r. nabyła prawo do urlopu rodzicielskiego. Kiedy pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim,

 • Zwrot wydatków z lat ubiegłych z tytułu nadmiernie wypłaconego zleceniobiorcy wynagrodzenia i składek przekazanych do ZUS

  Porada aktualna | data dodania: 18.01.2018

  Samorządowa jednostka budżetowa w 2014 r. zawarła z osobą niebędącą jej pracownikiem umowę zlecenia. Osoba ta złożyła oświadczenie, że pobiera przynajmniej najniższe wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Jednak w 2016 r. jednostka budżetowa miała kontrolę ZUS, który sprawdził, że osoba ta nie otrzymywała najniższego wynagrodzenia. Jednostka wystąpiła do zleceniobiorcy o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia i składek przekazanych do ZUS. Na jakie konto powinna wpłynąć wpłata – na dochody czy wydatki budżetowe? Jak zaewidencjonować te operacje na kontach księgowych?

 • Ustalanie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego – pytania i odpowiedzi

  Porada aktualna | data dodania: 17.01.2018

  W artykule zostały przedstawione odpowiedzi na pytania Czytelników z zakresu ustalania prawa do trzynastki w przypadku pracownicy w ciąży przebywającej na zwolnieniu lekarskim oraz ponownego zatrudnienia pracownika po przerwie.

 • Kiedy wprowadzenie zmian w regulaminie wynagradzania wymaga wypowiedzeń zmieniających

  Porada aktualna | data dodania: 17.01.2018

  PROBLEM: W regulaminie wynagradzania mamy zapis o naliczaniu dodatku funkcyjnego jako procent najniższego wynagrodzenia zasadniczego. Chcemy zmienić te zasady i wprowadzić naliczanie kwotowe, w taki sposób, aby stawki realnie się nie zmieniły (poszczególne kwoty byłyby wskazane w takiej samej wysokości jak te wynikające z wyliczenia procentowego, z uwzględnieniem zmiany wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego wprowadzonej nowelizacją rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych). Czy dla takiej zmiany regulaminu konieczne są wypowiedzenia zmieniające?

 • Zmiana sposobu korzystania nauczyciela ze zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem

  Porada aktualna | data dodania: 17.01.2018

  PROBLEM: Czy nauczyciel może wykorzystać wolne z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym?

 • Czy dodatek za wieloletnią pracę należy się pracownikowi z dwóch państwowych jednostek budżetowych jednocześnie

  Porada aktualna | data dodania: 04.01.2018

  PROBLEM: Państwowa jednostka budżetowa zatrudnia głównego księgowego będącego członkiem korpusu służby cywilnej na 1/3 etatu. Praca w tej jednostce jest jego dodatkowym zatrudnieniem, gdyż podstawowym zakładem pracy, na cały etat na stanowisku księgowego, jest równocześnie inna – duża państwowa jednostka budżetowa, gdzie również jest pracownikiem korpusu służby cywilnej. Pracownik ten zatrudniony jest w jednostce od 12 miesięcy kalendarzowych, natomiast w podstawowym miejscu pracy od 6 lat. Z dokumentacji dotyczącej zatrudnienia głównego księgowego wynika, iż poza dwiema jednostkami nie ma innego okresu uprawniającego do dodatku stażowego. W jednostce na podstawie zaświadczenia z podstawowego miejsca pracy zaliczono okres 6 lat pracy i wypłacono dodatek za wieloletnią pracę

 • Rozliczenie urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przed zakończeniem zatrudnienia

  Porada aktualna | data dodania: 04.01.2018

  Problem: Jeden z naszych pracowników będzie odchodził na emeryturę 27 stycznia 2018 r. Pozostało mu 5 dni zaległego urlopu wypoczynkowego z 2017 r. W 2018 r. nie planuje korzystać z urlopu. W jaki sposób należy rozliczyć dla niego ekwiwalent za urlop za 2017 r. i 2018 r.?

 • Zwrot kosztów wynagrodzenia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej

  Porada aktualna | data dodania: 04.01.2018

  Problem: Jednostka zatrudnia jednego opiekuna i 5 osób niepełnosprawnych, w związku z czym opiekun może być zatrudniony na pełny etat. Opiekun na pomoc niepełnosprawnemu nie może przeznaczyć więcej niż 20% jego czasu pracy. Czy jeżeli opiekun jest np. na urlopie i nie jest w stanie poświęcić całości tego czasu na opiekę nad podopiecznymi, to kwota refundacji powinna zostać zmniejszona do faktycznie poświęconego czasu na opiekę zgodnie z art. 26d ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

 • Świadczenia chorobowe na przełomie roku – pytania i odpowiedzi

  Porada aktualna | data dodania: 18.12.2017

  Jeżeli niezdolność do pracy z powodu choroby pracownika przypada na przełomie roku kalendarzowego, pracodawca musi określić rodzaj świadczenia przysługującego pracownikowi. Ustalaniem do nich prawa, obliczaniem wysokości oraz ich wypłatą zajmują się odpowiednio płatnicy składek lub ZUS.

 • Dodatek zadaniowy w podstawie nagrody jubileuszowej

  Porada aktualna | data dodania: 18.12.2017

  Problem: W listopadzie należy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową w wysokości 150% wynagrodzenia. W danym roku kalendarzowym pracownik w wymienionych miesiącach otrzymał dodatek zadaniowy w wysokości: - sierpień – 750 zł, - wrzesień – 300 zł, - październik – 300 zł. Czy w opisanej sytuacji należy uwzględnić dodatek zadaniowy do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

 • Rozliczenie świadczeń po zmarłym pracowniku

  Porada aktualna | data dodania: 08.12.2017

  Problem: Pracownik dokonał kradzieży. Wysłaliśmy w związku z tym na jego adres domowy pismo w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego (pracownik nie był obecny w pracy w chwili, gdy przełożony dowiedział się o kradzieży), lecz przed jego doręczeniem pracownik zmarł. Czy rodzina ma prawo do odprawy pośmiertnej? Pracownik ten miał prawo do 26 dni urlopu, a zmarł 2 grudnia 2017 r. Wykorzystał w tym roku 20 dni (tj. 160 godzin) urlopu. Za jaki wymiar urlopu należy naliczyć ekwiwalent pieniężny?

 • Korekta błędnie wyliczonych należności za odbytą podróż służbową

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Pracownik źle wyliczył koszty delegacji. Różnica jest bardzo mała, bo dwa grosze, ale chciałabym, żeby było uczciwie – my jako jednostka jesteśmy winni te grosze. Czy będzie prawidłowo, jeżeli wystawię notę uznaniową i na jej podstawie przelejemy zobowiązanie na rachunek bankowy pracownika?

 • Zakończenie umowy na zastępstwo

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Problem: Pracownica bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego będzie korzystała z urlopu wypoczynkowego. Kiedy w takiej sytuacji kończy się umowa pracownika zatrudnionego na zastępstwo? Czy będzie to zakończenie urlopu rodzicielskiego, czy może dzień zakończenia urlopu wypoczynkowego?

 • Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Problem: Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy o pracę zawartej z pracownikiem na okres próbny?

 • Wymiar godzin w dniu wolnym udzielanym za pracę w niedzielę

  Porada aktualna | data dodania: 24.11.2017

  Problem: Jesteśmy jednostką samorządową. Zlecamy niekiedy pracownikom pracę w niedzielę – zwykle trwa ona 4–5 godzin. Czy musimy wyznaczać dzień wolny za taką pracę wówczas, gdy pracownik ma 8 godzin do przepracowania? Czy możemy tak ułożyć rozkład czasu pracy, aby jednego dnia pracownik miał przepracować właśnie te 4–5 godzin, i wówczas udzielić mu dnia wolnego?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK