do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Realizowane na podstawie porozumień z innymi powiatami czynności w zakresie zapewnienia pieczy zastępczej a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  PROBLEM: Miejski ośrodek pomocy społecznej (dalej: MOPS) przyjmuje w pieczę zastępczą dzieci zamieszkujące na terenie innych powiatów. W związku z tym zawiera z właściwym powiatem porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego utrzymanie. Czy w takiej sytuacji MOPS działa jako

 • Odliczenie przez gminę VAT związanego z uczestnictwem w projekcie poprawy jakości powietrza

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  PROBLEM: Gmina bierze udział w realizacji projektu mającego na celu poprawę jakości powietrza. Jest jednym z wielu partnerów (w większości gmin). Koordynatorem projektu jest województwo. Gmina przeprowadziła działania wiążące się z kosztami pracy tzw. ekodoradców, przygotowaniem i wydrukiem materiałów edukacyjnych

 • W jakim paragrafie klasyfikacji wydatków należy ująć opłatę wnoszoną do Krajowej Informacji Skarbowej za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów dotyczących podatku od towarów i usług?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Zasady wydawania interpretacji indywidualnych zostały zawarte w rozdziale 1a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa). Zgodnie z art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia

 • Czy realizowane przez fundację świadczenia pomocy społecznej mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego?

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2018

  PROBLEM: Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (dalej: ustawa o fundacjach). Jest organizacją pożytku publicznego. W ramach prowadzonej działalności m.in.: przekazuje podopiecznym pacjentom i ich rodzinom pomoc rzeczową (żywność, pampersy, środki czystości

 • Remont i wyposażenie przez powiat pomieszczeń powiatowej komendy Policji a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 16.04.2018

  PROBLEM: Powiat w ramach darowizny przeprowadził remont dwóch pomieszczeń powiatowej komendy Policji i wyposażył je w niezbędne meble biurowe. Jakie konsekwencje wywoła taka darowizna na gruncie VAT? ODPOWIEDŹ: Wskazane czynności nie wywołały żadnych skutków na gruncie VAT. UZASADNIENIE: Na podstawie art. 15 ust.

 • Usługi wyżywienia świadczone na rzecz uczniów są zwolnione z VAT, bez względu na źródło ich finansowania

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  PROBLEM: Szkoła jako jednostka budżetowa prowadzi stołówkę szkolną. Płatności za obiady są dokonywane przez dzieci (rodziców) i z dofinansowania ośrodka pomocy społecznej (dalej: OPS). Dotychczas kwoty, które przekazywało OPS, nie były wykazywane w rejestrach VAT jako sprzedaż (rozliczenia wewnętrzne między

 • Roczna korekta VAT w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Po korekcie rocznej VAT za 2017 r., kiedy to przez cały rok VAT rozliczany był współczynnikiem i prewspółczynnikiem “wstępnym, jednostka odnotowała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym (pozostały przychód operacyjny) w wysokości 100,00 zł. Z deklaracji za styczeń 2018 r. (części dotyczącej VAT naliczony za 01/2018 i VAT należny za 01/2018) wynika: VAT należny 300,00 zł, a naliczony 150,00 zł. Jak prawidłowo zaksięgować rozrachunki z tytułu VAT? Ile odprowadzić do urzędu marszałkowskiego i na jaki rachunek? Jaki zastosować paragraf klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do przychodu (094 czy 097)?

 • Stawka VAT na wynajem przez szkoły sal lekcyjnych i sportowych na cele noclegowe

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2018

  PROBLEM: Szkoła w okresie ferii wynajmuje harcerzom pomieszczenia szkolne w celach noclegowych. Czy w takim przypadku można zastosować obniżoną 8-proc. stawkę VAT, czy należy stosować stawkę 23-proc.?   ODPOWIEDŹ: W przedstawionym przypadku należy opodatkować usługę podstawową stawką

 • Wadium zaliczone na zabezpieczenie należytego wykonania umowy a treść deklaracji VAT

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2018

  PROBLEM: Czy wadium otrzymane w jednostce budżetowej, w której prewspółczynnik i współczynnik wynosiły 1%, zaliczone w następnej kolejności na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, należało wykazać w deklaracji VAT?   ODPOWIEDŹ: Nie, żadnego ze wskazanych zdarzeń (tj. ani otrzymania wadium, ani zaliczenia jego

 • Koszt polisy chroniącej pracowników gminy w czasie wyjazdu integracyjnego nie jest ich przychodem

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2018

  PROBLEM: Gmina wykupiła ubezpieczenie, które chroni jej pracowników w czasie wyjazdów integracyjnych. Czy koszt składki jest przychodem dla pracowników?   ODPOWIEDŹ: Nie , pracownicy nie zostaną obciążeni PIT, pod warunkiem że zostaną spełnione przesłanki uznania wyjazdu za integracyjny,

 • Gdy prewspółczynnik VAT wynosi 6,46%, to zaokrąglamy do góry czy do dołu? Powinno się wpisać 6 czy 7?

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  Sposób określania proporcji w podatku od towarów i usług został uregulowany w art. 86 ust. 2a i nast. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przepisem tym określono zasady dokonywania odliczeń częściowych w przypadkach, gdy podatnicy dokonują zakupów towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej

 • Amortyzacja gruntów oddanych w trwały zarząd

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM: Czy grunty oddane jednostce budżetowej w trwały zarząd podlegają amortyzacji?   ODPOWIEDŹ: Amortyzacji mienia przyjętego w trwały zarząd dokonuje trwały zarządca ( nieruchomość powinna „znaleźć się w jego księgach rachunkowych”) . Nie zmienia to podstawowej zasady, że z

 • Wniesione aportem byłego SP ZOZ do spółki nie podlega opodatkowaniu VAT

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM: Miasto jest zarejestrowane na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Do jego zadań własnych należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia. Miasto było organem tworzącym dla samodzianego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej SP ZOZ). Zakład ten funkcjonował jako wyodrębniona w

 • Prewspółczynnik w przypadku zmiany działalności zakładu budżetowego

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2018

  Pytanie: Od 1 stycznia 2018 r. działalność związana z odbiorem odpadów została przeniesiona z zakładu budżetowego do urzędu gminy (przeszli pracownicy). Obecnie zakład prowadzi działalność tylko w zakresie wodociągów i kanalizacji. Czy w związku z tym w 2018 r. zakład może obliczyć prewspółczynnik bez uwzględnienia dotacji na odbiór odpadów?

 • Jak należy wystawić OT dla nieruchomości nabytej w użytkowanie wieczyste?

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  Gmina nabyła za zaległości podatkowe prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynku posadowionego na tym gruncie. Na budynek wystawiono OT – „Przyjęcie środka trwałego”. Czy dla gruntu też należy wystawić OT?

 • Odsprzedaż usług pomiędzy państwową a samorządową jednostką budżetową

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2018

  PROBLEM: Państwowa jednostka budżetowa, czynny podatnik VAT, ma możliwość, by uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszały wykonanie planowych wydatków. Na podstawie porozumienia z 2009 r. zawartego przez państwową jednostkę budżetową (szkołę) zawarto umowę użyczenia części

 • Dokumentowanie fakturą usługi przechowywania dowodu rzeczowego świadczonej na rzecz prokuratury

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2018

  PROBLEM: Komenda miejska policji, na zlecenie prokuratury, doprowadziła do dobrowolnego wydania rzeczy (stada zwierząt) stanowiących dowód w prowadzonej sprawie. Wydania dokonał podmiot będący podatnikiem VAT, który kupił zwierzęta z zamiarem dalszej odsprzedaży. Po dokonaniu wydania stado zostało oddane na

 • Podwyższenie kapitału zakładowego szpitala miejskiego działającego w formie spółki z o.o.

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2018

  PROBLEM: Szpital miejski działa jako jednoosobowa spółka z o.o. W ramach prowadzonej działalności oferuje świadczenia zdrowotne, głównie na podstawie kontraktu z NFZ. Spółka odnotowuje stratę. W celu zapewnienia mieszkańcom gminy dostępu do świadczeń medycznych zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę o

 • Korzystanie przez pracownika MOPS ze służbowego biletu komunikacji publicznej dla celów prywatnych nie rodzi konsekwencji na gruncie PIT

  Porada aktualna | data dodania: 14.02.2018

  PROBLEM: Przez pół roku pracownik MOPS nie zostawiał przy wyjściu z pracy miesięcznego biletu komunikacji publicznej zakupionego przez pracodawcę. Wykorzystywał bilet do prywatnych przejazdów autobusami i tramwajami. Czy pracodawca jako płatnik PIT powinien obciążyć pracownika podatkiem dochodowym z tytułu

 • Opłaty za obiady oraz duplikaty legitymacji i świadectw można wnosić bezpośrednio w szkole także po centralizacji

  Porada aktualna | data dodania: 12.02.2018

  PROBLEM: Czy w związku z przeprowadzoną centralizacją VAT od 1 stycznia 2018 r. nie ma możliwości wnoszenia bezpośrednio w szkole opłat za obiady oraz wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych? ODPOWIEDŹ: W świetle obowiązujących przepisów nie ma przeszkód, aby w 2018 r. opłaty za obiady oraz wydawanie

 • Wartość odpisów amortyzacyjnych ma wpływ na wartość prewspółczynnika zakładu

  Porada aktualna | data dodania: 08.02.2018

  PROBLEM: Obliczając prewspółczynnik za 2017 r., do mianownika (przychody wykonane zakładu budżetowego), doliczamy wartość wszystkich not wewnętrznych, kapitalizację odsetek, odsetki od należności, przychody operacyjne (konto 700, 750 i 760). Na koncie 760 księgujemy również amortyzację środków trwałych przekazanych

 • Ujęcie w JPK_VAT korekty rocznej prewspółczynnika

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2018

  PROBLEM: Czy korektę roczną prewspółczynnika można ująć w JPK w jednej kwocie, bez rozbijania jej na poszczególne transakcje, które są objęte korektą? ODPOWIEDŹ: Tak. W ewidencji VAT, której „obrazem” jest JPK, ujmuje się dane niezbędne dla sporządzenia deklaracji podatkowej. W tym

 • Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych sfinansowanych dotacją, po przekształceniu gminnego zakładu budżetowego w spółkę z o.o.

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2018

  PROBLEM: Komunalna spółka z o.o. powstała z przekształcenia gminnego zakładu budżetowego. Wszystkie udziały w spółce posiada gmina X. Spółka wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością zakładu budżetowego, a składniki mienia przekształcanego zakładu stały się majątkiem spółki. Dotyczyło to

 • Podatek od nieruchomości - uchwała z mocą wsteczną

  Porada aktualna | data dodania: 07.02.2018

  Rada gminy przyjęła w dniu 22 stycznia br. uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od nieruchomości, wprowadzając wyższą stawkę od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dokonała jednak zastrzeżenia, że uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni, ale z mocą obowiązującą od 1 stycznia, powołując się na możliwość prawną wprowadzenia jej z mocą wsteczną. Według gminy, wynikło to z niedopatrzenia w czasie uchwalania pierwotnej uchwały w grudniu ubiegłego roku. Czy takie działanie jest prawidłowe?

 • Odstąpienia od egzekwowania zwrotu zasiłku celowego a rozliczenie PIT

  Porada aktualna | data dodania: 29.01.2018

  PROBLEM: Czy przyznanie zwrotnego zasiłku celowego na pokrycie kosztów zakupu opału, w przypadku zaniechania egzekwowania jego zwrotu, będzie wiązało się z koniecznością opodatkowania go podatkiem dochodowym? ODPOWIEDŹ: Nie , w przypadku zaniechania egzekwowania zwrotu zasiłku celowego nie

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK