do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Zwrot kosztów biletów wstępu dla pracowników ośrodka pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2018

  PROBLEM:   Podopieczni ośrodka pomocy społecznej w ramach organizowanych zajęć odwiedzają muzea, teatry i inne instytucje kultury. W czasie tych wyjazdów towarzyszą im pracownicy ośrodka, którym zwracamy koszty zakupu biletów wstępu. Czy pracownicy uzyskują z tego tytułu przychód, który będzie podlegał

 • Przychód seniorów z tytułu udziału w warsztatach

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2018

  PROBLEM: Gminny ośrodek pomocy społecznej (dalej: GOPS) na podstawie art. 17 ust. 2 w związku z art. 36 ust. 2 pkt a i g oraz art. 45 i 46 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dalej: ustawa o pomocy społecznej) organizuje dla seniorów warsztaty weekendowe pod nazwą „W zdrowym ciele - zdrowy duch”. W

 • Stawka VAT na prace budowlane w domu pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2018

  PROBLEM: Powiat jako inwestor realizuje projekt inwestycyjny w domu pomocy społecznej (dalej: DPS) przeznaczonym dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, a uzasadnia konieczność zapewnienia całodobowej opieki. W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in. prace

 • Świadczenie usług między PPP a OPS

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2018

  PROBLEM: Ośrodek pomocy społecznej (dalej: OPS) zawarł z poradnią pedagogiczno-psychologiczną (dalej: PPP) umowę o świadczenie usług. Pracownicy poradni mają świadczyć usługi wsparcia dla pracowników ośrodka w związku z wykonywaną przez nich pracą, udzielać porad dotyczących rodzin problemowych objętych pomocą ośrodka,

 • Niewszczęcie postępowania podatkowego wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji na podatek od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2018

  Nieprawidłowość: Trzy osoby prawne mające na terenie gminy nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej nie złożyły w 2018 r. deklaracji na podatek od nieruchomości. Mimo to organ podatkowy do końca czerwca 2018 r. nie wszczął wobec tych podatników postępowania w celu określenia wysokości podatku od nieruchomości. Przyczyną powstania nieprawidłowości było nieskontrolowanie przez pracownika komórki podatkowej, czy wszyscy właściciele nieruchomości gminnych złożyli deklaracje podatkowe.

 • Zaniżenie zaległych należności podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2018

  Nieprawidłowość: W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych urzędu miasta w kolumnie „Należności” (w podziale na „Należności pozostałe do zapłaty ogółem” i „Zaległości netto”) nie wykazano zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, wynoszących ponad 1 000 000 zł. Kwota ta dotyczyła zaległych podatków zabezpieczonych hipotecznie, których wartość była ujęta na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.

 • Jak rozliczać obiady w deklaracji VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2018

  Pytanie: Jak powinny być wykazywane w rejestrze VAT obiady - według zapłaty czy wszystkie kwoty należne, również te niezapłacone?

 • Obowiązek podania danych osobowych przy wpłacie opłaty skarbowej

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2018

  PROBLEM: Urząd gminy pobiera opłatę skarbowa. Czy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) wpłacający mają prawo odmówić podania swoich danych? Czy kasowy dowód wpłaty może nie zawierać danych osoby wpłacającej (imienia i nazwiska)?   ODPOWIEDŹ: Osoba, która jest

 • Zapłata podatku z rachunku VAT we wcześniejszym terminie

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy z perspektywy ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych i ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych gmina powinna korzystać z możliwości obniżenia zobowiązania podatkowego zgodnie ze

 • Montaż klimatyzatora ściennego – remont czy ulepszenie?

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2018

  PROBLEM: Czy montaż klimatyzatora ściennego o wartości do 10 000 zł stanowi remont czy ulepszenie?   ODPOWIEDŹ: Montaż klimatyzatora ściennego stanowi ulepszenie lokalu lub budynku jako środka trwałego. Mimo tego, jeżeli koszt montażu klimatyzatora nie przekracza 10 000 zł, w grę wchodzi zaliczenie go bezpośrednio do

 • Split payment a centralizacja VAT

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Od 1 lipca br. wszedł w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności (split payment). Z rachunku VAT będzie można płacić VAT należny do urzędu skarbowego oraz VAT z faktur kosztowych dla kontrahentów. I wszystko byłoby OK, tylko że my jesteśmy scentralizowani i VAT-u nie płacimy do urzędu skarbowego, tylko do gminy. Czy pójdzie taki przelew?

 • Opłacanie faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Czy w związku z mechanizmem podzielonej płatności na każdej fakturze trzeba podawać dwa numery rachunków bankowych (bieżący i dla rozliczeń VAT)?

 • Osobny rachunek dla rozliczeń VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Czy jednostka budżetowa ma obowiązek założyć nowe konto bankowe dla rozliczania VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

 • Czy mechanizm podzielonej płatności VAT jest obowiązkowy w samorządowych jednostkach organizacyjnych

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Czy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) jest obowiązkowe w samorządowych jednostkach organizacyjnych? Czy może będzie on obowiązywał na zasadzie dobrowolności?

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji szczegółowej dla rozrachunków z tytułu podatku od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2018

  Nieprawidłowość: Dla podatników podatku od nieruchomości, będących właścicielami więcej niż jednej nieruchomości, położonych w różnych miejscowościach na terenie gminy, zakładano tyle kart kontowych, ile mieli nieruchomości. W efekcie zarówno przypis podatku, jak i jego wpłaty były ujmowane na poszczególnych kontach na podstawie dowodów PK - „Polecenie księgowania” poprzez rozksięgowanie podatku należnego i wpłaconego na karty kontowe poszczególnych nieruchomości.

 • Nieprawidłowa ewidencja należności podatkowych zabezpieczonych hipotecznie

  Porada aktualna | data dodania: 20.07.2018

  Nieprawidłowość: Należności gminy z tytułu podatków lokalnych zabezpieczone hipotecznie były ujmowane na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.

 • Jak zaksięgować zakup telefonu komórkowego z odwrotnym obciążeniem

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2018

  Przedszkole publiczne zakupiło telefon komórkowy ze środków budżetowych. Faktura za telefon jest fakturą z odwrotnym obciążeniem VAT. Jednostka zapłaciła należność netto w wysokości 1,00 zł operatorowi, klasyfikując wydatek w § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Natomiast kwota podatku w wysokości 0,23 zł została przekazana na rachunek urzędu miasta, jako VAT należny, który następnie urząd odprowadzi do urzędu skarbowego. W jakim paragrafie powinien być zakwalifikowany wydatek w kwocie 0,23 zł?

 • Sprawozdanie finansowe – forma przekazania do urzędu

  Porada aktualna | data dodania: 12.07.2018

  PROBLEM: Czy samorządowy zakład budżetowy, będący podatnikiem CIT, ma obowiązek przekazywania do urzędu skarbowego sprawozdań finansowych? Jeśli tak, to w jakim terminie (sprawozdanie nie podlega odrębnemu zatwierdzeniu)? Czy sprawozdanie za 2017 r. należało złożyć na papierze czy w formie elektronicznej?   ODPOWIEDŹ:

 • Podzielona płatność w jednostce budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 12.07.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: J estem księgową w niewielkiej oświatowej samorządowej jednostce budżetowej. Wystawiam w ciągu miesiąca dwie faktury - jedną za wynajem pomieszczenia (dochody budżetowe) i drugą za media w tym pomieszczeniu (dochody własne

 • Podzielona płatność – kto jest posiadaczem rachunku

  Porada aktualna | data dodania: 12.07.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (dalej: Prawo bankowe) jednostki i zakłady budżetowe są posiadaczami rachunków rozliczeniowych, czy ich posiadaczem jest gmina? Czy założenie rachunków VAT dla jednostek budżetowych i

 • Dysponowanie środkami na rachunku VAT

  Porada aktualna | data dodania: 11.07.2018

  PROBLEM: Kto powinien decydować o sposobie dysponowania środkami, które będą wpływały na rachunek VAT?   ODPOWIEDŹ: O przeznaczeniu środków z rachunku VAT na zapłatę w formie podzielonej płatności za faktury zakupowe decydować może i powinien kierownik tej jednostki.  

 • Wypłata wynagrodzenia kuratorowi powołanemu przez sąd a rozliczenie PIT

  Porada aktualna | data dodania: 11.07.2018

  PROBLEM: Wojewódzka jednostka budżetowa wystąpiła do sądu o ustanowienie kuratora dla spółki z o.o. w związku z koniecznością podejmowania czynności związanych z udziałem spółki w realizacji projektu jako beneficjenta środków pomocowych. W spółce są trudności z powołaniem zarządu, więc brak wymaganej

 • Instruktaż: Split payment w rachunkowości jednostek sektora publicznego

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  Przed jednostkami sektora publicznego nowe wyzwanie - mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). To ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62) wprowadziła liczne zmiany w ustawie o VAT, Prawie bankowym, a ponadto m.in. w ustawie o rachunkowości, związane z tym sposobem płatności. Co to jest mechanizm podzielonej płatności i jak go stosować w praktyce jednostek sektora finansów publicznych?

 • Niewłaściwe udokumentowanie przypisów i odpisów podatku od środków transportowych

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Nieprawidłowość: W urzędzie miasta nie przestrzegano przepisów dotyczących ewidencji księgowej podatków. Inspektor ds. podatków lokalnych wprowadzał zapisy na karcie kontowej dla podatku od środków transportowych na podstawie otrzymanych informacji o zbyciu lub nabyciu pojazdu.

 • Jak klasyfikować zwrot VAT z urzędu skarbowego?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje paragraf 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”. Czy w paragrafie tym należy ujmować zwroty VAT z urzędu s karbowego wynikające z deklaracji VAT-7 za listopad i grudzień poprzedniego roku, uzyskane w roku następnym (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwrot VAT następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia na rachunek bankowy podatnika)? Czy w paragrafie 094 należy także ujmować zwroty VAT z u rzędu s karbowego uzyskane w trakcie roku kalendarzowego w wyniku złożenia, w tym roku, korekt deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK