do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Zwrot kosztów dojazdu dziecka do szkoły a przychód

  Porada aktualna | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM: Gmina zwraca koszty dojazdu dzieci do szkoły. Czy z tego tytułu kwotę zwrotu należy wykazać w PIT-8C?   ODPOWIEDŹ: Nie, jeśli gmina nie zapewnia uczniom w ramach swoich obowiązków bezpłatnego dojazdu do szkoły, to refundacja kosztów dojazdu nie stanowi dla rodziców przychodów, a

 • Usunięcie odpadów z prywatnej działki a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM: Gmina poniosła koszty usunięcia z prywatnej działki odpadów. Chciałaby obciążyć nimi właściciela nieruchomości. Czy będzie się to wiązało z koniecznością opodatkowania VAT? Czy należy wystawić z tego tytułu fakturę?   ODPOWIEDŹ: Nie , jeśli usunięcie odpadów wiązało się z

 • Ufundowanie placu zabaw dla szkoły w zamian za zobowiązanie

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  PROBLEM: Miejscowa firma ufundowała dla naszej szkoły plac zabaw. W zamian zobowiązaliśmy się do wyeksponowania logo darczyńcy i udostępnienia w szkole powierzchni reklamowej. Czy w takiej sytuacji możemy w ogóle mówić o darowiźnie? Jakie konsekwencje podatkowe dla szkoły pociągnie za sobą takie działanie?   ODPOWIEDŹ:

 • Metoda podzielonej płatności w komendzie straży pożarnej

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, która nie jest podatnikiem VAT, może dokonywać zapłaty za dokonywane zakupy metodą podzielonej płatności?   ODPOWIEDŹ: Nie, ponieważ z przepisów

 • Mechanizm podzielonej płatności a JPK

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy stosowanie systemu podzielonej płatności ma wpływ na JPK?   ODPOWIEDŹ: Nie, stosowanie podzielonej płatności nie ma wpływu na JPK. W pliku JPK są bowiem zawarte transakcje, a nie płatności.   UZASADNIENIE:

 • Odpracowanie zaległości czynszowych a przychód

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2018

  PROBLEM: Czy wartość świadczenia rzeczowego w postaci odpracowywanych zaległości czynszowych, opłat eksploatacyjnych bądź opłat za bezumowne korzystanie z lokalu jest przychodem podlegającym opodatkowaniu?   OPOWIEDŹ: Nie, przyjmuje się, że w związku z odpracowywaniem zaległości czynszowych, opłat eksploatacyjnych

 • Rewitalizacja i modernizacja budynków w ramach projektu z dofinansowaniem środków unijnych

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Projekt obejmuje następujące kategorie wydatków: dokumentacja projektowa, roboty budowlane i konserwatorskie, nadzór autorski, konserwatorski i budowlany wielobranżowy, zakup serwera i pierwszego wyposażenia. W lipcu zostały zakończone roboty budowlane i konserwatorskie. Pozostał do realizacji zakup serwera i wyposażenia. Czy należy przekazać do użytkowania (jeden nowy budynek) i zwiększyć wartość dwóch modernizowanych i rewitalizowanych obiektów, a amortyzację naliczyć od zwiększonej wartości od sierpnia 2018 r.? Czy dopiero po oddaniu do użytkowania pierwszego wyposażenia, które będzie dostarczone i zamontowane we wrześniu br., całość projektu (inwestycji) rozliczyć we wrześniu i rozpocząć naliczanie amortyzacji od października 2018 r.?

 • Rozliczenie rachunku VAT założonego oddzielnie dla wydatków i dochodów

  Porada aktualna | data dodania: 18.09.2018

  Jak powinno prawidłowo wyglądać rozliczenie i rozksięgowanie VAT w przypadku posiadania rachunku VAT osobno dla organu i dla jednostek organizacyjnych, jeżeli gmina założyła dodatkowo dwa konta rachunku VAT dla wydatków i dochodów - czyli osobno rachunki dla organu (+ rachunek VAT) dla wydatków (+ rachunek VAT) dla dochodów (+ rachunek VAT) oraz każda jednostka posiada odrębny rachunek VAT na swoje potrzeby?

 • Przekazywanie środków między rachunkami VAT

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy gmina może przekazywać środki z tytułu VAT pomiędzy rachunkiem VAT urzędu a rachunkami VAT jednostek organizacyjnych?   ODPOWIEDŹ: Nie, nie można przekazać środków pieniężnych z rachunku VAT jednostki na

 • Podzielona płatność – informacje na fakturze

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy w przypadku podjęcia decyzji o wykorzystywaniu środków z rachunku VAT na opłacanie faktur zakupowych, sposób płatności (standardowy bądź przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności) powinien wynikać z opisu faktury?  

 • Odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 12.09.2018

  PROBLEM: Czy odszkodowanie z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego wypłacone przez obsługujący gminę urząd miasta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy zasady opodatkowania będą różne w zależności od tego, czy odszkodowanie zostanie wypłacono na podstawie wyroku sądu, czy też na

 • Odwrotne obciążenie w gminie

  Porada aktualna | data dodania: 11.09.2018

  PROBLEM: Gmina realizuje projekt zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych współfinansowany ze środków unijnych. Mieszkaniec ponosi częściową odpłatność za instalację. Zgodnie z umową zawartą między gminą a mieszkańcem, zestaw kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych przejdzie na własność

 • Zwrot kosztów biletów wstępu dla pracowników ośrodka pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2018

  PROBLEM:   Podopieczni ośrodka pomocy społecznej w ramach organizowanych zajęć odwiedzają muzea, teatry i inne instytucje kultury. W czasie tych wyjazdów towarzyszą im pracownicy ośrodka, którym zwracamy koszty zakupu biletów wstępu. Czy pracownicy uzyskują z tego tytułu przychód, który będzie podlegał

 • Przychód seniorów z tytułu udziału w warsztatach

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2018

  PROBLEM: Gminny ośrodek pomocy społecznej (dalej: GOPS) na podstawie art. 17 ust. 2 w związku z art. 36 ust. 2 pkt a i g oraz art. 45 i 46 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dalej: ustawa o pomocy społecznej) organizuje dla seniorów warsztaty weekendowe pod nazwą „W zdrowym ciele - zdrowy duch”. W

 • Stawka VAT na prace budowlane w domu pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2018

  PROBLEM: Powiat jako inwestor realizuje projekt inwestycyjny w domu pomocy społecznej (dalej: DPS) przeznaczonym dla osób dorosłych przewlekle chorych psychicznie, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, a uzasadnia konieczność zapewnienia całodobowej opieki. W ramach inwestycji zostaną wykonane m.in. prace

 • Świadczenie usług między PPP a OPS

  Porada aktualna | data dodania: 04.09.2018

  PROBLEM: Ośrodek pomocy społecznej (dalej: OPS) zawarł z poradnią pedagogiczno-psychologiczną (dalej: PPP) umowę o świadczenie usług. Pracownicy poradni mają świadczyć usługi wsparcia dla pracowników ośrodka w związku z wykonywaną przez nich pracą, udzielać porad dotyczących rodzin problemowych objętych pomocą ośrodka,

 • Niewszczęcie postępowania podatkowego wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji na podatek od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 31.08.2018

  Nieprawidłowość: Trzy osoby prawne mające na terenie gminy nieruchomości wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej nie złożyły w 2018 r. deklaracji na podatek od nieruchomości. Mimo to organ podatkowy do końca czerwca 2018 r. nie wszczął wobec tych podatników postępowania w celu określenia wysokości podatku od nieruchomości. Przyczyną powstania nieprawidłowości było nieskontrolowanie przez pracownika komórki podatkowej, czy wszyscy właściciele nieruchomości gminnych złożyli deklaracje podatkowe.

 • Zaniżenie zaległych należności podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S

  Porada aktualna | data dodania: 30.08.2018

  Nieprawidłowość: W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych urzędu miasta w kolumnie „Należności” (w podziale na „Należności pozostałe do zapłaty ogółem” i „Zaległości netto”) nie wykazano zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym, wynoszących ponad 1 000 000 zł. Kwota ta dotyczyła zaległych podatków zabezpieczonych hipotecznie, których wartość była ujęta na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.

 • Jak rozliczać obiady w deklaracji VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2018

  Pytanie: Jak powinny być wykazywane w rejestrze VAT obiady - według zapłaty czy wszystkie kwoty należne, również te niezapłacone?

 • Obowiązek podania danych osobowych przy wpłacie opłaty skarbowej

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2018

  PROBLEM: Urząd gminy pobiera opłatę skarbowa. Czy w świetle przepisów o ochronie danych osobowych (RODO) wpłacający mają prawo odmówić podania swoich danych? Czy kasowy dowód wpłaty może nie zawierać danych osoby wpłacającej (imienia i nazwiska)?   ODPOWIEDŹ: Osoba, która jest

 • Zapłata podatku z rachunku VAT we wcześniejszym terminie

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy z perspektywy ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych i ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych gmina powinna korzystać z możliwości obniżenia zobowiązania podatkowego zgodnie ze

 • Montaż klimatyzatora ściennego – remont czy ulepszenie?

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2018

  PROBLEM: Czy montaż klimatyzatora ściennego o wartości do 10 000 zł stanowi remont czy ulepszenie?   ODPOWIEDŹ: Montaż klimatyzatora ściennego stanowi ulepszenie lokalu lub budynku jako środka trwałego. Mimo tego, jeżeli koszt montażu klimatyzatora nie przekracza 10 000 zł, w grę wchodzi zaliczenie go bezpośrednio do

 • Split payment a centralizacja VAT

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Od 1 lipca br. wszedł w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności (split payment). Z rachunku VAT będzie można płacić VAT należny do urzędu skarbowego oraz VAT z faktur kosztowych dla kontrahentów. I wszystko byłoby OK, tylko że my jesteśmy scentralizowani i VAT-u nie płacimy do urzędu skarbowego, tylko do gminy. Czy pójdzie taki przelew?

 • Opłacanie faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Czy w związku z mechanizmem podzielonej płatności na każdej fakturze trzeba podawać dwa numery rachunków bankowych (bieżący i dla rozliczeń VAT)?

 • Osobny rachunek dla rozliczeń VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Czy jednostka budżetowa ma obowiązek założyć nowe konto bankowe dla rozliczania VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK