do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Jak zaksięgować zakup telefonu komórkowego z odwrotnym obciążeniem

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2018

  Przedszkole publiczne zakupiło telefon komórkowy ze środków budżetowych. Faktura za telefon jest fakturą z odwrotnym obciążeniem VAT. Jednostka zapłaciła należność netto w wysokości 1,00 zł operatorowi, klasyfikując wydatek w § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Natomiast kwota podatku w wysokości 0,23 zł została przekazana na rachunek urzędu miasta, jako VAT należny, który następnie urząd odprowadzi do urzędu skarbowego. W jakim paragrafie powinien być zakwalifikowany wydatek w kwocie 0,23 zł?

 • Podzielona płatność w jednostce budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 12.07.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: J estem księgową w niewielkiej oświatowej samorządowej jednostce budżetowej. Wystawiam w ciągu miesiąca dwie faktury - jedną za wynajem pomieszczenia (dochody budżetowe) i drugą za media w tym pomieszczeniu (dochody własne

 • Podzielona płatność – kto jest posiadaczem rachunku

  Porada aktualna | data dodania: 12.07.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (dalej: Prawo bankowe) jednostki i zakłady budżetowe są posiadaczami rachunków rozliczeniowych, czy ich posiadaczem jest gmina? Czy założenie rachunków VAT dla jednostek budżetowych i

 • Dysponowanie środkami na rachunku VAT

  Porada aktualna | data dodania: 11.07.2018

  PROBLEM: Kto powinien decydować o sposobie dysponowania środkami, które będą wpływały na rachunek VAT?   ODPOWIEDŹ: O przeznaczeniu środków z rachunku VAT na zapłatę w formie podzielonej płatności za faktury zakupowe decydować może i powinien kierownik tej jednostki.  

 • Wypłata wynagrodzenia kuratorowi powołanemu przez sąd a rozliczenie PIT

  Porada aktualna | data dodania: 11.07.2018

  PROBLEM: Wojewódzka jednostka budżetowa wystąpiła do sądu o ustanowienie kuratora dla spółki z o.o. w związku z koniecznością podejmowania czynności związanych z udziałem spółki w realizacji projektu jako beneficjenta środków pomocowych. W spółce są trudności z powołaniem zarządu, więc brak wymaganej

 • Instruktaż: Split payment w rachunkowości jednostek sektora publicznego

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  Przed jednostkami sektora publicznego nowe wyzwanie - mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). To ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62) wprowadziła liczne zmiany w ustawie o VAT, Prawie bankowym, a ponadto m.in. w ustawie o rachunkowości, związane z tym sposobem płatności. Co to jest mechanizm podzielonej płatności i jak go stosować w praktyce jednostek sektora finansów publicznych?

 • Niewłaściwe udokumentowanie przypisów i odpisów podatku od środków transportowych

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Nieprawidłowość: W urzędzie miasta nie przestrzegano przepisów dotyczących ewidencji księgowej podatków. Inspektor ds. podatków lokalnych wprowadzał zapisy na karcie kontowej dla podatku od środków transportowych na podstawie otrzymanych informacji o zbyciu lub nabyciu pojazdu.

 • Jak klasyfikować zwrot VAT z urzędu skarbowego?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje paragraf 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”. Czy w paragrafie tym należy ujmować zwroty VAT z urzędu s karbowego wynikające z deklaracji VAT-7 za listopad i grudzień poprzedniego roku, uzyskane w roku następnym (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwrot VAT następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia na rachunek bankowy podatnika)? Czy w paragrafie 094 należy także ujmować zwroty VAT z u rzędu s karbowego uzyskane w trakcie roku kalendarzowego w wyniku złożenia, w tym roku, korekt deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe?

 • Organizacja festynu na terenie szkoły

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2018

  PROBLEM: We wrześniu rada rodziców zamierza zorganizować na terenie szkoły festyn, na którym powitamy uczniów pierwszych klas. Zostaną odpłatnie udostępnione miejsca pod stoiska gastronomiczne, handlowe, duże dmuchane zabawki dla dzieci. Czy w tej sytuacji podatnikiem VAT będzie rada rodziców czy szkoła?  

 • Pomoc finansowa dla emerytowanego strażaka a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2018

  PROBLEM: Jednostka przyznała emerytowi, byłemu funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej, pomoc finansową na zakup lokalu mieszkalnego. Czy wypłaconą kwotę należy opodatkować zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), czy też korzysta ona ze zwolnienia na

 • Czy jednostki samorządu terytorialnego muszą stosować split payment od 1 lipca 2018 r.?

  Porada aktualna | data dodania: 30.05.2018

  Pytanie: Od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Czy jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do stosowania tego mechanizmu?

 • Opodatkowanie jedną decyzją wymiarową współwłasności i odrębnej własności

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: Organ podatkowy (gmina) opodatkował jedną decyzją wymiarową (podatkiem rolnym i leśnym) - zamiast w drodze odrębnych decyzji - grunty stanowiące współwłasność i odrębną własność osób fizycznych.

 • Niedokonywanie ewidencji przypisu należności

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej urzędu miejskiego nie dokonywano przypisu należności m.in. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i za zajęcie pasa drogowego.

 • Dobrowolność zastosowania podzielonej płatności

  Porada aktualna | data dodania: 08.05.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM Od 1 lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające tzw. podzieloną płatność (split payment). Jak będzie wyglądał mechanizm tej płatności, czy jej dobrowolność oznacza, że - aby mogła być zastosowana - obie strony transakcji muszą

 • Które jednostki budżetowe podlegają centralizacji rozliczeń VAT w ramach powiatu?

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  Pytanie: Czy jednostki budżetowe powiatu, takie jak Powiatowy Urząd Pracy (PUP), Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB), Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP), powinny zostać objęte procesem centralizacji rozliczeń VAT w ramach powiatu?

 • Pobieranie podatku rolnego od osób prawnych w drodze inkasa

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2018

  Nieprawidłowość: Inkasenci wyznaczeni przez gminę pobierali podatek rolny nie tylko od osób fizycznych, lecz także od osób prawnych (spółek z o.o.) prowadzących gospodarstwa rolne na terenie gminy.

 • Odpłatne przygotowanie posiłków przez uczniów w ramach nauki zawodu a opodatkowanie VAT

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  PROBLEM: Uczniowie naszej szkoły świadczą w ramach praktycznej nauki zawodu odpłatne usługi przygotowania posiłków i obsługi kelnerskiej. Jakich rozliczeń powinniśmy w związku z tym dokonać na gruncie VAT? Czy usługi te należy traktować jako usługi edukacyjne?   ODPOWIEDŹ: W grę wchodzą

 • Realizowane na podstawie porozumień z innymi powiatami czynności w zakresie zapewnienia pieczy zastępczej a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  PROBLEM: Miejski ośrodek pomocy społecznej (dalej: MOPS) przyjmuje w pieczę zastępczą dzieci zamieszkujące na terenie innych powiatów. W związku z tym zawiera z właściwym powiatem porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego utrzymanie. Czy w takiej sytuacji MOPS działa jako

 • Odliczenie przez gminę VAT związanego z uczestnictwem w projekcie poprawy jakości powietrza

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  PROBLEM: Gmina bierze udział w realizacji projektu mającego na celu poprawę jakości powietrza. Jest jednym z wielu partnerów (w większości gmin). Koordynatorem projektu jest województwo. Gmina przeprowadziła działania wiążące się z kosztami pracy tzw. ekodoradców, przygotowaniem i wydrukiem materiałów edukacyjnych

 • W jakim paragrafie klasyfikacji wydatków należy ująć opłatę wnoszoną do Krajowej Informacji Skarbowej za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów dotyczących podatku od towarów i usług?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Zasady wydawania interpretacji indywidualnych zostały zawarte w rozdziale 1a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa). Zgodnie z art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia

 • Czy realizowane przez fundację świadczenia pomocy społecznej mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego?

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2018

  PROBLEM: Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (dalej: ustawa o fundacjach). Jest organizacją pożytku publicznego. W ramach prowadzonej działalności m.in.: przekazuje podopiecznym pacjentom i ich rodzinom pomoc rzeczową (żywność, pampersy, środki czystości

 • Remont i wyposażenie przez powiat pomieszczeń powiatowej komendy Policji a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 16.04.2018

  PROBLEM: Powiat w ramach darowizny przeprowadził remont dwóch pomieszczeń powiatowej komendy Policji i wyposażył je w niezbędne meble biurowe. Jakie konsekwencje wywoła taka darowizna na gruncie VAT? ODPOWIEDŹ: Wskazane czynności nie wywołały żadnych skutków na gruncie VAT. UZASADNIENIE: Na podstawie art. 15 ust.

 • Usługi wyżywienia świadczone na rzecz uczniów są zwolnione z VAT, bez względu na źródło ich finansowania

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  PROBLEM: Szkoła jako jednostka budżetowa prowadzi stołówkę szkolną. Płatności za obiady są dokonywane przez dzieci (rodziców) i z dofinansowania ośrodka pomocy społecznej (dalej: OPS). Dotychczas kwoty, które przekazywało OPS, nie były wykazywane w rejestrach VAT jako sprzedaż (rozliczenia wewnętrzne między

 • Roczna korekta VAT w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Po korekcie rocznej VAT za 2017 r., kiedy to przez cały rok VAT rozliczany był współczynnikiem i prewspółczynnikiem “wstępnym, jednostka odnotowała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym (pozostały przychód operacyjny) w wysokości 100,00 zł. Z deklaracji za styczeń 2018 r. (części dotyczącej VAT naliczony za 01/2018 i VAT należny za 01/2018) wynika: VAT należny 300,00 zł, a naliczony 150,00 zł. Jak prawidłowo zaksięgować rozrachunki z tytułu VAT? Ile odprowadzić do urzędu marszałkowskiego i na jaki rachunek? Jaki zastosować paragraf klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do przychodu (094 czy 097)?

 • Stawka VAT na wynajem przez szkoły sal lekcyjnych i sportowych na cele noclegowe

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2018

  PROBLEM: Szkoła w okresie ferii wynajmuje harcerzom pomieszczenia szkolne w celach noclegowych. Czy w takim przypadku można zastosować obniżoną 8-proc. stawkę VAT, czy należy stosować stawkę 23-proc.?   ODPOWIEDŹ: W przedstawionym przypadku należy opodatkować usługę podstawową stawką

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK