do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Czy zakład budżetowy może otrzymać zwrot nadwyżki VAT naliczonego w 25 dni na rachunek VAT?

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2019

  Pytanie: Czy możliwe jest uzyskanie przez zakład budżetowy zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na rachunek VAT w skróconym terminie 25 dni?

 • Nota korygująca do faktury wystawionej przez urząd gminy

  Porada aktualna | data dodania: 09.01.2019

  Jednostka państwowa otrzymała fakturę, na której widnieje gmina jako sprzedawca, a wystawcą jest urząd gminy. Na kogo należy wystawić notę korygującą: na sprzedawcę czy wystawcę?

 • Bezumowne załatwianie wniosków o umorzenie podatków lokalnych

  Porada aktualna | data dodania: 03.01.2019

  Nieprawidłowość: W urzędzie gminy nie wydawano decyzji w sprawie odmowy umorzenia podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. Zamiast tego w sytuacji, gdy podatnicy złożyli wniosek w takiej sprawie, byli przekonywani, aby go wycofać, ponieważ nie spełniają przesłanek umorzenia.

 • Udokumentowanie zakupu od rolnika

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2019

  PROBLEM: Jesteśmy jednostką budżetową, nie jesteśmy podatnikiem VAT. Chcemy kupić wiklinę od rolnika, który nie prowadzi działalności gospodarczej. Jak powinien być udokumentowany taki zakup? Czy wystarczy rachunek, na którym będą podane dane naszej jednostki z NIP i dane osobowe rolnika jako sprzedawcy? No i oczywiście nazwa

 • Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności a dostawa towarów na gruncie VAT

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2019

  PROBLEM: Czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów stanowi dostawę towarów na gruncie VAT?   ODPOWIEDŹ: Samo

 • Błędny odczyt licznika – rozliczenie korekty

  Porada aktualna | data dodania: 02.01.2019

  PROBLEM: Jesteśmy zakładem budżetowym. Otrzymaliśmy 2 listopada fakturę korygującą za prąd, która została wystawiona 14 października, a dotyczy faktury pierwotnej z datą sprzedaży 30 sierpnia. Powodem korekty jest błędny odczyt licznika. Jak należy rozliczyć VAT oraz CIT z tego tytułu? Czy należy zrobić korektę wstecz?

 • Usługa dozoru nocnego w schronisku – zakres odliczenia VAT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 17.12.2018

  PROBLEM: Szkolne schronisko młodzieżowe jest jednostką budżetową gminy, nieposiadającą osobowości prawnej, wyodrębnioną organizacyjnie, majątkowo i osobowo. Schronisko funkcjonuje przez cały rok. Schronisko świadczy usługi noclegowe (stawka VAT 8%), dokonuje najmu powierzchni (np. sala widowiskowa, konferencyjna -

 • Jednostka budżetowa płatnikiem podatku u źródła

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 13.12.2018

  PROBLEM: Jednostka budżetowa gminy, działając w imieniu i na rzecz gminy, kupuje od kontrahentów zagranicznych (tj. osób prawnych niemających w Polsce ani siedziby, ani zarządu) między innymi usługi niematerialne. Prowadzi to do powstania obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. podatku u

 • Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 12.12.2018

  PROBLEM: Gmina wynajmuje spółce cywilnej lokal użytkowy. Czy podatnikiem podatku od nieruchomości będzie w tym przypadku spółka cywilna czy jej wspólnicy?   ODPOWIEDŹ: Podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie ta spółka.   UZASADNIENIE:

 • Nieformalne udzielanie ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Burmistrz miasta zawierał nieformalne porozumienia z osobami prawnymi zalegającymi z wpłatami na poczet podatku od nieruchomości. Polegało to na tym, że zamiast wydawać decyzje o odroczeniu terminów płatności podatku lub zaległości podatkowej albo o rozłożeniu zaległych płatności na raty, umawiał się ustnie z podatnikami, że jeśli będą wpłacać od czasu do czasu jakieś kwoty, to nie będzie wobec nich wszczynana egzekucja. Postępowanie to leżało w interesie nie tylko podatników, ale i gminy miejskiej. Ponieważ nie były wydawane decyzje o odroczeniu terminów płatności albo rozłożeniu na raty należności podatkowych, gmina miejska nie wykazywała tych ulg w sprawozdaniu Rb-PDP. To miało wpływ na ustalenie subwencji ogólnej dla tej gminy w zawyżonej

 • Zakup kasy rejestrującej dla samorządowej jednostki budżetowej

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 03.12.2018

  PROBLEM: Jednostka budżetowa rejestruje obrót przy użyciu kasy fiskalnej (sporadyczna sprzedaż drewna na rzecz osób fizycznych). Do końca 2018 r. na paragonie mogą być zamieszczane dane jednostki. Od 2019 r., w związku z centralizacją, będą musiały to być dane gminy. Wiąże się to z koniecznością wymiany kasy fiskalnej.

 • Potrącanie VAT ze realizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 30.11.2018

  PROBLEM: Starostwo powiatowe w imieniu jednostki samorządu terytorialnego - powiatu pobiera dochody na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa. Część opłat wnoszona jest z podatkiem od towarów i usług. Bywają sytuacje, że kontrahenci nie zapłacą w terminie opłat wraz z podatkiem. Wówczas starostwo powiatowe musi rozliczyć należny VAT i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Terminy przekazywanego podatku i odprowadzanych dochodów budżetowych nie pokrywają się ze sobą. Czy okresowo VAT można przekazywać wraz z pobranymi dochodami budżetu państwa na rachunek wojewody w określonych ustawowo terminach według stanu zgromadzonych środków na 10 i 20 dzień danego miesiąca, a w kolejnych okresach pomniejszać o wartość skorygowanego podatku z

 • Zabezpieczenie umowy umorzenia pożyczki a przychód

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 27.11.2018

  PROBLEM: Spółka z o.o., której jedynym wspólnikiem jest gmina, realizuje jej zadania własne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W celu prawidłowego wykonywania tych zadań spółka podjęła się realizacji inwestycji w zakresie budowy stacji uzdatniania wody, na którą to inwestycję

 • Dochody z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym a CIT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 27.11.2018

  PROBLEM: Spółka komunalna zarządza między innymi nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym, czyli takimi, dla których ze względu na brak księgi wieczystej czy zbioru dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe. Zdarza się to także w sytuacjach, gdy właściciel lub

 • Kasy rejestrujące online w obiektach sportowych

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 27.11.2018

  PROBLEM: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach przewiduje obowiązek stosowania kas online w pierwszej kolejności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i poprawy kondycji fizycznej. Podstawową działalnością naszej jednostki jest działalność obiektów

 • Split payment – rozksięgowanie wpłat na pomocniczym koncie VAT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 21.11.2018

  Czy mając wpłatę na konto VAT do rachunku podstawowego, czyli wydatków i dochodów, należy wpłaty księgować na koncie 130 z wyodrębnioną analityką? Czy powinno się stworzyć nowy numer konta w planie kont, na którym będą księgowane wyciągi bankowe z konta VAT? Taka sama sytuacja dotyczy konta ZFŚS, czyli 135, i pozostałych rachunków, czyli konta 139, czy do nich też zakładane jest z automatu konto VAT?

 • Wigilia i mikołajkowe paczki a podatek i składki

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 04.11.2018

  PYTANIE: Pracodawca planuje zorganizować wigilię dla pracowników i ich rodzin. W ramach uroczystości przewidziany jest poczęstunek, występy artystyczne, rozdanie paczek dla dzieci pracowników oraz przekazanie przedświątecznej pomocy finansowej - wszystko w ramach środków z zakładowego funduszu świadczeń pracowniczych (dalej: ZFŚS). Czy sfinansowanie takiego wieczoru jest dopuszczalne w ramach funduszu? Jeżeli tak, to czy tego rodzaju świadczenia podlegają opodatkowaniu? Czy dofinansowanie paczek dla dzieci powinno podlegać zróżnicowaniu?

 • Podzielona płatność – rozliczenia powiatu i jego jednostek

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 26.10.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Powiat jako podatnik VAT rozlicza i płaci VAT z tytułu działalności prowadzonej przez siebie i przez swoje jednostki. Skoro każda jednostka posiada swój rachunek rozliczeniowy i do każdego z nich zostały utworzone rachunki VAT, na które

 • Nagroda w gminnym konkursie – płatnik PIT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 26.10.2018

  PROBLEM: Gmina podpisała umowę dotyczącą wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji promocyjnej w formie loterii. Celem loterii jest zwiększenie wpływów do budżetu miasta poprzez zachęcenie osób niezameldowanych na terenie gminy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Loteria ma także

 • Naruszenie zasad ustalania terminu płatności I raty łącznego zobowiązania pieniężnego

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Wszystkie decyzje wymiarowe na łączne zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych na 2018 r., w trzech z dziesięciu sołectw gminy, zostały doręczone bez wskazania daty ich odbioru przez podatników. Decyzje zostały wydrukowane i przekazane doręczycielom gminnym w dniach od 6 do 8 marca 2018 r. Na ich podstawie dokonano przypisu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kontach szczegółowych podatników. Jako datę płatności pierwszej raty tych podatków wskazano 15 marca 2018 r.

 • Usługi wizyt studyjnych a VAT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.10.2018

  PROBLEM: Spółka wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez prezydenta miasta będzie świadczyła na rzecz ośrodka pomocy społecznej (dalej: OPS) tzw. wizyty studyjne. Będą one polegały na prezentacji dobrych praktyk związanych z działalnością społeczną. Dobre praktyki to sposób i metody

 • Umorzone świadczenia z pomocy społecznej a PIT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.10.2018

  PROBLEM: Osoba pobierająca zasiłek stały, mimo ciążącego na niej obowiązku, nie poinformowała o zmianie swojej sytuacji materialnej. W konsekwencji część wypłaconego jej świadczenia została w drodze decyzji administracyjnej uznana za świadczenie nienależnie pobrane. Świadczeniobiorca zwrócił się z wnioskiem

 • Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym w deklaracji VAT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 18.10.2018

  PROBLEM: Za pośrednictwem gminnego ośrodka pomocy społecznej (dalej: GOPS) gmina prowadzi tzw. mieszkania chronione. Osoby wymagające wsparcia polegającego na pobycie w tego rodzaju mieszkaniu są do niego kierowane na podstawie decyzji administracyjnej, w której jest również określona wysokość opłaty, którą taka

 • Leasing samochodu do celów pomocy społecznej

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 09.10.2018

  PROBLEM: Dyrektor domu pomocy społecznej (dalej: DPS) chciałby wziąć w leasing nowy pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (do celów służbowych). Jakie będą konsekwencje podatkowe takiej decyzji?   ODPOWIEDŹ: Zakładając, że DPS jest samorządową jednostką budżetową, to

 • Nocleg dla odwiedzających a stawka VAT

  Porada w trakcie aktualizacji | data dodania: 09.10.2018

  PROBLEM: Czy odpłatne świadczenie przez dom pomocy społecznej usług noclegowych dla osób odwiedzających bliskich będących podopiecznymi domu podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%?   ODPOWIEDŹ: P rzy pomocy domu pomocy społecznej gmina świadczy usługi noclegu, które są

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK