do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jednostka budżetowa płatnikiem podatku u źródła

  Porada aktualna | data dodania: 13.12.2018

  PROBLEM: Jednostka budżetowa gminy, działając w imieniu i na rzecz gminy, kupuje od kontrahentów zagranicznych (tj. osób prawnych niemających w Polsce ani siedziby, ani zarządu) między innymi usługi niematerialne. Prowadzi to do powstania obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. podatku u

 • Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 12.12.2018

  PROBLEM: Gmina wynajmuje spółce cywilnej lokal użytkowy. Czy podatnikiem podatku od nieruchomości będzie w tym przypadku spółka cywilna czy jej wspólnicy?   ODPOWIEDŹ: Podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a nie ta spółka.   UZASADNIENIE:

 • Nieformalne udzielanie ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych

  Porada aktualna | data dodania: 07.12.2018

  Nieprawidłowość: Burmistrz miasta zawierał nieformalne porozumienia z osobami prawnymi zalegającymi z wpłatami na poczet podatku od nieruchomości. Polegało to na tym, że zamiast wydawać decyzje o odroczeniu terminów płatności podatku lub zaległości podatkowej albo o rozłożeniu zaległych płatności na raty, umawiał się ustnie z podatnikami, że jeśli będą wpłacać od czasu do czasu jakieś kwoty, to nie będzie wobec nich wszczynana egzekucja. Postępowanie to leżało w interesie nie tylko podatników, ale i gminy miejskiej. Ponieważ nie były wydawane decyzje o odroczeniu terminów płatności albo rozłożeniu na raty należności podatkowych, gmina miejska nie wykazywała tych ulg w sprawozdaniu Rb-PDP. To miało wpływ na ustalenie subwencji ogólnej dla tej gminy w zawyżonej

 • Zakup kasy rejestrującej dla samorządowej jednostki budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 03.12.2018

  PROBLEM: Jednostka budżetowa rejestruje obrót przy użyciu kasy fiskalnej (sporadyczna sprzedaż drewna na rzecz osób fizycznych). Do końca 2018 r. na paragonie mogą być zamieszczane dane jednostki. Od 2019 r., w związku z centralizacją, będą musiały to być dane gminy. Wiąże się to z koniecznością wymiany kasy fiskalnej.

 • Potrącanie VAT ze realizowanych dochodów na rzecz budżetu państwa

  Porada aktualna | data dodania: 30.11.2018

  PROBLEM: Starostwo powiatowe w imieniu jednostki samorządu terytorialnego - powiatu pobiera dochody na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa. Część opłat wnoszona jest z podatkiem od towarów i usług. Bywają sytuacje, że kontrahenci nie zapłacą w terminie opłat wraz z podatkiem. Wówczas starostwo powiatowe musi rozliczyć należny VAT i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Terminy przekazywanego podatku i odprowadzanych dochodów budżetowych nie pokrywają się ze sobą. Czy okresowo VAT można przekazywać wraz z pobranymi dochodami budżetu państwa na rachunek wojewody w określonych ustawowo terminach według stanu zgromadzonych środków na 10 i 20 dzień danego miesiąca, a w kolejnych okresach pomniejszać o wartość skorygowanego podatku z

 • Zabezpieczenie umowy umorzenia pożyczki a przychód

  Porada aktualna | data dodania: 27.11.2018

  PROBLEM: Spółka z o.o., której jedynym wspólnikiem jest gmina, realizuje jej zadania własne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W celu prawidłowego wykonywania tych zadań spółka podjęła się realizacji inwestycji w zakresie budowy stacji uzdatniania wody, na którą to inwestycję

 • Dochody z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym a CIT

  Porada aktualna | data dodania: 27.11.2018

  PROBLEM: Spółka komunalna zarządza między innymi nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym, czyli takimi, dla których ze względu na brak księgi wieczystej czy zbioru dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do nich prawa rzeczowe. Zdarza się to także w sytuacjach, gdy właściciel lub

 • Kasy rejestrujące online w obiektach sportowych

  Porada aktualna | data dodania: 27.11.2018

  PROBLEM: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach przewiduje obowiązek stosowania kas online w pierwszej kolejności w zakresie świadczenia usług gastronomicznych i poprawy kondycji fizycznej. Podstawową działalnością naszej jednostki jest działalność obiektów

 • Split payment – rozksięgowanie wpłat na pomocniczym koncie VAT

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2018

  Czy mając wpłatę na konto VAT do rachunku podstawowego, czyli wydatków i dochodów, należy wpłaty księgować na koncie 130 z wyodrębnioną analityką? Czy powinno się stworzyć nowy numer konta w planie kont, na którym będą księgowane wyciągi bankowe z konta VAT? Taka sama sytuacja dotyczy konta ZFŚS, czyli 135, i pozostałych rachunków, czyli konta 139, czy do nich też zakładane jest z automatu konto VAT?

 • Wigilia i mikołajkowe paczki a podatek i składki

  Porada aktualna | data dodania: 04.11.2018

  PYTANIE: Pracodawca planuje zorganizować wigilię dla pracowników i ich rodzin. W ramach uroczystości przewidziany jest poczęstunek, występy artystyczne, rozdanie paczek dla dzieci pracowników oraz przekazanie przedświątecznej pomocy finansowej - wszystko w ramach środków z zakładowego funduszu świadczeń pracowniczych (dalej: ZFŚS). Czy sfinansowanie takiego wieczoru jest dopuszczalne w ramach funduszu? Jeżeli tak, to czy tego rodzaju świadczenia podlegają opodatkowaniu? Czy dofinansowanie paczek dla dzieci powinno podlegać zróżnicowaniu?

 • Podzielona płatność – rozliczenia powiatu i jego jednostek

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Powiat jako podatnik VAT rozlicza i płaci VAT z tytułu działalności prowadzonej przez siebie i przez swoje jednostki. Skoro każda jednostka posiada swój rachunek rozliczeniowy i do każdego z nich zostały utworzone rachunki VAT, na które

 • Nagroda w gminnym konkursie – płatnik PIT

  Porada aktualna | data dodania: 26.10.2018

  PROBLEM: Gmina podpisała umowę dotyczącą wykonania usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji promocyjnej w formie loterii. Celem loterii jest zwiększenie wpływów do budżetu miasta poprzez zachęcenie osób niezameldowanych na terenie gminy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Loteria ma także

 • Naruszenie zasad ustalania terminu płatności I raty łącznego zobowiązania pieniężnego

  Porada aktualna | data dodania: 23.10.2018

  Nieprawidłowość: Wszystkie decyzje wymiarowe na łączne zobowiązanie podatkowe od osób fizycznych na 2018 r., w trzech z dziesięciu sołectw gminy, zostały doręczone bez wskazania daty ich odbioru przez podatników. Decyzje zostały wydrukowane i przekazane doręczycielom gminnym w dniach od 6 do 8 marca 2018 r. Na ich podstawie dokonano przypisu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości na kontach szczegółowych podatników. Jako datę płatności pierwszej raty tych podatków wskazano 15 marca 2018 r.

 • Usługi wizyt studyjnych a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2018

  PROBLEM: Spółka wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez prezydenta miasta będzie świadczyła na rzecz ośrodka pomocy społecznej (dalej: OPS) tzw. wizyty studyjne. Będą one polegały na prezentacji dobrych praktyk związanych z działalnością społeczną. Dobre praktyki to sposób i metody

 • Umorzone świadczenia z pomocy społecznej a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2018

  PROBLEM: Osoba pobierająca zasiłek stały, mimo ciążącego na niej obowiązku, nie poinformowała o zmianie swojej sytuacji materialnej. W konsekwencji część wypłaconego jej świadczenia została w drodze decyzji administracyjnej uznana za świadczenie nienależnie pobrane. Świadczeniobiorca zwrócił się z wnioskiem

 • Opłata za pobyt w mieszkaniu chronionym w deklaracji VAT

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2018

  PROBLEM: Za pośrednictwem gminnego ośrodka pomocy społecznej (dalej: GOPS) gmina prowadzi tzw. mieszkania chronione. Osoby wymagające wsparcia polegającego na pobycie w tego rodzaju mieszkaniu są do niego kierowane na podstawie decyzji administracyjnej, w której jest również określona wysokość opłaty, którą taka

 • Leasing samochodu do celów pomocy społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  PROBLEM: Dyrektor domu pomocy społecznej (dalej: DPS) chciałby wziąć w leasing nowy pojazd przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych (do celów służbowych). Jakie będą konsekwencje podatkowe takiej decyzji?   ODPOWIEDŹ: Zakładając, że DPS jest samorządową jednostką budżetową, to

 • Nocleg dla odwiedzających a stawka VAT

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  PROBLEM: Czy odpłatne świadczenie przez dom pomocy społecznej usług noclegowych dla osób odwiedzających bliskich będących podopiecznymi domu podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT w wysokości 8%?   ODPOWIEDŹ: P rzy pomocy domu pomocy społecznej gmina świadczy usługi noclegu, które są

 • Monitory interaktywne dla szkół i przedszkoli – stawka VAT

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  PROBLEM: Szkoła kupiła 5 monitorów interaktywnych. Kontrahent zastosował na fakturze stawkę VAT 0%. Mamy wątpliwości, czy w sytuacji gdy monitory nie posiadają wbudowanej jednostki komputerowej, zastosowanie takiej stawki VAT można uznać za prawidłowe.   ODPOWIEDŹ: Tak, sprzedaż monitorów

 • Numer rachunku VAT na fakturze

  Porada aktualna | data dodania: 09.10.2018

  PROBLEM: Otrzymujemy od kontrahentów faktury wystawione z tytułu dokonanego u nich zakupu towarów. Wśród danych na fakturze nie ma numeru rachunku VAT. Czy podatnicy mają obowiązek podawania na fakturze numeru tego rachunku? Jak dokonać płatności w systemie podzielonej płatności, gdy kontrahent nie chce uzupełnić

 • Aspekty podatkowe likwidacji spółki będącej jednostką komunalną

  Porada aktualna | data dodania: 08.10.2018

  PROBLEM: Spółka z o.o. będąca jednostką komunalną świadczącą usługi poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków dla podmiotów i ludności jest w likwidacji. Jedynym wspólnikiem spółki jest gmina (100% kapitału). Po zakończeniu likwidacji spółki i zaspokojeniu

 • Nieprawidłowa ewidencja rozrachunków z izbą rolniczą

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: Rozrachunki z izbą rozliczą z tytułu udziału w dochodach uzyskanych przez gminę z podatku rolnego były ewidencjonowane na koncie 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” urzędu gminy.

 • Niewszczęcie postępowania podatkowego wobec podatników, którzy nie złożyli deklaracji na podatek od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 05.10.2018

  Nieprawidłowość: Cztery osoby prawne mające nieruchomości na terenie gminy wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej nie złożyły w 2018 r. deklaracji na podatek od nieruchomości. Organ podatkowy w okresie od 30 stycznia do końca czerwca 2018 r. wysyłał do tych podatników listem poleconym co miesiąc wezwania do złożenia deklaracji, które jednak pozostawały bez odpowiedzi.

 • Opłata miejscowa – zwolnienie dla grup zorganizowanych

  Porada aktualna | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM: Gmina chciałaby zachęcić grupy zorganizowane do odwiedzania jej regionu. Czy wprowadzenie w drodze uchwały zwolnienia z opłaty miejscowej młodzieży szkolnej odwiedzającej region w grupie zorganizowanej, pod opieką osób dorosłych, można uznać za zgodne z prawem?   ODPOWIEDŹ: Gmina może w

 • Odszkodowanie za zniszczenie dróg przez pojazdy ponadnormatywne a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 24.09.2018

  PROBLEM: Powiat zawarł umowę o możliwości korzystania z drogi przez pojazdy ponadnormatywne. Zgodnie z umową otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie o charakterze odszkodowania za szkody związane ze zniszczeniem drogi. Zostanie ono przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg i ich doraźne remonty. Czy takie wynagrodzenie

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK