do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Jak ująć w ewidencji księgowej rozwiązanie odpisu aktualizującego należności

  Porada aktualna | data dodania: 04.08.2019

  W naszej jednostce należność podatkowa przypisywana jest na kontach - Wn 221/Ma 720 (np. 756/75615/0310). Tworzony jest odpis aktualizujący na tę należność, np. 100% na kontach: Wn 761/Ma 290, a nie na koncie 720 (taki jest zapis w polityce rachunkowości), a odpis do odsetek: Wn 751/Ma 290.

 • Nieodpisanie z ksiąg rachunkowych przedawnionych podatków

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Zwrot kosztów umundurowania strażnika miejskiego

  Porada aktualna | data dodania: 22.07.2019

  Straż miejska obciąża zwalniających się pracowników kosztami elementów umundurowania niepodlegających zwrotowi, np. koszul, butów itp. Traktujemy to jako odszkodowanie z uwagi na rozwiązanie umowy przez pracownika (brak możliwości wykorzystania przez jednostkę tych elementów umundurowania w przyszłości). Elementy umundurowania, za które pracownicy są obciążani, przechodzą na ich własność. Czy postępujemy prawidłowo?

 • Wyjazd rekreacyjny sfinansowany ze środków ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2019

  Komenda Policji organizuje ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wyjazd rekreacyjny. Uczestnicy będą ponosili koszty dopłaty do ogólnych kosztów pobytu w wysokości zależnej od zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii socjalnej. Jakie skutki podatkowe wywoła organizacja takiego wyjazdu?

 • Odszkodowanie z tytułu likwidacji ogródków działkowych a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2019

  Decyzją wojewody stwierdzono nieważność decyzji naczelnika dzielnicy o przyznaniu nieruchomości Polskiemu Związkowi Działkowców, a prawo własności nieruchomości przyznano jej poprzedniemu właścicielowi. W związku z tym przeprowadzono likwidację znajdujących się na terenie nieruchomości rodzinnych ogródków działkowych, a działkowcom wypłacono odszkodowania za stanowiące ich własność składniki majątkowe znajdujące się na działkach (wydano decyzję o przyznaniu odszkodowania). Czy wypłacone odszkodowania podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a organ wypłacający był zobowiązany do wystawienia z tego tytułu informacji PIT-11?

 • Refundacja kosztów przekwalifikowania byłego żołnierza zawodowego a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2019

  Emeryt, były żołnierz zawodowy wystąpił do właściwego terytorialnie dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego z wnioskiem o refundację kosztów przekwalifikowania zawodowego i uzyskał taką pomoc. Czy zrealizowanie pomocy poprzez wypłatę na rachunek bankowy wnioskującego emeryta środków pieniężnych na podstawie dostarczonego oryginału faktury dokumentującego poniesienie kosztów oraz zaświadczenia potwierdzającego przekwalifikowanie, będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

 • Uwierzytelnione odpisy z akt sprawy a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 17.07.2019

  Straż miejska pobiera opłaty za wydawanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. Czy takie opłaty należy fakturować? Czy podlegają opodatkowaniu VAT, a jeśli tak, to jaką stawką?

 • Przeprowadzanie badań na zlecenie Policji a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 17.07.2019

  Instytut badawczy, czynny podatnik VAT, wykonuje na zlecenie Policji badania próbek zabezpieczonych narkotyków i tworzy raport zawierający zestawienie statystyczne obejmujące następujące dane: rodzaj substancji, postać, miejsce zabezpieczenia, ilość substancji, zawartość procentowa składnika aktywnego, pozostałe składniki (dodatki, wypełniacze, cena za gram/tabletkę i inne informacje). Czy wykonanie tych badań będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

 • Tworzenie murali – skutki podatkowe

  Porada aktualna | data dodania: 17.07.2019

  Gmina zawiera z artystami umowy na stworzenie murali na budynkach. Budynki nie są jej własnością. Podpisano porozumienie z właścicielami (zarządcami) budynków, na podstawie których artyści przekażą właścicielom prawa majątkowe do dzieł. Jakie skutki podatkowe będzie miało zawarcie takich umów? Czy korzystniej by było, gdyby artyści przenieśli prawa do dzieł gminie, a gmina właścicielom budynków?

 • Otrzymanie przez szkołę sprzętu komputerowego za złotówkę a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 17.07.2019

  Szkoła jako obdarowana zawarła umowę darowizny z fundacją o statusie: wspieranie instytucji i organizacji społecznych prowadzących działalność oświatową i wychowawczą. Przedmiotem darowizny jest sprzęt komputerowy. Wartość darowizny wynosi 1 zł. Należność tę należy zapłacić na konto fundacji. Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z otrzymania darowizny pokrywa obdarowany. Czy szkoła powinna wystawić fakturę oprocentowaną 23% VAT i odprowadzić VAT jako przychód? Czy ta umowa darowizny jest zwolniona z VAT?

 • Kiedy burmistrz może zarządzić pobór opłat w drodze inkasa

  Porada aktualna | data dodania: 17.07.2019

  Gmina dzierżawi od Skarbu Państwa jezioro. Na tym jeziorze została ustalona opłata za amatorski połów ryb. Ustalenia opłaty dokonano poprzez zarządzenie burmistrza, które było poprzedzone uchwałą rady gminy upoważniającą burmistrza do ustalania opłat. Czy burmistrz może również określić pobór tych opłat w formie inkasa? W ustawach o podatku rolnym, leśnym, podatkach i opłatach lokalnych są bezpośrednie dyspozycje, dające organom stanowiącym ustalenie poboru tych opłat w formie inkasa. W ustawie o rybactwie śródlądowym brak tego rodzaju odpowiedniej regulacji.

 • Jak fiskalizować obrót na jarmarkach

  Porada aktualna | data dodania: 09.07.2019

  Instytucja kultury prowadzi sprzedaż swoich wydawnictw i rejestruje obrót przy użyciu kasy fiskalnej. Kasa ta jest zarejestrowana jako stacjonarna. Czy aby zgodnie z prawem prowadzić sprzedaż na jarmarkach i imprezach kulturalnych, musimy zakupić drugą kasę, mobilną?

 • Tańsze bilety na basen dla pracowników a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 09.07.2019

  Jesteśmy jednostką samorządową (basen). Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych prowadzimy wspólnie z urzędem gminy i dwoma innymi jednostkami. Chcielibyśmy, aby nasi pracownicy mogli kupować bilety wstępu na prowadzony przez nas basen po niższych cenach. Karnety nie mogą jednak zostać sfinansowane w ramach działalności socjalnej, bo miałyby dotyczyć tylko naszych pracowników, a nie wszystkich pracowników urzędów gminy i powiązanych jednostek. Jako jednostka budżetowa nie posiadamy środków obrotowych, a uzyskane dochody odprowadzamy do gminy. Czy możemy utworzyć w cenniku tańszy bilet pracowniczy? Czy różnica cenowa pomiędzy biletem normalnym a pracowniczym będzie stanowiła przychód dla pracownika? Na basenie funkcjonują inne ulgowe bilety, na przykład dla

 • Faktura VAT-RR – jak prawidłowo ją wystawić i rozliczyć

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2019

  Gmina kupiła kwiaty. Wystawiła z tego tytułu fakturę VAT-RR. Czy jako nabywca powinna naliczyć VAT i przelać na konto sprzedawcy wartość towaru wraz z podatkiem?

 • Zaliczka na PIT od prezentów dla pracowników i zleceniobiorców

  Porada aktualna | data dodania: 26.06.2019

  Gmina przekazuje swoim pracownikom oraz zleceniobiorcom prezenty z okazji ślubu i narodzin dziecka. Najczęściej są to bony podarunkowe lub prezenty rzeczowe. Prezenty są formą przekazania gratulacji, a nie elementem wynagrodzenia. Czy należy z tego tytułu pobierać zaliczki na podatek dochodowy?

 • Księgowanie raportu kasowego – wpłaty gotówkowe oraz kartą płatniczą

  Porada aktualna | data dodania: 17.06.2019

  Jako zakład budżetowy prowadzimy ewidencję sprzedaży usług poprzez kasę fiskalną. Raport dobowy wpisywany jest do raportu kasowego, w którym również ujmuje wydatki (faktury zakupowe, czeki, zaliczki). Na koniec miesiąca dekretowany jest raport kasowy. Od kwietnia wprowadzono możliwość płatności kartą płatniczą. Raport dobowy fiskalny teraz wykazuje razem płatność gotówką i kartą płatniczą. Proszę o podanie prawidłowej ewidencji w raporcie kasowym (konto 101). Czy należy wpisywać tylko płatność gotówką? Czy do każdej kasy fiskalnej prowadzić oddzielny raport kasowy?

 • Przyznawanie ulg podatkowych bez przeprowadzania postępowania podatkowego i bez wydania decyzji

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Refakturowanie kosztów biletów lotniczych

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2019

  Jesteśmy instytucją kultury. Jedna z naszych grup tanecznych wyjeżdża poza granicę UE. W ramach międzynarodowego projektu będzie prezentowała nasz dorobek kulturalny. Przewoźnik wystawia dla nas fakturę na grupowy bilet lotniczy (przyjmijmy, że cena biletu za osobę to 1000 zł). Bilety opłacamy, księgujemy w koszty i do rejestru VAT ze stawką 0%. Rodzice częściowo pokrywają koszty przelotu (np. w wysokości 800 zł od osoby). Jak należy rozliczyć na gruncie VAT wpłaty od rodziców? Czy należy je wykazywać w rejestrze VAT?

 • Obciążenie kosztami zużytego prądu a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 11.06.2019

  Prowadzimy przebudowę budynku instytucji kultury. Firma przeprowadzająca prace korzysta z naszego prądu. Chcemy obciążyć ją z tego tytułu kosztami. Jak zrobić to prawidłowo - jaki dokument wystawić, w jakim terminie? Opłacając fakturę za prąd, nie odliczyliśmy VAT.

 • Korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego

  Porada aktualna | data dodania: 11.06.2019

  W wyniku korzystnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jednostka budżetowa będzie dokonywała korekt podatku naliczonego za lata 2017 i 2018, w tym również od zakupów środków trwałych, zarówno o wartości powyżej, jak i poniżej 15 000 zł. Od 1 stycznia 2017 r. jednostka z tytułu VAT jest jednym podatnikiem z gminą. Czy ta korekta wpływa na zmianę wartości początkowej środka trwałego, w przeciwieństwie do korekty rocznej? Jeśli składniki zostały przekazane nieodpłatnie do innej jednostki, to kto powinien dokonać korekty?

 • Artykuły z banku żywności a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2019

  PROBLEM: Ośrodek pomocy społecznej przekazuje swoim podopiecznym artykuły spożywcze, które otrzymuje z banku żywności. Przekazanie następuje w różnych formach, na przykład poprzez urozmaicenie posiłków dla podopiecznych ośrodka, ale także w formie paczek, które są im przekazywane do wykorzystania we własnym zakresie. Czy tego rodzaju pośrednictwo pomiędzy bankiem żywności a podopiecznymi ośrodka wywołuje konsekwencje na gruncie podatku dochodowego?

 • Kto powinien być płatnikiem w przypadku umów cywilnoprawnych zawieranych przez gminę

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2019

 • Odliczenie VAT z faktury nierozliczonej przez sprzedawcę

  Porada aktualna | data dodania: 04.06.2019

 • Nieprawidłowy wymiar podatku od zbywanych i nabywanych nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 20.05.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Dysponowanie środkami na rachunku VAT do split payment

  Porada aktualna | data dodania: 20.05.2019

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK