do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Bezpłatne obiady dla wszystkich uczniów a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  PROBLEM: Powiat będzie realizował program, w ramach którego każdy uczeń szkoły podstawowej, niezależnie od sytuacji materialnej jego rodziny, będzie miał możliwość otrzymania bezpłatnego, ciepłego posiłku. Warunkiem otrzymania będzie wyrażenie chęci/zgody przez rodziców ucznia, jednak z rodzicami nie będą w tym zakresie zawierane żadne umowy. Wydawanie posiłków będzie ewidencjonowane. Czy w takiej sytuacji u rodziców uczniów powstanie dochód? Czy powiat powinien wystawić z tego tytułu PIT-11?

 • Zaniechanie prowadzenia ewidencji pomocniczej gruntów

  Porada aktualna | data dodania: 30.09.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Zerowy PIT dla młodych w miesiącu urodzin pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 26.09.2019

  PROBLEM: Pracownik jednostki korzystający z zerowego PIT dla młodych ukończy 26 rok życia w dniu 26 listopada 2019 r. Czy podatek należy zacząć naliczać na ogólnych zasadach od listopada, czy dopiero od grudnia?

 • Rozliczenie faktury otrzymanej od kontrahenta spoza białej listy podatników

  Porada aktualna | data dodania: 26.09.2019

  PROBLEM: Otrzymałam fakturę o wartości kilku tysięcy. Po sprawdzeniu kontrahenta okazało się, że nie figuruje on na białej liście podatników. Czy jednostka może bez konsekwencji opłacić i rozliczyć taki dokument?

 • Zadania zlecone powiatowi a odliczenie VAT

  Porada aktualna | data dodania: 25.09.2019

  PROBLEM: Powiat opiekuje się budynkami Skarbu Państwa w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zleciliśmy czyszczenie przewodów kominowych. Środki na ten cel otrzymaliśmy od wojewody. Budynki są przekazane w dzierżawę i za to powiat pobiera czynsz częściowo stanowiący dochody Skarbu Państwa (75%), a częściowo powiatu (25%). Czy w związku z tym VAT wynikający z faktury wystawionej przez usługodawcę powiat może odliczyć od podatku należnego?

 • Związek międzygminny podatnikiem opłaty skarbowej

  Porada aktualna | data dodania: 25.09.2019

  PROBLEM: Związek międzygminny, w skład którego wchodzą trzy sąsiadujące ze sobą gminy, realizuje projekt budowy obiektu sportowego, który będzie służył mieszkańcom każdej z gmin. Czy występując z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, związek będzie musiał uiścić opłatę skarbową?

 • Ulga dla młodych a kwota zmniejszająca podatek

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2019

  PROBLEM: Jak postąpić z kwotą zmniejszającą podatek, uwzględnianą do tej pory w rozliczeniach pracownika w wysokości 46,33 zł na miesiąc, w sytuacji, gdy mamy do czynienia z pracownikiem poniżej 26 roku życia, który został objęty ulgą dla młodych? Czy jeśli nie naliczam kosztów uzyskania przychodów, to kwota zmniejszająca również powinna wynosić 0 zł?

 • Dotacja gminy do działalności spółki przewozowej jest wolna od VAT

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2019

  PROBLEM: Spółka komunalna świadczy usługi publicznego transportu zbiorowego. Ceny biletów oraz zasady korzystania z przejazdów ulgowych i darmowych ustala prezydent miasta. Spółka otrzymuje od miasta na pokrycie strat rekompensatę, która jest ustalana na podstawie wozokilometrów, czyli liczby kilometrów. Spółka nie ma możliwości zidentyfikowania osób korzystających z ulgowych i darmowych przejazdów. Czy rekompensata, którą otrzymuje od miasta, podlega opodatkowaniu VAT?

 • Jak zaksięgować zwrot korekty rocznej VAT, jeżeli powstało zobowiązanie do urzędu miasta

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2019

  Sprawozdanie Rb-34S księgowane jest w kwotach netto. Wpływy z tytułu podatku należnego oraz odliczenia podatku naliczonego księgowane są na osobnym koncie analitycznym 132-VAT. Z tego konta płacony jest także VAT do urzędu miasta. Jak powinna zostać zaksięgowana korekta roczna VAT, jeżeli w wyniku przeliczenia powstaje zobowiązanie do urzędu miasta? Na koncie analitycznym 132-VAT nie ma środków na jej zapłatę, czy może ona zostać zaksięgowana w § 453 i wejść do sprawozdania?

 • Posiłki dla stażystów i wolontariuszy DPS a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2019

  Czy sprzedaż posiłków na rzecz stażystów i wolontariuszy niebędących pracownikami domu pomocy społecznej, ale wykonujących prace opiekuńcze na rzecz jego mieszkańców, podlega VAT?

 • Opłaty za pobyt w domu dziennej opieki a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2019

  Gmina będąca czynnym podatnikiem VAT tworzy dom dziennej pomocy (dalej: DDP). Będzie to ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób niesamodzielnych po 65 roku życia, prowadzony przez miejski ośrodek pomocy społecznej (dalej: MOPS). W ramach prowadzonej działalności będzie zapewniał miejsce bezpiecznego i godnego spędzania czasu, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, podnoszenie sprawności, organizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób, wyżywienie, wzmacnianie aktywności oraz samodzielności życiowej. Rada gminy w drodze uchwały określi zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w DDP z uwzględnieniem kryterium dochodowego, określonego na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Czy świadczenia, za które gmina będzie otrzymywała wskazane opłaty, będą podlegały zwolnieniu z VAT?

 • Koszty dojazdu pracownika socjalnego a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2019

  Pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikowi socjalnemu koszty przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania przez niego czynności zawodowych. W drodze negocjacji ustalono z pracownikami socjalnymi wypłatę kwoty 60 zł miesięcznie dla pracowników terenowych. Czy kwota ta podlega opodatkowaniu?

 • Nienależnie pobrany zasiłek celowy a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2019

  Cudzoziemcowi, który uzyskał w Polsce status uchodźcy, przyznano zasiłek celowy na przezwyciężenie trudności w integracji. W wyniku przeprowadzonej kontroli okazało się, że wnioskując o jego przyznanie, cudzoziemiec podał informacje niezgodne z rzeczywistością. W drodze decyzji administracyjnej wypłacony zasiłek uznano za świadczenie nienależnie pobrane. Świadczeniobiorca zwrócił się z wnioskiem o rozłożenie należności na raty, a po spłaceniu jego części - o umorzenie pozostałej kwoty. Czy umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

 • Remont w budynku zbiorowego zamieszkania a stawka VAT

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2019

  Gmina przeprowadza remont w budynku zamieszkania zbiorowego przeznaczonego na dom opieki społecznej (sklasyfikowanym w PKOB w dziale 11). Z jaką stawką VAT powinny być wystawiane z tego tytułu faktury?

 • Koszty używania samochodu wykorzystywanego do celów statutowych instytucji kultury

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2019

  Instytucja kultury zwolniona z CIT i niebędąca podatnikiem VAT otrzymała w drodze darowizny samochód o niskiej wartości (3500 zł). Został on wprowadzony na stan środków trwałych i dokonano amortyzacji jednorazowej. Auto ma służyć tylko działalności statutowej. Jak prawidłowo rozliczać wydatki eksploatacyjne i na paliwo?

 • Duplikat faktury – ujęcie w rozliczeniach VAT

  Porada aktualna | data dodania: 29.08.2019

  Wystawiona przez kontrahenta w maju faktura nie dotarła do jednostki. Duplikat został wystawiony z datą 2 lipca. Termin zapłaty minął w czerwcu. Jak ująć fakturę w rozliczeniach?

 • Niewymagalne należności podatkowe w sprawozdaniu Rb-N

  Porada aktualna | data dodania: 28.08.2019

 • Jak ująć w ewidencji księgowej rozwiązanie odpisu aktualizującego należności

  Porada aktualna | data dodania: 04.08.2019

  W naszej jednostce należność podatkowa przypisywana jest na kontach - Wn 221/Ma 720 (np. 756/75615/0310). Tworzony jest odpis aktualizujący na tę należność, np. 100% na kontach: Wn 761/Ma 290, a nie na koncie 720 (taki jest zapis w polityce rachunkowości), a odpis do odsetek: Wn 751/Ma 290.

 • Nieodpisanie z ksiąg rachunkowych przedawnionych podatków

  Porada aktualna | data dodania: 27.07.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Zwrot kosztów umundurowania strażnika miejskiego

  Porada aktualna | data dodania: 22.07.2019

  Straż miejska obciąża zwalniających się pracowników kosztami elementów umundurowania niepodlegających zwrotowi, np. koszul, butów itp. Traktujemy to jako odszkodowanie z uwagi na rozwiązanie umowy przez pracownika (brak możliwości wykorzystania przez jednostkę tych elementów umundurowania w przyszłości). Elementy umundurowania, za które pracownicy są obciążani, przechodzą na ich własność. Czy postępujemy prawidłowo?

 • Wyjazd rekreacyjny sfinansowany ze środków ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2019

  Komenda Policji organizuje ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wyjazd rekreacyjny. Uczestnicy będą ponosili koszty dopłaty do ogólnych kosztów pobytu w wysokości zależnej od zakwalifikowania do odpowiedniej kategorii socjalnej. Jakie skutki podatkowe wywoła organizacja takiego wyjazdu?

 • Odszkodowanie z tytułu likwidacji ogródków działkowych a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 19.07.2019

  Decyzją wojewody stwierdzono nieważność decyzji naczelnika dzielnicy o przyznaniu nieruchomości Polskiemu Związkowi Działkowców, a prawo własności nieruchomości przyznano jej poprzedniemu właścicielowi. W związku z tym przeprowadzono likwidację znajdujących się na terenie nieruchomości rodzinnych ogródków działkowych, a działkowcom wypłacono odszkodowania za stanowiące ich własność składniki majątkowe znajdujące się na działkach (wydano decyzję o przyznaniu odszkodowania). Czy wypłacone odszkodowania podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a organ wypłacający był zobowiązany do wystawienia z tego tytułu informacji PIT-11?

 • Refundacja kosztów przekwalifikowania byłego żołnierza zawodowego a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 18.07.2019

  Emeryt, były żołnierz zawodowy wystąpił do właściwego terytorialnie dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego z wnioskiem o refundację kosztów przekwalifikowania zawodowego i uzyskał taką pomoc. Czy zrealizowanie pomocy poprzez wypłatę na rachunek bankowy wnioskującego emeryta środków pieniężnych na podstawie dostarczonego oryginału faktury dokumentującego poniesienie kosztów oraz zaświadczenia potwierdzającego przekwalifikowanie, będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

 • Uwierzytelnione odpisy z akt sprawy a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 17.07.2019

  Straż miejska pobiera opłaty za wydawanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. Czy takie opłaty należy fakturować? Czy podlegają opodatkowaniu VAT, a jeśli tak, to jaką stawką?

 • Przeprowadzanie badań na zlecenie Policji a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 17.07.2019

  Instytut badawczy, czynny podatnik VAT, wykonuje na zlecenie Policji badania próbek zabezpieczonych narkotyków i tworzy raport zawierający zestawienie statystyczne obejmujące następujące dane: rodzaj substancji, postać, miejsce zabezpieczenia, ilość substancji, zawartość procentowa składnika aktywnego, pozostałe składniki (dodatki, wypełniacze, cena za gram/tabletkę i inne informacje). Czy wykonanie tych badań będzie podlegało opodatkowaniu VAT?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK