do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Organizacja festynu na terenie szkoły

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2018

  PROBLEM: We wrześniu rada rodziców zamierza zorganizować na terenie szkoły festyn, na którym powitamy uczniów pierwszych klas. Zostaną odpłatnie udostępnione miejsca pod stoiska gastronomiczne, handlowe, duże dmuchane zabawki dla dzieci. Czy w tej sytuacji podatnikiem VAT będzie rada rodziców czy szkoła?  

 • Pomoc finansowa dla emerytowanego strażaka a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2018

  PROBLEM: Jednostka przyznała emerytowi, byłemu funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej, pomoc finansową na zakup lokalu mieszkalnego. Czy wypłaconą kwotę należy opodatkować zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), czy też korzysta ona ze zwolnienia

 • Czy jednostki samorządu terytorialnego muszą stosować split payment od 1 lipca 2018 r.?

  Porada aktualna | data dodania: 30.05.2018

  Pytanie: Od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Czy jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do stosowania tego mechanizmu?

 • Opodatkowanie jedną decyzją wymiarową współwłasności i odrębnej własności

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: Organ podatkowy (gmina) opodatkował jedną decyzją wymiarową (podatkiem rolnym i leśnym) - zamiast w drodze odrębnych decyzji - grunty stanowiące współwłasność i odrębną własność osób fizycznych.

 • Niedokonywanie ewidencji przypisu należności

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej urzędu miejskiego nie dokonywano przypisu należności m.in. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i za zajęcie pasa drogowego.

 • Dobrowolność zastosowania podzielonej płatności

  Porada aktualna | data dodania: 08.05.2018

  PROBLEM Od 1 lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające tzw. podzieloną płatność (split payment). Jak będzie wyglądał mechanizm tej płatności, czy jej dobrowolność oznacza, że - aby mogła być zastosowana - obie strony transakcji muszą wyrazić na to zgodę? W jakiej formie należy ją wyrazić?  

 • Które jednostki budżetowe podlegają centralizacji rozliczeń VAT w ramach powiatu?

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  Pytanie: Czy jednostki budżetowe powiatu, takie jak Powiatowy Urząd Pracy (PUP), Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB), Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP), powinny zostać objęte procesem centralizacji rozliczeń VAT w ramach powiatu?

 • Pobieranie podatku rolnego od osób prawnych w drodze inkasa

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2018

  Nieprawidłowość: Inkasenci wyznaczeni przez gminę pobierali podatek rolny nie tylko od osób fizycznych, lecz także od osób prawnych (spółek z o.o.) prowadzących gospodarstwa rolne na terenie gminy.

 • Odpłatne przygotowanie posiłków przez uczniów w ramach nauki zawodu a opodatkowanie VAT

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  PROBLEM: Uczniowie naszej szkoły świadczą w ramach praktycznej nauki zawodu odpłatne usługi przygotowania posiłków i obsługi kelnerskiej. Jakich rozliczeń powinniśmy w związku z tym dokonać na gruncie VAT? Czy usługi te należy traktować jako usługi edukacyjne?   ODPOWIEDŹ: W grę

 • Realizowane na podstawie porozumień z innymi powiatami czynności w zakresie zapewnienia pieczy zastępczej a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  PROBLEM: Miejski ośrodek pomocy społecznej (dalej: MOPS) przyjmuje w pieczę zastępczą dzieci zamieszkujące na terenie innych powiatów. W związku z tym zawiera z właściwym powiatem porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego utrzymanie. Czy w takiej sytuacji MOPS

 • Odliczenie przez gminę VAT związanego z uczestnictwem w projekcie poprawy jakości powietrza

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  PROBLEM: Gmina bierze udział w realizacji projektu mającego na celu poprawę jakości powietrza. Jest jednym z wielu partnerów (w większości gmin). Koordynatorem projektu jest województwo. Gmina przeprowadziła działania wiążące się z kosztami pracy tzw. ekodoradców, przygotowaniem i wydrukiem

 • W jakim paragrafie klasyfikacji wydatków należy ująć opłatę wnoszoną do Krajowej Informacji Skarbowej za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów dotyczących podatku od towarów i usług?

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  Zasady wydawania interpretacji indywidualnych zostały zawarte w rozdziale 1a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa). Zgodnie z art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej, wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od

 • Czy realizowane przez fundację świadczenia pomocy społecznej mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego?

  Porada aktualna | data dodania: 18.04.2018

  PROBLEM: Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (dalej: ustawa o fundacjach). Jest organizacją pożytku publicznego. W ramach prowadzonej działalności m.in.: przekazuje podopiecznym pacjentom i ich rodzinom pomoc rzeczową (żywność, pampersy, środki czystości

 • Remont i wyposażenie przez powiat pomieszczeń powiatowej komendy Policji a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 16.04.2018

  PROBLEM: Powiat w ramach darowizny przeprowadził remont dwóch pomieszczeń powiatowej komendy Policji i wyposażył je w niezbędne meble biurowe. Jakie konsekwencje wywoła taka darowizna na gruncie VAT? ODPOWIEDŹ: Wskazane czynności nie wywołały żadnych skutków na gruncie VAT. UZASADNIENIE: Na podstawie

 • Usługi wyżywienia świadczone na rzecz uczniów są zwolnione z VAT, bez względu na źródło ich finansowania

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  PROBLEM: Szkoła jako jednostka budżetowa prowadzi stołówkę szkolną. Płatności za obiady są dokonywane przez dzieci (rodziców) i z dofinansowania ośrodka pomocy społecznej (dalej: OPS). Dotychczas kwoty, które przekazywało OPS, nie były wykazywane w rejestrach VAT jako sprzedaż (rozliczenia wewnętrzne

 • Roczna korekta VAT w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2018

  Po korekcie rocznej VAT za 2017 r., kiedy to przez cały rok VAT rozliczany był współczynnikiem i prewspółczynnikiem “wstępnym, jednostka odnotowała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym (pozostały przychód operacyjny) w wysokości 100,00 zł. Z deklaracji za styczeń 2018 r. (części dotyczącej VAT naliczony za 01/2018 i VAT należny za 01/2018) wynika: VAT należny 300,00 zł, a naliczony 150,00 zł. Jak prawidłowo zaksięgować rozrachunki z tytułu VAT? Ile odprowadzić do urzędu marszałkowskiego i na jaki rachunek? Jaki zastosować paragraf klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do przychodu (094 czy 097)?

 • Stawka VAT na wynajem przez szkoły sal lekcyjnych i sportowych na cele noclegowe

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2018

  PROBLEM: Szkoła w okresie ferii wynajmuje harcerzom pomieszczenia szkolne w celach noclegowych. Czy w takim przypadku można zastosować obniżoną 8-proc. stawkę VAT, czy należy stosować stawkę 23-proc.?   ODPOWIEDŹ: W przedstawionym przypadku należy opodatkować usługę podstawową stawką

 • Wadium zaliczone na zabezpieczenie należytego wykonania umowy a treść deklaracji VAT

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2018

  PROBLEM: Czy wadium otrzymane w jednostce budżetowej, w której prewspółczynnik i współczynnik wynosiły 1%, zaliczone w następnej kolejności na zabezpieczenie należytego wykonania umowy, należało wykazać w deklaracji VAT?   ODPOWIEDŹ: Nie, żadnego ze wskazanych zdarzeń (tj. ani otrzymania wadium,

 • Koszt polisy chroniącej pracowników gminy w czasie wyjazdu integracyjnego nie jest ich przychodem

  Porada aktualna | data dodania: 03.04.2018

  PROBLEM: Gmina wykupiła ubezpieczenie, które chroni jej pracowników w czasie wyjazdów integracyjnych. Czy koszt składki jest przychodem dla pracowników?   ODPOWIEDŹ: Nie , pracownicy nie zostaną obciążeni PIT, pod warunkiem że zostaną spełnione przesłanki uznania wyjazdu

 • Gdy prewspółczynnik VAT wynosi 6,46%, to zaokrąglamy do góry czy do dołu? Powinno się wpisać 6 czy 7?

  Porada aktualna | data dodania: 19.03.2018

  Sposób określania proporcji w podatku od towarów i usług został uregulowany w art. 86 ust. 2a i nast. ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przepisem tym określono zasady dokonywania odliczeń częściowych w przypadkach, gdy podatnicy dokonują zakupów towarów i usług wykorzystywanych

 • Amortyzacja gruntów oddanych w trwały zarząd

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM: Czy grunty oddane jednostce budżetowej w trwały zarząd podlegają amortyzacji?   ODPOWIEDŹ: Amortyzacji mienia przyjętego w trwały zarząd dokonuje trwały zarządca ( nieruchomość powinna „znaleźć się w jego księgach rachunkowych”) . Nie zmienia to podstawowej

 • Wniesione aportem byłego SP ZOZ do spółki nie podlega opodatkowaniu VAT

  Porada aktualna | data dodania: 12.03.2018

  PROBLEM: Miasto jest zarejestrowane na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Do jego zadań własnych należą sprawy z zakresu ochrony zdrowia. Miasto było organem tworzącym dla samodzianego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej SP ZOZ). Zakład ten funkcjonował jako

 • Prewspółczynnik w przypadku zmiany działalności zakładu budżetowego

  Porada aktualna | data dodania: 28.02.2018

  Pytanie: Od 1 stycznia 2018 r. działalność związana z odbiorem odpadów została przeniesiona z zakładu budżetowego do urzędu gminy (przeszli pracownicy). Obecnie zakład prowadzi działalność tylko w zakresie wodociągów i kanalizacji. Czy w związku z tym w 2018 r. zakład może obliczyć prewspółczynnik bez uwzględnienia dotacji na odbiór odpadów?

 • Jak należy wystawić OT dla nieruchomości nabytej w użytkowanie wieczyste?

  Porada aktualna | data dodania: 22.02.2018

  Gmina nabyła za zaległości podatkowe prawo użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynku posadowionego na tym gruncie. Na budynek wystawiono OT – „Przyjęcie środka trwałego”. Czy dla gruntu też należy wystawić OT?

 • Odsprzedaż usług pomiędzy państwową a samorządową jednostką budżetową

  Porada aktualna | data dodania: 20.02.2018

  PROBLEM: Państwowa jednostka budżetowa, czynny podatnik VAT, ma możliwość, by uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszały wykonanie planowych wydatków. Na podstawie porozumienia z 2009 r. zawartego przez państwową jednostkę budżetową (szkołę) zawarto umowę użyczenia

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK