do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Kiedy z tytułu wyjazdu integracyjnego powstanie przychód do opodatkowania

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2017

  Kiedy u osób uczestniczących w wyjeździe integracyjnym powstają przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

 • Ewidencja terenów zielonych

  Porada aktualna | data dodania: 12.06.2017

  Jak ująć w Klasyfikacji Środków Trwałych dokument PT dotyczący zagospodarowania terenu?

 • Czy należy pobierać opłatę targową od poddzierżawców

  Porada aktualna | data dodania: 07.06.2017

  Miasto wydzierżawia teren spółce z o.o. Część tego terenu spółka poddzierżawia innym podmiotom z przeznaczeniem na stoiska handlowe. Czy od poddzierżawców należy pobierać opłatę targową?

 • Czy nagrodę pieniężną otrzymaną w konkursie należy opodatkować VAT

  Porada aktualna | data dodania: 06.06.2017

  Jedna ze szkół będąca jednostką budżetową naszej gminy wzięła udział w konkursie, który polegał na zebraniu jak największej ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Szkoła za zbiórkę odpadów otrzymała nagrodę. Czy z tego tytułu macierzysta dla szkoły gmina powinna odprowadzić VAT?

 • Zasady i konsekwencje przyznania mieszkania chronionego

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego. Częste są sytuacje zawierania umów najmu lokali z organizacjami, które następnie zawierają kolejne umowy z innymi podmiotami prowadzącymi mieszkania chronione. Takie sytuacje powodują problemy z klasyfikacją i opodatkowaniem VAT świadczonych w ten sposób usług.

 • Zwolnienie z podatku dochodów centrum integracji społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć centra integracji społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego. W praktyce powstaje problem, kiedy dochody z działalności usługowej i wytwórczej tych jednostek mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Odliczenie VAT z faktury z wyrazami „metoda kasowa”

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  Jesteśmy jednostką zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. Wykonujemy czynności opodatkowane. Z tytułu dokonania zakupu otrzymaliśmy w marcu fakturę z wyrazami „metoda kasowa”. Fakturę opłaciliśmy w kwietniu. Kiedy możemy odliczyć VAT z takiej faktury?

 • Nieprawidłowe pobieranie podatków lokalnych przez inkasentów

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  Nieprawidłowość : Inkasenci podatków lokalnych (rolny, leśny, od nieruchomości) pobierali podatki zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych (przedsiębiorstw i spółek, posiadających nieruchomości i gospodarstwa rolne).   Prawidłowy sposób postępowania : Jednostka musi zaniechać pobierania podatków

 • Jak rozliczyć korektę składek ZUS i podatku zleceniobiorcy

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  Zleceniobiorca został błędnie zgłoszony do ZUS w 2016 r., co skutkowało nieprawidłowym rozliczeniem jego przychodu. Jak dokonać korekty dokumentów ZUS oraz jak rozliczyć składki i podatek dochodowy?

 • Wysokość VAT z tytułu sprzedaży przez szpital używanych komputerów

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Szpital zamierza sprzedać używane komputery. Jaką stawkę VAT należy zastosować?

 • Opodatkowanie czynności w zakresie zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. powiat jest podatnikiem z tytułu czynności wykonywanych przez będące jednostką budżetową powiatowe centrum pomocy rodzinie. Czy wykonywane przez tę jednostkę czynności, za które powiat otrzymuje opłaty z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień (tj. porozumień, o których mowa w art. 191 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej), podlegają ustawie o VAT?

 • Jak rozliczyć odsetki od odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Były pracownik gminy wygrał proces o niesłuszne zwolnienie z pracy ( rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia) . Wypłacono mu zasądzone przez sąd odszkodowanie wraz z odsetkami ustawowymi. W jaki sposób gmina, jako płatnik, rozlicza te odsetki?

 • Czy w 2017 r. można złożyć korektę deklaracji VAT z lat poprzednich w formie papierowej

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. jednostka ma obowiązek składać deklaracje VAT w formie elektronicznej. Czy dotyczy to również korekt deklaracji VAT-7 dotyczących roku 2016 lub lat wcześniejszych? Czy korekty takich deklaracji możemy składać w formie papierowej?

 • Jaki kurs przeliczeniowy zastosować przy pobieraniu podatku „u źródła”

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Instytucja kultury zawarła umowę z teatrem z Niemiec na wystawienie spektaklu. Teatr nie przedstawił certyfikatu rezydencji. Zgodnie z umową instytucja zapłaci za spektakl teatrowi 12 000 euro. Wynagrodzenie jest płatne w dwóch ratach. Pierwsza została zapłacona 3 kwietnia 2017 r., druga zostanie zapłacona w maju 2017 r. Według jakiego kursu należy obliczać wysokość podatku „u źródła”?

 • Czy dofinansowanie wymiany kotłów c.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Gmina realizuje zadanie ograniczenia poziomu niskiej emisji poprzez wymianę kotłów w domach prywatnych. Wymiana następuje na kotły nowej generacji. Źródłem finansowania zadania są środki unijne. Czy beneficjenci dofinansowania zapłacą podatek dochodowy? Czy gmina ma obowiązek pobrania zaliczki z tego tytułu?

 • Czy ta sama nieruchomość może być jednocześnie opodatkowana podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym

  Porada aktualna | data dodania: 14.04.2017

  Właściciel gruntu rolnego i budynku służącego działalności rolniczej wynajmuje część pomieszczeń w tym budynku na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Czy taką nieruchomość można opodatkować zarówno podatkiem rolnym, jak i podatkiem od nieruchomości?

 • Jak ująć czynności dokonywane między jednostkami gminy w korekcie deklaracji VAT po centralizacji

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2017

  W związku z wyrokiem TS UE z 29 września 2015 r. gmina zamierza złożyć korekty deklaracji VAT składanych w latach 2013–2016. Jak w związku z tym w ewidencji VAT ująć faktury, które dotyczą czynności dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi gminy?

 • Jak skorygować fakturę wystawioną na niewłaściwego nabywcę

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2017

  Jednostka wystawiła fakturę na niewłaściwego nabywcę. Nabywca dopiero po pewnym czasie zauważył błąd i wystąpił do jednostki o korektę. W jaki sposób dokonać korekty? Czy wystawić fakturę korygującą „zerującą” i nową fakturę, czy fakturę korygującą do treści?

 • Nabycie usługi hotelowej oraz udziału w festiwalu teatralnym jako import usług

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2017

  Jednostka będąca podatnikiem VAT otrzymała fakturę za noclegi w niemieckim hotelu oraz za udział w festiwalu teatralnym, który odbył się w Niemczech. Czy w związku z tym jednostka powinna rozpoznać import usług?

 • Zakup biletu lotniczego od zagranicznego przewoźnika a import usług

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2017

  Jednostka nabyła dla pracownika bilety lotnicze na trasie Gdańsk–Genewa–Gdańsk. Bilety kupiono od greckiego przewoźnika, od którego jednostka otrzymała fakturę z greckim numerem VAT. Czy jednostka powinna w związku z tym rozpoznać import usług?

 • Czy gmina wystawia PIT-8C za zwrot kosztów dowozu dzieci do przedszkola

  Porada aktualna | data dodania: 04.04.2017

  Czy gmina miała obowiązek wystawienia PIT-8C za 2016 r. w związku ze zwrotem kosztów przejazdu dzieci do publicznych przedszkoli? Było to wykonanie obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zwolnienia dla tego typu świadczeń. Czy wskazuje to na konieczność zapłacenia podatku?

 • Jak dokumentować obciążanie kosztami użytkowania nieruchomości po centralizacji VAT

  Porada aktualna | data dodania: 31.03.2017

  W 2014 r. powiat przekazał w trwały zarząd nieruchomość na poradnię w udziale 524/1000 i na powiatowy urząd pracy (PUP) w udziale 476/1000. W decyzji zawarł, że szczegółowy sposób korzystania z pomieszczeń, rozliczenia kosztów utrzymania, napraw remontów i innych niezbędnych czynności jednostki te określają między sobą w formie porozumienia. Na podstawie porozumienia do końca 2016 r. wszystkie koszty ponosiła poradnia, a PUP obciążano notą. Jak dokonywać tych rozliczeń po centralizacji VAT?

 • Tymczasowy brak roślinności leśnej na gruncie a opodatkowanie podatkiem leśnym

  Porada aktualna | data dodania: 31.03.2017

  W wyniku nawałnicy powalony został cały las. Starostwo wydało decyzję o usunięciu wiatrołomów i nasadzeniu nowych drzew w ciągu 2 lat. Pod uwagę brany był plan zagospodarowania lasu (zmieniany co kilka lat) oraz informacja składana przez podatnika. Czy na podstawie informacji składanej przez podatnika oraz decyzji wydanej przez starostę można nie naliczać podatku leśnego? Chodzi szczególnie o las powyżej 40 lat (poniżej 40 lat jest zwolniony). Na działce faktycznie nie ma lasu (działka jest wykarczowana) lub zasadzony będzie młody las.

 • Opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 31.03.2017

  Urząd miasta pobiera opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Czy takie opłaty podlegają opodatkowaniu VAT?

 • Ryczałt za używanie przez dyrektora DPS samochodu prywatnego do celów służbowych

  Porada aktualna | data dodania: 31.03.2017

  Dom pomocy społecznej (DPS) jest jednostką organizacyjną powiatu. Starosta tego powiatu (jako pracodawca dyrektora DPS) podpisał z dyrektorem umowę na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. W umowie ustalono limit w jazdach lokalnych na 500 km oraz miesięczny ryczałt w kwocie 417,90 zł. Czy otrzymywana przez dyrektora DPS kwota ryczałtu jest zwolniona z podatku dochodowego?