do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Ryczałt samochodowy a zmiany w PIT

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2019

  PROBLEM: Jaki wpływ mają zmiany przepisów wprowadzone na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych od 1 października 2019 r. na opodatkowanie kwot ryczałtu wypłacanego pracownikom z tytułu zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych? Czy od 1 października 2019 r. należy stosować do nich podatek w wysokości 17%, zamiast 18%?

 • Ulga dla młodych – oświadczenie pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 21.11.2019

  PROBLEM: Pracownik w wieku poniżej 26 lat złożył w dniu 1 października oświadczenie o zaniechaniu poboru zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z przepisami, w przypadku otrzymania oświadczenia, płatnik nie pobiera zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie. Jak rozumieć ten zapis? Czy nie powinniśmy pobierać zaliczki już w październiku, czy dopiero w listopadzie?

 • Zakup leków dla mieszkańców domów pomocy społecznej – treść faktury

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Jak powinna być wystawiona faktura za leki dla mieszkańca domu pomocy społecznej (dalej: DPS) po centralizacji w przypadku, gdy na fakturze wykazano:

 • Rozliczenia w domu pomocy społecznej a podzielona płatność

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej jest samorządową jednostką budżetową. Działalność jednostki jest na mocy art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) zwolniona od tego podatku. W konsekwencji nie odliczamy VAT od nabywanych towarów i usług. Czy w takiej sytuacji dom pomocy społecznej może stosować procedurę podzielonej płatności?

 • E-learning dla pracowników MOPS a stawka VAT

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Pracownicy miejskiego ośrodka pomocy społecznej (dalej: MOPS) wezmą udział w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami w depresji oraz stresu i wypalenia zawodowego. Szkolenie będzie przeprowadzone metodą e-learning. Z jaką stawką powinna zostać wystawiona z tego tytułu faktura?

 • Choroba pracownika a ulga dla młodych

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej zatrudnia pracownika poniżej 26 roku życia, który korzysta z ulgi dla młodych. Pracownik złamał nogę i korzysta ze zwolnienia lekarskiego. Czy ulga dla młodych obejmie wypłacane mu przez pracodawcę wynagrodzenie chorobowe? Jak będzie wyglądała sytuacja, gdy pracownik otrzyma zasiłek chorobowy?

 • Sprzedaż złomu a podzielona płatność

  Porada aktualna | data dodania: 08.11.2019

  PROBLEM: Jesteśmy spółką komunalną, która zajmuje się skupem złomu. Czy od 1 listopada 2019 r. wystawiając faktury na sprzedaż złomu, musimy informować naszych kontrahentów o konieczności zastosowania podzielonej płatności?. Czy istnieje możliwość zapłaty należności przez nabywcę na jeden rachunek bankowy?

 • Nieprawidłowe naliczanie odsetek za zwłokę od należności podatkowych zabezpieczonych hipotecznie

  Porada aktualna | data dodania: 24.10.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Import usługi w jednostce będącej podatnikiem VAT zwolnionym

  Porada aktualna | data dodania: 24.10.2019

  PROBLEM: Instytucja kultury niebędąca podatnikiem VAT (nie przekroczyła wymaganego progu obrotów) skorzystała z importu usług. Jak prawidłowo rozliczyć VAT z tego tytułu, jaką deklarację VAT złożyć?

 • Nieruchomości przeznaczone na ochronę przeciwpożarową a podatek od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 24.10.2019

  PROBLEM: Nieruchomości przeznaczone na ochronę przeciwpożarową są zwolnione z podatku od nieruchomości. Czy jeśli jednostka decyduje się na wynajem sali, którą ma w posiadaniu, na cele usługowe (organizacja imprez), to automatycznie traci prawo do zwolnienia z tego podatku?

 • Składka zdrowotna za pracownika zwolnionego z PIT i osiągającego niski przychód

  Porada aktualna | data dodania: 22.10.2019

  PROBLEM: W związku ze zmianami obowiązującymi od 1 sierpnia 2019 r., dotyczącymi zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych pracowników do 26 roku życia objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, proszę o wyjaśnienie sposobu, w jaki powinniśmy dokonać obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy, która zostałaby obliczona, gdyby pracownik nie był zwolniony z podatku. Czy kwotę ubezpieczenia zdrowotnego należy porównać z kwotą zaliczki, która zostaje naliczona na liście płac po odliczeniu 7,75% ubezpieczenia zdrowotnego, czy do kwoty zaliczki przed pomniejszeniem jej o 7,75% składki zdrowotnej?

 • Lista płac pracownika korzystającego z „zerowego PIT”

  Porada aktualna | data dodania: 18.10.2019

  PYTANIE: Pracownik w wieku 20 lat jest zatrudniony na umowę o pracę na pełen etat i otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie w wysokości 2250 zł brutto. Od października 2019 r. złożył pracodawcy oświadczenie, z którego wynika, że jego przychody w 2019 r. będą w całości korzystały z "zerowego PIT". Uwzględniając fakt, że pracownik był uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty zmniejszającej podatek, proszę o wskazanie rozliczenia jego listy płac.

 • Ulga dla młodych a umowa zlecenia z cudzoziemcem

  Porada aktualna | data dodania: 17.10.2019

  PROBLEM: Gmina podpisała umowę zlecenia z obywatelem Ukrainy. Zleceniobiorca ma 23 lata, nie jest uczniem i jest to jego pierwsza praca. Nie przedstawił nam certyfikatu rezydencji. Czy w takiej sytuacji do zawartej umowy można zastosować ulgę dla młodych?

 • Bezpłatne obiady dla wszystkich uczniów a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 01.10.2019

  PROBLEM: Powiat będzie realizował program, w ramach którego każdy uczeń szkoły podstawowej, niezależnie od sytuacji materialnej jego rodziny, będzie miał możliwość otrzymania bezpłatnego, ciepłego posiłku. Warunkiem otrzymania będzie wyrażenie chęci/zgody przez rodziców ucznia, jednak z rodzicami nie będą w tym zakresie zawierane żadne umowy. Wydawanie posiłków będzie ewidencjonowane. Czy w takiej sytuacji u rodziców uczniów powstanie dochód? Czy powiat powinien wystawić z tego tytułu PIT-11?

 • Zaniechanie prowadzenia ewidencji pomocniczej gruntów

  Porada aktualna | data dodania: 30.09.2019

  NIEPRAWIDŁOWOŚĆ

 • Zerowy PIT dla młodych w miesiącu urodzin pracownika

  Porada aktualna | data dodania: 26.09.2019

  PROBLEM: Pracownik jednostki korzystający z zerowego PIT dla młodych ukończy 26 rok życia w dniu 26 listopada 2019 r. Czy podatek należy zacząć naliczać na ogólnych zasadach od listopada, czy dopiero od grudnia?

 • Rozliczenie faktury otrzymanej od kontrahenta spoza białej listy podatników

  Porada aktualna | data dodania: 26.09.2019

  PROBLEM: Otrzymałam fakturę o wartości kilku tysięcy. Po sprawdzeniu kontrahenta okazało się, że nie figuruje on na białej liście podatników. Czy jednostka może bez konsekwencji opłacić i rozliczyć taki dokument?

 • Zadania zlecone powiatowi a odliczenie VAT

  Porada aktualna | data dodania: 25.09.2019

  PROBLEM: Powiat opiekuje się budynkami Skarbu Państwa w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Zleciliśmy czyszczenie przewodów kominowych. Środki na ten cel otrzymaliśmy od wojewody. Budynki są przekazane w dzierżawę i za to powiat pobiera czynsz częściowo stanowiący dochody Skarbu Państwa (75%), a częściowo powiatu (25%). Czy w związku z tym VAT wynikający z faktury wystawionej przez usługodawcę powiat może odliczyć od podatku należnego?

 • Związek międzygminny podatnikiem opłaty skarbowej

  Porada aktualna | data dodania: 25.09.2019

  PROBLEM: Związek międzygminny, w skład którego wchodzą trzy sąsiadujące ze sobą gminy, realizuje projekt budowy obiektu sportowego, który będzie służył mieszkańcom każdej z gmin. Czy występując z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, związek będzie musiał uiścić opłatę skarbową?

 • Ulga dla młodych a kwota zmniejszająca podatek

  Porada aktualna | data dodania: 20.09.2019

  PROBLEM: Jak postąpić z kwotą zmniejszającą podatek, uwzględnianą do tej pory w rozliczeniach pracownika w wysokości 46,33 zł na miesiąc, w sytuacji, gdy mamy do czynienia z pracownikiem poniżej 26 roku życia, który został objęty ulgą dla młodych? Czy jeśli nie naliczam kosztów uzyskania przychodów, to kwota zmniejszająca również powinna wynosić 0 zł?

 • Dotacja gminy do działalności spółki przewozowej jest wolna od VAT

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2019

  PROBLEM: Spółka komunalna świadczy usługi publicznego transportu zbiorowego. Ceny biletów oraz zasady korzystania z przejazdów ulgowych i darmowych ustala prezydent miasta. Spółka otrzymuje od miasta na pokrycie strat rekompensatę, która jest ustalana na podstawie wozokilometrów, czyli liczby kilometrów. Spółka nie ma możliwości zidentyfikowania osób korzystających z ulgowych i darmowych przejazdów. Czy rekompensata, którą otrzymuje od miasta, podlega opodatkowaniu VAT?

 • Jak zaksięgować zwrot korekty rocznej VAT, jeżeli powstało zobowiązanie do urzędu miasta

  Porada aktualna | data dodania: 19.09.2019

  Sprawozdanie Rb-34S księgowane jest w kwotach netto. Wpływy z tytułu podatku należnego oraz odliczenia podatku naliczonego księgowane są na osobnym koncie analitycznym 132-VAT. Z tego konta płacony jest także VAT do urzędu miasta. Jak powinna zostać zaksięgowana korekta roczna VAT, jeżeli w wyniku przeliczenia powstaje zobowiązanie do urzędu miasta? Na koncie analitycznym 132-VAT nie ma środków na jej zapłatę, czy może ona zostać zaksięgowana w § 453 i wejść do sprawozdania?

 • Posiłki dla stażystów i wolontariuszy DPS a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2019

  Czy sprzedaż posiłków na rzecz stażystów i wolontariuszy niebędących pracownikami domu pomocy społecznej, ale wykonujących prace opiekuńcze na rzecz jego mieszkańców, podlega VAT?

 • Opłaty za pobyt w domu dziennej opieki a VAT

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2019

  Gmina będąca czynnym podatnikiem VAT tworzy dom dziennej pomocy (dalej: DDP). Będzie to ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób niesamodzielnych po 65 roku życia, prowadzony przez miejski ośrodek pomocy społecznej (dalej: MOPS). W ramach prowadzonej działalności będzie zapewniał miejsce bezpiecznego i godnego spędzania czasu, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, podnoszenie sprawności, organizowanie czasu wolnego w bezpieczny i godny sposób, wyżywienie, wzmacnianie aktywności oraz samodzielności życiowej. Rada gminy w drodze uchwały określi zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w DDP z uwzględnieniem kryterium dochodowego, określonego na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Czy świadczenia, za które gmina będzie otrzymywała wskazane opłaty, będą podlegały zwolnieniu z VAT?

 • Koszty dojazdu pracownika socjalnego a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 06.09.2019

  Pracodawca jest zobowiązany zwrócić pracownikowi socjalnemu koszty przejazdu z miejsca pracy do miejsca wykonywania przez niego czynności zawodowych. W drodze negocjacji ustalono z pracownikami socjalnymi wypłatę kwoty 60 zł miesięcznie dla pracowników terenowych. Czy kwota ta podlega opodatkowaniu?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK