do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Zapłata z zastosowaniem MPP a biała lista

  Porada aktualna | data dodania: 18.02.2020

 • Wymiana okien a obowiązkowy split payment

  Porada aktualna | data dodania: 18.02.2020

 • Wiążąca informacja stawkowa w instytucji kultury

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2020

  PROBLEM: Instytucja kultury prowadzi klubokawiarnię, w której między innymi sprzedaje kawę, herbatę, wodę, soki, wino, ciasta i inne przekąski. W związku z wejściem w życie nowej matrycy stawek VAT zastanawiamy się, jakie stawki powinniśmy stosować po 1 kwietnia 2020 r. do sprzedawanych przez nas artykułów spożywczych? Czy powinniśmy wystąpić z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej?

 • Nie można odstąpić od potrącania pracowniczych kosztów

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2020

  PROBLEM: Pracownik jednostki, który jest zatrudniony w więcej niż jednym zakładzie pracy, złożył wniosek o nieuwzględnianie przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy kosztów uzyskania przychodów. We wniosku wskazał, że takie rozwiązanie jest zgodne z jego interesem i pozwoli mu uniknąć konieczności dopłaty podatku w znacznej wysokości po dokonaniu rocznego rozliczenia. Czy jednostka może uwzględnić wniosek pracownika?

 • Zakup autobusów a odliczenie VAT w gminie

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2020

  PROBLEM: Gmina planuje zakup kilku autobusów, które przekaże na podstawie umowy dzierżawy spółce komunalnej, w której posiada 100% udziałów. Za dzierżawę autobusów gmina wystawi faktury z VAT. Spółka będzie dokonywała przewozów lokalnych na terenie gminy. Czy w takim przypadku gminie przysługuje odliczenie podatku naliczonego w związku z zakupem autobusów?

 • Czynności pomiędzy MOPS a szkołą – opodatkowanie VAT

  Porada aktualna | data dodania: 17.02.2020

  PROBLEM: Miejski ośrodek pomocy społecznej wykorzystuje w swej działalności pojazd specjalistyczny - bus przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Przy jego użyciu świadczy głównie usługi transportu osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren gminy na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne. Wykorzystuje go także (nieodpłatnie) do dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół. Okazjonalnie bus jest udostępniany (odpłatnie) placówkom oświatowym w celu dowozu uczniów na różnego rodzaju konkursy, imprezy, wycieczki. Czy takie odpłatne udostępnianie busa wraz kierowcą na rzecz jednostek oświatowych będących jednostkami budżetowymi gminy stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu VAT?

 • Sprzedaż złomu a obowiązkowa podzielona płatność

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: W związku z przeprowadzanym w domu pomocy społecznej remontem, dokonaliśmy sprzedaży złomu. Jak prawidłowo udokumentować taką sprzedaż? Czy trzeba w tym wypadku zastosować podzieloną płatność?

 • Umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Do organu wpłynął wniosek o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z uwagi na trudną sytuację, w której znalazł się wnioskujący (pożar w miejscu zamieszkania), organ przychylił się do wniosku i wydał decyzję o umorzeniu. Jakie konsekwencje na gruncie PIT będzie miało umorzenie nienależnie pobranego świadczenia i należnych od niego odsetek?

 • Termomodernizacja a odliczenie VAT

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej przeprowadza termomodernizację budynku. Czy biorąc pod uwagę fakt, że w niewielkim zakresie świadczy on także usługi opodatkowane VAT (np. noclegowe dla osób odwiedzających mieszkańców), będzie mógł dokonać częściowego odliczenia VAT z tego tytułu?

 • Dom pomocy społecznej a mechanizm podzielonej płatności

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Dom pomocy społecznej jest samorządową jednostką budżetową. Pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej, w szczególności za leki i pieluchomajtki. W związku z centralizacją rozliczeń dom pomocy społecznej jest czynnym podatnikiem VAT, a faktury za zakupy są wystawiane na miasto jako nabywcę i dom pomocy społecznej jako odbiorcę. Faktyczna zapłata następuje ze środków depozytowych mieszkańców (w części przez nich płatnej) i ze środków domu (do wysokości limitu ceny). Czy do tych płatności można stosować mechanizm podzielonej płatności?

 • Podatek od nieruchomości to nie jest niezbędna potrzeba bytowa

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Czy można przyznać zasiłek celowy z pomocy społecznej na pokrycie opłat za podatek od nieruchomości? Jak rozumieć pojęcie „niezbędna potrzeba bytowa”?

 • Świadczenie kompensacyjne i przedemerytalne a opodatkowanie świadczeń z ZFŚS

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Czy od nauczyciela przebywającego na świadczeniu kompensacyjnym (wypłacono mu odprawę emerytalną i dokonywany jest coroczny odpis na ZFŚS) oraz od osób, które przeszły na świadczenie przedemerytalne (nie miały wypłaconych odpraw emerytalnych, nie dokonujemy na nie odpisu), które są objęte opieką socjalną (wypłacamy im tzw. wczasy pod gruszą i świadczenia świąteczne), należy pobierać podatek dochodowy z tytułu świadczeń z ZFŚS, czy można ich traktować jak rencistów i emerytów i stosować zwolnienie od podatku dochodowego do kwoty 3000 zł rocznie?

 • Faktura za koszty związane z akcją poszukiwania dzików (ASF)

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Gmina ponosiła koszty związane z akcjami poszukiwania padłych dzików mającymi na celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF). Były to koszty artykułów spożywczych i wody mineralnej, z których były przygotowywane posiłki dla osób biorących udział w akcji, tablic ostrzegawczych oraz akcji strażaków. Powiatowa inspekcja weterynaryjna zwróciła się do nas o obciążenie ich kosztami poniesionymi w związku z prowadzeniem akcji. Jak prawidłowo wystawić fakturę z tego tytułu?

 • Ulga dla młodych a kwota wolna od potrąceń

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Czy stosowanie wobec pracowników poniżej 26 roku życia tzw. ulgi dla młodych ma wpływ na wysokość stosowanej w odniesieniu do nich kwoty wolnej od potrąceń?

 • Fakturowanie usług wodno-kanalizacyjnych a schemat podatkowy

  Porada aktualna | data dodania: 03.02.2020

  PROBLEM: Czy jeśli jednostka wystawia faktury za wodę i kanalizację co 2 miesiące, to musi zgłosić ten fakt jako schemat podatkowy?

 • Nieprawidłowe ustalenie podatnika podatku od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 29.01.2020

  Nieprawidłowość

 • Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) – czynny podatnik VAT

  Porada aktualna | data dodania: 29.01.2020

 • Inny rachunek bankowy kontrahenta na fakturze, a inny na białej liście

  Porada aktualna | data dodania: 28.01.2020

 • Brak NIP na paragonie za wynajem sali gimnastycznej

  Porada aktualna | data dodania: 27.01.2020

 • Brak rachunku dostawcy na białej liście podatników VAT

  Porada aktualna | data dodania: 21.01.2020

 • Dokumentowanie zakupu okularów w celu uzyskania refundacji

  Porada aktualna | data dodania: 19.01.2020

  PROBLEM: Jednostka refunduje pracownikom zakup okularów do pracy przy monitorach ekranowych. Jak pracownicy powinni prawidłowo udokumentować poniesione wydatki? Zgodnie z regulaminem przyjętym w jednostce, przedkładają faktury, na których jednostka jest wskazana jako nabywca. Czy takie postępowanie jest prawidłowe.

 • Współnajem – jak prawidłowo fakturować

  Porada aktualna | data dodania: 19.01.2020

  PROBLEM: Zakład budżetowy zajmuje się gospodarowaniem mieniem komunalnym, w tym między innymi wynajmuje lokale użytkowe. Najemcy często są zainteresowani zawarciem umów współnajmu. W takich przypadkach stroną wynajmującą jest zakład budżetowy, a najemcami na przykład dwie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (dwóch różnych podatników). Prawo dopuszcza zawieranie takich umów, jednak dokumentowanie takich transakcji jest dla nas trudne. Jak zakład budżetowy jako wynajmujący powinien fakturować takie zdarzenie gospodarcze? Czy należy wystawić jedną fakturę uwzględniającą dwóch (lub więcej) współnajemców i dwa (lub więcej) NIP? Jak ująć taki dokument w JPK?

 • Wynagrodzenie członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 19.01.2020

  PROBLEM: Zmiana stawki podatku dochodowego z 18% do 17% dotyczy także zryczałtowanego podatku dochodowego od tak zwanych drobnych zleceń, zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami płatnika, z tytułu których należność nie przekracza 200 zł. Czy ten przepis dotyczy także wynagrodzenia członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych? Jak postąpić w przypadku, gdy wynagrodzenie członka takiej komisji przekracza 200 zł?

 • Świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu macierzyńskiego a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 19.01.2020

  PROBLEM: Pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. W okresie przedświątecznym otrzymała świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy w przypadku konieczności opodatkowania takiego świadczenia, należy uwzględnić koszty uzyskania przychodu?

 • Podzielona płatność a biała lista

  Porada aktualna | data dodania: 19.01.2020

  PROBLEM: Gmina od 1 listopada 2019 r. stosuje mechanizm podzielonej płatności do zapłaty wszystkich należności wynikających z faktur, bez względu na kwotę. Czy w tej sytuacji jesteśmy również zobowiązani do sprawdzania, czy rachunek kontrahenta wskazany na fakturze jest zgodny z rachunkiem z białej listy podatników VAT?

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK