do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Zapłata podatku z rachunku VAT we wcześniejszym terminie

  Porada aktualna | data dodania: 16.08.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy z perspektywy ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych i ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych gmina powinna korzystać z możliwości obniżenia zobowiązania podatkowego zgodnie ze

 • Split payment a centralizacja VAT

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Od 1 lipca br. wszedł w życie dobrowolny mechanizm podzielonej płatności (split payment). Z rachunku VAT będzie można płacić VAT należny do urzędu skarbowego oraz VAT z faktur kosztowych dla kontrahentów. I wszystko byłoby OK, tylko że my jesteśmy scentralizowani i VAT-u nie płacimy do urzędu skarbowego, tylko do gminy. Czy pójdzie taki przelew?

 • Opłacanie faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Czy w związku z mechanizmem podzielonej płatności na każdej fakturze trzeba podawać dwa numery rachunków bankowych (bieżący i dla rozliczeń VAT)?

 • Osobny rachunek dla rozliczeń VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Czy jednostka budżetowa ma obowiązek założyć nowe konto bankowe dla rozliczania VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności?

 • Czy mechanizm podzielonej płatności VAT jest obowiązkowy w samorządowych jednostkach organizacyjnych

  Porada aktualna | data dodania: 30.07.2018

  Czy stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) jest obowiązkowe w samorządowych jednostkach organizacyjnych? Czy może będzie on obowiązywał na zasadzie dobrowolności?

 • Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji szczegółowej dla rozrachunków z tytułu podatku od nieruchomości

  Porada aktualna | data dodania: 25.07.2018

  Nieprawidłowość: Dla podatników podatku od nieruchomości, będących właścicielami więcej niż jednej nieruchomości, położonych w różnych miejscowościach na terenie gminy, zakładano tyle kart kontowych, ile mieli nieruchomości. W efekcie zarówno przypis podatku, jak i jego wpłaty były ujmowane na poszczególnych kontach na podstawie dowodów PK - „Polecenie księgowania” poprzez rozksięgowanie podatku należnego i wpłaconego na karty kontowe poszczególnych nieruchomości.

 • Nieprawidłowa ewidencja należności podatkowych zabezpieczonych hipotecznie

  Porada aktualna | data dodania: 20.07.2018

  Nieprawidłowość: Należności gminy z tytułu podatków lokalnych zabezpieczone hipotecznie były ujmowane na koncie 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.

 • Jak zaksięgować zakup telefonu komórkowego z odwrotnym obciążeniem

  Porada aktualna | data dodania: 16.07.2018

  Przedszkole publiczne zakupiło telefon komórkowy ze środków budżetowych. Faktura za telefon jest fakturą z odwrotnym obciążeniem VAT. Jednostka zapłaciła należność netto w wysokości 1,00 zł operatorowi, klasyfikując wydatek w § 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”. Natomiast kwota podatku w wysokości 0,23 zł została przekazana na rachunek urzędu miasta, jako VAT należny, który następnie urząd odprowadzi do urzędu skarbowego. W jakim paragrafie powinien być zakwalifikowany wydatek w kwocie 0,23 zł?

 • Sprawozdanie finansowe – forma przekazania do urzędu

  Porada aktualna | data dodania: 12.07.2018

  PROBLEM: Czy samorządowy zakład budżetowy, będący podatnikiem CIT, ma obowiązek przekazywania do urzędu skarbowego sprawozdań finansowych? Jeśli tak, to w jakim terminie (sprawozdanie nie podlega odrębnemu zatwierdzeniu)? Czy sprawozdanie za 2017 r. należało złożyć na papierze czy w formie elektronicznej?   ODPOWIEDŹ:

 • Podzielona płatność w jednostce budżetowej

  Porada aktualna | data dodania: 12.07.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: J estem księgową w niewielkiej oświatowej samorządowej jednostce budżetowej. Wystawiam w ciągu miesiąca dwie faktury - jedną za wynajem pomieszczenia (dochody budżetowe) i drugą za media w tym pomieszczeniu (dochody własne

 • Podzielona płatność – kto jest posiadaczem rachunku

  Porada aktualna | data dodania: 12.07.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM: Czy w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (dalej: Prawo bankowe) jednostki i zakłady budżetowe są posiadaczami rachunków rozliczeniowych, czy ich posiadaczem jest gmina? Czy założenie rachunków VAT dla jednostek budżetowych i

 • Dysponowanie środkami na rachunku VAT

  Porada aktualna | data dodania: 11.07.2018

  PROBLEM: Kto powinien decydować o sposobie dysponowania środkami, które będą wpływały na rachunek VAT?   ODPOWIEDŹ: O przeznaczeniu środków z rachunku VAT na zapłatę w formie podzielonej płatności za faktury zakupowe decydować może i powinien kierownik tej jednostki.  

 • Wypłata wynagrodzenia kuratorowi powołanemu przez sąd a rozliczenie PIT

  Porada aktualna | data dodania: 11.07.2018

  PROBLEM: Wojewódzka jednostka budżetowa wystąpiła do sądu o ustanowienie kuratora dla spółki z o.o. w związku z koniecznością podejmowania czynności związanych z udziałem spółki w realizacji projektu jako beneficjenta środków pomocowych. W spółce są trudności z powołaniem zarządu, więc brak wymaganej

 • Instruktaż: Split payment w rachunkowości jednostek sektora publicznego

  Porada aktualna | data dodania: 29.06.2018

  Przed jednostkami sektora publicznego nowe wyzwanie - mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). To ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62) wprowadziła liczne zmiany w ustawie o VAT, Prawie bankowym, a ponadto m.in. w ustawie o rachunkowości, związane z tym sposobem płatności. Co to jest mechanizm podzielonej płatności i jak go stosować w praktyce jednostek sektora finansów publicznych?

 • Niewłaściwe udokumentowanie przypisów i odpisów podatku od środków transportowych

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Nieprawidłowość: W urzędzie miasta nie przestrzegano przepisów dotyczących ewidencji księgowej podatków. Inspektor ds. podatków lokalnych wprowadzał zapisy na karcie kontowej dla podatku od środków transportowych na podstawie otrzymanych informacji o zbyciu lub nabyciu pojazdu.

 • Jak klasyfikować zwrot VAT z urzędu skarbowego?

  Porada aktualna | data dodania: 28.06.2018

  Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje paragraf 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”. Czy w paragrafie tym należy ujmować zwroty VAT z urzędu s karbowego wynikające z deklaracji VAT-7 za listopad i grudzień poprzedniego roku, uzyskane w roku następnym (zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług zwrot VAT następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia na rachunek bankowy podatnika)? Czy w paragrafie 094 należy także ujmować zwroty VAT z u rzędu s karbowego uzyskane w trakcie roku kalendarzowego w wyniku złożenia, w tym roku, korekt deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe?

 • Organizacja festynu na terenie szkoły

  Porada aktualna | data dodania: 14.06.2018

  PROBLEM: We wrześniu rada rodziców zamierza zorganizować na terenie szkoły festyn, na którym powitamy uczniów pierwszych klas. Zostaną odpłatnie udostępnione miejsca pod stoiska gastronomiczne, handlowe, duże dmuchane zabawki dla dzieci. Czy w tej sytuacji podatnikiem VAT będzie rada rodziców czy szkoła?  

 • Pomoc finansowa dla emerytowanego strażaka a PIT

  Porada aktualna | data dodania: 05.06.2018

  PROBLEM: Jednostka przyznała emerytowi, byłemu funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej, pomoc finansową na zakup lokalu mieszkalnego. Czy wypłaconą kwotę należy opodatkować zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), czy też korzysta ona ze zwolnienia na

 • Czy jednostki samorządu terytorialnego muszą stosować split payment od 1 lipca 2018 r.?

  Porada aktualna | data dodania: 30.05.2018

  Pytanie: Od 1 lipca 2018 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Czy jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do stosowania tego mechanizmu?

 • Opodatkowanie jedną decyzją wymiarową współwłasności i odrębnej własności

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: Organ podatkowy (gmina) opodatkował jedną decyzją wymiarową (podatkiem rolnym i leśnym) - zamiast w drodze odrębnych decyzji - grunty stanowiące współwłasność i odrębną własność osób fizycznych.

 • Niedokonywanie ewidencji przypisu należności

  Porada aktualna | data dodania: 29.05.2018

  Nieprawidłowość: W ewidencji księgowej urzędu miejskiego nie dokonywano przypisu należności m.in. z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i za zajęcie pasa drogowego.

 • Dobrowolność zastosowania podzielonej płatności

  Porada aktualna | data dodania: 08.05.2018

  Akcja zadawania pytań PODZIELONA PŁATNOŚĆ ekspert odpowiada PROBLEM Od 1 lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające tzw. podzieloną płatność (split payment). Jak będzie wyglądał mechanizm tej płatności, czy jej dobrowolność oznacza, że - aby mogła być zastosowana - obie strony transakcji muszą

 • Które jednostki budżetowe podlegają centralizacji rozliczeń VAT w ramach powiatu?

  Porada aktualna | data dodania: 26.04.2018

  Pytanie: Czy jednostki budżetowe powiatu, takie jak Powiatowy Urząd Pracy (PUP), Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB), Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (KMPSP), powinny zostać objęte procesem centralizacji rozliczeń VAT w ramach powiatu?

 • Pobieranie podatku rolnego od osób prawnych w drodze inkasa

  Porada aktualna | data dodania: 24.04.2018

  Nieprawidłowość: Inkasenci wyznaczeni przez gminę pobierali podatek rolny nie tylko od osób fizycznych, lecz także od osób prawnych (spółek z o.o.) prowadzących gospodarstwa rolne na terenie gminy.

 • Odpłatne przygotowanie posiłków przez uczniów w ramach nauki zawodu a opodatkowanie VAT

  Porada aktualna | data dodania: 19.04.2018

  PROBLEM: Uczniowie naszej szkoły świadczą w ramach praktycznej nauki zawodu odpłatne usługi przygotowania posiłków i obsługi kelnerskiej. Jakich rozliczeń powinniśmy w związku z tym dokonać na gruncie VAT? Czy usługi te należy traktować jako usługi edukacyjne?   ODPOWIEDŹ: W grę wchodzą

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK