do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • e-ściąga księgowego: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wskaźniki oraz wyjaśnienia UODO

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 4/2019 [dodatek: e-Ściąga księgowego: ZFŚS – wskaźniki oraz wyjaśnienia UODO], data dodania: 26.03.2019

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach sektora publicznego

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 4/2019 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych. ZFŚS w jednostkach sektora publicznego], data dodania: 26.03.2019

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie tworzenia i ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz gospodarowania jego środkami.

 • e-ściąga księgowego: Wskaźniki dotyczące podróży służbowych

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2019 [dodatek: e-Ściąga księgowego: Wskaźniki dotyczące podróży służbowych], data dodania: 19.02.2019

 • ZESTAW ZADAŃ: Koszty podróży służbowych w jednostkach sektora publicznego

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2019 [dodatek: Zestaw zadań. Koszty podróży służbowych w jsfp], data dodania: 19.02.2019

  Za pomocą zadań można samodzielnie skontrolować znajomość przepisów w zakresie rozliczania, dokumentowania i ewidencji kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

 • Dokształcanie pracowników - obowiązki i uprawnienia pracodawcy

  Artykuł aktualny | Serwis Prawno-Pracowniczy 19/2018 [dodatek: Ściąga kadrowego], data dodania: 04.10.2018

 • Obowiązki pracodawcy związane ze śmiercią pracownika

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 21/2017 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 02.11.2017

  Zgon pracownika, niezależnie od jego przyczyn, pociąga za sobą pewne obowiązki dla pracodawcy. W każdym przypadku bezpośrednim skutkiem śmierci pracownika jest automatyczne wygaśnięcie stosunku pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie).

 • Ściąga księgowego - wypełnianie świadectwa pracy

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 2/2018 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 18.01.2018

 • Praca w godzinach nadliczbowych

  Artykuł aktualny do dnia 2018-02-28 | Rachunkowość Budżetowa 4/2017 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 06.02.2017

  Zlecanie dodatkowej pracy, wykraczającej poza normy czasu pracy, lub wydłużony dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest zjawiskiem występującym i powtarzalnym w trakcie zatrudnienia. Nie oznacza to, że praca w godzinach nadliczbowych może być regularnie świadczona. Niezależnie, czy dotyczy to pracodawcy podlegającego tylko pod ustawę z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.) w zakresie przepisów o czasie pracy, czy obowiązują u niego pragmatyki zawodowe - praca w godzinach nadliczbowych może być wykonywana wyjątkowo. Bardzo istotną kwestią jest rekompensata nadgodzin. Pracodawcy popełniają często wiele błędów przy ich rozliczaniu. Problemy z rozliczaniem pracy w nadgodzinach występują także w jednostkach budżetowych, zarówno w tych, w których w zakresie czasu pracy stosuje się w pełni przepisy

 • Praca w niedzielę i święto

  Artykuł aktualny do dnia 2018-02-28 | Rachunkowość Budżetowa 22/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 04.11.2016

  Mimo że niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy, zdarza się, że pracownicy świadczą w te dni pracę. Jednak jest ona dozwolona tylko w szczególnych przypadkach, przewidzianych przepisami prawa. Pracodawcy przy rozliczaniu pracy świadczonej w niedziele i święta mają wiele problemów i często popełniają błędy. Jednym z podstawowych błędów jest przyjęcie, że w przypadku osób dodatkowo pracujących w te dni, poza ich rozkładem czasu pracy, od pierwszej godziny przepracowanej mamy do czynienia z nadgodzinami. Wiele nieprawidłowości związanych jest również z rozliczaniem i rekompensowaniem pracy w niedzielę i święto w sferze budżetowej, do czego przyczyniają się niejasne przepisy i idące za nimi sprzeczne interpretacje.

 • Kary za wykroczenia przeciw prawom pracownika

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-31 | Rachunkowość Budżetowa 18/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 09.09.2016

  Szczególna sytuacja prawna pracownika stawia po stronie pracodawcy szereg obowiązków. Część z tych obowiązków ustawodawca wyróżnił, uznając, że ich niedopełnienie stanowi wykroczenie przeciw prawom pracownika, a tym samym pociąga za sobą odpowiedzialność karną pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu. Kara grzywny za popełnione wykroczenie wynosi od 20 zł do 5000 zł, chyba że przepisy innych ustaw określają ją w innej wysokości (art. 24 ustawy z 20 maja 1970 r. - Kodeks wykroczeń). W tabeli prezentujemy wykaz i wysokość kar za wykroczenia przeciw prawom pracownika z uwzględnieniem regulacji przewidzianych w poszczególnych ustawach.

 • Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 11/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 18.05.2016

  Udzielanie urlopu wypoczynkowego w zgodzie z przepisami możliwe jest po uprzednim ustaleniu jego wymiaru. Należy odnieść się przy tym do wymiaru czasu pracy czy też okresu zatrudnienia pracownika. Wyodrębnić również trzeba osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową, gdyż w odniesieniu do nich obowiązują wyjątkowe zasady ustalania prawa do urlopu.

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie ZFŚS

  Artykuł aktualny do dnia 2016-12-31 | Rachunkowość Budżetowa 9/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 18.04.2016

  Jedną z podstawowych powinności pracodawcy wobec pracownika jest działalność socjalna. Pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Jest to jedna z podstawowych zasad prawa pracy. Wskazano ją również w obowiązkach pracodawcy jako strony stosunku pracy. W celu finansowania działalności socjalnej tworzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS).

 • Umowy na czas określony po zmianach

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 4/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 05.02.2016

  W dniu 22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220), która zawiera m.in. znaczące zmiany dotyczące terminowych umów o pracę. Z katalogu umów usunięta została umowa na czas wykonania określonej pracy oraz pojawiły się dwie przesłanki pozwalające na ponowienie umów na okres próbny. Najbardziej rozbudowana zmiana dotyczy umowy na czas określony, w tym także jej odmiany, jaką jest umowa na zastępstwo.

 • Plan urlopów

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 3/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 25.01.2016

 • Terminarz pracownika korzystającego z uprawnień rodzicielskich

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 2/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 14.01.2016

  Od 2 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie uprawnień rodzicielskich dla pracowników. Aby pracownik mógł skorzystać z przysługujących mu praw, musi złożyć stosowny wniosek w określonym terminie. Przepisy prawa pracy przewidują także możliwość przerwania lub rezygnacji z urlopów rodzicielskich w czasie ich trwania. Prezentujemy zestawienie przysługujących od nowego roku uprawnień rodzicielskich wraz z obowiązującymi terminami złożenia wniosku o ich udzielenie, przerwanie lub rezygnację z tych uprawnień.

 • Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop

  Rachunkowość Budżetowa 11/2015 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 25.05.2015

  Niewykorzystany przez pracownika do dnia rozwiązania stosunku pracy urlop wypoczynkowy - należny mu za bieżący rok oraz ewentualnie pozostały z roku poprzedniego - musi zostać rozliczony ekwiwalentem pieniężnym przez pracodawcę, u którego kończy się zatrudnienie. Rozliczenie to wypłaca się pracownikowi w dniu zakończenia zatrudnienia. Do prawidłowego ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop konieczne jest określenie wymiaru niewykorzystanego urlopu, ustalenie podstawy naliczania ekwiwalentu oraz wyliczenie jego kwoty.

 • Jak obliczyć nagrodę jubileuszową - krok po kroku

  Rachunkowość Budżetowa 21/2015 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 02.11.2015

  Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem powszechnie obowiązującym w sferze budżetowej. Pracodawcy tego sektora mają obowiązek ją wypłacać, a zasady jej obliczania i ustalania warunków nabycia do niej prawa reguluje kilkanaście rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie pragmatyk służbowych. Generalne zasady kalkulacji nagrody jubileuszowej zostały omówione w 4 krokach.

 • Jak ustalać przeciętną liczbę zatrudnionych/ubezpieczonych

  Monitor Księgowego 23/2014 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 26.11.2014

 • 10 świadczeń pracowniczych - oskładkowanie i opodatkowanie

  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 22/2014 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 06.11.2014

 • Obliczanie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy - praktyczna instrukcja

  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 18/2014 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 06.09.2014

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK