do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Praca w godzinach nadliczbowych

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 4/2017 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 06.02.2017

  Zlecanie dodatkowej pracy, wykraczającej poza normy czasu pracy, lub wydłużony dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest zjawiskiem występującym i powtarzalnym w trakcie zatrudnienia. Nie oznacza to, że praca w godzinach nadliczbowych może być regularnie świadczona. Niezależnie, czy dotyczy to pracodawcy podlegającego tylko pod ustawę z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.) w zakresie przepisów o czasie pracy, czy obowiązują u niego pragmatyki zawodowe – praca w godzinach nadliczbowych może być wykonywana wyjątkowo. Bardzo istotną kwestią jest rekompensata nadgodzin. Pracodawcy popełniają często wiele błędów przy ich rozliczaniu. Problemy z rozliczaniem pracy w nadgodzinach występują także w jednostkach budżetowych, zarówno w tych, w których w zakresie czasu pracy stosuje się w

 • Zamknięcie roku obrotowego – terminarz działań

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 3/2017 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 26.01.2017

  Koniec i początek roku to dla jednostek budżetowych czas intensywnej pracy związanej z zamknięciem roku budżetowego oraz przygotowaniem sprawozdań finansowych. W celu ułatwienia i usprawnienia pracy przygotowaliśmy dla Państwa terminarz działań.

 • Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 1/2017 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 20.12.2016

  Różnice inwentaryzacyjne występują w przypadku stwierdzenia, że stan faktyczny składników majątkowych jednostki jest inny niż stan ewidencyjny. Ustalone różnice inwentaryzacyjne należy ująć w księgach rachunkowych jednostki najpóźniej pod datą 31 grudnia danego roku obrotowego (budżetowego).

 • Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) – powiązanie z ewidencją księgową

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 2/2017 [dodatek: Ściąga księgowego], data dodania: 16.02.2017

  Rachunek zysków i strat sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej, a dane liczbowe podaje się w złotych i groszach. Termin złożenia rachunku zysków i strat jednostkowego za 2016 r. upływa 31 marca 2017 r. W opisie poszczególnych pozycji ujęto najbardziej typowe przykłady paragrafów – należy wziąć pod uwagę, że

 • Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2016 r. – powiązanie z saldami kont księgowych

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 1/2017 [dodatek: Ściąga księgowego], data dodania: 10.01.2017

  Bilans sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej, a dane liczbowe podaje się w złotych i groszach. Termin złożenia bilansu jednostkowego za 2016 r. upływa 31 marca 2017 r. Oprac. Agnieszka Drożdżal wieloletni skarbnik gminy, doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości

 • Święta w jednostce budżetowej – ujęcie wydatków w księgach rachunkowych

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 23/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 21.11.2016

  Jednostki budżetowe z okazji świąt Bożego Narodzenia ponoszą wydatki związane zarówno z zakupem choinki czy ozdób świątecznych, jak i z zorganizowaniem poczęstunku wigilijnego lub spotkań opłatkowych dla pracowników. Jak postąpić z takim wydatkiem w księgach rachunkowych jednostki? Czy stanowić to będzie koszt uzyskania przychodu dla jednostki, czy dla pracownika?

 • Praca w niedzielę i święto

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 22/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 04.11.2016

  Mimo że niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy, zdarza się, że pracownicy świadczą w te dni pracę. Jednak jest ona dozwolona tylko w szczególnych przypadkach, przewidzianych przepisami prawa. Pracodawcy przy rozliczaniu pracy świadczonej w niedziele i święta mają wiele problemów i często popełniają błędy. Jednym z podstawowych błędów jest przyjęcie, że w przypadku osób dodatkowo pracujących w te dni, poza ich rozkładem czasu pracy, od pierwszej godziny przepracowanej mamy do czynienia z nadgodzinami. Wiele nieprawidłowości związanych jest również z rozliczaniem i rekompensowaniem pracy w niedzielę i święto w sferze budżetowej, do czego przyczyniają się niejasne przepisy i idące za nimi sprzeczne interpretacje.

 • Kary za wykroczenia przeciw prawom pracownika

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-31 | Rachunkowość Budżetowa 18/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 09.09.2016

  Szczególna sytuacja prawna pracownika stawia po stronie pracodawcy szereg obowiązków. Część z tych obowiązków ustawodawca wyróżnił, uznając, że ich niedopełnienie stanowi wykroczenie przeciw prawom pracownika, a tym samym pociąga za sobą odpowiedzialność karną pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu. Kara grzywny za popełnione wykroczenie wynosi od 20 zł do 5000 zł, chyba że przepisy innych ustaw określają ją w innej wysokości (art. 24 ustawy z 20 maja 1970 r. – Kodeks wykroczeń). W tabeli prezentujemy wykaz i wysokość kar za wykroczenia przeciw prawom pracownika z uwzględnieniem regulacji przewidzianych w poszczególnych ustawach.

 • Zakupy online – bez przeszkód

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 15-16/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 03.08.2016

  Zakup e-booków, książek, poradników, publikacji lub dokonanie prenumeraty pism branżowych online (przez Internet) nie musi być problemem, jeśli tylko wiemy, jak prawidłowo to zaksięgować. Forma dokonywania zakupów w ten sposób jest jak najbardziej dozwolona i przez jednostki sektora finansów publicznych (dalej: jsfp) praktykowana. Pozwala ona sprawnie i szybko dokonać zakupu fachowej literatury, a także dostępu do portali internetowych – branżowych. Jednakże przy realizacji zakupu ze środków publicznych jsfp musi mieć na uwadze zasady odnoszące się do wydatkowania środków publicznych, uregulowane w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 • Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 11/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 18.05.2016

  Udzielanie urlopu wypoczynkowego w zgodzie z przepisami możliwe jest po uprzednim ustaleniu jego wymiaru. Należy odnieść się przy tym do wymiaru czasu pracy czy też okresu zatrudnienia pracownika. Wyodrębnić również trzeba osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową, gdyż w odniesieniu do nich obowiązują wyjątkowe zasady ustalania prawa do urlopu.

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie ZFŚS

  Artykuł aktualny do dnia 2016-12-31 | Rachunkowość Budżetowa 9/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 18.04.2016

  Jedną z podstawowych powinności pracodawcy wobec pracownika jest działalność socjalna. Pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Jest to jedna z podstawowych zasad prawa pracy. Wskazano ją również w obowiązkach pracodawcy jako strony stosunku pracy. W celu finansowania działalności socjalnej tworzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS).

 • Korekta podatku odliczonego przy zastosowaniu prewspółczynnika

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 8/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 06.04.2016

  Podobnie jak w przypadku przepisów o odliczeniach częściowych, także w przypadku przepisów o stosowaniu tzw. prewspółczynnika przewidziany jest obowiązek dokonywania korekty rocznej.

 • Warunki stosowania i określanie prewspółczynnika w VAT przez JSFP

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 7/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 04.04.2016

  Z początkiem 2016 r. do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) dodane zostały przepisy art. 86 ust. 2a–2h. Określają one zasady ustalania kwot podatku naliczonego od zakupów towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Kwoty podatku naliczonego od takich zakupów dokonywane są uwzględnieniem tzw. prewspółczynnika (nazywanego często również preproporcją).

 • Zatwierdzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w związku z zamknięciem roku 2015

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 6/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 08.03.2016

  Jednostki sektora finansów publicznych ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) i ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor) są zobowiązane do sporządzania wielu rodzajów sprawozdań. Sprawozdawczość ta obejmuje m.in.: ● sprawozdania z wykonania procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych – sprawozdania budżetowe, ● sprawozdania finansowe.

 • Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości w związku z ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych roku obrotowego w jednostkach samorządu terytorialnego

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 5/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 22.02.2016

  Dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2015 r. i – zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości – na ten dzień jednostki te muszą dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzić roczne sprawozdanie finansowe.

 • Umowy na czas określony po zmianach

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 4/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 05.02.2016

  W dniu 22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220), która zawiera m.in. znaczące zmiany dotyczące terminowych umów o pracę. Z katalogu umów usunięta została umowa na czas wykonania określonej pracy oraz pojawiły się dwie przesłanki pozwalające na ponowienie umów na okres próbny. Najbardziej rozbudowana zmiana dotyczy umowy na czas określony, w tym także jej odmiany, jaką jest umowa na zastępstwo.

 • Plan urlopów

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 3/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 25.01.2016

  Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.) dają pracodawcy możliwość rezygnacji z ustalania planu urlopów. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Pracodawca, u którego

 • Terminarz pracownika korzystającego z uprawnień rodzicielskich

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 2/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 14.01.2016

  Od 2 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie uprawnień rodzicielskich dla pracowników. Aby pracownik mógł skorzystać z przysługujących mu praw, musi złożyć stosowny wniosek w określonym terminie. Przepisy prawa pracy przewidują także możliwość przerwania lub rezygnacji z urlopów rodzicielskich w czasie ich trwania. Prezentujemy zestawienie przysługujących od nowego roku uprawnień rodzicielskich wraz z obowiązującymi terminami złożenia wniosku o ich udzielenie, przerwanie lub rezygnację z tych uprawnień.

 • Podatek od nieruchomości w gminach

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 1/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 30.12.2015

  Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy, dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a także nowe zasady jego naliczania i płatności. Opisujemy 12 zmian ważnych dla gmin.

 • Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | Rachunkowość Budżetowa 11/2015 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 25.05.2015

  Niewykorzystany przez pracownika do dnia rozwiązania stosunku pracy urlop wypoczynkowy – należny mu za bieżący rok oraz ewentualnie pozostały z roku poprzedniego – musi zostać rozliczony ekwiwalentem pieniężnym przez pracodawcę, u którego kończy się zatrudnienie. Rozliczenie to wypłaca się pracownikowi w dniu zakończenia zatrudnienia. Do prawidłowego ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop konieczne jest określenie wymiaru niewykorzystanego urlopu, ustalenie podstawy naliczania ekwiwalentu oraz wyliczenie jego kwoty.

 • Jak klasyfikować wydatki w przypadku faktur wielopozycyjnych

  Porada w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 8/2015 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 09.04.2015

  Jednostki bardzo często otrzymują faktury wielopozycyjne obejmujące zakup usługi czy też usługi i towaru. Wówczas powstaje problem, czy należy zastosować jeden paragraf czy też dwa lub więcej paragrafów, czyli zakup towaru i usługi jednocześnie.

 • Jak obliczyć nagrodę jubileuszową – krok po kroku

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 21/2015 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 02.11.2015

  Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem powszechnie obowiązującym w sferze budżetowej. Pracodawcy tego sektora mają obowiązek ją wypłacać, a zasady jej obliczania i ustalania warunków nabycia do niej prawa reguluje kilkanaście rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie pragmatyk służbowych. Generalne zasady kalkulacji nagrody jubileuszowej zostały omówione w 4 krokach.

 • Inwentaryzacja krok po kroku

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 19/2015 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 24.09.2015

  Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki – art. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Działania związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji można podzielić na etapy. Do każdego z etapów można przypisać określone czynności, uwzględniając przy tym procedurę zarówno prawną, jak i zwyczajową.

 • Zaliczki Pracownicze – zasady udzielania i rozliczania

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Rachunkowość Budżetowa 17/2015 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 24.08.2015

  Zagadnienie udzielania zaliczek na drobne zakupy pracownikom jednostki sektora finansów publicznych uregulowane zostało rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. W przepisach rozporządzenia można znaleźć odniesienie jedynie do państwowych jednostek budżetowych – dla samorządowych zakładów budżetowych rozporządzenie nie zawiera żadnego uregulowania. Samorządowe jednostki organizacyjne kwestie sposobu wydatkowania środków w ramach udzielania zaliczek na drobne zakupy regulują wewnętrznym zarządzeniem dyrektora tej jednostki.

 • Nowy wykaz towarów objętych od 1 lipca 2015 r. odwrotnym obciążeniem

  Artykuł aktualny do dnia 2016-12-31 | Biuletyn VAT 6/2015 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 28.05.2015

  Od 1 lipca 2015 r. został powiększony wykaz towarów objętych odwrotnym obciążeniem. Zmieniono również zasady rozliczania tych dostaw. Wprowadzono też dodatkowe obowiązki dla sprzedawców tych towarów.

 • Jak ustalać przeciętną liczbę zatrudnionych/ubezpieczonych

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Księgowego 23/2014 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 26.11.2014

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ GUS Przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczać jako sumę przeciętnego zatrudnienia w poszczególnych miesiącach, podzieloną przez 12. Przeciętną liczbę zatrudnionych wykazuje się po przeliczeniu osób niepełnozatrudnionych na pełne etaty. Przy obliczaniu przeciętnego zatrudnienia uwzględnia

 • 10 świadczeń pracowniczych – oskładkowanie i opodatkowanie

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 22/2014 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 06.11.2014

  Rodzaj świadczenia pracowniczego Zasady oskładkowania Zasady opodatkowania 1 2 3 Odszkodowania, rekompensaty oraz odprawy wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia bądź rozwiązania stosunku pracy Wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obejmuje jednorazowe

 • Kiedy płatnik pobiera wyższą/niższą zaliczkę na podatek – instrukcja

  Porada aktualna do dnia 2016-12-31 | Monitor Księgowego 20/2014 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 14.10.2014

  I. Wyższe zaliczki na podatek dochodowy

 • Obliczanie wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy – praktyczna instrukcja

  Artykuł w trakcie aktualizacji | Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń 18/2014 [dodatek: Ściąga dla kadrowego], data dodania: 06.09.2014

  Wynagrodzenia i inne świadczenia uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego Wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego/ekwiwalentu za urlop Świadczenia nieuwzględniane w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego/ekwiwalentu za urlop, wynikające z

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK