do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Dekretowanie dokumentów księgowych

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 21/2018 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 06.11.2018

  Zapisy ustawy o rachunkowości wskazują na konieczność sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych, czyli na obowiązek dekretacji.

 • Instruktaż: Jak prawidłowo postępować z nadpłatami w dochodach budżetowych?

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/2018, data dodania: 29.10.2018

  Nadpłaty to dochody nienależnie wpłacone na konto jednostki - przykładowo podwójnie zapłacona faktura czy zaokrąglona kwota wynikająca z decyzji, bo dłużnik nie pamiętał jej dokładnie albo zapłacił po terminie i „dołożył” kwotę na pokrycie odsetek. Mamy zatem bardzo różne kwoty nadpłat - od kilku groszy nawet po tysiące złotych. Pojawia się więc pytanie - co zrobić z nadpłatą?

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/2018 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych], data dodania: 23.10.2018

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie naliczania amortyzacji i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 • Dokształcanie pracowników - obowiązki i uprawnienia pracodawcy

  Artykuł aktualny | Serwis Prawno-Pracowniczy 19/2018 [dodatek: Ściąga kadrowego], data dodania: 04.10.2018

  Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Przez podnoszenie kwalifikacji należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Tabela 1. Kwalifikacja rodzaju kształcenia podejmowanego przez pracownika Rodzaj kształcenia Kwalifikacja Kształcenie

 • e-Ściąga księgowego: GRUPY PARAGRAFÓW WYDATKÓW w jednostkach samorządu terytorialnego

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/2018 [dodatek: e-Ściąga księgowego], data dodania: 05.10.2018

  W klasyfikacji budżetowej została wprowadzona nowa podziałka - grupy wydatków (łącznie 26).

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Plany finansowe – tworzenie, zmiany, ewidencja, grupy wydatków

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/2018 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych], data dodania: 05.10.2018

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie tworzenia i zmian planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

 • Instruktaż: Jak przygotować jednostkę do inwentaryzacji rocznej

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/2018, data dodania: 05.10.2018

  Ostatni kwartał roku obrotowego i pierwszy kwartał kolejnego roku to w księgowości jednostek czas wypełniony dodatkowymi obowiązkami związanymi z przygotowaniem do zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego i sporządzenia sprawozdania finansowego. Najbardziej pracochłonnym etapem tych przygotowań jest przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów.

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Ewidencja pozabilansowa po zmianach

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 9/2018 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych. Ewidencja pozabilansowa po zmianach], data dodania: 27.08.2018

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie tworzenia i prowadzenia ewidencji pozabilansowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych oraz wyeliminować stwierdzone błędy

 • Instruktaż: Naliczanie odsetek od odsetek

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 8/2018, data dodania: 20.07.2018

  Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Czy od zaległych odsetek za zwłokę można żądać kolejnych odsetek za opóźnienie? Kiedy i w jaki sposób należy je naliczać ?

 • Instruktaż: Split payment w rachunkowości jednostek sektora publicznego

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 7/2018, data dodania: 29.06.2018

  Przed jednostkami sektora publicznego nowe wyzwanie - mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). To ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62) wprowadziła liczne zmiany w ustawie o VAT, Prawie bankowym, a ponadto m.in. w ustawie o rachunkowości, związane z tym sposobem płatności. Co to jest mechanizm podzielonej płatności i jak go stosować w praktyce jednostek sektora finansów publicznych?

 • Instruktaż: Rejestr Należności Publicznoprawnych – zasady funkcjonowania

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 6/2018, data dodania: 28.05.2018

  Z dniem 1 czerwca 2018 r. do jednostek samorządu terytorialnego wkracza Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jak prawidłowo postąpić w przedmiocie Rejestru? Jakie należności można ujawnić w Rejestrze, kiedy można wprowadzić dane do Rejestru, a kiedy możne je zmienić lub wykreślić?

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” i Zespół 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” po zmianach

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 6/2018 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych. Zespół 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Zespół 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” po zmianach], data dodania: 25.05.2018

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalno-kalkulacyjnym na kontach zespołów 4 i 5 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych oraz wyeliminować stwierdzone błędy.

 • Urlopy okolicznościowe pracownika

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 6/2018 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 20.03.2018

  Pracownik uprawniony jest do licznych zwolnień od pracy związanych z wystąpieniem pewnych sytuacji - np. wezwaniem do sądu, honorowym oddawaniem krwi, dokonywaniem doraźnej czynności związkowej, opieką nad zdrowym dzieckiem. Wśród nich pojawiają się te określane mianem "zwolnień okolicznościowych". Pojęcie "zwolnienie okolicznościowe" lub niekiedy mniej precyzyjne - "urlop okolicznościowy" używane jest z reguły do jednego lub dwóch dni wolnych udzielanych w związku ze zdarzeniami rodzinnymi pracownika, takimi jak: ślub, urodzenie się dziecka, zgon osoby mu bliskiej. Udzielane są one na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632)

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Zespół 3 – „Materiały i towary” i Zespół 6 – „Produkty” po zmianach

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 5/2018 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych. Zespół 3 – „Materiały i towary” i zespół 6 „Produkty”], data dodania: 26.04.2018

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie ewidencji materiałów, towarów i produktów na kontach zespołów 3 i 6 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych oraz wyeliminować stwierdzone błędy. Testy zostały skonstruowane w

 • Instruktaż: Dokonywanie odpisów aktualizujących należności

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 5/2018, data dodania: 26.04.2018

  Jakie obowiązują zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności? W praktyce jednostki mają duży problem w tym zakresie. Ma to odzwierciedlenie m.in. w protokołach organów kontroli

 • Instruktaż: Ustalanie planu finansowego i kontrola wstępna wydatków – procedury kontroli zarządczej

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 4/2018, data dodania: 26.03.2018

  Kontrola w samorządowej jednostce budżetowej wykazała, że dyrektor jednostki oraz jego dwaj zastępcy nabyli ze środków budżetowych wysokiej klasy smartfony - każdy o wartości 6835,08 zł (łącznie 20 505,24 zł). Smartfony nabyto na raty (12 rat płatnych w ciągu tego samego roku budżetowego - 2017). Raty regulowano łącznie z abonamentem telefonicznym w wysokości 120 zł miesięcznie za każdy smartfon. Wydatki z tego tytułu zostały zaliczone do paragrafów: 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz 436 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Umowy o zakup urządzeń oraz harmonogramy spłat nie zostały przedłożone do kontrasygnaty głównemu księgowemu jednostki. Mimo to główny księgowy akceptował faktury wystawione do tych umów,

 • Procedury podatkowe na przestrzeni roku podatkowego, uchwalenie stawek, zwolnień, ulg na nowy rok podatkowy – część II

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 1/2018 [dodatek: Procedury], data dodania: 04.01.2018

  Dochody podatkowe są jednym z podstawowych elementów budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zasady podejmowania uchwał w podatkach lokalnych uregulowane są przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W dodatku ”Procedury” do RB 23/2017 omówiliśmy zasady obowiązujące przy podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości. W części II autor wyjaśnia problematykę podatku rolnego i leśnego.

 • NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH Część 2. Ewidencja podatkowa nieruchomości oraz sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 1/2018 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 18.12.2017

  Od 6 grudnia 2017 r. przepisy ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej upol) – obok obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości – nakładają na organy właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego nowe obowiązki sprawozdawcze. Dotychczas na potrzeby wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego organy podatkowe prowadziły ewidencję podatkową nieruchomości w systemie informatycznym. Ewidencja ta jest narzędziem, które w założeniu ma usprawnić ustalanie podstaw opodatkowania, a co za tym idzie, usprawnić wymiar i pobór tych podatków. Nowe obowiązki sprawozdawcze zwiększą możliwości analizy obowiązujących rozwiązań podatkowych, m.in. umożliwiając oszacowanie struktury

 • Procedury podatkowe na przestrzeni roku podatkowego, uchwalenie stawek, zwolnień, ulg na nowy rok podatkowy – część I

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 23/2017 [dodatek: Procedury], data dodania: 27.11.2017

  Dochody podatkowe są jednym z podstawowych elementów budżetów jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST). Źródła dochodów JST są zawarte w art. 4 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (dalej: ustawa o dochodach JST). To m.in.: wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego,

 • Nowe stawki maksymalne podatków lokalnych

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 23/2017 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 24.11.2017

  Ściąga księgowego - Nowe stawki maksymalne podatków lokalnych

 • Obowiązki pracodawcy związane ze śmiercią pracownika

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 21/2017 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 02.11.2017

  Zgon pracownika, niezależnie od jego przyczyn, pociąga za sobą pewne obowiązki dla pracodawcy. W każdym przypadku bezpośrednim skutkiem śmierci pracownika jest automatyczne wygaśnięcie stosunku pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie).

 • Inwentaryzacja krok po kroku

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 19/2017 [dodatek: Ściąga księgowego], data dodania: 03.10.2017

  Ściąga księgowego - Inwentaryzacja krok po kroku

 • Procedura wykonania budżetu JST

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 10/2017 [dodatek: Procedury], data dodania: 24.05.2017

  Wykonanie budżetu to proces, który odbywa się po jego uchwaleniu, przez cały rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia. Działania właściwych organów jednostki samorządu terytorialnego zamknięte pomiędzy tymi datami to właśnie etap wykonania budżetu.

 • Ściąga księgowego - wypełnianie świadectwa pracy

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 2/2018 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 18.01.2018

  Wypełnianie świadectwa pracy - 6 praktycznych wskazówek

 • Ściąga księgowego

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 24/2017 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 20.12.2017

  Ściąga księgowego - relacja z finału konkursu Księgowy Budżetu 2017

 • Wyszukiwarka - klasyfikacja budżetowa

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 5/2018 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 20.02.2018

  KLASYFIKACJA BUDŻETOWA to na bieżąco aktualizowany serwis internetowy, oparty na rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 • Korekta podatku odliczonego na podstawie prewspółczynnika

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 4/2018 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 20.02.2018

  Od 1 stycznia 2016 r. jednostki sektora finansów publicznych będące podatnikami VAT - dokonując zakupów towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza - obliczają kwoty podatku naliczonego na podstawie tzw. prewspółczynnika. Obliczenia te mają jednak charakter wstępny. Po zakończeniu roku należy dokonać korekty odliczonego podatku, uwzględniając prewspółczynnik obliczony na podstawie ostatecznych danych.

 • Praca w godzinach nadliczbowych

  Artykuł aktualny do dnia 2018-02-28 | Rachunkowość Budżetowa 4/2017 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 06.02.2017

  Zlecanie dodatkowej pracy, wykraczającej poza normy czasu pracy, lub wydłużony dobowy wymiar czasu pracy pracownika jest zjawiskiem występującym i powtarzalnym w trakcie zatrudnienia. Nie oznacza to, że praca w godzinach nadliczbowych może być regularnie świadczona. Niezależnie, czy dotyczy to pracodawcy podlegającego tylko pod ustawę z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.) w zakresie przepisów o czasie pracy, czy obowiązują u niego pragmatyki zawodowe - praca w godzinach nadliczbowych może być wykonywana wyjątkowo. Bardzo istotną kwestią jest rekompensata nadgodzin. Pracodawcy popełniają często wiele błędów przy ich rozliczaniu. Problemy z rozliczaniem pracy w nadgodzinach występują także w jednostkach budżetowych, zarówno w tych, w których w zakresie czasu pracy stosuje się w pełni przepisy

 • Zamknięcie roku obrotowego - terminarz działań

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 3/2017 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 26.01.2017

  Koniec i początek roku to dla jednostek budżetowych czas intensywnej pracy związanej z zamknięciem roku budżetowego oraz przygotowaniem sprawozdań finansowych. W celu ułatwienia i usprawnienia pracy przygotowaliśmy dla Państwa terminarz działań.

 • Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-31 | Rachunkowość Budżetowa 1/2017 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 20.12.2016

  Różnice inwentaryzacyjne występują w przypadku stwierdzenia, że stan faktyczny składników majątkowych jednostki jest inny niż stan ewidencyjny. Ustalone różnice inwentaryzacyjne należy ująć w księgach rachunkowych jednostki najpóźniej pod datą 31 grudnia danego roku obrotowego (budżetowego).

 • Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) - powiązanie z ewidencją księgową

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 2/2017 [dodatek: Ściąga księgowego], data dodania: 16.02.2017

  Rachunek zysków i strat sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej, a dane liczbowe podaje się w złotych i groszach. Termin złożenia rachunku zysków i strat jednostkowego za 2016 r. upływa 31 marca 2017 r. W opisie poszczególnych pozycji ujęto najbardziej typowe przykłady paragrafów - należy wziąć pod uwagę, że w

 • Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2016 r. - powiązanie z saldami kont księgowych

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 1/2017 [dodatek: Ściąga księgowego], data dodania: 10.01.2017

  Bilans sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej, a dane liczbowe podaje się w złotych i groszach. Termin złożenia bilansu jednostkowego za 2016 r. upływa 31 marca 2017 r. Oprac. Agnieszka Drożdżal wieloletni skarbnik gminy, doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych oraz rachunkowości

 • Święta w jednostce budżetowej - ujęcie wydatków w księgach rachunkowych

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 23/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 21.11.2016

  Jednostki budżetowe z okazji świąt Bożego Narodzenia ponoszą wydatki związane zarówno z zakupem choinki czy ozdób świątecznych, jak i z zorganizowaniem poczęstunku wigilijnego lub spotkań opłatkowych dla pracowników. Jak postąpić z takim wydatkiem w księgach rachunkowych jednostki? Czy stanowić to będzie koszt uzyskania przychodu dla jednostki, czy dla pracownika?

 • Praca w niedzielę i święto

  Artykuł aktualny do dnia 2018-02-28 | Rachunkowość Budżetowa 22/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 04.11.2016

  Mimo że niedziele i święta są dniami wolnymi od pracy, zdarza się, że pracownicy świadczą w te dni pracę. Jednak jest ona dozwolona tylko w szczególnych przypadkach, przewidzianych przepisami prawa. Pracodawcy przy rozliczaniu pracy świadczonej w niedziele i święta mają wiele problemów i często popełniają błędy. Jednym z podstawowych błędów jest przyjęcie, że w przypadku osób dodatkowo pracujących w te dni, poza ich rozkładem czasu pracy, od pierwszej godziny przepracowanej mamy do czynienia z nadgodzinami. Wiele nieprawidłowości związanych jest również z rozliczaniem i rekompensowaniem pracy w niedzielę i święto w sferze budżetowej, do czego przyczyniają się niejasne przepisy i idące za nimi sprzeczne interpretacje.

 • Kary za wykroczenia przeciw prawom pracownika

  Artykuł aktualny do dnia 2017-12-31 | Rachunkowość Budżetowa 18/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 09.09.2016

  Szczególna sytuacja prawna pracownika stawia po stronie pracodawcy szereg obowiązków. Część z tych obowiązków ustawodawca wyróżnił, uznając, że ich niedopełnienie stanowi wykroczenie przeciw prawom pracownika, a tym samym pociąga za sobą odpowiedzialność karną pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu. Kara grzywny za popełnione wykroczenie wynosi od 20 zł do 5000 zł, chyba że przepisy innych ustaw określają ją w innej wysokości (art. 24 ustawy z 20 maja 1970 r. - Kodeks wykroczeń). W tabeli prezentujemy wykaz i wysokość kar za wykroczenia przeciw prawom pracownika z uwzględnieniem regulacji przewidzianych w poszczególnych ustawach.

 • Zakupy online - bez przeszkód

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 15/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 03.08.2016

  Zakup e-booków, książek, poradników, publikacji lub dokonanie prenumeraty pism branżowych online (przez Internet) nie musi być problemem, jeśli tylko wiemy, jak prawidłowo to zaksięgować. Forma dokonywania zakupów w ten sposób jest jak najbardziej dozwolona i przez jednostki sektora finansów publicznych (dalej: jsfp) praktykowana. Pozwala ona sprawnie i szybko dokonać zakupu fachowej literatury, a także dostępu do portali internetowych - branżowych. Jednakże przy realizacji zakupu ze środków publicznych jsfp musi mieć na uwadze zasady odnoszące się do wydatkowania środków publicznych, uregulowane w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 • Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 11/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 18.05.2016

  Udzielanie urlopu wypoczynkowego w zgodzie z przepisami możliwe jest po uprzednim ustaleniu jego wymiaru. Należy odnieść się przy tym do wymiaru czasu pracy czy też okresu zatrudnienia pracownika. Wyodrębnić również trzeba osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową, gdyż w odniesieniu do nich obowiązują wyjątkowe zasady ustalania prawa do urlopu.

 • Obowiązki pracodawcy w zakresie ZFŚS

  Artykuł aktualny do dnia 2016-12-31 | Rachunkowość Budżetowa 9/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 18.04.2016

  Jedną z podstawowych powinności pracodawcy wobec pracownika jest działalność socjalna. Pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe, socjalne i kulturalne potrzeby pracowników. Jest to jedna z podstawowych zasad prawa pracy. Wskazano ją również w obowiązkach pracodawcy jako strony stosunku pracy. W celu finansowania działalności socjalnej tworzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS).

 • Korekta podatku odliczonego przy zastosowaniu prewspółczynnika

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 8/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 06.04.2016

  Podobnie jak w przypadku przepisów o odliczeniach częściowych, także w przypadku przepisów o stosowaniu tzw. prewspółczynnika przewidziany jest obowiązek dokonywania korekty rocznej.

 • Warunki stosowania i określanie prewspółczynnika w VAT przez JSFP

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 7/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 04.04.2016

  Z początkiem 2016 r. do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) dodane zostały przepisy art. 86 ust. 2a-2h. Określają one zasady ustalania kwot podatku naliczonego od zakupów towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Kwoty podatku naliczonego od takich zakupów dokonywane są uwzględnieniem tzw. prewspółczynnika (nazywanego często również preproporcją).

 • Zatwierdzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w związku z zamknięciem roku 2015

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 6/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 08.03.2016

  Jednostki sektora finansów publicznych ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) i ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor) są zobowiązane do sporządzania wielu rodzajów sprawozdań. Sprawozdawczość ta obejmuje m.in.: ● sprawozdania z wykonania procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych - sprawozdania budżetowe, ● sprawozdania finansowe.

 • Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości w związku z ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych roku obrotowego w jednostkach samorządu terytorialnego

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 5/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 22.02.2016

  Dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2015 r. i - zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości - na ten dzień jednostki te muszą dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzić roczne sprawozdanie finansowe.

 • Umowy na czas określony po zmianach

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 4/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 05.02.2016

  W dniu 22 lutego 2016 r. weszła w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220), która zawiera m.in. znaczące zmiany dotyczące terminowych umów o pracę. Z katalogu umów usunięta została umowa na czas wykonania określonej pracy oraz pojawiły się dwie przesłanki pozwalające na ponowienie umów na okres próbny. Najbardziej rozbudowana zmiana dotyczy umowy na czas określony, w tym także jej odmiany, jaką jest umowa na zastępstwo.

 • Plan urlopów

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 3/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 25.01.2016

  Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej: k.p.) dają pracodawcy możliwość rezygnacji z ustalania planu urlopów. Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Pracodawca, u którego nie

 • Terminarz pracownika korzystającego z uprawnień rodzicielskich

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 2/2016 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 14.01.2016

  Od 2 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe regulacje w zakresie uprawnień rodzicielskich dla pracowników. Aby pracownik mógł skorzystać z przysługujących mu praw, musi złożyć stosowny wniosek w określonym terminie. Przepisy prawa pracy przewidują także możliwość przerwania lub rezygnacji z urlopów rodzicielskich w czasie ich trwania. Prezentujemy zestawienie przysługujących od nowego roku uprawnień rodzicielskich wraz z obowiązującymi terminami złożenia wniosku o ich udzielenie, przerwanie lub rezygnację z tych uprawnień.

 • Podatek od nieruchomości w gminach

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 1/2016 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 30.12.2015

  Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy, dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a także nowe zasady jego naliczania i płatności. Opisujemy 12 zmian ważnych dla gmin.

 • Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop

  Porada aktualna do dnia 2015-12-31 | Rachunkowość Budżetowa 11/2015 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 25.05.2015

  Niewykorzystany przez pracownika do dnia rozwiązania stosunku pracy urlop wypoczynkowy - należny mu za bieżący rok oraz ewentualnie pozostały z roku poprzedniego - musi zostać rozliczony ekwiwalentem pieniężnym przez pracodawcę, u którego kończy się zatrudnienie. Rozliczenie to wypłaca się pracownikowi w dniu zakończenia zatrudnienia. Do prawidłowego ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop konieczne jest określenie wymiaru niewykorzystanego urlopu, ustalenie podstawy naliczania ekwiwalentu oraz wyliczenie jego kwoty.

 • Jak klasyfikować wydatki w przypadku faktur wielopozycyjnych

  Porada aktualna | Rachunkowość Budżetowa 8/2015 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 09.04.2015

  Jednostki bardzo często otrzymują faktury wielopozycyjne obejmujące zakup usługi czy też usługi i towaru. Wówczas powstaje problem, czy należy zastosować jeden paragraf czy też dwa lub więcej paragrafów, czyli zakup towaru i usługi jednocześnie.

 • Jak obliczyć nagrodę jubileuszową - krok po kroku

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 21/2015 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 02.11.2015

  Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem powszechnie obowiązującym w sferze budżetowej. Pracodawcy tego sektora mają obowiązek ją wypłacać, a zasady jej obliczania i ustalania warunków nabycia do niej prawa reguluje kilkanaście rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie pragmatyk służbowych. Generalne zasady kalkulacji nagrody jubileuszowej zostały omówione w 4 krokach.

 • Inwentaryzacja krok po kroku

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 19/2015 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 24.09.2015

  Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki - art. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Działania związane z przeprowadzeniem inwentaryzacji można podzielić na etapy. Do każdego z etapów można przypisać określone czynności, uwzględniając przy tym procedurę zarówno prawną, jak i zwyczajową.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK