do góry
Pobieranie danych...
Powrót do menu głównego
 • Ściąga księgowego: GRUPY WYDATKÓW w jednostkach samorządu terytorialnego – paragrafy po zmianach

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/2019 [dodatek: Ściąga księgowego: GRUPY WYDATKÓW w jednostkach samorządu terytorialnego – paragrafy po zmianach], data dodania: 29.10.2019

  W 2018 r. w klasyfikacji budżetowej została wprowadzona nowa podziałka - grupy wydatków (łącznie 26).

 • Należności sporne i wątpliwe – inwentaryzacja i wycena bilansowa (cz. II)

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/2019, data dodania: 23.10.2019

  W październiku rozpoczyna się proces inwentaryzacji należności metodą uzgodnienia sald. Natomiast po zakończeniu roku obrotowego ruszają prace związane z weryfikacją sald należności niepodlegających uzgodnieniu sald oraz wyceną należności dla celów bilansowych. Wycenę taką przeprowadza się z zachowaniem zasady ostrożności. Skutkuje to koniecznością dokonania odpisów aktualizujących należności. W części I instruktażu zostały omówione procedury identyfikacji należności spornych, ich inwentaryzacji i wyceny bilansowej w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. W tej części przedstawiamy, jak prawidłowo postępować w tym zakresie z należnościami wątpliwymi.

 • ZESTAWY PYTAŃ: Inwentaryzacja od strony księgowej – najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/2019 [dodatek: Zestawy pytań], data dodania: 18.10.2019

  Za pomocą ZESTAWÓW PYTAŃ można skontrolować znajomość uregulowań w zakresie rozliczania wyników spisu z natury, a także przygotowania, przeprowadzania, dokumentowania i rozliczania wyników uzgodnień oraz weryfikacji sald.

 • Kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzeń pracownika - uwzględniające nową skalę podatkową, obowiązującą od 1 października 2019 r.

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 19/2019 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 04.10.2019

 • Instruktaż: Należności sporne i wątpliwe – inwentaryzacja i wycena bilansowa (cz. I)

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/2019, data dodania: 30.09.2019

  W październiku rozpoczyna się proces inwentaryzacji należności metodą uzgodnienia sald. Natomiast po zakończeniu roku obrotowego ruszają prace związane z weryfikacją sald należności niepodlegających uzgodnieniu sald oraz wyceną należności dla celów bilansowych. Wycenę taką przeprowadza się z zachowaniem zasady ostrożności. Skutkuje to koniecznością dokonania odpisów aktualizujących należności. W wyniku obu tych procesów w księgach rachunkowych powinny być ujawnione i właściwie wycenione należności zaliczane do kategorii spornych i wątpliwych. Jak to zrobić prawidłowo?

 • ZESTAWY PYTAŃ: Spis z natury – najczęstsze błędy i sposoby ich eliminacji

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/2019 [dodatek: Zestaw pytań], data dodania: 30.09.2019

  Za pomocą ZESTAWÓW PYTAŃ można skontrolować znajomość uregulowań w zakresie przygotowania, przeprowadzania, dokumentowania i rozliczania wyników spisu z natury.

 • Ściąga księgowego: Opłaty za przedszkole – instruktaż, jak je nałożyć i wyegzekwować

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 9/2019 [dodatek: Ściąga księgowego: Opłaty za przedszkole – instruktaż, jak je nałożyć i wyegzekwować], data dodania: 29.08.2019

  Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez JST oraz za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach pobiera się opłaty. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady ich egzekwowania. Po zmianach opłaty te zostały zakwalifikowane jako należności publicznoprawne. Z czego zatem wynika obowiązek uiszczenia tych opłat? Jak po zmianach prawidłowo naliczyć i nałożyć na rodziców lub opiekunów obowiązek zapłaty opłaty? Jaki jest i z czego wynika termin płatności tych opłat?

 • Instruktaż: Jak główny księgowy może korzystać ze swoich praw – część III

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 8/2019, data dodania: 26.07.2019

  W części II (w PRB 7/2019) zostały opisane zasady korzystania z uprawnień głównego księgowego przy wykonywaniu obowiązków z zakresu rachunkowości. W tej części zostaną szczegółowo opisane zasady korzystania z praw głównego księgowego przy wykonywaniu kontroli wstępnej i dyspozycji środkami pieniężnymi.

 • Ściąga księgowego: Wykaz kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 8/2019 [dodatek: Ściąga księgowego], data dodania: 23.07.2019

  Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont, zawiera konta występujące w jednostkach budżetowych i w samorządowych zakładach budżetowych. Niektóre z nich występują wyłącznie w państwowych jednostkach budżetowych, tylko w samorządowych jednostkach budżetowych lub tylko w samorządowych zakładach budżetowych.

 • Instruktaż: Jak główny księgowy może korzystać ze swoich praw – część II

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 7/2019, data dodania: 19.06.2019

  W części I (w PRB 6/2019) zostały omówione ogólnie obowiązki i uprawnienia głównego księgowego wynikające z art. 54 uofp oraz zasady, na jakich są one uwzględniane w procedurach kontroli zarządczej, obowiązujących w jednostce. Zostały też przedstawione obowiązki nakładane na głównego księgowego w obszarze prowadzenia rachunkowości. W tej części opisane są szczegółowe zasady korzystania z uprawnień głównego księgowego przy wykonywaniu obowiązków w zakresie rachunkowości.

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: KSR 7 – stosowanie w jednostkach sektora publicznego

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 7/2019 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych], data dodania: 19.06.2019

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować postępowanie jednostek sektora publicznego w kwestiach zmian polityki rachunkowości, poprawiania błędów w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych oraz zapewniania porównywalności sprawozdań finansowych.

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Klasyfikacja budżetowa – stosowanie w praktyce

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 6/2019 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych], data dodania: 24.05.2019

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie stosowania klasyfikacji budżetowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

 • Jak główny księgowy może korzystać ze swoich praw – część I

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 6/2019, data dodania: 17.05.2019

  Główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych są - obok kierowników tych jednostek - najważniejszymi pracownikami odpowiedzialnymi za prowadzenie ich gospodarki finansowej oraz rachunkowości. W związku z tą rolą podstawowy zakres ich obowiązków i uprawnień koniecznych do ich prawidłowego realizowania określa uofp. Poza tym główni księgowi mają także ważne zadania w ramach systemu kontroli zarządczej. Kontrole przeprowadzane w jednostkach wykazują, że w praktyce jest wiele wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności i uprawnień głównych księgowych.

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Ewidencja rozliczeń VAT po centralizacji

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 5/2019 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych. Ewidencja rozliczeń VAT po centralizacji], data dodania: 25.04.2019

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie ewidencji VAT w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

 • Instruktaż: Przyjmowanie, wydawanie i ewidencja zbroszurowanych druków ścisłego zarachowania

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 5/2019, data dodania: 18.04.2019

  Jednostce zarzucono nierzetelną ewidencję druków ścisłego zarachowania: znormalizowanych pokwitowań wpłaty oraz pokwitowań opłaty targowej o różnych nominałach. Są to druki zbroszurowane. Ich przychód był dotąd ujmowany w księdze druków ścisłego zarachowania w przeliczeniu na książki druków, a rozchód - według faktycznie wydanych przez inkasentów pokwitowań. Nie był nigdy ustalany stan ewidencyjny ogółem tych druków. Druki nie były także inwentaryzowane. W jaki sposób należy prowadzić ewidencję tych druków, aby była rzetelna?

 • e-ściąga księgowego: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wskaźniki oraz wyjaśnienia UODO

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 4/2019 [dodatek: e-Ściąga księgowego: ZFŚS – wskaźniki oraz wyjaśnienia UODO], data dodania: 26.03.2019

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach sektora publicznego

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 4/2019 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych. ZFŚS w jednostkach sektora publicznego], data dodania: 26.03.2019

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie tworzenia i ewidencji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz gospodarowania jego środkami.

 • e-ściąga księgowego: Wskaźniki dotyczące podróży służbowych

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2019 [dodatek: e-Ściąga księgowego: Wskaźniki dotyczące podróży służbowych], data dodania: 19.02.2019

 • ZESTAW ZADAŃ: Koszty podróży służbowych w jednostkach sektora publicznego

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2019 [dodatek: Zestaw zadań. Koszty podróży służbowych w jsfp], data dodania: 19.02.2019

  Za pomocą zadań można samodzielnie skontrolować znajomość przepisów w zakresie rozliczania, dokumentowania i ewidencji kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

 • Instruktaż: Jak naliczać odpisy aktualizujące należności?

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2019, data dodania: 14.02.2019

  Co najmniej na koniec roku obrotowego, ale przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, jednostki sektora finansów publicznych są zobowiązane do naliczenia i ujęcia w księgach rachunkowych odpisów aktualizujących należności.

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Prowadzenie kont ksiąg pomocniczych

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 2/2019 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych], data dodania: 05.02.2019

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie tworzenia i prowadzenia ewidencji pomocniczej do bilansowych i pozabilansowych kont syntetycznych.

 • Instruktaż: Udokumentowanie i rozliczenie inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 2/2019, data dodania: 01.02.2019

  Najpóźniej pod datą 31 grudnia 2018 r. w księgach rachunkowych należało ująć wyniki inwentaryzacji okresowej przeprowadzonej za 2018 r. Czynności związane z przeprowadzeniem oraz rozliczeniem inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki powinny być zakończone najpóźniej do 85 dnia po dniu bilansowym (do 26 marca 2019 r.). Na ten dzień, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 uor, należy sporządzić zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej za 2018 r. Zestawienie to stanowi podstawę do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki za ten rok.

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: „Bilans” oraz „Informacja dodatkowa” za 2018 r.

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 1/2019 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych], data dodania: 09.01.2019

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie sporządzania bilansu oraz informacji dodatkowej jednostki budżetowej/samorządowego zakładu budżetowego za 2018 r.

 • Instruktaż: Inwentaryzacja metodą weryfikacji sald – przygotowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 1/2019, data dodania: 09.01.2019

  Ostatnia z metod inwentaryzacji obejmuje porównanie danych ksiąg rachunkowych z dokumentacją i weryfikację wartości. Dotyczy najbardziej zróżnicowanej grupy aktywów oraz wszystkich pasywów jednostek.

 • e-Ściąga księgowego: Salda kont – przeksięgowania roczne

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 12/2018 [dodatek: e-ŚCIĄGA KSIĘGOWEGO. Salda kont - przeksięgowania roczne], data dodania: 07.12.2018

  Przed trwałym zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdania finansowego pracownicy komórek finansowych powinni przeprowadzić weryfikację (analizę) sald. Weryfikacja sald pozwala na stwierdzenie:

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Zamknięcie roku 2018 w jednostkach sektora finansów publicznych

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 12/2018 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych], data dodania: 07.12.2018

  Za pomocą testów można na bieżąco nadzorować proces przygotowania do zamknięcia i proces zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2018 r., a także skontrolować prawidłowość przeprowadzenia związanych z tym prac już po ich zakończeniu.

 • Instruktaż: Inwentaryzacja metodą potwierdzenia sald – przygotowanie, przeprowadzenie i udokumentowanie

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 12/2018, data dodania: 07.12.2018

  Od 1 października 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. należy przeprowadzić inwentaryzację należności metodą uzgodnienia sald z kontrahentami. Trzeba uzgodnić należności jednostki z różnych tytułów. Potwierdzenie sald nie dotyczy należności:

 • Dekretowanie dokumentów księgowych

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 21/2018 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 06.11.2018

  Zapisy ustawy o rachunkowości wskazują na konieczność sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych, czyli na obowiązek dekretacji.

 • Instruktaż: Jak prawidłowo postępować z nadpłatami w dochodach budżetowych?

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/2018, data dodania: 29.10.2018

  Nadpłaty to dochody nienależnie wpłacone na konto jednostki - przykładowo podwójnie zapłacona faktura czy zaokrąglona kwota wynikająca z decyzji, bo dłużnik nie pamiętał jej dokładnie albo zapłacił po terminie i „dołożył” kwotę na pokrycie odsetek. Mamy zatem bardzo różne kwoty nadpłat - od kilku groszy nawet po tysiące złotych. Pojawia się więc pytanie - co zrobić z nadpłatą?

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Amortyzacja i umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/2018 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych], data dodania: 23.10.2018

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie naliczania amortyzacji i umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 • Dokształcanie pracowników - obowiązki i uprawnienia pracodawcy

  Artykuł aktualny | Serwis Prawno-Pracowniczy 19/2018 [dodatek: Ściąga kadrowego], data dodania: 04.10.2018

 • e-Ściąga księgowego: GRUPY PARAGRAFÓW WYDATKÓW w jednostkach samorządu terytorialnego

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/2018 [dodatek: e-Ściąga księgowego], data dodania: 05.10.2018

  W klasyfikacji budżetowej została wprowadzona nowa podziałka - grupy wydatków (łącznie 26).

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Plany finansowe – tworzenie, zmiany, ewidencja, grupy wydatków

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/2018 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych], data dodania: 05.10.2018

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie tworzenia i zmian planów finansowych dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

 • Instruktaż: Jak przygotować jednostkę do inwentaryzacji rocznej

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/2018, data dodania: 05.10.2018

  Ostatni kwartał roku obrotowego i pierwszy kwartał kolejnego roku to w księgowości jednostek czas wypełniony dodatkowymi obowiązkami związanymi z przygotowaniem do zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego i sporządzenia sprawozdania finansowego. Najbardziej pracochłonnym etapem tych przygotowań jest przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów.

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Ewidencja pozabilansowa po zmianach

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 9/2018 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych. Ewidencja pozabilansowa po zmianach], data dodania: 27.08.2018

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie tworzenia i prowadzenia ewidencji pozabilansowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych oraz wyeliminować stwierdzone błędy

 • Instruktaż: Naliczanie odsetek od odsetek

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 8/2018, data dodania: 20.07.2018

  Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Czy od zaległych odsetek za zwłokę można żądać kolejnych odsetek za opóźnienie? Kiedy i w jaki sposób należy je naliczać ?

 • Instruktaż: Split payment w rachunkowości jednostek sektora publicznego

  Porada aktualna do dnia 2019-10-31 | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 7/2018, data dodania: 29.06.2018

  Przed jednostkami sektora publicznego nowe wyzwanie - mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment). To ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62) wprowadziła liczne zmiany w ustawie o VAT, Prawie bankowym, a ponadto m.in. w ustawie o rachunkowości, związane z tym sposobem płatności. Co to jest mechanizm podzielonej płatności i jak go stosować w praktyce jednostek sektora finansów publicznych?

 • Instruktaż: Rejestr Należności Publicznoprawnych – zasady funkcjonowania

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 6/2018, data dodania: 28.05.2018

  Z dniem 1 czerwca 2018 r. do jednostek samorządu terytorialnego wkracza Rejestr Należności Publicznoprawnych. Jak prawidłowo postąpić w przedmiocie Rejestru? Jakie należności można ujawnić w Rejestrze, kiedy można wprowadzić dane do Rejestru, a kiedy możne je zmienić lub wykreślić?

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” i Zespół 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” po zmianach

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 6/2018 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych. Zespół 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Zespół 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie” po zmianach], data dodania: 25.05.2018

  Za pomocą testów można samodzielnie skontrolować przestrzeganie przepisów w zakresie ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i funkcjonalno-kalkulacyjnym na kontach zespołów 4 i 5 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych oraz wyeliminować stwierdzone błędy.

 • Urlopy okolicznościowe pracownika

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 6/2018 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 20.03.2018

  Pracownik uprawniony jest do licznych zwolnień od pracy związanych z wystąpieniem pewnych sytuacji - np. wezwaniem do sądu, honorowym oddawaniem krwi, dokonywaniem doraźnej czynności związkowej, opieką nad zdrowym dzieckiem. Wśród nich pojawiają się te określane mianem "zwolnień okolicznościowych". Pojęcie "zwolnienie okolicznościowe" lub niekiedy mniej precyzyjne - "urlop okolicznościowy" używane jest z reguły do jednego lub dwóch dni wolnych udzielanych w związku ze zdarzeniami rodzinnymi pracownika, takimi jak: ślub, urodzenie się dziecka, zgon osoby mu bliskiej. Udzielane są one na podstawie § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1632)

 • ZESTAW TESTÓW KONTROLNYCH: Zespół 3 – „Materiały i towary” i Zespół 6 – „Produkty” po zmianach

  Artykuł aktualny | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 5/2018 [dodatek: Zestaw testów kontrolnych. Zespół 3 – „Materiały i towary” i zespół 6 „Produkty”], data dodania: 26.04.2018

 • Instruktaż: Dokonywanie odpisów aktualizujących należności

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 5/2018, data dodania: 26.04.2018

  Jakie obowiązują zasady tworzenia odpisów aktualizujących należności? W praktyce jednostki mają duży problem w tym zakresie. Ma to odzwierciedlenie m.in. w protokołach organów kontroli

 • Instruktaż: Ustalanie planu finansowego i kontrola wstępna wydatków – procedury kontroli zarządczej

  Porada aktualna | Poradnik Rachunkowości Budżetowej 4/2018, data dodania: 26.03.2018

  Kontrola w samorządowej jednostce budżetowej wykazała, że dyrektor jednostki oraz jego dwaj zastępcy nabyli ze środków budżetowych wysokiej klasy smartfony - każdy o wartości 6835,08 zł (łącznie 20 505,24 zł). Smartfony nabyto na raty (12 rat płatnych w ciągu tego samego roku budżetowego - 2017). Raty regulowano łącznie z abonamentem telefonicznym w wysokości 120 zł miesięcznie za każdy smartfon. Wydatki z tego tytułu zostały zaliczone do paragrafów: 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz 436 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Umowy o zakup urządzeń oraz harmonogramy spłat nie zostały przedłożone do kontrasygnaty głównemu księgowemu jednostki. Mimo to główny księgowy akceptował faktury wystawione do tych umów,

 • Procedury podatkowe na przestrzeni roku podatkowego, uchwalenie stawek, zwolnień, ulg na nowy rok podatkowy – część II

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 1/2018 [dodatek: Procedury], data dodania: 04.01.2018

  Dochody podatkowe są jednym z podstawowych elementów budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zasady podejmowania uchwał w podatkach lokalnych uregulowane są przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W dodatku ”Procedury” do RB 23/2017 omówiliśmy zasady obowiązujące przy podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości. W części II autor wyjaśnia problematykę podatku rolnego i leśnego.

 • NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE W ZAKRESIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH Część 2. Ewidencja podatkowa nieruchomości oraz sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 1/2018 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 18.12.2017

  Od 6 grudnia 2017 r. przepisy ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej upol) – obok obowiązku prowadzenia ewidencji podatkowej nieruchomości – nakładają na organy właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego nowe obowiązki sprawozdawcze. Dotychczas na potrzeby wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i podatku leśnego organy podatkowe prowadziły ewidencję podatkową nieruchomości w systemie informatycznym. Ewidencja ta jest narzędziem, które w założeniu ma usprawnić ustalanie podstaw opodatkowania, a co za tym idzie, usprawnić wymiar i pobór tych podatków. Nowe obowiązki sprawozdawcze zwiększą możliwości analizy obowiązujących rozwiązań podatkowych, m.in. umożliwiając oszacowanie struktury

 • Procedury podatkowe na przestrzeni roku podatkowego, uchwalenie stawek, zwolnień, ulg na nowy rok podatkowy – część I

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 23/2017 [dodatek: Procedury], data dodania: 27.11.2017

 • Nowe stawki maksymalne podatków lokalnych

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 23/2017 [dodatek: Ściąga Księgowego], data dodania: 24.11.2017

 • Obowiązki pracodawcy związane ze śmiercią pracownika

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 21/2017 [dodatek: Ściąga Kadrowego], data dodania: 02.11.2017

  Zgon pracownika, niezależnie od jego przyczyn, pociąga za sobą pewne obowiązki dla pracodawcy. W każdym przypadku bezpośrednim skutkiem śmierci pracownika jest automatyczne wygaśnięcie stosunku pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie).

 • Inwentaryzacja krok po kroku

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 19/2017 [dodatek: Ściąga księgowego], data dodania: 03.10.2017

 • Procedura wykonania budżetu JST

  Artykuł aktualny | Rachunkowość Budżetowa 10/2017 [dodatek: Procedury], data dodania: 24.05.2017

  Wykonanie budżetu to proces, który odbywa się po jego uchwaleniu, przez cały rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia. Działania właściwych organów jednostki samorządu terytorialnego zamknięte pomiędzy tymi datami to właśnie etap wykonania budżetu.

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK