do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 27.03.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zawieszenie obowiązku wykonywania badań lekarskich pracowników

Zawieszenie obowiązku wykonywania badań profilaktycznych wynikających z przepisów art. 229 § 2 zdanie pierwsze i § 4-5 Kodeksu pracy przewiduje projekt tzw. tarczy antykryzysowej przyjętej przez rząd.

Zawieszone mają zostać także przepisy art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym oraz art. 22b ust. 7 ustawy o transporcie kolejowym w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań psychologicznych.

Zawieszenie stosowania przepisów nie obejmuje przeprowadzenia badań wstępnych i kontrolnych, ale uwzględnia możliwość wykonywania ich w innym trybie.

Projekt nie obejmuje również badań wykonywanych na podstawie szczególnych regulacji, jak np. badania lekarskie czy psychologiczne przeprowadzane na podstawie ustawy o broni i amunicji, czy badania lekarskie i psychologiczne przeprowadzane na podstawie ustawy o Policji.

W projekcie przyjęto także, że po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

W proponowanych zmianach przyjęto, że w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Lekarz ten może przeprowadzić badanie i wydać orzeczenie lekarskie w trybie określonym w art. 2 ust. 4 ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty tj. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Do orzeczenie lekarskiego stosuje się odpowiednio art. 2 pkt 6 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, tj. tak jak w elektronicznej dokumentacji medycznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym czy podpisem osobistym. Orzeczenie lekarza załącza się do akt osobowych pracownika.

Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Projektem tzw. tarczy antykryzysowej ma zająć się dziś Sejm. O szczegółach ostatecznie przyjętych rozwiązań będziemy informować Państwa na bieżąco.

Źródło: INFORLEX

Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)

Publikacja zawiera opis zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Przedstawia m.in. zmienione zasady pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, nowe warunki przyznawania świadczenia postojowego oraz zasady przeprowadzania szkoleń bhp w czasie epidemii koronawirusa. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatną tabelę z wykazem zmian wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0.

Kup już za: 19.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK