do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 14.02.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Publiczny Internet w gminie

Jeszcze nie jest za późno. Do 30 czerwca 2020 r. gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie instalacji hotspot. Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi ciągły nabór wniosków w konkursie „Publiczny Internet dla każdego”.

Każda gmina ma teraz szansę udostępnić Internet w swojej przestrzeni publicznej. Internet to nie luksus, teraz to już raczej zwykła codzienność. Urzędy, dworce, parki czy place zabaw, które do tej pory funkcjonowały offline, wreszcie wzbogacą się o hotspoty. Bezpłatny Internet coraz bardziej powszechny.

Stan na dziś

Obecnie, w ujęciu statystycznym, zaledwie co szósta gmina dysponuje punkami z bezpłatnym WiFi. W około 400 gminach jest dostęp do łącznie ok. 6 tys. hotspostów. Te już funkcjonujące w miejscach publicznych hotspoty w większości przypadków mają jednak ograniczoną prędkością przesyłu danych. To zdecydowanie za mało, by stanowić rozwiązanie atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnych użytkowników.

Działania prowadzone przez Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dalej: CPPC) zakładają zmianę cyfrowej rzeczywistości mieszkańców polskich gmin. I to zarówno w zakresie zwiększenia liczby bezpłatnych punktów WiFi, jak i przepustowości łącza do poziomu 30 Mb/s. Określone parametry łącza udostępnianego przez gminy w przestrzeni publicznej powinny być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Od 12 grudnia 2018 r., czyli od ponad roku, obowiązuje rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 18 października 2018 r. w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu (Dz.U. z 2018 r. poz. 2078). Minimalna przepływność łącza przez punkty dostępu do Internetu wynosi 30 Mb/s. Minimalna przepływność jest zachowana, gdy zsumowana przepustowość łącza w dół do wszystkich użytkowników końcowych wynosi 30 Mb/s.

Publiczny Internet dla każdego

Konkurs prowadzony przez CPPC został uruchomiony we wrześniu ubiegłego roku i zakończy się 30 czerwca 2020 r. Do tej daty możliwe będzie składanie wniosków o dofinansowanie. Konkurs jest dedykowany polskim gminom. Wsparcie kierowane jest w głównej mierze do gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich. To tu jest największe zapotrzebowanie na stworzenie ogólnodostępnej bezprzewodowej sieci internetowej. Zgodnie z intencją CPPC cyfrowo wykluczeni będą mieć szansę na zbalansowany rozwój, bez którego nie da się wyeliminować technologicznych i kompetencyjnych ograniczeń. Dzięki dofinansowaniu gminy będą mogły stworzyć infrastrukturę umożliwiającą dostęp do bezpłatnego i powszechnego Internetu w przestrzeni publicznej.

Konkurs "Publiczny Internet dla każdego" jest realizowany w trybie ciągłym. To oznacza, że dokumenty konkursowe gminy mogą składać w dowolnym momencie, byle przed wyznaczonym terminem końcowym. Przychodzące wnioski będą przez CPPC rozpatrywane na bieżąco, co w znacznym stopniu skróci sam proces zawarcia umowy. Procedura została przez organizatora konkursu ograniczona do minimum. Dokumenty konkursowe zostały tak skonstruowane, aby ich wypełnienie odbyło się szybko i bezproblemowo. Cały proces odbywa się cyfrowo. Wniosek wypełnia się za pośrednictwem generatora udostępnionego bezpośrednio na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Wypełniony wniosek przesyła się przez aplikację. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć jedynie dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji wnioskodawcy oraz pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej wnioskodawcę do podpisania wniosku.

Wysokość dofinansowania

Budżet konkursowy wynosi 120 mln. zł. CPPC zakłada, że dzięki konkursowi 1900 gmin może utworzyć na swoim terenie min. 19 tys. hotspotów. Każda gmina, która zdecyduje się na udział w konkursie, może liczyć na dofinansowanie na poziomie nieco ponad 64 tys. zł. Kwota ta powinna pokryć koszty związane z usytuowaniem w miejscach publicznych przynajmniej 10 punktów dostępowych WiFi o prędkości przesyłu danych na pożądanych poziomie 30 Mb/s.

Ponoszone w ramach projektu wydatki powinny stanowić pokrycie kosztów zakupu sprzętu i instalacji hotspotów, które spełniają określone wymagania dla WiFi, tj.:

  • sprzętu i instalacji publicznych punktów dostępu do Internetu - hotspoty;
  • sprzętu niezbędnego do uruchomienia sieci, tj. urządzeń zasilających - np. zasilacz Ethernet (PoE), adapter zasilania, przełącznik PoE lub wyposażenie do łączenia się z Internetem - np. routery, łącza mikrofalowe, przełączniki, zapory sieciowe.

Należy mieć na uwadze, że kwota ryczałtowa dofinansowania nie obejmuje kosztów aktywnych elementów sieci łączy dosyłowych. Ta powinna być już dostępna w miejscu podłączenia sieci z publicznymi punktami dostępu do Internetu lub powinna zostać podłączona przy wykorzystaniu innych środków.

Piotr Maliszewski

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie prawa pracy dotyczące nowych zasad postępowania przed sądami pracy oraz ustalania płacy minimalnej w 2020 r. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.

Kup już za: 129.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK