do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.02.2020
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nie trzeba uchylać uchwały o wzorach formularzy dla podatków lokalnych

Czy po 1 lipca 2019 r. trzeba było uchylić uchwały dotyczące wzorów formularzy podatkowych (deklaracje, informacje)?

Nie. Nie było konieczne uchylanie uchwały dotyczącej wzorów formularzy podatkowych. Straciła ona moc wraz z wejściem w życie ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (dalej: ustawa zmieniająca) - czyli 1 lipca 2019 r.

Ustawa zmieniająca odebrała radom gmin kompetencję do ustalania wzorów formularzy i informacji składanych do rozliczania podatków lokalnych. Chodzi tu o podatki:

  • rolny,
  • od nieruchomości,
  • od środków transportowych,
  • leśny.

Zmiana delegacji

O utracie mocy wskazanych uchwał świadczy też fakt, że ustawa zmieniająca zmodyfikowała zakres delegacji zawarty w ustawach podatkowych. Delegacja dla Ministra Finansów jest szersza niż ta dotychczasowa dla rad gmin. Pogląd ten potwierdza także § 32 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (dalej: ZTP), które - choć nie odnosi się wprost do aktów prawa miejscowego - może być w pewnym zakresie odpowiednio do nich stosowane (§ 143 ZTP).

Zgodnie z tym przepisem, jeżeli zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego w ten sposób, że zmienia się:

  • rodzaj aktu wykonawczego,
  • zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym,
  • wytyczne dotyczące treści tego aktu

- przyjmuje się, że akt wykonawczy wydany na podstawie tego przepisu upoważniającego traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie przepisu zmieniającego treść przepisu upoważniającego.

Ponadto ustawa zmieniająca daje Ministrowi Finansów także kompetencje do określenia, w drodze rozporządzenia, sposobu przesyłania informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz do określenia rodzajów podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone te deklaracje i informacje. Dotychczas o możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej decydowała rada gminy.

Przepis przejściowy

Problemy może w praktyce sprawiać przepis przejściowy ustawy zmieniającej - tj. art. 37. Zgodnie z nim do składania informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że nowe wzory deklaracji i informacji stosuje się, gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować stare wzory, zgodnie z uchwałami rady gminy.

Leszek Jaworski

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie prawa pracy dotyczące nowych zasad postępowania przed sądami pracy oraz ustalania płacy minimalnej w 2020 r. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.

Kup już za: 129.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK