do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 05.12.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Należności sporne – jak je inwentaryzować

Spór co do istnienia, zakresu czy wymagalności należności może powstać w każdym czasie, w trakcie trwania roku obrotowego. Jednak wiele należności spornych jest identyfikowanych w księgach rachunkowych dopiero na etapie przeprowadzania inwentaryzacji okresowej należności metodami uzgodnienia i weryfikacji sald.

Należności sporne to takie, których istnienie (np. powstanie, wygaśnięcie, w tym na skutek przedawnienia), zakres (np. wysokość) lub termin spełnienia (tzw. wymagalność) dłużnik lub wierzyciel kwestionuje. Ustalenie istnienia, faktycznej wysokości i/lub terminu wymagalności należności spornej wymaga przeprowadzenia postępowania przed odpowiednim organem (np. sądem cywilnym, sądem pracy, komisją arbitrażową). Należność uznaje się za sporną od chwili wszczęcia postępowania o jej prawidłowe ustalenie aż do jego zakończenia prawomocną decyzją odpowiedniego organu.

Jeśli spór co do należności powstał w ciągu roku obrotowego, inwentaryzuje się je w drodze weryfikacji sald (art. 26 ust. 1 pkt 3 uor). W ramach przygotowania do uzgodnień sald należności takie trzeba na podstawie dokumentacji źródłowej wyodrębnić spośród należności ujętych na poszczególnych kontach rozrachunkowych. Wszystkie należności jednostki dzieli się w ten sposób na podlegające inwentaryzacji dwiema różnymi metodami:

  1. metodą uzgodnienia z kontrahentami (należności niesporne),
  2. metodą weryfikacji sald (należności sporne).

Na tym etapie identyfikuje się należności sporne i niesporne na podstawie dokumentacji posiadanej przez wierzyciela. Następnie przeprowadza się weryfikację należności spornych.

Sprawdza się, czy są one ujęte:

  • w kwotach wynikających z dokumentacji wierzyciela,
  • na właściwym koncie (240).

Jeżeli należności sporne są nadal na dzień inwentaryzacji ujęte na koncie rozrachunkowym innym niż konto 240, należy je w ramach rozliczenia wyników inwentaryzacji przenieść na konto 240.

Jeśli spór został w ciągu roku obrotowego zakończony prawomocnym orzeczeniem, sprawdza się, czy należności zostały odpowiednio przeksięgowane z konta 240 na właściwe konto rozrachunkowe. W razie gdy kwota zasądzona różni się od żądań wierzyciela ujętych w pozwie, sprawdza się także, czy w księgach:

  • odpisano kwoty nienależne,
  • przypisano zasądzone kwoty uboczne (koszty postępowania sądowego, odsetki za zwłokę, odsetki w transakcjach handlowych itp.).

Wszystkie stwierdzone błędy koryguje się. Odpowiednie zapisy wprowadza się najpóźniej z datą 31 grudnia roku obrotowego, za który była przeprowadzana inwentaryzacja (art. 27 uor) .

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK