Informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON można przekazać elektronicznie

Obniżenie przez pracodawcę wpłaty na PFRON jest możliwe po uzyskaniu informacji o kwocie obniżenia, którą wystawia uprawniony podmiot sprzedający. Informację tą, do skorzystania z obniżenia wpłaty, pracodawca może otrzymać od sprzedającego w formie dokumentu pisemnego albo elektronicznie, np. w pliku PDF.

Wpłaty na PFRON w przypadku pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty niezapewniającego co najmniej 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę sprzedającego zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga co najmniej 30% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

  • znacznego stopnia niepełnosprawności lub
  • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Obniżenie wpłaty następuje na podstawie informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (INF-U).

Sprzedający pracodawca może wystawić nabywcy taką informację w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. Do zachowania formy pisemnej i elektronicznej konieczny jest podpis tradycyjny lub podpis elektroniczny poświadczony odpowiednim certyfikatem.

Zgodnie z wyjaśnieniami PFRON, informację o obniżeniu wpłaty można przekazywać również z wykorzystaniem pliku PDF - w formie dokumentowej na ustalony przez strony adres mailowy (art. 772 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 66 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).