do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 10.07.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nowe Prawo zamówień publicznych przyjęte przez rząd

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych i projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych – oba dokumenty przedłożone przez ministra przedsiębiorczości i technologii.

Zamówienia publiczne są jednym z obszarów, których efektywne wykorzystanie może pomóc we wzroście gospodarczym kraju. W 2018 r. wartość zamówień, udzielana
w procedurach przewidzianych w Prawie zamówień publicznych, to ok. 202 mld zł, co stanowi ok. 9,55 proc. PKB. Sektor usług oraz produkcja przemysłowa powiązana
z budownictwem i infrastrukturą w znacznej mierze zależą od rynku zamówień. W wielu branżach dla co czwartego przedsiębiorcy zamówienia publiczne stanowią ponad połowę całkowitych przychodów.

Najważniejsze propozycje:

 • wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej,
 • zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych przez:
 1. wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
 2. nałożenie na centralne organy administracji rządowej obowiązku określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa;
 3. wprowadzenie obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań;
 4. koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (o wartości równej i powyżej progów UE);
 5. zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcami na etapie przygotowania postępowania;
 6. wprowadzenie do ustawy zasady efektywności.
 • uproszczenie w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych - wprowadzenie podstawowej procedury uproszczonej;
 • zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:
 1. określenie zasad kształtowania umów;
 2. wprowadzenie katalogu klauzul niedozwolonych, np. dotyczących nadmiernych kar umownych;
 3. określenie obowiązkowych postanowień umownych;
 4. wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia opartych o ceny materiałów.
 • wprowadzenie obowiązku oceny umowy w przypadku wystąpienia problemów z jej wykonaniem;
 • zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego;
 • wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy;
 • usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej (KIO):
 1. obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO,
 2. wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO;
 3. utworzenie jednego sądu ds. zamówień publicznych.
 • wprowadzenie mechanizmu ugodowego załatwiania największych sporów między wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy; strony będą mogły zwrócić się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP o szybkie rozstrzygnięcie sporu, zanim trafi on na drogę sądową, będzie to sposób tańszy i szybszy od sądu: rozwiązanie sporu nastąpi w ciągu dwóch miesięcy i umożliwi kontynuowanie realizacji umowy.
 • usprawnienie systemu kontroli przez:
 1. utworzenie Komitetu do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych, który będzie pełnić rolę forum wymiany informacji i współpracy pomiędzy organami kontroli,
 2. wspólne przepisy ogólne dotyczące kontroli zamówień publicznych,
 3. przeprowadzanie kontroli na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa,
 4. obowiązek publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli.
 • wzmocnienie roli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających.

Oczekuje się, że nowe rozwiązania będą m.in. wsparciem dla stałego wzrostu gospodarczego Polski, ograniczą liczbę zamówień udzielonych poza systemem zamówień publicznych oraz zwiększą liczbę ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zaproponowane przepisy mają obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

Źródło: Kancelaria Premiera

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK