do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 24.06.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Co to jest „podmiot inwestujący”

Ministerstwo Finansów wyjaśnia co należy rozumieć pod pojęciem podmiotu inwestującego, zawartego w ustawie o wymianie informacji podatkowych.

Zgodnie z Ustawą o wymianie informacji podatkowych przez podmiot inwestujący rozumieć należy podmiot:

  1. który w ramach działalności gospodarczej wykonuje głównie co najmniej jedną z następujących czynności lub operacji na rzecz lub w imieniu innych osób:
  • obrót instrumentami rynku pieniężnego, czekami, wekslami, certyfikatami depozytowymi, instrumentami pochodnymi,
  • obrót walutą,
  • obrót pochodnymi instrumentami walutowymi, instrumentami pochodnymi na stopę procentową i indeksowymi instrumentami pochodnymi,
  • obrót zbywalnymi papierami wartościowymi lub towarowymi kontraktami terminowymi typu future,
  • zarządzanie indywidualnym i zbiorowym portfelem aktywów,
  • inne formy inwestowania, administrowania lub zarządzania aktywami finansowymi lub środkami pieniężnymi, lub
  1. którego przychody brutto przypadają głównie na inwestowanie lub reinwestowanie aktywów finansowych lub obrót aktywami finansowymi, jeżeli jest zarządzany przez inny podmiot będący instytucją depozytową, instytucją powierniczą, zakładem ubezpieczeń lub podmiotem inwestującym, o którym mowa w lit. a;

Powyższa definicja stanowi implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 359 z 16.12.2014, str. 1; dalej: Dyrektywa). Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy interpretacja pojęcia podmiot inwestujący następować powinna w sposób spójny z definicją instytucji finansowej zawartej w rekomendacjach Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy [2] (ang. Financial Action Task Force; dalej: „FATF”).

Podobnie w Komentarzu OECD do standardu automatycznej wymiany informacji podatkowych [3] wskazane zostało, że termin podmiot inwestujący (ang. investment entity) powinien korespondować z terminem instytucji finansowej (ang. financial institution) opisanym w rekomendacjach FATF stanowiących część Międzynarodowych Standardów Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu oraz Proliferacji.

Wskazany sposób interpretacji pojęcia podmiot inwestujący wpisuje się w logikę rozwiązań legislacyjnych zwartych w Ustawie o wymianie informacji podatkowych, gdzie poprzez odesłanie do ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075) następuje faktyczne nawiązanie do międzynarodowych standardów FATF [4].

Takie odesłania znaleźć można m.in. w art. 27 ust 2 Ustawy o wymianie informacji podatkowych (możliwość wykorzystania rejestrów prowadzonych na potrzeby procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu), art. 61 Ustawy o wymianie informacji podatkowych (wykorzystanie informacji zgromadzonych na podstawie procedur z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dla celów weryfikacji rachunków istniejących), art. 24 ust. 1 pkt 20 Ustawy o wymianie (odwołanie się do definicji beneficjenta rzeczywistego dla celów zdefiniowania osoby kontrolującej).

W myśl art. 24 ust. 1 pkt 29 ustawy o wymianie informacji podatkowych podmiotem inwestującym może być m.in. firma inwestycyjna wykonująca czynności polegające na: przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych; wykonywaniu zleceń, o których mowa powyżej, na rachunek dającego zlecenie; zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych; oferowaniu instrumentów finansowych; organizowaniu alternatywnego systemu obrotu oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które wykonują czynności polegające na: zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Podmiotem inwestującym może być także fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, podmioty prowadzące działalność kantorową, przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), ETF (exchange traded funds), fundusze private equity. W oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 29 ppkt b ustawy o wymianie informacji podatkowych, jako podmiot inwestujący zaklasyfikować można m.in. alternatywne fundusze inwestycyjne, trusty, jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji.

Pojęcie podmiot inwestujący zdefiniowane w art. 24 ust. 1 pkt 29 Ustawy o wymianie powinno być zawsze intepretowane zgodnie z celem Dyrektywy. Ostateczna kwalifikacja danego podmiotu jako podmiotu inwestycyjnego wymaga weryfikacji w sposób indywidualny oraz w odniesieniu do konkretnego przypadku, na co wskazują m.in. zawarte w definicji sformułowania o charakterze niedookreślonym „wykonuje głównie co najmniej jedną z następujących czynności lub operacji” oraz „którego przychody brutto przypadają głównie na inwestowanie lub reinwestowanie”.

Przypisy:

[1] o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 29 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648; dalej: „Ustawa o wymianie informacji podatkowych”)

[2] zobacz rekomendacje FATF

[3] zobacz komentarz OECD do standardu automatycznej wymiany informacji podatkowych

[4] zgodnie z uzasadnieniem Ustawy o AML Celem przyjętych przepisów jest m.in. dostosowanie europejskich regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu do wymogów wynikających ze znowelizowanych zaleceń Financial Action Task Force (…)

Źródło: Ministerstwo Finansów

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK