do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.02.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

TSUE rozstrzygnął o rozliczaniu zaliczek od usług turystycznych

Wyrok TSUE z 19 grudnia 2018 r. w sprawie C-422/17 kończy wieloletni spór dotyczący opodatkowania zaliczek otrzymywanych przez biura podróży. Zaliczki te powinny być opodatkowane już w momencie ich otrzymania. Tym samym podatnicy zobowiązani są do szacowania marży i późniejszego korygowania podstawy opodatkowania.

Usługi turystyki rozliczane są w VAT według szczególnej procedury. Określa ją przepis art. 119 ustawy o VAT. Istotą tej procedury jest opodatkowanie marży. Marża to różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (art. 119 ust. 1 i 2 ustawy o VAT).

Do końca 2013 r. z przepisów wykonawczych wynikało, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług turystyki powstaje z chwilą ustalenia marży, nie później jednak niż 15 dnia od dnia wykonania usługi (§ 3 ust. 1 obowiązującego wówczas rozporządzenia wykonawczego). W konsekwencji w obowiązującym wówczas stanie prawnym otrzymywanie zaliczek na poczet usług turystyki opodatkowanych według procedury marży nie skutkowało powstawaniem obowiązku podatkowego. Nie miał bowiem zastosowania obowiązujący wówczas odpowiednik art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, tj. art. 19 ust. 11 ustawy o VAT.

Od 1 stycznia 2014 r. nie ma podobnego przepisu. Spowodowało to wątpliwości co do sposobu powstawania obowiązku podatkowego z tytułu świadczenia usług turystyki opodatkowanych według procedury marży.

Organy podatkowe uważały, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia tych usług powstaje na zasadach ogólnych, a więc z chwilą:

  1. otrzymania całości lub części zapłaty (w odniesieniu do otrzymanej kwoty) - w zakresie, w jakim zapłata została otrzymana przed wykonaniem usługi turystyki (zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT),
  2. wykonania usługi turystyki - w pozostałym zakresie (zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT).

Takie stanowisko fiskus prezentował przykładowo w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z:

  • 12 czerwca 2017 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.8.2017.2.AD),
  • 18 lipca 2017 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.183.2017.1.MŁ),
  • 11 grudnia 2017 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4012.477.2017.1.AP).

W ostatniej interpretacji organ podatkowy odrzucił stanowisko podatnika. Stwierdził, że:

( …) nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że otrzymane zaliczki nie podlegają opodatkowaniu w momencie otrzymania, a dopiero w momencie, w którym możliwe jest ustalenie faktycznej marży. Okoliczność, że w momencie otrzymania zaliczki Wnioskodawca nie zna faktycznie poniesionych kosztów i uzyskanej marży nie uzasadnia odstąpienia od stosowania art. 19a ust. 8 ustawy. Zauważyć należy, że zaliczki wpłacane przez klientów, dotyczą konkretnej usługi turystycznej, a więc usługi znanej z miejsca i warunków jej wykonania, terminu pobytu i zapewnianych świadczeń.

Zatem, przed wykonaniem i zaoferowaniem danej usługi turystyki klientom Wnioskodawca na podstawie kontraktów zawartych z podmiotami, których usługi lub towary są niezbędne do wykonania usługi turystyki i innych ogólnych ponoszonych kosztów w prowadzonej działalności z pewnością przeprowadza kalkulację, czy jest sens ekonomiczny realizować daną usługę. Tak więc wnoszone zaliczki nie stanowią części wynagrodzenia na poczet zupełnie nieznanego świadczenia o nieokreślonej wysokości. Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że ostateczna wysokość marży będzie znana po wykonaniu danej usługi turystycznej. Jednakże realizowana marża zasadniczo nie odbiega od prognozowanej (kalkulowanej) na danej usłudze, o ile nie wystąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności. Zasadne jest więc opodatkowanie wpłacanych zaliczek przez klientów na poczet realizowanych usług turystycznych w trybie art. 19a ust. 8 w zw. z art. 119 ustawy. Ponadto, po wykonanej usłudze Wnioskodawca ma możliwość skorygowania podstawy opodatkowania i ewentualnie należnego podatku (o ile podatek ten wystąpi) uwzględniając faktycznie poniesione wydatki.

VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r. + VAT 2019. Komentarz. Aktualne zmiany w VAT

Komplet książek zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 maja 2019 r., a także te, które wejdą w życie 1 września 2019 r. i listopada 2019 r. Omawia również zmiany które wejdą w życie w styczniu i kwietniu 2020 r.
Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 228.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK