do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 11.06.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiany zasad zabezpieczania roszczeń

Uregulowania zasad zabezpieczenia roszczeń przez obciążenie nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową zgodnie ze wskazaniami orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. dotyczy zmiana przepisów, która w sobotę weszła w życie.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece jest skutkiem orzeczenia TK z 25 października 2016 r. Wówczas Trybunał zajmował się przepisem Kpc mówiącym, iż "jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po upływie miesiąca od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu".

Regulację tę zaskarżył do TK wierzyciel, który uzyskał zabezpieczenie swej wierzytelności hipoteką przymusową na nieruchomości dłużnika, wpisaną do księgi wieczystej tej nieruchomości. Jak jednak wskazywał w skardze, zawarty w przepisie miesięczny termin na upadek zabezpieczenia - niezależnie do podjętych przez uprawnionego czynności egzekucyjnych - wypacza sens instytucji hipoteki przymusowej w ramach postępowania zabezpieczającego.

"W ciągu miesiąca nie jest bowiem możliwe przeprowadzenie i zakończenie postępowania egzekucyjnego. Upadek zabezpieczenia i konieczność powtórnego ustanowienia hipoteki przymusowej, już na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego, może prowadzić do niekorzystnych dla uprawnionego następstw, istotnie redukując jego szanse na zaspokojenie" - głosiła argumentacja skarżącego.

Argumentację tę podzielił wówczas TK, który uznał, iż "bezwzględny charakter terminu, o którym mowa w zaskarżonym przepisie oraz brak instytucji procesowych, które umożliwiałyby aktywnie chroniącemu swe prawa wierzycielowi zapobiec upadkowi zabezpieczenia i utracie pierwszeństwa hipotecznego, podważały sens ochrony sądowej udzielanej w postępowaniu zabezpieczającym".

W związku z tym w nowelizacji przepis uzyskał brzmienie: "Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po upływie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, chyba że uprawniony wniósł o dokonanie czynności egzekucyjnych".

Ponadto, w nowelizacji wprowadzono analogiczną regulację do przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Z kolei zmiany w przepisach o księgach wieczystych - jak zaznaczono - mają "stworzyć wierzycielom hipotecznym, na których rzecz dokonano wpisu hipoteki przymusowej, możliwość przekształcenia jej w hipotekę zwykłą, przy zachowaniu pierwszeństwa wynikającego z wpisu owej hipoteki przymusowej".

UWAGA!

Zgodnie z przepisem przejściowym, do zabezpieczeń, które nie upadły przed dniem wejścia w życie nowelizacji, ma być stosowany przepis już w nowym brzmieniu. Także do zabezpieczeń udzielonych w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz do hipotek przymusowych udzielonych lub ustanowionych przed dniem wejścia w życie obecnie uchwalonej ustawy, będą odpowiednio miały zastosowanie obecnie przyjęte regulacje.

Projekt nowelizacji przygotowano w Senacie. Sejm uchwalił te przepisy 13 kwietnia, 11 maja Senat nie wprowadził do nich poprawek. Prezydent podpisał nowelizację 15 maja.

Źródło: PAP

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK