do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 17.04.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Konstytucja biznesu wprowadza też zmiany w rachunkowości

Konstytucja biznesu to pakiet pięciu ustaw ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach tego pakietu jest ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, która wprowadza m.in. zmiany w ustawie o rachunkowości. Są one określone w art. 31 ustawy. Zmiany wchodzą w życie 30 kwietnia 2018 r.

W ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej przewidziano zmiany w ustawie o rachunkowości dostosowujące jej brzmienie do nowych regulacji dla przedsiębiorców. Są to głównie odwołania do nowych ustaw ze wskazaniem ich nazwy i Dziennika Ustaw. Wprowadzono je wszędzie tam, gdzie dotychczas było nawiązanie do przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Na przykład obecnie ustawę o rachunkowości stosować należy m.in. do oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 649). Dotychczas było to wskazanie oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Podobnie zgodnie z nowym brzemieniem art. 2 ust. 2 u.r. w przypadku dobrowolnego zaprowadzenia ksiąg rachunkowych „osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. poz. 647).

Należy też zwrócić uwagę na art. 19 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646). Wskazuje on, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Jest to przeniesienie przepisów z dotychczasowej regulacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które też wskazywały limit płatności gotówkowych w kwocie 15 000 zł.

Z kolei w art. 25 ust. 1 prawa przedsiębiorców doprecyzowano, że w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W art. 25 ust. 2 prawa przedsiębiorców wskazano jednak, że w tym czasie przedsiębiorca:

1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,

2) ma prawo przyjmować należności i obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,

3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,

4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed jej zawieszeniem,

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,

6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,

7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie precyzowała powyższych kwestii.

dr Katarzyna Trzpioła

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK