INFOR.pl
Drukuj

Od 2019 r. pensja na konto

Obecnie podstawową zasadą wypłaty wynagrodzenia jest jej przekazanie do rąk pracownika. Inne sposoby są dopuszczalne tylko wtedy, gdy tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie (86 § 3 Kodeksu pracy). Od nowego roku zaczną obowiązywać zmiany w tym zakresie.

Od 1 stycznia 2019 r. wypłata wynagrodzenia będzie następować w formie:

  • bezgotówkowej, na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy,
  • gotówkowej, wyłącznie na wniosek pracownika, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wskazanie bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia jako podstawowej spowodowało konieczność wyposażenia pracodawcy w prawo do żądania od pracownika numeru rachunku płatniczego (bankowego). Jednak pracodawca będzie mógł żądać od pracownika podania numeru rachunku bankowego, o ile pracownik nie złoży wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Do 22 stycznia 2019 r. pracodawca będzie musiał poinformować pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w gotówce, że mają 7 dni od otrzymania tego zawiadomienia na dokonanie wyboru sposobu otrzymywania wypłaty. Taką informację pracodawca przekazuje w sposób u niego przyjęty, np. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, rozesłanie jej do wszystkich pracowników drogą e-mailową, publikację w intranecie lub przekazanie tekstu na piśmie wszystkim pracownikom.

Pracodawca musi czekać 7 dni, liczonych od dnia, w którym pracownicy otrzymają informację, na ich decyzję w sprawie formy wypłaty wynagrodzenia. Mogą oni wybrać bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia, przekazując numer rachunku płatniczego, albo pozostać przy dotychczasowej gotówkowej postaci, składając wniosek w tej sprawie. Pracownicy informują pracodawcę o swoim wyborze na papierze albo elektronicznie.

Jeśli pracownik nie przekaże informacji o wyborze formy wypłaty wynagrodzenia, pracodawca, po upływie wyznaczonego terminu, powinien dalej wypłacać wynagrodzenie w gotówce. Do rąk pracowników ma też trafić wynagrodzenie, którego termin wypłaty przypada na okres między 1 stycznia 2019 r. (dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej) a dniem otrzymania informacji z numerem rachunku płatniczego lub wniosku o wypłaty gotówkowe.