do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 29.08.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Ewidencja pozabilansowa po zmianach

Konta pozabilansowe służą do ewidencji kategorii aktywów trwałych o niskiej wartości, w likwidacji, a także należących do obcych jednostek, użytkowanych przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe na podstawie umów niedających podstaw do ujmowania w ewidencji kosztów ich amortyzacji, oraz aktywów obrotowych nieobjętych ewidencją bilansową i aktywów obrotowych obcych. Na kontach tych ewidencjonuje się ponadto rozliczenia płatności z budżetu środków europejskich i rozliczenia między różnymi jednostkami sektora finansów publicznych. Konta pozabilansowe to wreszcie ewidencja planu wydatków i etapów poprzedzających dokonanie wydatków (zaangażowanie środków), a także ewidencja rozliczeń podatkowych.

Z Poradnika można dowiedzieć się m.in.:

  • czym jest ewidencja pozabilansowa i jakie są zasady jej zakładania i prowadzenia,
  • jakie konta pozabilansowe - poza wymienionymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont - powinny być prowadzone w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych (np. 091, 092, 093, 291, 292, 390, 391),
  • jakie konta pozabilansowe muszą być prowadzone w urzędach obsługujących samorządowe organy podatkowe,
  • jakie zasady obowiązują przy ewidencji planu wydatków budżetowych i ich zaangażowania,
  • jakie operacje podlegają ujęciu w ewidencji pozabilansowej,
  • jak tworzyć politykę rachunkowości, w tym zakładowy plan kont, dla kont ewidencji pozabilansowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych,
  • jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych ewidencji pozabilansowej (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma),
  • jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszczególnych kont ewidencji pozabilansowej (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów).

Poradnik z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont ewidencji pozabilansowej.

Przeczytaj Poradnik „Ewidencja pozabilansowa po zmianach” >>

UWAGA!

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. przedstawiamy serię Poradników, w których omówione są aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Eksperci podali zastosowanie w praktyce zmienionych przepisów tego rozporządzenia oraz zmian wynikających z innych aktów prawnych, regulujących prowadzenie gospodarki finansowej ww. jednostek organizacyjnych. Poradniki zostały napisane w formie komentarza do poszczególnych zespołów kont wymienionych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia - od zespołu 0 aż po zespół 8.

Cykl zakończy się dwoma dodatkowymi Poradnikami, w których zostaną przedstawione zasady:

  • prowadzenia ewidencji pozabilansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
  • sporządzania sprawozdań finansowych.

Wszystkie części Poradnika dostępne będą na Platformie Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy w zakładce "Artykuły".

CIT 2020. Komentarz

Publikacja zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia wszystkie zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2020 r., a także zmiany wprowadzone z dniem 31 marca i 18 kwietnia 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej łagodzącej skutki epidemii COVID-19 oraz zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2020 r.

Kup już za: 199.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK