do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.03.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

Miejsce sprawozdawczości finansowej w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych znajduje się w obszarze, w którym dochodzi do prezentacji danych księgowych jednostki, w celu przedstawienia w sposób uporządkowany sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności jednostki. Opracowanie ma na celu zwrócenie uwagi na specyficzne rodzaje operacji gospodarczych wpływających na jakość tych sprawozdań.

Przedmiotem sprawozdawczości finansowej zgodnie z zapisami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 1 (dalej: MSR 1) jest uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności jednostki. Celem sprawozdań finansowych o ogólnym przeznaczeniu jest dostarczanie informacji na temat sytuacji finansowej, finansowych wyników działalności i przepływów środków pieniężnych jednostki, które są użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu przez nich decyzji gospodarczych. Ponadto sprawozdanie finansowe przedstawia wyniki zarządzania przez kierownictwo powierzonymi mu zasobami. Aby zrealizować ten cel, sprawozdanie finansowe dostarcza informacji o:

 • aktywach,
 • zobowiązaniach,
 • kapitale własnym,
 • przychodach i kosztach, łącznie z zyskami i stratami,
 • pozostałych zmianach w kapitale własnym,
 • przepływach środków pieniężnych.

Informacja taka, wraz z innymi danymi zawartymi w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, pomaga użytkownikom sprawozdań finansowych w przewidywaniu przyszłych przepływów środków pieniężnych jednostki, a w szczególności ich terminów oraz stopnia pewności.

Wraz z ukazaniem się nowego rozporządzenia Ministra Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: rozporządzenie w sprawie rachunkowości), zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 4 i ust. 9 nastąpiło rozszerzenie zakresu sprawozdania finansowego jednostek o informację dodatkową. Zakres informacji w niej zawartych określony został w załączniku nr 12 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości. Dzięki wprowadzeniu tego dodatkowego elementu sprawozdania finansowego, jednostki objęte rozporządzeniem mają możliwość ujawniania w sposób usystematyzowany informacji na temat zdarzeń, które zachodziły w jednostce w danym roku. Część z tych informacji była dotychczas wykazywana jako informacje uzupełniające czy objaśnienia dołączane do poszczególnych elementów sprawozdania finansowego (tj. do rachunku zysków i strat czy też do bilansu).

Przygotowanie tego sprawozdania nie obejmuje wytworzenia danych, ale jedynie ich agregację, analizę i prezentację. Należy przy tym mieć również na uwadze, iż część z tych informacji była dotychczas wykazywana jako informacje uzupełniające czy objaśnienia dołączane do poszczególnych elementów sprawozdania finansowego (tj. do rachunku zysków i strat czy też do bilansu). Wprowadzono dodatkowe obowiązki ujawniania informacji m.in. na temat:

 • wartości gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego przekazanych w użytkowanie wieczyste z podziałem na formy organizacyjno-prawne jednostek otrzymujących;
 • aktualnej wartości środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. Umożliwić to powinno ujawnienie różnic pomiędzy wartością ewidencyjną a wartością rynkową niektórych ze składników majątkowych, w tym dóbr kultury;
 • danych o odpisach aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych). W związku z koniecznością corocznego przekazywania przez regionalne izby obrachunkowe do GUS danych o stanie pożyczek zagrożonych w ramach badania 1.65.31 Programu Badań Statystyki Publicznej, co ułatwi znacząco proces pozyskiwania rzetelnej informacji z jednostek samorządu terytorialnego i umożliwi sprawne przekazywanie informacji do GUS;
 • informacji o dochodach i wydatkach zrealizowanych w okresie przejściowym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa. Umożliwi to porównanie danych wykazywanych w sprawozdaniach finansowych ze sprawozdaniami budżetowymi;
 • informacji o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe Ministrowi Rozwoju i Finansów wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych. Mając na uwadze objęcie sprawozdawczością finansową (sprawozdaniem finansowym izby skarbowej, izby celnej) dochodów budżetu państwa m.in. z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ujmowanych w ramach części 77 "Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa" oraz przyjęcie, iż sprawozdawczością finansową izb objęte zostaną dochody zrealizowane i przekazane na rachunki budżetu państwa, wskazane jest przedstawienie w Informacji dodatkowej również kwot należności z ww. tytułów. Umożliwi to uzyskanie informacji na temat wysokości zarówno zrealizowanych, jak i należnych dochodów podatkowych.

Należy pamiętać, że przepisy nowego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2018.

Przeczytaj TEMAT NA CZASIE: Sprawozdanie finansowe za 2017 rok >>

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK