do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 09.03.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

JPK w pytaniach i odpowiedziach

Ministerstwo Finansów przygotowało instrukcję przesyłania plików w formacie JPK_VAT - w formie pytań i odpowiedzi. Na stronie portalu podatkowego znajduje się też wyszukiwarka, która przyspieszy odszukanie odpowiedzi na interesujący nas temat w przedmiocie wysyłania danych w tym formacie.

Przykładowe wyjaśnienia:

Czy tworzona dla potrzeb wygenerowania JPK_VAT tabela w formie pliku csv pobranego ze strony Ministerstwa Finansów może zostać uznana za ewidencję VAT prowadzoną w formie elektronicznej?

Arkusz kalkulacyjny udostępniony przez Ministerstwo Finansów w formacie csv, służący do stworzenia i przesłania pliku JPK_VAT nie może być automatycznie uznany za ewidencję prowadzoną dla celów podatku VAT, o której mowa w art.109 ustawy o VAT . Mógłby być uznany za ewidencję jednak wymagane byłoby przystosowanie tego arkusza na potrzeby poprawnie prowadzonej ewidencji. Udostępniony arkusz w formacie csv, opracowany zgodnie z przyjętymi założeniami, nie zawiera bowiem m.in.:

  • przedmiotu opodatkowania,
  • kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu
  • sum dla podstawy opodatkowania.

Podatnik pomimo wypełniania pliku csv, jest obowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji VAT w formie elektronicznej. Ewidencją zakupów i sprzedaży VAT, którą można byłoby uznać za prowadzoną przy użyciu programów komputerowych, może być ewidencja prowadzona w arkuszu kalkulacyjnym zgodnie z wymogami art. 109 ustawy o VAT, pod warunkiem, że będzie zawierała zakres danych określonych w tym przepisie.

Podatnik otrzymał fakturę zakupową i ją zagubił. Po otrzymaniu duplikatu realizuje prawo do odliczenia, poprzez korektę deklaracji za okres, w którym to prawo mu przysługiwało. W JPK_VAT jest tylko data wystawienia dowodu zakupu i data wpływu dowodu zakupu. Czy w polu „data wystawienia dowodu zakupu" należy podać datę wystawienia faktury pierwotnej, czy datę wystawienia duplikatu? Czy w polu „data wpływu dowodu zakupu" należy podać datę wpływu faktury pierwotnej, czy datę wpływu duplikatu? Czy coś się zmieni, jeśli podatnik nigdy nie otrzymał faktury pierwotnej?

Jeżeli duplikat został wydany, bo faktura uległa zniszczeniu lub zagubieniu, ale wcześniej dotarła do odbiorcy i została zaksięgowana, to podatnik nie będzie rozliczał podatku z duplikatu. Nie ulega zatem zmianie nr dowodu i data wystawienia faktury. Jeżeli duplikat został wydany, bo faktura uległa zniszczeniu/zagubieniu, ale wcześniej dotarła do odbiorcy, lecz nie została zaksięgowana, to w polach: „data wystawienia dowodu zakupu" i „data wpływu dowodu zakupu" należy podać datę wystawienia i wpływu faktury pierwotnej. Jeżeli duplikat został wydany, bo faktura uległa zniszczeniu, ale wcześniej nie trafiła do odbiorcy, to należy rozliczyć podatek VAT zgodnie z datą otrzymania duplikatu, wpisując dane z duplikatu.

Jakie dane należy wskazać w strukturze ewidencji zakupu w sytuacji otrzymania decyzji zwiększającej podatek VAT w imporcie towarów? Czy należy, jako numer dokumentu, wskazać numer decyzji? Czy należy wskazać dane sprzedawcy?

W sytuacji otrzymania decyzji zwiększającej podatek VAT od importu towarów, w JPK_VAT należy wykazać numer decyzji oraz dane sprzedawcy z kraju trzeciego - w polu „nrKontrahenta” wpisać jego nr, jeżeli jest, a gdy nie ma wpisać „brak”.

Jak w JPK_VAT wykazywać import w ramach standardowej procedury, gdzie podstawą do odliczenia podatku VAT jest dokument celny. Czy podstawowym dokumentem jest dokument celny a nie faktura? Kogo w takim przypadku podawać w pozycjach K_43-K_46 w JPK_VAT jako kontrahenta – sprzedawcę z faktury nieunijnej, czy urząd celny, czyj NIP, jaki numer dokumentu (numer dokumentu celnego, czy z faktury od kontrahenta)?

Przy imporcie na zasadach ogólnych w JPK_VAT należy wykazać numer dokumentu celnego oraz dane kontrahenta z kraju trzeciego, natomiast w polu „nrKontrahenta” wpisać jego nr - jeżeli jest, a gdy nie ma, to wtedy „brak”.

Czy podatnik VAT korzystający ze zwolnienia na podstawie art 113 (zwolnienie podmiotowe), ale składający informację podsumowującą VAT-UE zobowiązany jest do składania JPK_VAT?

Podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego - zgodnie z art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT, który jest zarejestrowany do transakcji wewnątrzwspólnotowych (składa VAT-UE), nie ma obowiązku przesyłania JPK_VAT.

W jaki sposób należy wykazać w rejestrze sprzedaży w JPK_VAT otrzymywaną przez aptekę refundację z NFZ? Jakie dane wpisać w polach: nr kontrahenta, nazwa kontrahenta, nr dokumentu?

Wprowadzając do JPK_VAT refundację otrzymaną z NFZ należy:

- w polu nr kontrahenta wpisać „BRAK”,

- w polu nazwa kontrahenta wpisać „BRAK”,

- w polu nr dokumentu wskazać, że jest to refundacja otrzymana z NFZ.

W jaki sposób w JPK_VAT należy wykazać fakturę korektę wystawioną w związku z dokonanym przez kontrahenta zwrotem towaru? Sprzedaż miała miejsce w listopadzie, zwrot towaru w grudniu. Faktura korekta została wystawiona 01.12.2017 r. Potwierdzenie otrzymania faktury korekty przez kontrahenta sprzedawca otrzymał 03.12.2017 r.

W dniu 01.12.2017 r. została wystawiona faktura korygująca do sprzedaży dokonanej w listopadzie. Faktura korygująca została potwierdzona przez odbiorcę została zwrócona do sprzedawcy w dniu 03.12.2017 r. W związku z powyższym w JPK_VAT za grudzień 2017 r. należy wykazać fakturę korygującą z 01.12.2017 r., w następujący sposób:

- data wystawienia – 01.12.2017 r.

- data sprzedaży – 01.12.2017 r.

W jaki sposób należy wykazać w JPK_VAT podatek akcyzowy zwiększający podstawę opodatkowania w przypadku WNT? Czy taką transakcję wykazać w dwóch wierszach: osobno akcyzę i osobno nabycie na podstawie faktury?

Nie. W przypadku zwiększenia podstawy opodatkowania przy WNT o wartość akcyzy, nie wykazujemy osobno podatku akcyzowego w JPK_VAT. Transakcję dotyczącą WNT powiększoną o należną akcyzę należy ująć w jednej pozycji po stronie podatku należnego i w jednej pozycji po stronie podatku naliczonego.

W jaki sposób w JPK_VAT ująć fakturę wystawioną metodą kasową w grudniu (data sprzedaży przypada w grudniu) a zapłaconą w styczniu następnego roku?

Przy metodzie kasowej podatek VAT należny rozliczany jest w okresie przypadającym na datę uzyskania płatności od klienta. Zatem, jeśli przedmiotowa faktura została zapłacona przez nabywcę towaru lub usługi w styczniu następnego roku, należy wykazać ją w strukturze JPK_VAT za styczeń.

Żona prowadzi działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT i posiada konto na portalu podatkowym. Mąż, również prowadzący działalność gospodarczą, składa pełnomocnictwo UPL-1 upoważniające żonę do wysyłania plików JPK_VAT. Czy żona może wysłać i podpisać JPK_VAT męża swoim profilem zaufanym e-PUAP?

Tak, ponieważ żona posiada stosowne pełnomocnictwo może przesłać JPK_VAT męża, podpisując plik swoim profilem zaufanym.

Jak w JPK_VAT ująć fakturę wystawioną na więcej niż jednego nabywcę?

Wariant 1 – nabywcy to podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku gdy sprzedawca zna udział przypadający na poszczególnych nabywców ujętych na fakturze, to wtedy każdego nabywcę należy wykazać w odrębnej pozycji w JPK_VAT z przypisanym tym samym nr faktury oraz przypadającą na niego sumą wartości sprzedaży netto z podziałem na stawki oraz kwotą podatku przypadającą na tego nabywcę.

Gdy sprzedawca nie zna wartości przedmiotu transakcji przypadającej na poszczególnych nabywców, to wykazuje każdego kontrahenta w odrębnej pozycji w JPK_VAT, a w polach z kwotą sprzedaży netto w podziale na stawki oraz kwotą podatku przypisuje wartości w równej wysokości do każdego z kontrahentów (tj. całą kwotę sprzedaży z faktury dzieli w równych częściach na liczbę ujętej na niej nabywców).

Wariant 2 – nabywcy to osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Taka sprzedaż może zostać wykazana w JPK_VAT zbiorczo wraz z innymi tego typu transakcjami w pozycji raport okresowy, z wpisem w polu NIP „BRAK”.

Gdy sprzedawca ujmuje jednak odrębnie w JPK_VAT taką fakturę, to winien wpisać ją w jednej pozycji (tylko raz); w polu NIP wpisać „BRAK”; w polach z nazwą i danych nabywcy wykazać dane jednego z nabywców – osoby fizycznej z faktury; wartości wskazuje się w całości tak jak na fakturze.

Wariant 3 – nabywcy to zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.


Więcej przeczytaj pod adresem: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/pytania-i-odpowiedzi >>

Źródło: Ministerstwo Finansów

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK