do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 14.02.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Do końca lutego nowe sprawozdanie w zakresie podatków lokalnych

Od 6 grudnia 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2141). Od 12 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2455). Począwszy od 2018 r. nakładają one na organy podatkowe nowy obowiązek sprawozdawczy.

Zgodnie z art. 7b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego zobowiązane są do corocznego sporządzania sprawozdania o:

- wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym,

- zagregowanych informacji o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym oraz podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin.

Sprawozdanie będzie sporządzane w dwóch częściach w formie dokumentu elektronicznego i przekazywane za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych do Ministerstwa Finansów w postaci elektronicznej z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@.

Nowa funkcjonalność w tym systemie została udostępniona z początkiem lutego 2018 r.

W 2018 r. pierwsza część sprawozdania dotycząca stawek podatku od nieruchomości oraz średnich cen skupu żyta i sprzedaży drewna - które służą do wymiaru podatków w 2018 r. - powinna zostać przekazana przez organ podatkowy do właściwej regionalnej izby obrachunkowej do dnia 28 lutego br.

W kolejnych latach będzie obowiązywał wcześniejszy termin, który przepisami rozporządzenia został określony na dzień 10 stycznia danego roku podatkowego.

Druga część sprawozdania dotycząca podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, w tym podstaw opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin - wykazywanych według stanu ewidencji podatkowej nieruchomości na dzień 30 czerwca roku podatkowego, w którym sporządzane jest 2 sprawozdanie - w 2018 r. i w kolejnych latach powinna zostać przekazana przez organ podatkowy do właściwej izby obrachunkowej do dnia 20 lipca danego roku podatkowego.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących nowego obowiązku sprawozdawczego należy się skontaktować z pracownikami Departamentu Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier: panią Marzeną Majewicz (Marzena.Majewicz@mf.gov.pl) oraz panią Agnieszką Mazurek (Agnieszka.Mazurek@mf.gov.pl).

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.finanse.mf.gov.pl, w zakładce „Ewidencja podatkowa nieruchomości oraz sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatków od nieruchomości” sukcesywnie będą zamieszczane dalsze informacje dotyczące przedmiotowego sprawozdania.

Źródło: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK