do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 06.12.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Przychód z programów motywacyjnych rozliczany na nowych zasadach

Od 1 stycznia 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o rozliczaniu dochodu ze zbycia akcji przekazywanych w ramach programów motywacyjnych zatrudnionym osobom.

Nowelizacja dotyczy wyniku realizacji programu motywacyjnego utworzonego przez (art. 24 ust. 11 ustawy o pdof po nowelizacji):

  • spółkę akcyjną, od której podatnik uzyskuje świadczenia lub inne należności z tytułu stosunku pracy albo działalności wykonywanej osobiście (np. pracownicy, zleceniobiorcy, osoby zarządzające);
  • spółkę akcyjną będącą jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości (tj. jednostką będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną) w stosunku do spółki, od której podatnik uzyskuje świadczenia oraz inne należności z ww. tytułów.

Jeżeli w wyniku programu motywacyjnego pracownik, menedżer czy zleceniobiorca faktycznie obejmuje lub nabywa akcje tej spółki lub akcje spółki w stosunku do niej dominującej, przychód z tego tytułu (odpowiednio ze stosunku pracy lub działalności wykonywanej osobiście) powstaje w momencie odpłatnego zbycia tych akcji (art. 24 ust. 11 ustawy o pdof po nowelizacji). Natomiast dochodem z odpłatnego zbycia akcji jest różnica między przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia akcji a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof (oznacza to, że koszty te należy rozpatrywać dopiero w momencie zbycia akcji) (art. 24 ust. 11a ustawy o pdof po nowelizacji).

Nowe przepisy zawierają jednak błąd w zakresie stosowania art. 24 ust. 12a ustawy o pdof po nowelizacji. Zgodnie z tym przepisem przychód powstały z wyniku programu motywacyjnego nie dotyczy akcji polskich spółek, ponieważ ma on zastosowanie do dochodu uzyskanego przez osoby uprawnione z tytułu objęcia lub nabycia akcji spółek akcyjnych, których siedziba lub zarząd znajdują się na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (chodzi zatem o spółki niemające siedziby/zarządu na terenie Polski, a przecież Polska nie może sama ze sobą zawrzeć takiej umowy). Błąd ten potwierdziło Ministerstwo Finansów.

Konsekwencją tego jest błąd w definicji programów motywacyjnych organizowanych przez ww. spółki akcyjne. Programem motywacyjnym, zgodnie z art. 24 ust. 11b ustawy o pdof po nowelizacji, jest system wynagradzania utworzony na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przez spółkę akcyjną (w tym spółkę dominującą), w wyniku którego osoby uprawnione do otrzymania świadczeń w ramach tego systemu wynagradzania bezpośrednio lub w wyniku realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych albo realizacji praw z papierów wartościowych bądź realizacji innych praw majątkowych nabywają prawo do faktycznego objęcia lub nabycia akcji spółki akcyjnej (dominującej albo zależnej). Ze względu na brzmienie art. 24 ust. 12a ustawy o pdof po nowelizacji, definicja ta dotyczy programów motywacyjnych niewynikających z polskich akcji. Specjaliści prawa podatkowego oczekują korekty tego błędu w formie nowelizacji przepisów.

Oprac. Tomasz Król

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK