do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 17.11.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Na jakich zasadach przyznawać trzynastki za 2017 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest świadczeniem motywacyjnym i ma charakter premii dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Nie jest zatem powszechne. Nabycie prawa do trzynastki nie zależy jednak od jakości czy wydajności pracy świadczonej przez pracownika, lecz od efektywnie przepracowanego przez niego roku lub co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy.

Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym odnosi się tylko do pracowników, a więc osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy. Wyłączone spod jej zakresu są osoby świadczące pracę na podstawie pozapracowniczych form zatrudnienia, takich jak umowy cywilnoprawne. Zatem nawet gdyby były one zatrudnione w strukturach państwowych jednostek sfery budżetowej, nie będą miały roszczenia o wypłatę trzynastki.

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki) nie dotyczy co do zasady każdego pracownika. Jest to przywilej pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej, tj.:

  • państwowych jednostkach sfery budżetowej, dla których środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnej ustawy,
  • urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, tj. pracowników Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Inspekcji Pracy
  • samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,
  • biurach poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubach, kołach albo zespołach parlamentarnych

- art. 1 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Na prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nie ma wpływu rodzaj zawartej z pracownikiem umowy o pracę (umowa terminowa czy bezterminowa). Znaczenia nie ma też wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej. Uprawnienie do trzynastki przysługuje zarówno zatrudnionym w pełnym wymiarze godzin, jak i niepełnoetatowcom.

Przepisy ustawy o wynagrodzeniu rocznym zawierają też katalog podmiotów, do których przepisy w niej zawarte nie mają zastosowania. Dotyczy to w pierwszej kolejności osób, o których mowa w art. 2 ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, tj. m.in. Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa RM oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a także żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Biura Ochrony Rządu (art. 1 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).

Posiadanie statusu pracownika jest podstawowym, ale nie jedynym warunkiem nabycia prawa do wynagrodzenia rocznego. Nabycie prawa do trzynastki uzależnione jest bowiem również od stażu pracy i efektywnego świadczenia pracy w tym okresie. Nie chodzi jednak o ogólny staż, lecz o długość okresu zatrudnienia u konkretnego pracodawcy należącego do sfery budżetowej. W zależności od długości tego okresu pracownik sfery budżetowej może nabyć trzynastkę w pełnej lub proporcjonalnej wysokości. Pracownik, który przepracuje cały rok kalendarzowy, będzie uprawniony do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości (art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym).

Należy wyjaśnić, że wyraz "przepracowanie", użyty w art. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, oznacza faktyczne wykonywanie pracy, a nie tylko pozostawanie w stosunku pracy. Zdaniem SN Warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego (uchwała SN z 25 lipca 2003 r., III PZP 7/03).

Warto zwrócić uwagę, że przepisy nie definiują pojęcia roku kalendarzowego jako kryterium stażu pracy uprawniającego do pełnej trzynastki. Można zatem uznać, że należy w tym względzie odwołać się do potocznego rozumienia pojęcia roku kalendarzowego, który obejmuje 12 miesięcy i rozpoczyna swój bieg 1 stycznia, a kończy 31 grudnia.

Czytaj dalej >>

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK