do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 30.08.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Samorządy pokryją koszty spraw o wykroczenia

Koszty w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez straż gminną lub miejską będą pokrywane przez budżet państwa lub samorządu, stosownie do zasad odpowiedzialności za wynik postępowania – zakłada projekt nowelizacji Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia przyjęty we wtorek przez rząd.

Jak podkreśliło w komunikacie CIR, proponowane regulacje, przedłożone przez ministra sprawiedliwości, zmierzają do rozwiązania problemu pokrywania kosztów postępowań w sprawach o wykroczenia ponoszonych w toku czynności wyjaśniających prowadzonych przez organy podległe gminie - straż gminną lub straż miejską.

Chodzi m.in. o zwrot należności za stawiennictwo świadka w trakcie czynności prowadzonych przez straż miejską lub gminną, takich jak koszt dojazdu na przesłuchanie, utracony dochód z powodu stawienia się na wezwanie którejś ze straży, a także inne wydatki, np. koszty noclegu.

"Na podstawie obowiązujących przepisów nie można jednoznacznie wskazać podmiotu, który powinien zwrócić koszty powstałe w toku czynności wyjaśniających (…), który dokonałby uregulowania wydatków jako Skarb Państwa" – wskazało CIR.

Jak zaznaczono, "straż gminna (miejska) jest jednostką organizacyjną gminy, natomiast gmina posiada osobowość prawną, w związku z czym jej budżet jest odrębny od budżetu Skarbu Państwa".

Rozwiązanie tego problemu rząd uznał za konieczne ze względu na zapewnienie właściwej realizacji prawa świadka, biegłego, tłumacza lub specjalisty do wypłaty przyznanych mu należności za udział w czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez organy gminy.

Projekt zakłada, że wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających będą tymczasowo regulowane przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, a następnie rozliczane stosowanie do odpowiedzialności za wynik postępowania.

Jeśli czynności wyjaśniające będzie prowadzić policja lub organ innej państwowej osoby prawnej, np. Straż Parku Narodowego, to zwrot wydatków nastąpi z budżetu państwa. Jeśli natomiast czynności wyjaśniające będzie prowadzić straż gminna lub miejska, to zwrot wydatków nastąpi z budżetu gminy.

Do rozliczenia wydatków w orzeczeniu kończącym postępowanie przyjęto, że wydatki ponoszone przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu będą miały charakter ryczałtowy – ryczałt nie obejmie kosztów powołania biegłych lub innych instytucji wyznaczonych do wydania opinii w sprawie ani kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokatów lub radców prawnych.

W razie umorzenia postępowania lub uniewinnienia obwinionego koszty postępowania będzie ponosić Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Natomiast od skazanego będą zasądzane będą zryczałtowane wydatki i pozostałe należności na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość zryczałtowanych wydatków minister sprawiedliwości określi w rozporządzeniu. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Źródło: PAP

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK