do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 30.08.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Niektóre przepisy nowego Prawa wodnego już obowiązują

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przypomina, że niektóre z przepisów nowego Prawa wodnego już obowiązują. W środę 23 sierpnia br. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz. 1566). Następnego dnia po ogłoszeniu (24 sierpnia br.) weszły w życie artykuły Prawa wodnego dotyczące m.in. ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Art. 102 ustawy Prawo wodne stanowi, że produkcję rolną, w tym jej działy specjalne, oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, prowadzi się w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczający takie zanieczyszczenie. Ustawa zobowiązuje ministra właściwego do spraw rolnictwa, by w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej oraz po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw rybołówstwa, opracował zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej do dobrowolnego stosowania.

Ustawa przewiduje (art. 104), że w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zostanie opracowany i wdrożony na terenie całego kraju program działań. Będzie on m.in. określał warunki, w których wykorzystanie niektórych rodzajów nawozów jest zabronione.

Obowiązuje już także przepis mówiący, że zastosowana w ciągu roku dawka odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Powyższe przepisy oznaczają zmianę sposobu stosowania w Polsce dyrektywy azotanowej, gdyż nie będą już wyznaczane obszary szczególnie narażone na azotany pochodzenia rolniczego (OSN), a program działań obowiązywał będzie na terenie całego kraju. Taki sposób realizacji zapisów dyrektywy ma przyczynić się do lepszej ochrony śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, a w konsekwencji ograniczyć dopływ związków biogennych do Morza Bałtyckiego.

Przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne zostały wprowadzone zmiany m.in. w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Od 24 sierpnia br. w rozumieniu tej ustawy wody opadowe lub roztopowe nie są uznawane za ścieki.

Ustawa przewiduje, że minister środowiska w ciągu 14 dni, licząc od następnego dnia po ogłoszeniu ustawy, powoła pełnomocnika do spraw organizacji Wód Polskich. Jego zadaniem będzie sporządzenie szczegółowego harmonogramu procesu włączenia Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej do nowego podmiotu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Będzie odpowiadał za realizację zadań mających na celu prawidłowe i terminowe przeprowadzenie tego procesu.

Pełnomocnik będzie też wykonywał określone w ustawie zadania i kompetencje Prezesa Wód Polskich do czasu jego powołania, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Prawa wodnego, tzn. do końca czerwca 2018 r.

Źródło: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK