do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 22.08.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zachęty dla pracodawców do zatrudniania opiekunów osób niepełnosprawnych

Sejm uchwalił przepisy ułatwiające powrót na rynek pracy opiekunów osób niepełnosprawnych (zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy), z wyłączeniem opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna. W ustawie zostały m.in. przewidziane preferencyjne warunki do zakładania działalności gospodarczej przez opiekunów osób niepełnosprawnych oraz zachęcające innych bezrobotnych do zakładania żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub do świadczenia usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania.

Pracodawca lub przedsiębiorca może ubiegać się u starosty o refundację przez okres do 6 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych opiekunów osoby niepełnosprawnej, zatrudnionych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, w wysokości uprzednio uzgodnionej ze starostą, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Ponadto od 1 stycznia 2018 r. starosta będzie mógł, na podstawie zawartej z pracodawcą lub przedsiębiorcą umowy, przyznać im grant za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. Grant będzie przysługiwał w kwocie określonej w umowie zawartej ze starostą, nie wyższej jednak niż 12-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego skierowanego bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej. Jednocześnie posłowie przyznali pracownikom socjalnym, którzy przeprowadzają rodzinne wywiady środowiskowe, prawo do zwrotu kosztów przejazdu z miejsca pracy do miejsc wykonywania czynności zawodowych (dotychczas taki zwrot kosztów przysługiwał tylko pracownikom socjalnym świadczącym pracę socjalną).

Oprac. Anna Seroczyńska

Dotacje w oświacie po zmianach. Nowe zasady przyznawania dotacji od 1 stycznia 2017 r.

W opracowaniu poruszono najbardziej istotne zagadnienia dotyczące zagadnienia dotacji oświatowych. Jest to jednocześnie próbą odpowiedzi na bieżące problemy interpretacyjne.

Kup już za: 39.50 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK