do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 10.07.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Elektronizacja zamówień publicznych - rozporządzenie

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1320 opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp). Wydanie rozporządzenia nastąpiło w związku z nowelizacją ustawy Pzp dokonaną ustawą z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920), wdrażającą do polskiego porządku prawnego nowe dyrektywy unijne.

Nowelizacja ustawy Pzp wprowadziła m.in. wynikającą z obowiązkowych przepisów nowych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym.

Rozporządzenie określa te wymagania dotyczące stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które zgodnie z ustawą Pzp oraz dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE i 2014/25/UE, służą zapewnieniu ogólnodostępności, stabilności, przejrzystości i niedyskryminacji urządzeń i narzędzi wykorzystywanych przy komunikacji elektronicznej, w tym w zakresie odbioru ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz interoperacyjności tych narzędzi i urządzeń z będącymi w powszechnym użyciu produktami technologii komunikacji i informatycznymi, a także zagwarantowaniu bezpieczeństwa przekazywania danych przy użyciu tych urządzeń i narzędzi.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 12 lipca 2017 r., przy czym, w przypadku zamawiających innych niż centralny zamawiający, przepisy rozporządzenia dotyczące składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w tym jednolitego dokumentu zamówienia, będą podlegały stosowaniu od dnia 18 kwietnia 2018 r., zaś pozostałe przepisy od dnia 18 października 2018 r.

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 49.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK