do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 10.07.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Dane dłużników fiskusa w Rejestrze Należności Publicznoprawnych

Od 1 stycznia 2018 r. informacje o wysokości podatków, ceł, składek ZUS i mandatów karnych oraz skarbowych, których podatnik nie zapłacił, będą publikowane w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. Rejestr ten ma prowadzić szef Krajowej Administracji Skarbowej i zawarte w nim dane będą udostępniane przez Portal Podatkowy.

Informacje o długach mają wpisywać naczelnicy urzędów skarbowych i reprezentanci gmin (wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast). Wpisanie długu wynikającego z decyzji lub wyroku będzie mogło nastąpić po uprawomocnieniu się decyzji lub wyroku sądu administracyjnego. Zanim dojdzie do umieszczenia danych w rejestrze, dłużnik powinien otrzymać ostrzeżenie o „zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze”. Jeśli dłużnik nadal nie zapłaci, to po 30 dniach jego dane zostaną wprowadzone do rejestru.

Nazwa i dane zobowiązanego (dłużnika) ujawniane będą, gdy łączna kwota należności pieniężnych wraz odsetkami z tytułu niezapłacenia ich w terminie przekroczy 5000 zł (art. 18e ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Do rejestru stopniowo będą wprowadzane także należności pieniężne, które stały się wymagalne przed 1 stycznia 2018 r. (art. 16 ustawy).

W przypadku dłużnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, by poznać jego długi, trzeba będzie uzyskać jego zgodę (np. w sytuacji, gdy ubiega się on o kredyt). Upoważnienie to jest ważne nie dłużej niż przez 60 dni od dnia jego udzielenia. Dodatkowo wystąpienie o informację o długach osoby fizycznej bez jej upoważnienia może skutkować grzywną w wysokości 30 tys. zł (art. 168f ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Każdy przypadek pobrania z Portalu Podatkowego informacji o zobowiązanym zostanie zapisany, a informacja o próbach wyszukiwania informacji będzie mu przekazana – jeśli o to spyta. Informacja ta będzie przekazana zobowiązanemu nieodpłatnie. Jeżeli dojdzie do nieuprawnionego ujawnienia danych, to dłużnik będzie mógł wystąpić o odszkodowanie od Skarbu Państwa na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Deklarowanym przez ustawodawcę celem wprowadzenia nowego rejestru jest:

  • zachęcenie dłużników do szybszej spłaty swoich zobowiązań wobec fiskusa,
  • pomoc dla przedsiębiorców w weryfikowaniu sytuacji finansowej kontrahentów.

Podwyższenie progu jednokrotnej amortyzacji

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisano Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zakłada on podwyżkę progu jednokrotnej amortyzacji z obowiązującego dotychczas pułapu 3,5 tysiąca złotych do poziomu 5 tysięcy złotych.

Pomysł podniesienia tego progu zasługuje na całkowitą aprobatę zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, jednak należy apelować o wzięcie pod uwagę jeszcze większej podwyżki, np. do 10 tysięcy złotych. Wydaje się bowiem, że 5 tysięcy złotych może okazać się zbyt małą zachętą do zwiększenia wysiłku inwestycyjnego polskich firm.

Niska stopa inwestycji stanowi temat debaty publicznej już od jakiegoś czasu. W 2016 roku szeroko omawiano gwałtowny jej spadek, zastanawiając się nad potencjalnymi przyczynami tego stanu. O ile rok temu mieliśmy do czynienia przede wszystkim ze zmniejszeniem wartości i skali inwestycji publicznych, w tym przede wszystkim samorządowych, co wynikało m.in. z niedostatecznego wykorzystania środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, o tyle strukturalną cechą charakterystyczną polskiej gospodarki jest niewielki udział inwestycji w generowaniu wzrostu gospodarczego. Przyczyn takiego stanu rzeczy można dopatrywać się w wielu czynnikach – wyróżnić należy tu m.in. niewielki poziom bezpieczeństwa prawnego skutkujący tym, że prywatni inwestorzy mogą obawiać się lokowania znacznych środków finansowych w różnego rodzaju przedsięwzięciach, ponieważ nie mogą mieć pewności co do warunków prowadzenia swoich działalności gospodarczej nawet w bardzo bliskiej perspektywie czasowej. Trzeba też zwrócić jednak uwagę na dotychczasowy brak regularnej polityki tworzenia impulsów do inwestowania – wystarczy wspomnieć tylko o tym, że próg jednorazowej amortyzacji na poziomie 3,5 tysiąca złotych pozostawał w niezmienionej wysokości od 2000 roku.

Niedawno do Sejmu trafił projekt ustawy umożliwiający coroczne, jednorazowe rozliczenie przez przedsiębiorców nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tysięcy złotych. O tym rozwiązaniu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wypowiedział się bardzo pozytywnie, zwracając uwagę na fakt, że będzie ono stanowiło istotną zachętę do inwestowania. Omawiana ulga inwestycyjna dotyczy jednak tylko środków trwałych wcześniej nieużywanych, czyli fabrycznie nowych, co niektórzy poczytywali za jej wadę. Podstawową zaletą rozwiązania, którego dotyczy niniejsze stanowisko, jest to, że obejmuje ono również nabycie wcześniej używanych środków trwałych. Będzie to zatem rozwiązanie komplementarne do procedowanego już w ramach ścieżki sejmowej projektu. Tak jak wspomniano na wstępie, zastrzeżenia budzi jedynie nowy próg jednorazowej amortyzacji – skoro pułap zamrożony był od wielu lat na poziomie 3,5 tysiąca złotych, nowy próg powinien wynosić przynajmniej 10 tysięcy złotych, co pozwoliłoby poniekąd zrekompensować inwestorom tak długi czas obowiązywania pułapu ustanowionego w przeszłości.

Źródło: Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach


Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK