do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 13.06.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Klasyfikacja wydatków na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, w piśmie z 26 kwietnia 2017 r. (znak WA-023/21/17) zajęła stanowisko w sprawie klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zdrowia publicznego. Zdaniem RIO, klasyfikacja tych wydatków zależy od tego, czy zadania powierzane wyspecjalizowanym podmiotom są objęte programem polityki zdrowotnej JST, czy też wykonywane są poza programem.

(…) jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzać realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego podmiotom wymienionym w art. 3 ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1916 z późn.zm.).

Jeżeli powierzone zadanie jest objęte programem polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego, wówczas wydatek na to zadanie należy zaklasyfikować w § 278 "Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej" z odpowiednią czwarta cyfrą - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn.zm.).

Natomiast w sytuacji gdy powierzane zadanie nie jest ujęte w ww. programie jednostki samorządu terytorialnego, wtedy, uwzględniając podmiot realizujący dane zadanie, należy zaklasyfikować ten wydatek odpowiednio do § 280-284 z właściwą czwartą cyfrą.

Pismo RIO w Katowicach z 26 kwietnia 2017 r. (znak WA-023/21/17)

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 128.00 zł