do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 12.05.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Będzie mediacja w postępowaniu administracyjnym

1 czerwca 2017 r. wejdą w życie istotne zmiany Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Nowelizacja stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Nowe przepisy mają zapobiegać przewlekłości postępowania. M.in. nowelizacja wprowadza do procedury administracyjnej instytucję mediacji.

Mediacja będzie dobrowolna. Jej celem będzie:

„wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody” (art. 96a k.p.a.).

Zgodnie z regułą ogólną (art. 13) organy administracji będą zobowiązane do informowania stron o prawie do skorzystania z mediacji. W przypadku gdy strony zdecydują się na skorzystanie z mediacji, sprawa zostanie zawieszona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Gdy strony nie dojdą do porozumienia w tym terminie, organ wyda postanowienie o zakończeniu mediacji i załatwi sprawę (art. 96e k.p.a.).

Mediację poprowadzi mediator, dążąc do polubownego rozwiązania sporu, w tym przez wspieranie uczestników mediacji w formułowaniu przez nich propozycji ugodowych (art. 96k k.p.a.). Mediatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. Natomiast w sprawach, w których uczestnikiem mediacji będzie organ prowadzący postępowanie, mediatorem będzie wyłącznie osoba wpisana na listę stałych mediatorów lub do wykazu instytucji i osób uprawnionych do prowadzenia postępowania mediacyjnego, prowadzonych przez prezesa sądu okręgowego lub mediator wpisany na listę prowadzoną przez organizację pozarządową lub uczelnię, o której informację przekazano prezesowi sądu okręgowego (art. 96f k.p.a.).

Mediacja będzie odpłatna. Koszty wynagrodzenia mediatora i zwrotu wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji pokryje organ administracji publicznej, a w sprawach, w których możliwe będzie zawarcie ugody – strony w równych częściach, chyba że postanowią one inaczej.

Jeżeli w wyniku mediacji zostaną dokonane ustalenia dotyczące załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa, organ administracji publicznej załatwi sprawę zgodnie z tymi ustaleniami, zawartymi w protokole z przebiegu mediacji (art. 96n k.p.a.).

Oprac. Ewa Sławińska

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł