do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 18.04.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

MEN: organizacja konkursów i olimpiad

Odbyło się spotkanie przedstawicieli resortu edukacji z organizatorami olimpiad przedmiotowych. Głównym tematem spotkania było omówienie wstępnych propozycji zmian, które umożliwią szerszy udział od roku szkolnego 2017/2018 uczniom szkół podstawowych w olimpiadach, a także zapewnienia rozwiązań organizacyjnych i formalnych w tym zakresie.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN podkreślił, że konieczna jest weryfikacja założeń dotyczących obowiązującego modelu pracy z uczniem zdolnym, a tym samym konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.

MEN w trzyletniej perspektywie czasowej powierza i finansuje organizację olimpiad przedmiotowych, zawodowych i interdyscyplinarnych podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie. Regulamin konkursu przewiduje organizację nie tylko olimpiady ogólnopolskiej, ale również międzynarodowej – w miarę dostępnych środków finansowych.

MEN finansuje przygotowanie olimpiady (obozy naukowe i przygotowawcze), ale również udział polskich reprezentantów w olimpiadach międzynarodowych. W ramach zawartych z organizatorami umów, jest również możliwość finansowania udziału w olimpiadzie uczniów zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Na organizację olimpiad przedmiotowych, zawodowych i interdyscyplinarnych w latach 2016-2019 Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło kwotę 25.500 000 zł.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

PIP i ZUS Kontrole u Pracodawcy - wzory pism z komentarzem (książka)

Publikacja zawiera omówienie praw i obowiązków, jakie mają pracodawcy w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładzie pracy. Szczególną wartością książki są wzory dokumentów dotyczące korespondencji pracodawcy z PIP i ZUS, jaka jest prowadzona w przypadku kontroli firmy przez te organy.

Kup już za: 128.00 zł