do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 13.04.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Urząd będzie mógł zablokować rachunek bankowy podatnika

Resort finansów w związku z walką z wyłudzeniami podatków, w szczególności VAT, zamierza wprowadzić kolejną instytucję, która mu to ułatwi. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł wystąpić do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z pisemnym żądaniem blokady rachunku podatnika. Blokada będzie mogła nastąpić na 72 godziny, lecz będzie mogła być przedłużona maksymalnie do trzech miesięcy.

Zasady blokady rachunków bankowych podatników wprowadzi do Ordynacji podatkowej projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji społecznych.

Blokada będzie możliwa, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, będą wskazywać, że rachunek ten może być wykorzystywany do celu mającego związek z wyłudzeniem skarbowym. Analizę ryzyka będzie przedstawiała izby rozliczeniowe utworzone na podstawie Prawa bankowego. Obecnie banki wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi mogą tworzyć izby rozliczeniowe w formie spółek handlowych w celu wymiany zleceń płatniczych oraz ustalania wzajemnych wierzytelności wynikających z tych zleceń. Po zmianie przepisów będą oceniać również ryzyko wyłudzeń skarbowych w celu blokady rachunku.

Jak z tego wynika, wystarczające będzie samo podejrzenie, że rachunek może być wykorzystywany do wyłudzeń, co może prowadzić do sytuacji, że zablokowany będzie rachunek podatnika uczciwie płacącego podatki.

Blokada będzie dokonywana na 72 godziny, ale przewidziano możliwość jej przedłużenia aż do trzech miesięcy, jeżeli będzie zachodzić uzasadniona obawa, że przedsiębiorca nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego albo zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. Tak długa blokada może oznaczać dla firmy de facto likwidację. Z zablokowanego rachunku będą mogły być opłacane tylko zobowiązania podatkowe.

Przedsiębiorca będzie mógł dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego za szkody wyrządzone wskutek niezgodnego z prawem żądania blokady lub wydania postanowienia o przedłużeniu blokady rachunku przedsiębiorcy. Oznacza to, że podatnik będzie musiał wystąpić z powództwem cywilnym do sądu.

Bank albo spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, na wniosek przedsiębiorcy, będą mogły poinformować go o blokadzie rachunku i wskazać organ, który tego zażąda. Zarówno bank, jak i organy podatkowe nie będą miały obowiązku informowania podatnika o tej blokadzie z urzędu.

Oprac. Joanna Dmowska

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł