do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 10.09.2017
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Inwentaryzacja roczna 2017/2018

Inwentaryzacja jest jedną z podstawowych dziedzin rachunkowości – obok prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej (art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości; dalej: uor). Obowiązek jej okresowego przeprowadzania mają wszystkie jednostki zobowiązane do stosowania uor, w tym wszystkie jednostki należące do sektora finansów publicznych.

Podczas inwentaryzacji wykonuje się wiele czynności prowadzących do ustalenia rzeczywistego stanu składników majątkowych znajdujących się w posiadaniu danej jednostki organizacyjnej, a następnie zweryfikowania prawdziwości danych zawartych w księgach rachunkowych, dotyczących wielkości poszczególnych aktywów i pasywów jednostki.

Poszczególne etapy inwentaryzacji obejmują:

  • ustalenie rzeczywistego stanu wszystkich składników majątkowych jednostki według stanu na określony dzień,
  • porównanie tego stanu z wielkościami odnotowanymi w ewidencji księgowej,
  • ustalenie i wyjaśnienie różnic (nadwyżek i niedoborów),
  • rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za stwierdzone niedobory i szkody,
  • doprowadzenie danych zawartych w ewidencji księgowej do zgodności ze stanem rzeczywistym.

Ustawa o rachunkowości przewiduje trzy metody przeprowadzania inwentaryzacji. Wybór właściwej metody jest ściśle określony w art. 26 ust. 1 uor i uzależniony od rodzaju składników aktywów i pasywów posiadanych przez jednostkę.


Trzy metody przeprowadzania inwentaryzacji

1. Spis z natury ilości składników majątkowych, wycena tych ilości, porównanie otrzymanych wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic.

2. Uzyskanie od banków i od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, należności (w tym udzielonych pożyczek oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów) oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic.

3. Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja wartości tych składników aktywów i pasywów, które nie podlegają inwentaryzacji ww. metodami lub ich inwentaryzacja tymi metodami z uzasadnionych przyczyn nie była możliwa.

Lista czynności związanych z prawidłowym przeprowadzeniem inwentaryzacji >>


W ramach Tematu na czasie "Inwentaryzacja 2017/2018" dostępne są następujące opracowania:

Spis z natury jako podstawowa metoda inwentaryzacji >>

Prawa i obowiązki uczestników spisu z natury >>

Obszar objęty spisem z natury >>

Przygotowanie pól spisowych do przeprowadzenia spisu z natury >>

Oznakowanie składników majątkowych na polach spisowych >>

Warunki i technika prowadzenia spisu w polu spisowym >>

Przeprowadzanie spisu z natury >>

Udokumentowanie faktu przeprowadzenia spisu z natury i jego wyników >>

Wycena wyników spisu i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych >>

Potwierdzenie sald jako metoda inwentaryzacji >>

Weryfikacja sald >>

Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych >>

Zasady postępowania z niedoborami i szkodami zawinionymi i niezawinionymi >>

Ujęcie wyników spisu z natury w księgach rachunkowych >>

Postępowanie poinwentaryzacyjne >>

Klasyfikacja budżetowa 2019

Od 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywać kolejne zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Niektóre podziałki przestaną obowiązywać, pojawią się nowe, a przy niektórych zmienią się objaśnienia. Do klasyfikacji budżetowej wprowadzono nową podziałkę – grupy paragrafów wydatków.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK