do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 09.07.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Czy trzeba zwolnić od pracy urzędnika wyborczego

Pracodawca urzędnika wyborczego może mieć uzasadnione wątpliwości, czy jest zobligowany do zwolnienia go z macierzystego miejsca pracy – zasygnalizowało Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Wątpliwości Biura wzbudziło obowiązujące od stycznia w Kodeksie wyborczym rozwiązanie, zgodnie z którym Państwowa Komisja Wyborcza ustala w drodze aktu wewnętrznego "zasady zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego".

W opinii dotyczącej przegłosowanej w piątek przez Senat nowelizacji ustawy zauważono, że wadliwość tego rozwiązania stała się jeszcze bardziej widoczna. (Nie przewidziano jego zmiany, nowelizując przepisy).

"Przewiduje ona (nowelizacja - PAP), że urzędnikami wyborczymi będą mogły być także osoby zatrudnione w sektorze prywatnym. Pracodawca takiej osoby może mieć uzasadnione wątpliwości, czy jest zobligowany do zwolnienia takiej osoby z pracy na zasadach nieuregulowanych, ani w ustawie, ani w rozporządzeniu" – zaznaczono w opinii Biura.

Zauważono, że dotychczas ingerencji w stosunki prawno-pracownicze dokonywano w drodze ustawy (Kodeks pracy), bądź rozporządzeń wykonawczych (np. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy).

"Jedynie w ustawie lub rozporządzeniu można ingerować w prawa i wolności obywatela, w tym w stosunki cywilnoprawne (prawno-pracownicze). Państwowa Komisja Wyborcza do wydawania rozporządzeń nie jest uprawniona" – podkreślono w opinii.

Dodano przy tym, że pracodawca nie musi wiedzieć, iż PKW w drodze aktu wewnętrznego, nie publikowanego w Dzienniku Ustaw, upoważniła komisarza wyborczego do wydawania zaświadczeń w sprawie zwolnienia urzędnika wyborczego z jego "macierzystego" miejsca pracy.

Zgodnie z obwiązującym od stycznia brzmieniem Kodeksu pracy, Państwowa Komisja Wyborcza określi w drodze uchwały szczegółowy zakres zadań, sposób ich realizacji oraz zasady wynagradzania za ich realizację, a także zasady zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego.

Natomiast zaakceptowana w piątek przez Senat nowelizacja rozszerza krąg osób, które mogą pełnić funkcję urzędnika wyborczego. Zgodnie z nowymi zasadami na urzędników wyborczych będą mogły być powołane poza pracownikami urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych także inne osoby mające co najmniej 5-letni staż pracy w tych urzędach lub ich jednostkach. Chodzi tu o byłych pracowników tych urzędów.

Ponadto Szef Krajowego Biura Wyborczego, w przypadku zagrożenia wykonywania zadań, będzie mógł powierzyć, nie dłużej niż na czas danych wyborów, wykonywanie funkcji urzędnika wyborczego osobie niespełniającej wymagań w zakresie miejsca zamieszkania i miejsca pracy. Według obowiązujących od stycznia przepisów, urzędnik taki nie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i mieszka; przy czym ten ostatni warunek nie dotyczył miast na prawach powiatu.

Źródło: samorząd.pap.pl

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK