do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 05.07.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Ocena pracy nauczycieli od 1 września 2018 r.

Minister Edukacji Narodowej określił szczegółowe kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczycieli z uwzględnieniem zmian zawartych w Karcie Nauczyciela wprowadzonych ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, które wejdą w życie 1 września 2018 r.

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły oraz działających w tej szkole zakładowych organizacji związkowych, będzie zobowiązany do ustalenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli. Muszą one odnosić się do poszczególnych kryteriów określonych w rozporządzeniu, uwzględniając specyfikę pracy szkoły. Przy zapoznawaniu nauczyciela z projektem oceny pracy oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny, na wniosek nauczyciela, przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej. Uwagi i zastrzeżenia do projektu oceny pracy nauczyciel może również zgłosić w formie pisemnej, w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania się z projektem oceny. Odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczyciela placówki doskonalenia nauczycieli – kuratora oświaty, zespół oceniający. Rozstrzygnięcia zespołu oceniającego są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 2/3 członków zespołu. Do 31 sierpnia 2020 r. kryterium oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć, realizującego w ramach czasu pracy inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym biorącego udział w przeprowadzaniu egzaminów: ósmoklasisty, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i maturalnego – z wyjątkiem części ustnej, obejmuje również udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego.

Zmiany wprowadziło rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – Dz.U. z 12 czerwca 2018 r. poz. 1133

oprac. Anna Seroczyńska

Zobacz też:

Materiały do opracowania regulaminu oceny pracy nauczyciela >>

Instrukcje księgowego. 65 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”.

Kup już za: 83.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK