do góry
Pobieranie danych...
zamknij
Powrót do menu głównego
 • Nierozliczenie środków na wydatki niewygasające

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Nieprawidłowość: Środki na wydatki niewygasające roku 2015 r. w kwocie 178 987 zł, niewykorzystane w terminach określonych w uchwale rady powiatu, nie zostały przekazane na dochody powiatu do końca 2016 r.   Prawidłowy sposób postępowania : Rada powiatu powinna określić w wykazie wydatków niewygasających roku 2015

 • Jak zaksięgować w szkole PT otrzymane z gminy

  Porada aktualna | data dodania: 25.05.2017

  Jak zaksięgować w szkole PT z gminy „Modernizacja budynku szkoły”

 • Zasady i konsekwencje przyznania mieszkania chronionego

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego. Częste są sytuacje zawierania umów najmu lokali z organizacjami, które następnie zawierają kolejne umowy z innymi podmiotami prowadzącymi mieszkania chronione. Takie sytuacje powodują problemy z klasyfikacją i opodatkowaniem VAT świadczonych w ten sposób usług.

 • Zwolnienie z podatku dochodów centrum integracji społecznej

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć centra integracji społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego. W praktyce powstaje problem, kiedy dochody z działalności usługowej i wytwórczej tych jednostek mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Odliczenie VAT z faktury z wyrazami „metoda kasowa”

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  Jesteśmy jednostką zarejestrowaną jako czynny podatnik VAT. Wykonujemy czynności opodatkowane. Z tytułu dokonania zakupu otrzymaliśmy w marcu fakturę z wyrazami „metoda kasowa”. Fakturę opłaciliśmy w kwietniu. Kiedy możemy odliczyć VAT z takiej faktury?

 • Nieprawidłowa ewidencja licencji na programy komputerowe

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  Nieprawidłowość : W jednostce zakupiono licencję na program komputerowy o wartości powyżej 3500 zł i w pełnej wartości ujęto na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”. Wartość początkowa tego oprogramowania była w kolejnych latach sukcesywnie powiększana o koszty jego aktualizacji.   Prawidłowy sposób

 • Wyksięgowanie wartości niematerialnej i prawnej

  Porada aktualna | data dodania: 24.05.2017

  W jednostce z dniem 31 marca 2017 r. wygasła licencja na użytkowanie dostępu do serwisu. Czy do wyksięgowania tej licencji wystarczy dowód PK – „Polecenie księgowania”, z datą 3 kwietnia 2017 r. (1 i 2 kwietnia to sobota i niedziela)? Czy do zdjęcia ze stanu licencji jest wymagany oprócz tego protokół komisji bądź notatka osoby odpowiedzialnej za nadzór nad oprogramowaniem?

 • Nieprawidłowe pobieranie podatków lokalnych przez inkasentów

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  Nieprawidłowość : Inkasenci podatków lokalnych (rolny, leśny, od nieruchomości) pobierali podatki zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych (przedsiębiorstw i spółek, posiadających nieruchomości i gospodarstwa rolne).   Prawidłowy sposób postępowania : Jednostka musi zaniechać pobierania podatków

 • Rozliczenie nadpłat

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  Problem: Jak prawidłowo postępować z nadpłatami w dochodach budżetowych?

 • Jak rozliczyć korektę składek ZUS i podatku zleceniobiorcy

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  Zleceniobiorca został błędnie zgłoszony do ZUS w 2016 r., co skutkowało nieprawidłowym rozliczeniem jego przychodu. Jak dokonać korekty dokumentów ZUS oraz jak rozliczyć składki i podatek dochodowy?

 • Rozliczanie urlopu niepełnoetatowego nauczyciela placówki nieferyjnej

  Porada aktualna | data dodania: 23.05.2017

  Nauczyciel jednostki nieferyjnej zatrudniony na 5/22 etatu pracuje od 1 marca do 30 czerwca, jeden dzień w tygodniu. Ile przysługuje mu urlopu wypoczynkowego i jak go rozliczyć?

 • Nieprawidłowe zorganizowanie CUW

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Nieprawidłowość : Urząd miejski przejął od 1 stycznia 2016 r. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli gminnych od MZEASz, mimo że rada miejska nie podjęła uchwały w sprawie zorganizowania CUW.   Prawidłowy sposób postępowania : Do końca 2016 r. wspólna obsługa finansowo-księgowa jednostek

 • Wykazywanie nieprawidłowych sald przez konta syntetyczne zespołu 0 i 1

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Nieprawidłowość : W księgach rachunkowych jednostki budżetowej, prowadzonych za pomocą oprogramowania komputerowego, konta: 011, 071, 013 i 072 oraz 101 i 135 wykazywały na koniec 2016 r. (b.z.) i na początek roku 2017 (b.o.) jednocześnie salda po stronie Wn i Ma. Nieprawidłowość była wynikiem niewłaściwego księgowania

 • Nieprawidłowe przyjmowanie i ewidencjonowanie sum depozytowych

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Nieprawidłowość : Sumy depozytowe z tytułu wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów o zamówienia publiczne były przechowywane na subkoncie do rachunku budżetu gminy i ewidencjonowane na koncie 133 „Rachunek budżetu”.   Prawidłowy sposób postępowania : Sumy depozytowe z tytułu wadiów i zabezpieczeń

 • Czy można przepisać księgę inwentarzową

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Czy istnieje możliwość i podstawa prawna do przepisania księgi inwentarzowej szkoły, która jest nieczytelna, i jakie zasady należy przy tym zachować?

 • Różnice kursowe w zakładzie budżetowym

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Pytanie: W naszym zakładzie budżetowym wystąpiły różnice kursowe z tytułu rozliczenia usług dla kontrahentów zagranicznych. W jakim paragrafie powinnam ująć te różnice?

 • Zakup artykułów spożywczych na naradę – paragraf 421 czy 422?

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Pytanie: Jak prawidłowo powinnam zaklasyfikować zakup artykułów spożywczych z przeznaczeniem na naradę dyrektorów organizowaną w przedszkolu – czy w rozdziale 80148 i w paragrafie 422 „Zakup środków żywności”?

 • Spis z natury zapasów magazynowych techniką elektroniczną

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Jednostka po raz pierwszy w tym roku będzie przeprowadzać spis z natury zapasów magazynowych, ewidencjonowanych ilościowo-wartościowo techniką elektroniczną (z wykorzystaniem czytników kodów paskowych). Jak trzeba prawidłowo przygotować i przeprowadzić taką inwentaryzację?

 • Jak zamawiający uwzględnia zarzuty z odwołania wniesionego przez wykonawcę do KIO

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Zamawiający może uwzględnić w całości albo w części zarzuty przedstawione przez wykonawcę w odwołaniu złożonym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Wskazują na to zwłaszcza przepisy art. 186 ust. 2 i 3a Prawa zamówień publicznych. Jeżeli zamawiający wnosi odpowiedź na odwołanie, powinno to nastąpić w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

 • Wysokość VAT z tytułu sprzedaży przez szpital używanych komputerów

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Szpital zamierza sprzedać używane komputery. Jaką stawkę VAT należy zastosować?

 • Opodatkowanie czynności w zakresie zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. powiat jest podatnikiem z tytułu czynności wykonywanych przez będące jednostką budżetową powiatowe centrum pomocy rodzinie. Czy wykonywane przez tę jednostkę czynności, za które powiat otrzymuje opłaty z innych powiatów na podstawie zawartych porozumień (tj. porozumień, o których mowa w art. 191 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej), podlegają ustawie o VAT?

 • Jak rozliczyć odsetki od odszkodowania za niesłuszne zwolnienie z pracy

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Były pracownik gminy wygrał proces o niesłuszne zwolnienie z pracy ( rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia) . Wypłacono mu zasądzone przez sąd odszkodowanie wraz z odsetkami ustawowymi. W jaki sposób gmina, jako płatnik, rozlicza te odsetki?

 • Czy w 2017 r. można złożyć korektę deklaracji VAT z lat poprzednich w formie papierowej

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Od 1 stycznia 2017 r. jednostka ma obowiązek składać deklaracje VAT w formie elektronicznej. Czy dotyczy to również korekt deklaracji VAT-7 dotyczących roku 2016 lub lat wcześniejszych? Czy korekty takich deklaracji możemy składać w formie papierowej?

 • Jaki kurs przeliczeniowy zastosować przy pobieraniu podatku „u źródła”

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Instytucja kultury zawarła umowę z teatrem z Niemiec na wystawienie spektaklu. Teatr nie przedstawił certyfikatu rezydencji. Zgodnie z umową instytucja zapłaci za spektakl teatrowi 12 000 euro. Wynagrodzenie jest płatne w dwóch ratach. Pierwsza została zapłacona 3 kwietnia 2017 r., druga zostanie zapłacona w maju 2017 r. Według jakiego kursu należy obliczać wysokość podatku „u źródła”?

 • Czy dofinansowanie wymiany kotłów c.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym

  Porada aktualna | data dodania: 19.05.2017

  Gmina realizuje zadanie ograniczenia poziomu niskiej emisji poprzez wymianę kotłów w domach prywatnych. Wymiana następuje na kotły nowej generacji. Źródłem finansowania zadania są środki unijne. Czy beneficjenci dofinansowania zapłacą podatek dochodowy? Czy gmina ma obowiązek pobrania zaliczki z tego tytułu?